Begraafplaats Geef een kind een kans Plein-manifestatie Verkeerde begrippen Het mannetje op de maan komt naar Venray Hoog bezoek Natuurlijk voor Modelaarzen en Boots naar Leenenj Leenenj WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Zeskampers zien eigen werk VRIJDAG 15 OKTOBER 1971 No. 41 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG rca VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS n L' 'JU DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 14 ot por mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.15 (bij vooruitbetaling) Maandag 18 oktober kan Venray op het station te Oostrum het mannetje op de maan gaan bekijken. Dan komt namelijk de Moon- rick Express naar Venray, een rijdende tentoonstelling, die een duidelijk beeld geeft van de ruimtevaart. Deze tentoonstelling die is georga niseerd in samenwerking met het nationaal air- en spacemuseum van Washington, is ondergebracht in een tweetal rijtuigen en twee trein-wa- gons. Ze probeert een goed overzicht te geven van wat tct heden allemaal voor de ruimtevaart gedaan wordt en wat daarmede bereikt is. Zo vindt men er in een model van een maanraket, alsmede de Gemini- capsule, waarmee twee ruimtevaar ders 44 omwentelingen om de aarde maakten en de eerste maansteen die de astronauten Armstrong en Aldrin in 1969 mee naar de aarde brachten. Een en ander wordt zeer ruim toe gelicht met foto's en modellen. Men kan er b.v. een van de camera's zien, die op de maan gebruikt zijn, men vindt er een zuurstofmasker van een der astronauten en men kan er de enorme ruimte-pakken vinden van Shirra en Collings. Een film van de laatste maanlan ding wortd eveneens vertoond. De entree voor volwassenen is 2.50 en voor scholieren in klas-verband 1,-. Het treinstel blijft slechts een dag in Venray, wat de 24ste plaats is in Nederland, waar deze tentoonstelling te zien is. Het treinstel wordt geplaatst langs de losweg, die bereikbaar is via de Mgr. Hanssenstraat. Men heeft dus van Venray komend niet naar het station, maar kan rechtstreeks oversteken van de overweg via de Mgr. Hanssenstraat naar de tentoon stelling, waarbij voldoende parkeer gelegenheid is. De tentoonstelling i: geopend van 9 tot 22 uur. Op de vraag, wanneer de nieuwe begraafplaats aan de Spurkterdijk nu in gebruik genomen gaat worden (men stelde eerder dat dit waar schijnlijk einde augustus zal zijn) kan men van gemeentewege geen de finitief antwoord geven, In de bossen aan de Spurkterdijk is in de voorbije maanden hard ge werkt en met medewerking van Staatsbosbeheer en andere instanties is hier praktisch een park tot stand gekomen, dat een van de fraaiste be graafplaatsen zal worden, in de ge hele streek. Langs een verharde weg, die dóór. heel het park slingert, zijn de ver schillende vaken aangelegd, waarin men in de toekomst gaat begraven. Die vakkeivdie in gebruik genomen worden, zowel voor ouderen als voor kinderen zijn reeds met gras inge zaaid, de overige worden nog deze maan met heide beplant. Er is danig gekapt, maar wel op zo'n manier dat vooral de reeds vroe ger aangeplante en 'gezaaide eiken nu volop kansen krijgen en met de dennen en sparren tegelijk kunnen opgroeien, zodat in de toekomst hier een wisselend bomenbestand de aan blik van dit park alleen nog mooier zal maken. Ook de aanplant van rododen drons, jeneverbes en andere struiken zal hier voor zorgen. Deze week heeft de betrokken raadscommissie zich een oordeel kunnen vellen over de uniforme graf- kruizen, die men op deze begraaf plaats zal gaan gebruiken. Ieder graf krijgt hetzelfde kruis van natuur steen. Voor ieder kruis komt in het grasperk een smalle zwarte strook grond, waarop de naamplaat van de gestorvene (uniforme maat) kan ge legd worden en eventueel bloemen gezet kunnen worden. De begraafplaats is dus feitelijk gereed. De moeilijkheid schijnt te zijn dat de overname van het oude kerkhof bij de Grote Kerk nog al enige juri dische puzels met zich brengt, die men thans aan het oplossen is. Intussen wordt wel betreurd dat de indertijd wel geplande, doch om financiële redenen niet uitgevoerde aula bij de nieuwe begraafplaats toch niet gebouwd is. Men voorziet dat bij slecht weer er toch wel grote moeilijkheden zullen komen voor rouwstoeten en bezoekers, terwijl daarnaast het afscheid van een over ledene in een aula, blijkens de er varing elders, door de meeste men sen meer op prijs wordt gesteld dan bij een open graf. Ook op deze kwestie zal de raad waarschijnlijk terug komen, zo bleek bij het bezoek van de raadscommis sie, die zich overigens zeer tevreden toonde over wat gepresteerd is in de voorbije maanden. Er wordt ook nog naarstig gezocht naar een nieuwe naam voor deze be graafplaats. Ook bracht de raadscom missie een bezoek aan het vak dat op deze- begraafplaats gereserveerd is voor het overbrengen van stoffe lijke resten van het oude kerkhof naar de nieuwe begraafplaats.. De regeling van deze overbrenging is ook nog niet helemaal rond. Door verschillende raadsleden werd aangedrongen op een snelle afwerking van de problemen, die thans nog een ingebruikname van de begraafplaats in de weg staan. Zaterdagavond zal door Rank Xe rox aan de Venrayse zeskampploeg in het social centre van dit bedrijf een gezellige avond worden aange boden. De dames en heren kunnen zichzelf dan aan het werk zien, want er zal een heruitzending plaats heb ben van de t.v.-opnamen, die men via video-installatie heeft vastgelegd. Men is thans bezig een weg te zoe ken dat ook de supporters alsnog ge legenheid krijgen deze heruitzending te zien. Maar daarover hoort men la ter. Wel ligt het in de bedoeling dat op 6 november, als de ploeg naar Groningen moet, in de foyer van de schouwburg de fa. Martens enkele kleuren t.v.'s zal plaatsen, zodat het thuisfront zich hier samen kan vin den en gezamenlijk de ups and downs kan „verwerken". Donderdag zal een delegatie uit het Duitse Rheydt een bezoek aan Ven ray brengen. De delegatie van raads leden, die onder leiding staat van Oberbürgemeister Fr. Rahmen zal o.m. een bezoek brengen aan de oor logskerkhof in Ysselsteyn en aan de Vredeskerk in Venray. De Stichting Centrale voor pleeg gezinnen, een overkoepelend orgaan van negentien instellingen in Bra bant en Limburg, die werkzaam zijn op het gebied van de kinderbescher ming, houdt gedurende dit laatste kwartaal van dit jaar een aktie met de bedoeling tweehonderd gezinnen aan te werven waarin evenzoveel jongens en meisjes van 10 tot 16 jaar kunnen worden opgenomen ter ver derde voltooiing van hun ontwikke ling en opvoeding. AKTIE IN VENRAY In de gemeente Venray wordt deze aktie gehouden van zaterdag 17 tot en met zaterdag 31 oktober. Voor de wervingsaktie Zijn dit maal ingeschakeld de kerken, de maatschappelijke instellingen, de scholen en de pers, terwijl op ruime schaal folders en informatie-mappen over het werk van de kinderbescher ming worden verspreid. „Geef een kind een kans" is het algemeen mot to. Een speciale „kinderbeschermings krant" zal de aktie ondersteunen; een verzoek om nadere inlichtingen is bij de folder ingedeeld en kan ongefran- keerd verzonden worden en ten slotte is er op woensdag 21 oktober van 18.30 tot 19.45 uur een informa tie-avond in De Clockert, Bergweg. Daar zullen uitvoerige inlichtingen worden gegeven over het in huis ne men van een pleegkind, terwijl er na dez einformatie afzonderlijk vra gen kunnen worden gesteld. LIMBURG BLEEF ACHTER In grote delen van het land is het zo, dat de vraag naar pleeggezinnen voor de kinderbescherming min of meer algemeen bekend is. Regelmatig komen bij de kinderbescherming aanmeldingen van gezinnen binnen zodat in de behoefte redelijk kan worden voorzien. Anders ligt dat in de zuidelijke provincies: tegenover een vraag van 300 tot 400 pleeggezinnen per jaar melden zich doorgaans 80 tot 100 ge zinnen (deze getallen zijn jaarcijfers). Daardoor is in de loop der jaren een grote achterstand ontstaan. Vele honderden Brabantse en Limburgse jongens en meisjes missen daardoor hun recht (het recht namelijk van ieder gezond kind) op een normaal gezinsleven, dat toch algemeen wordt gezien als de meest optimale vorm van voorbereiding op de volwassen heid. EEN PLEEGKIND, JA OF NEEN Wij kunnen ons voorstellen dat men ondanks goede wil iets of wat huiverig is om een pleegkind aan te nemen. U zult daar komende weken beslist nader over ingelicht worden, doch wij kunnen U nu reeds zeggen dat alle kinderen die een pleeggezin vragen geestelijk en lichamelijk ge zond zijn. Het gaat vooral om jon gens en meisjes vanaf schoolgaande leeftijd, zo ongeveer van 8 tot 18 jaar. Wel is het aantal jongens dat een pleegggezin zoekt groter dan het aan tal meisjes. Deze laatste vinden vaak via de kinderbescherming geschikte pleeggezinnen, zender dat er wer- vingsakties voor gehouden worden. Adoptie is bij deze kinderen niet mogelijk. Vrijwel alle kinderen heb ben nog eigen ouders, doch terug keer naar hen is (nog) niet mogelijk, ook niet op korte termijn. Van de kinderen is 90 procent ka tholiek. En om alle misverstand uit de weg te ruimen: U moet deze kin deren niet beschouwen als een (goed kope) hulp in de huishouding, of als kinderoppas, of winkelbediende. LAAT U INLICHTEN V/ij willen het hierbij laten, doch raden geïnteresseerden beslist aan zich komende weken op de hoogte te stel'len via de lektuur die U in kran ten en folders bereikt en via de voorlichtingsavond in De Clockert op woensdag a.s. Bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Aannemingsbedrijf Gebr. Janssen n.v., zal, zoals bekend, a.s. zaterdag het monument „Spele- rnent" van beeldhouwer Daan Wild schut aan de gemeenschap worden overgedragen. Dit geschiedt in een feestelijke bijeenkomst in de schouw burg. Om kwart over vier echter zal burgemeester drs. F. Schols op zijn beurt dit „Spelement" overdragen aan de Venrayse jeugd. Een en ander zal een feestelijk ka rakter dragen waaraan de Kon. Harmonie Euterpe, de Patronaats- Drumband en de Zangertjes van St. Frans hun muzikale medewerking zullen verlenen. De t.v.-ploeg voor de uitzending van „Gewest tot Gewest" die op die dag nog in Venray is, zal van deze gebeurtenis enkele snapshots maken, die t.z.t. in haar programma zullen worden verwerkt. BALLONWEDSTRIJD Omwille van de jeugd, waarvoor het monument immers gedacht is, wordt aan de onthulling een ballon wedstrijd verbonden. Later zullen voor de verstkomende ballonnen prijsjes ter beschikking worden ge steld. Teneinde een zo'n vlot mogelijke verdeling van de ballonnen te be werkstelligen krijgen de kinderen die op deze zaterdagmiddag naar de filmvoorstelling van Fabeltjeskrant komen kijken, reeds in het Luxor Theater een ballon overhandigd. Het zou natuurlijk wel gemakkelijk zijn indien ze in het bezit waren van een ballpoint om hun naam op de ballon- label te vermelden. Vanuit het Luxor Teater gaan ze in een polonaise achter de drumband aan om tenslotte op het moment dat het monument onthuld wordt (ook al weer met ballonnen) hun ballon los te laten. Intussen zullen de kinderen die zich rondom het schouwburgplein verzameld hebben ook een ballon ontvangen hebben, zodat zij beslist niets tekort komen. SNOEPKRAMEN Voor de jeugd is er behalve de bal lonwedstrijd nog een extra attractie. Aan de labels van de ballonnen zit namelijk nog een snoepbon vast, die natuurlijk niet de lucht ingestuurd moet worden, maar waarvoor men een tractatie kan bekomen. Daartoe zullen op het schouwburgplein enkele snoepkramen opgesteld worden. En het is te hopen dat die niet zullen bezwijken onder de drang van de honderden kinderen die er verwacht worden. RECEPTIE Na de onthulling recipieert de di rectie van Gebr. Janssen n.v. als mede de 6 medewerkers die hun zil veren dienstjubileum vieren, in de foyer van de schouwburg. ARBEIDERS HEBBEN 'T BETER DAN VROEGER Een groot deel van de arbeiders ziet vandaag de noodzaak tot het verhogen van de produktiviteit niet in. De jongere arbeiders (jon ger dan 30 jaar) zien de noodzaak minder in dan de ouders arbei ders. Dit waren enkele van de voornaamste konklusies van een onderzoek, dat dr. ir. G. Ydo dcor een enquete-instelling heeft la ten verrichten. Ondervraagd werden 1000 metaalarbeiders over het gehele land. De resultaten van dit onderzoek waren in menig opzicht nogal opzienbarend. Zo is het bijvoorbeeld cpmerkelijk, dat liefst 40°/o van de arbeiders van mening is dat hogere pro duktiviteit niet in het belang van de werknemers is! GEEN TEGENSTELLING TUSSEN „KAPITAAL" EN ARBEID? Blijkens dit onderzoek ziet 43% van de ouders werknemers (boven 30 jaar) en liefst 49% van de jongere arbeiders de noodzaak van hogere produktiviteit niet in. De arbeiders in Amsterdam en Rotterdam zagen deze noodzaak beter in dan de ar beiders in de rest van het land. Van degenen die vóór hogere pro duktiviteit waren, gaf 53% als motief op: meer verdienen, Slechts 7% noemde als motief: prettiger werken. Ongeveer 47% van de arbeiders, die de noodzaak van hogere produk tiviteit niet inzagen, vond dat har der werken ten koste van je gezond heid en de kwaliteit van het werk gaat. Ongeveer 13% vreesde een slechtere sfeer en ongeregelde werk tijden, 8% meende dat de voordelen gaan naar de „kapitalisten", 4% was bang voor meer werkloosheid, wan neer de produktiviteit verhoogd zou worden. Uit het onderzoek valt gevoeglijk op te maken dat vele arbeiders menen, dat de bedrijven veel winst maken ten koste van de arbeider. Waarom dan meer produceren? Die overtui ging is bij velen tot een „geloof" ge worden en wordt door vele commu nicatiemedia nog beklemtoond, zo meent dr. ir. Ydo. Volgens Ydo hebben de arbeiders er geen weet van waar de winst naar toe gaat. On(gevee,r 63% meende, dat die gaat naar aandeelhouders en ka pitalisten. Het meest opvallend was dat slechts weinig arbeiders de be lasting hebben genoemd. Het bestaan van een vennootschapsbelasting ken nen de arbeiders dus niet. Zij weten dus niet dat bijna de helft van de winst (om precies te zijn: 47%) naar de fiscus gaat! Hieruit blijkt een schromelijk tekort aan opleiding en voorlióhting, aldus dr. Ydo. SLAPEND RIJK? Velen zien het verdelen van de winst nog als een „strijd tussen ka pitaal en arbeid". Dit is volgens dr. Ydo een ongelijke strijd. De goed ge organiseerde werknemers hebben een grote politieke macht. Bovendien is het tijdperk, waarin enkelen de macht in het bedrijfsleven bezaten, voorbij. Door de groei van de bedrijven wordt het eigendom gespreid over velen; de familiezaken worden n.v.'s. De onpersoonlijke aandeelhouders zijn dan eigenaars van de middelen van het bedrijf. Er ontstaat dus ge leidelijk een scheiding tussen leiding en eigendom en in de tweede plaats een spreiding van de middelen van het bedrijf. Vele arbeiders, aldus dr. Ydo, zijn aandeelhouder zonder dat zij dat zelf weten. Vaak hebben zij wat geld op de spaarbank gezet en zijn zij lid van een pensioenfonds. Een dergelijk pen sioenfonds belegt het geld dat van de werkers is. Uiteraard zijn er nog mensen die veel kapitaal bezitten, maar er ko men steeds meer mensen die kapi taal krijgen, doordat zij minder uit geven dan zij verdienen. Uit een on derzoek van de Vrije Universiteit on der Amsterdamse aandeelhouders bleek o.a. dat slechts bij 16% van deze aandeelhouders het bezit alleen door erfenis was verkregen. Het grootste deel van hen had de aan delen moeten kopen, had daarvoor dus eerst moeten werken. Kortom, het is een fabeltje te menen dat alle aandeelhouders slapende rijk zijn geworden. INKOMEN GESTEGEN De veronderstelling dat de winst van» het bedrijf naar een kleine groep kapitalisten" gaat, de arbeiders wor den uitgebuit en van de hogere pro duktiviteit niets wijzer worden, is volgens dr. Ydo in strijd met de fei ten. De laatste tien jaar is de pro duktiviteit behoorlijk gestegen (zij het minder sterk dan de loonkosten!) maar de arbeider heeft het stellig beter dan hij vroeger ooit heeft ge had. Stellen we het reëel besteedbare inkomen voor de gemiddelde arbei der in 1964 op 100, dan blijkt dat in 1970 reeds tot 123 te zijn opgelopen! Daarnaast zijn de sociale voorzienin gen belangrijk verbeterd en is de werktijd verkort. De nieuwe wet op het vennootschapsrecht heeft de in vloed van de arbeiders op het beleid van een bedrijf aanzienlijk vergroot. Kortom, wie kan staande houden, dat de arbeiders van de hogere produk tiviteit niets wijzer zijn geworden? Een belangrijke weerstand tegen het verhogen van de produktiviteit is de gedachte, dat men dan „harder" moet werken en dat dit schadelijk voor de gezondheid en voor de kwa liteit van het produkt zou zijn (dit bezwaar werd door 47% van de on dervraagden genoemd). Dr. Ydo meent echter, dat er niet „harder' 'gewerkt behoeft te worden om een hogere produktiviteit te be reiken, maar efficiënter. Verhogen van de produktiviteit betekent dat de mensen kunnen doorwerken, dat er goede, efficiënte werkmethoden moeten worden ontwikkeld en dat de mensen in hun eigen tempo kunnen werken. Uit het onderzoek bleek trouwens dat de arbeiders vele mo gelijkheden zien om de produktiviteit op hun afdeling te verhogen en zij noemen daarbij het verbeteren van de organisatie het meest. Bij die ver beteringen zouden de arbeiders meer moeten worden betrokken, meent dr. Ydo, die overigens vermeldt dat toch nog zo'n 40% van de arbeiders niet bijster geïnteresseerd is in verder gaande demokratisering van het be drijf. Opmerkelijk is ook ,dat het meren deel van de arbeiders toch wel met min of meer plezier werkt. Ongeveer 4/5 deel van de ondervraagde arbei ders gaf dit volmondig toe en verheu gend was dat de jongere arbeiders gemiddeld nog meer plezier in hun werk vonden dan de ouderen. Ook bleek een bijna even groot percen tage arbeiders een min of meer per soonlijke band met hun bedrijf te hebben. Deze gegevens druisen nogal in te gen de visie van sommige sociologen, die op dit punt heel wat pessimis tischer waren en verkondigden dat de meeste arbeiders geen plezier in hun werk vonden, noch een sterke band met hun bedrijf hadden. Tot die bevinding is dr. ir. Ydo dus zeker niet gekomen. NAJAARSSHOW De georganiseerde Middenstand van Leunen, met name de heren Assel- berghs, van Gassel, Lucassen en De Mulder, organiseren komende week cp dinsdag- en woensdagavond in het gemeenschapshuis aldaar een grote najaarsshow. Gezien de resul taten in voorafgaande jaren, mag men voor deze show weer een grote belangstelling verwachten. Joop Ariaens GROTESTRAAT 6 - VENRAY

Peel en Maas | 1971 | | pagina 1