[IS Waarom buiten Venray wonen? kacino bar bartels Wilt u mijn marmotje eens zien Yenray heef! nu een zaak mei 'n grandioze kolleklie Opbouwmeubels gemeentelijke notities en mededelingen WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN drukwerk Wim Claessens VRIJDAG 8 OKTOBER 1971 No. 40 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS [E DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 14 ct p«r mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.15 (bij vooruitbetaling) De aankondiging van nieuwe bouwaktiviteiten, met name in Brukske, is een gelukkig feit in een gemeente, die 26 jaren na de bevrij ding het bittere rekord van meer dan 1000 woningzoekenden haalt. Men zal in een gemeente, waarin industrieën in betrekkelijk korte ter mijn honderd miljoenen guldens in vesteren om arbeids-intensieve pro- dukten te (gaan) maken, mooi ge noeg kunnen doen om de velen, die hierdoor aangetrokken worden, te kunnen helpen aan een voor hen pas sende woongelegenheid. Er is nu al een duidelijk tekort aan zgn. goed kope woningen kan ten ene male niet meer gebouwd worden, omdat lonen en prijzen zodanig gestegen zijn, dat woning met de meest grote pluk sub- zelfs de meest kale en uitgeplukte sidie op de dakpannen, nog altijd meer kost aan huur dan wat de oudere W.W, kosten. Er moest dus doorstroming komen en dat betekende premie-woningen voor de verhuur. Het heeft lang ge duurd voordat de woningverendging ook dit soort woningen in haar be leid opnam, maar nu is er een ge differentieerd pakket uit de bus ge komen, mede ook dank zij wat via makelaarskantoren dat mag ook wel eens gezegd worden) en aannemings bedrijven voor de particuliere wo ningbouw hebben gedaan. Dat intus sen ook beleggingsmaatschappijen hier kansen zien, geeft weer andere mogelijkheden. En het is geen wonder dat men op het gemeentehuis misschien te vreden zal knikken, als men weet dat in Brukske, in Molenklef, in Oostrum en op andere plaatsen volop gebouwd wordt. Dat men tevreden is omdat voor Velitum 2, voor Vlakwater, voor omgeving Hoopweg en voor Leunen de plannen al in ver gevorderd sta dium zijn, zodat ook daar binnen af zienbare tijd gebouwd kan worden. EN TOCH En toch is en blijft het ondanks dat vermeende grote assortiment van bouwmogelijkheden, dat Venray nu maar zeker in de toekomst bieden gaat, het een vreemde zaak, dat er nog steeds mensen, die in Venray werken, niet in Venray kunnen bou wen. Mensen, die nu naar Bergen, Deur- ne, Overloon en andere plaatsen trek ken, waar ze wel hun bouwplannen kunnen verwezenlijken in soms prachtige bungalows en huizen en een tikkeltje verbitterd zijn, omdat zulks in Venray niet mogelijk schijnt. Als men in Bergen, weliswaar voor de grap, een bepaalde straat Venray- straat wil gaan noemen, omdat het merendeel van de mensen, die er wonen of gaan wonen in Venray werkzaam zijn, dan is het de hoogste tijd, dachten we, dat hier bij som mige mensen eens een lampje ging branden. Men krijgt nu het idee dat Venray ten eene male taboe is voor mensen, die boven een bepaalde inkomens grens komen en die hun misschien in andermensens ogen vreemde bouw- verlangens in Venray bot denken te vieren. Ze doen dat dan wel van hun eigen centen, maar zelfs dat schijnt m enhier in Venray niet goed te kun nen verdragen. Reden waarom men mensen, die niet in een bepaald straatje, in een bepaald wijkje willen wonen, rustig verwijst naar nabuur gemeenten. Dat de Venrayse ge meenschap hierdoor meer verliest dan een misschien nette bungalow, hebben we niet door. Dat weet men beter in Bergen en in Overloon We hebben als argument horen ge bruiken: „Die mensen stellen ook zo'n overdreven eisen...." En je vraagt je dan af waarom die gemeenten aan die eisen wel kunnen voldoen, doch dat niet kan. En mag men eisen stel- Venray, anders haantje de voorste, len als men ze zelf betaalt Een ander argument is, dat „die mensen altijd in de bossen willen zitten en dat kan hier niet Inderdaad kun je in Venray alleen aan de periferie van de kom name lijk rond de Hoopweg en in het Groe ne Hart je zin voor het wonen tussen en in het bos bot vieren. Maar men vergeet dat er in Merselo e.o. hek- taren bos liggen, waar geen sterve ling ooit in komt, doodgewoon, om dat het zgn. produktiebossen zijn, die echter op dit moment hout produ ceren, wat men aan de straatstenen niet kwijt kan. Waar het verder vast staat dat el ders in onze gemeente de komende jaren beslist nog wel bebost zal wor den, blijft de vraag, waarom dan van deze oude bossen niet een flink ge deelte gereserveerd voor genoemde bouwers. Kunnen die alleen gereserveerd worden voor de aanleg van een kerk hof? We hebben maar twee argu menten naar voren gebracht, we ken- ken nog andereMaar het grote argument, namelijk dat Venray er doodgewoon nooit bij stjil heeft wil len staan, dat er nog mensen in ons lieve vaderland leven, die hun eigen wensen op woninggebied met hun eigen centen zo willen verwezenlij ken als ze zelf .willen. Aan zulke mensen hebben we noodt meer ge dacht sinds het Bdezenvenneke niet zo'n succes is gebleken, als de ont werpers wel verwacht hadden. Sinds dien weet men niet goed meer wat te ziet men wel in andere plaatsen hui zen en bungalows verrijzen, waar- doen en dus gebeurt er niets. Maar voor je dan later een verhuiskaartje krijgt en je bij jezelf denkt: Verhip, ook die weer buiten Venray. GEMEENTELIJKE NOTITIES HINDERWET Openbare kennisgeving verzoek om vergunning Op de secretarie van de gemeente. Venray ligt ter inzage de volgende verzoeken met bijlagen: Rank Xerox Nederland N.V., Maasheseweg 89-91, Venray om ver gunning tot het uitbreiding van een inrichting voor het fabriceren en assembleren van kopieermachines. Adres inrichting: Maasheseweg 89- 91, Venray, kadastraal gemeente Venray sectie A nr. 2259. Rank Xerox Nederland N.V., Maasheseweg 89-91, Venray om ver gunning tot. het uitbreiden van een inrichting voor het fabriceren en as sembleren van kopieermachines. Adres inrichting: Maasheseweg 89- 91, Venray, sectie A nr. 2620. J. Steenbeek N.V., Kanaaldijk noord 25, Eindhoven om vergunning tot het oprichten, in werking bren gen en in werking houden van een inrichting voor het opslaan en ver branden van oud-papier. Adres in richting: Veu'lenseweg 14, kadastraal gemeente Venray sectie G nr. 2084. J. Steenbeek N.V., Kanaadijk- noord 25, Eindhoven om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een in richting voor het opslaan, sorteren en persen van oud-papier. Adres in richting Veulenseweg 14 kadastraal gemeente Venray sectie G nr. 2108. H. J. J. M. Slangen, Kempkens- berg 4, Ysselsteyn-Venray om ver gunning tot het uitbreiden van een varkensfokkerij en -houderij waar mest en meststoffen worden bewaard en propaan wordt gebruikt. Adres inrichting: Kempkensberg 4, Yssel- steyn, kadastraal gemeente Venray sectie H nr. 2280. J. Deters, Puttenweg 35, Yssel- steyn-Venray om vergunning ex art. 3a der Hinderwet i.v.m. het uitbrei den/Wijzigen van een varkensfokke rij waar mest en meststoffen worden bewaard. Adres inrichting Putten weg 35, Yselsteyn kadastraal ge meente Venray sectie H nr. 45. W. van Rijswijck, Hoofdstraat 39, Oirlo-Venray om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en :n werking houden van een inrich ting voor het bakken van voedings- Het „kruuiersjong'' dat vroeger langs de deuren kwam schooien voor een boterham en daarbij dan zingend vroeg of de juffrouw zijn marremotje niet Wilde zien, is verleden tijd. Gelukkig maar, want ondanks het feit dat we er misschien met enige weemoed terug denken aan die goe de oude tijd, bleek toch wel uit dat die m ieder geval voqr „kruuiers- jochies' 'helemaal niet zo best was. We hebben daar iets anders voor in de plaats gekregen. In plaats van het „kruuiersjoch" zien we nu eer lijke, brave burgers de deuren langs gaan. De een voor dit liefdewerk, de ander voor die vereniging, nummer drie voor die prachtige landelijke aktie, nummer vier voor dit en num mer vijf voor dat. En voor uw re- dakteur dwarrelt in vele gevallen een briefje op zijn bureau, of hij maar even een aanbeveling wil schrijven. Dan prat enwe nog niet van min der eerlijke en minder brave bur gers die ook aan onze deuren klop pen, je dan een of ander bewijs on der de neus duwen, waarop je alleen kunt lezen „Ministerie van Justitie" en die dan alle mogelijke moeite doen je wasmiddelen, poetsmiddelen, zeep, boenwas, ansichtkaarten en weet ik veel „aan-te-smeren". De ene maal is voor een sociale werkplaats ergens in den lande en de andeer maal moor gehandicapte kinderen en een derde maal voor de gehandicapten in het algemeen. Geen sterveling die aan deze men sen ooit rekening en verantwoording vraagt en het is dan ook helemaal niet verwonderlijk dat hier de meest grote gevallen van oplichting bij voorkomen. Elseviers Weekblad heeft er een hele artikelenreeks aan gewijd en is tot de konklusie gekomen: Mensen koop die boenwas, die dweilen en al dat andere spul rustig bij uw krui denier. In de meeste gevallen bent u dan een stuk beter af en de enigste die er aan tekort komt is de colpor teur Maar afgezien daarvan mag toch wel eens geconstateerd worden, dat ieder jaar, als de vakanties achter de rug zijn en men de winterpro- gramma's zo'n beetje aan t' opmaken gaat, de huisvrouw nog al eens aan de deur moet komen voor al die goede doelen. Er zijn landelijke akties, die elkaar met de regelmaat van een klok op volgen, er zijn t.v. akties, die centen en nog liever guldens nodig hebben, er zijn provinciale, lokale en zelfs wijk-akties, waarvoor telkens ge vraagd wordt .Machtig goede doelen, waarvoor men zo zijn portemonnaie om zou willen schudden, alleen men kan dat maar ééns in de week of ééns en genotmiddelen in oliën en vetten waar propaan wordt gebruikt. Adres inrichting Hoofdstraat 39, Oirlo, ka dastraal gemeente Venray sectie F nr. 2443. Schriftelijke bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder gedurende tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking inbrengen bij het gemeentebestuur, waar dit verzoek ter inzage ligt. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Mondelinge bezwaren kan een ieder persoonlijk of bij gemachtigde inbrengen op een openbare zitting te houden op woensdag 27 oktober 1971 om 15.00 uur in het gemeentehuis. Beroep tegen een beschikking kan later o.a. slechts worden ingesteld door: a. een inwoner van een gemeente waar deze openbare kennisgeving is geschied, mats hij in persoon of bij gemachtigde op de bovenbe doelde zütting is verschenen; b. andere belanghebbende, mits hij binnen de gestelde termijn schrif telijk bezwaren heeft ingebracht. Venray, 8 oktober 1971 Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray, G. SCHOLS, loco-burgemeester A. L. G: JANSSEN, loco-secr. in de maand doen. Dan is dat ding leeg en houdt alles op. Waarmede we alleen maar vragen willen namens heel veel huismoeders of er nu eens niemand regelend op kan treden om deze „marmot) es-kijkerij'" in goede banen te leiden. In verschillende buurten wordt over dit euvel hard geklaagd en de „goede doelen" zijn er zelf de dupe van, dat de mensen geef-moe worden. Men kan zich ook overeten Ergens zal er toch een bepaling moeten zijn dat maar niet iedereen op zijn eigen houtje de deuren langs kan gaan. Als er ergens een vergun ning-stelsel voor nodig is, dan wel voor dit alles. En daarbij mocht ook een Stichting Centraal Archief In zamelingswezen, dat alle landelijke koliekten op elkaar afstemt, wel eens wat eerder haar jaar-programma be kend maken, zodat ook lokaal en in verenigingsverband er wat beter re kening mee kan houden. Voor oktober komen aan landelijke akties nog een restant Prinses Bea- trixfonds. Van 4 tot 10 oktober mag gekollekteerd worden voor de Neder landse Nierstichting van 11 tot 17 oktober is de Nederlandse Blinden zorg aan de beurt van 18 tot 24 ok tober komt de internationale hulp verlening onze hulp vragen en van 25 tot 31 oktober wordt gekollekteerd voor" de zorgenkinderen en dc Neder landse zwakzinnigenzorg. U ziet het zijn allemaal nuttige stichtingen die ieders sympathie en waardering verdienen. Maar diezelf de sympathie zal men op willen bren gen voor plaatselijke muziekgezel schappen jeugdverenigingen en wat dies meer zij. Als dat nu eens alle maal wat beter geregeld en afgespro ken kon worden wellicht dat gevers en ontvangers er dan ook een stuk beter van worden van den munckhof n.v. WERKWEEK VAN 5 MMS VAN 27 SEPT. - 2 OKTOBER Maandag om 9 uur was hef dan zover. Drie eindexamenklassen van Jerusalem ging envoor het 3e ach tereenvolgende jaar naar het hoge noorden om kennis te nemen van de problemen die er Drente en Gronin gen zijn. 's Middags om 2 uur werden ze ontvangen door de heer Riemersma, burgemeester van de gemeente Ro den. Eerst werd er iets verteld over die snelgroeiende gemeente, daarna leidde hij het gezelschap per bus door Roden waar juist kermis en een jaarbeurs was. Dinsdag volgde een lezing door de heer Stapel die de ruilverkaveling van Drente uitgebreid behandelde. Ook een rit naar de hunnebedden werd niet overgeslagen. 's Woensdags stond er ook weer een lezing op het programma, n.l. van de heer Bosveld, die vertelde over de ontwikkeling van de ge meente Emmen. Ook daarna kregen de MMS'ers door een rondrit een goede indruk van de ontwikkeling van de gemeente Emmen. Donderdags stond Groningen op het programma. Eerst ging men naar de Martinihal waar het Bouwplan Noord ederland een uitgebreide ten toonstelling hield. Vrijdags ging de reis naar Delfzijl en het Eemshaven project, waar ook een rondleiding werd gehouden. Vrijdagsavonds werden er weer koffers gepakt om zaterdags de thuis- hard werken onder de „bezielende" leiding van de heren Wijn, Zuid- reis te aanvaarden na een week van hof, van de Boomen, zuster Marie- Petra, zr. Philomena en rector Schel lens, die zich de tijd hadden genomen o mhet Venrayse gezelschap te ko men opzoeken. STROPERS KLEM GEREDEN Venrays politie wist in het jacht veld rond het Hoogriekbroek tussen Leunen en Oirlo na een wilde ach tervolging een auto klem te rijden. In de auto bleken aanwezig te zijn 5 geschoten fazanten, een flo- bertgewees en 20 patronen. De auto was van een vals kentekenbewijs voorzien. De politie nam auto, g- weer en jachtbuit in beslag en tegen de beide inzittenden, de 47-jarige W. R. uit Venray en zijn 31-jarige plaatsgenoot H. G. werd procesver baal opgemaakt. Voor uw rijbewijs naar Autorijschool Aanmelden Kennedyplein 10 tel. 2471 Poststraat 8 tel. 1429 Erkend A.N.W.B., Bovag, Vamor gediplomeerd Ook gelegenheid tot Daflessen SUCCES VOOR YSSELSTEYNS FANFARE „DE PEELKLANK" De Ysselsteynse fanfare „De Peel- klank"' welke nu sinds een jaar on der leiding staat van directeur L. Roefs uit Baarlo, heeft zaterdag 2 oktober deelgenomen aan het Bonds- concours van de Limb. Muziekbond te Arcen. Het korps kwam uit in de eerste afd. en voor een deskundige jury werd uitgevoerd als verplicht werk: A happy suite van H. Geehl- Mellema en keuzewerk: Kleine Speelmuziek van H. van Lijnschoten. De waardering van de jury was een groot succes, resp. 149 en 142'/2 pun ten, totaal dus 29l'/s punten wat vol doende was voor een le prijs met promotie. Dat dit grote succes vlug naar het thuisfront werd gemeld was te voor zien en een hartelijke ontvangst viel de fanfare dan ook ten deel bij hun terugkomst. Tot in de kleine uurtjes werd er nog gefeest. Om iedereen in de gelegenheid te stellen de Ysselsteynse fanfare met dit resultaat te feliciteren zal t.z.t. 'n receptie worden gehouden. MARKT DEURNE Intieme sfeer Exclusief interieur GEOPEND TOT 3 UUR 's NACHTS 'swoendags gesloten ,1 Toegegeven: we hebben al jaren een luister van zit in opbouwmeubels, maar we misten gewoon de ruim te om de zaken goed aan te pakken. Eindelijk zijn we zo ver dat we ons uitgebreid assortiment goed kunnen laten zien. Wat een keus in C 1 Wand- systeem, Opbergkasten, en Studieburoos, Venster- bankkasten en Hubo-keukens. Kom binnen en vraag naar de handige folder

Peel en Maas | 1971 | | pagina 9