'n weekje of zo naar Parijs? boek uw reis bij de Raiffeisenbank of Boerenleenbank dat is de zekere weg naar pro~bleem~lo~ze dag en! Semi-interland handboog Kevelaer in oktober.... Raiffeisenbank fSi Boerenleenbank a. |com eyen naar pt ÏÏAÜIUMAAI Nederl. Limburg - Belg. Limburg Uit Peel en Maas WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN drukwerk Elektro Jacobs VRIJDAG 8 OKTOBER 1971 No. 40 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS S VOOR AL UW DRANKEN DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 14 et p«r mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR f 5.15 (bij vooruitbetaling) Handboogschutterij Diana kan te vreden zijn. Door een uitstekende organisatie is het semi-dnterland treffen tussen de beste schutters van Nederlands en van Belgisch Lim burg zondag j.l. een groot succes ge worden. Daartoe droegen ook de prachtige overdekte banen bij, die men had in gericht in zaal In den Engel. Loco-burgemees ter G. Schols mocht dit tweede treffen openen. Heit eerste treffen was in Peer. En hoe anders opent men dergelijke wed strijden. Natuurlijk meit een eerste schot. Zo ook onze loco, die echter het blazoen niet wist te vinden. Zijn pijl kwamen ergen in het plafond terecht, maar dat beschouwden de schutters als goede voortekenen. In derdaad is het van handboogschut- van 8 oktober 1921 Maaibare heide. De Burgemees ter van Venray brengt ter kennis van belanghebbenden, dat vanaf 1 October ten kantore van den Ge meente-ontvanger wederom ver gunningen worden afgegeven voor het maaien van heide voor eigen be drijf benoodigd, zoowel voor voer- heide, als heide dienen voor strooi sel, tegen het volgende tarief voor degenen die een inkomen hebben tot 1000,— f 1 boven 1000,tot 1500,f 2, boven 1500,tot 2000,3, boven 2000,— tot 2500— 4 boven 2500,— tot 3000,— 5,— boven 3000,— tot 3500,— 6,— en verder voor elke 1.000,inko men meer 2,— hooger. De tarieven zijn aanmerkelijk verlaagd. Voor elk bedrijf wordt slechts één vergunning afgegeven. De afgegeven vergunningen zijn persoonlijk, doch kan hiervan onder verantwoordelijk heid van den vergunninghouder, door de leden van het gezin in het bedrijf werkzaam, worden gebruik gemaakt. Het is ten strengste verboden de vergunning te doen aanvragen op naam van een knecht met lager in komen en de heide alsdan in eigen bedrijf te gebruiken. Men zij tegen misbruik gewaar schuwd. Venray, 1 October 192.1 De Burgemeester voornoemd, O. van de Loo Openbare vergadering van den Gemeenteraad te Venray Vrijdag 30 Sept. n.m. 5 uur. Afwezig de heer Winters met ken nisgeving. De Voorzitter opent de vergade ring met gebed. Alvorens over te gaan tot behandeling der agenda meent hij, mede als tolk der geheel e vergadering Wethouder Janssen ge luk te moeten wenschen met zijne benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Het doet hem genoe gen dat de groote verdiensten, welke de heer Janssen zich op het gebied van landbouw en veeteelt verworven heeft, thans beloond zijn en hij hoopt, dat deze met het ridderlint in het knoopsgat, nog lange jaren in ons midden moge vertoeven. 4. Verordening Schoolgeld. Het schoolgeld wordt geheven naar den maatstaf der rijksinkomsten belas ting, of zoo deze ontbreekt naar schatting door B. en W. Het schoolgeld bedraagt voor ge woon lagers onderwijs, de vacantie- weken inbegrepen bij een inkomen van 600,vrij; van 600,tot 1000,5 cent per week; van 1000,- tot 1500,10 ot. per week; van 1500 tot 2000,15 cent per week; van 2000,- tot 2500,- 25 cent per week, enz. tot 9500, Boven 9500,een gulden per Voor MULO-scholen: van 600,- tot 1000,- 15 cent per week; van 1000,tot 1500,20 cent enz. Voor vervolgonderwijs is het aan- vangsbedrag 10 cent per week. De heer Stoot vraagt hoe het tarief voor het MULO wordt geheven. De Voorzitter antwoordt dat dit pas verschuldigd ds voor de werke lijke MULO klassen. De verordening wordt daarna z.h.s. goedgekeurd. ters een fel en goed gevecht gewor den. De volgende punten konden geno teerd worden: Persoonlijke punten: Th. Bonants Venray 456 - 438 (het tweede getal zijn de behaalde punten in de eerste wedstrijd te Peer); P. Martens, Leu nen 421 - 452; F. Jaskowiak, Heerlen 434 - 437; G. Weijs, Castenray 424 - 419; N. Thissen, Sittard 443 - 424; J. Hermsen, Merselo 435 - 434; M. Vaes Opel 430 - 426; Jac. Siebers Venray 426 - 417; H. Wilms Venlo 436 - 426; J. Gerards, Venlo 428 - 405; J. Maes- sen Boukoul 449 - 458; G. Wolfs Eijsden 416 - 415; M. Marchal, Elslo 453 - 433; L. Enkelmans, Heerler- heide 424 - 426; M. Janssen, Pannim- gen 449 - 452. De Belgische schutters behaalden de volgende resultaten: Math. Snoekx 440 - 437; Jean Snoekx 421 - 447; Poelman 435 - 423; Verbetens 424 - 403; Denis Germis 460 - 422; Jean Germis 432 - 459; Thmos Tits 443 - 440; J. Welsch 444 - 444; J. Gabriels 454 - 441; H. Meijssen 412 - 446; E. Festraets 430 - 427; H. Jenaer 422 - 416; Jac. Peters 41 - 431; A. Benaets 417 - 412; Laek G. 409 - 433; Schee pers 421 - 381. Totaal voor Nederlands Limburg 6557 6511: 13068; Belgisch Lim burg 6464 6493: 12975. Hoogste serie Nederland J. Maes- sen, Boukóul 907; hoogste serie Bel gië G. Denis 891. Nederlands kampioen Bonants uit Venray vergaarde 131 121 is 256 pnt., terwijl de Belgische kampioen Snoekxs 140 135 punten, totaal 275 vergaarde. Na afloop van deze geanimeerde en sportieve wedstrijd reikte loco- burgemeester G. Schols de prijzen aan de winnaars uit, terwijl mevr. Siebers persoonlijk een beker over handigde aan J. Maessen uit Boukoul als hoogste schutter, die deze met dankbaarheid in ontvangst nam. Diana Venray kan terugzien op een in elk opzicht geslaagde semi-inter land. RIJKE ROOMSE LEVEN „Tantum Ergo in wolken van wierook donderden duizenden stemmen, onderstreept door een orgel-op-volle kracht, deze lof zang de zilveren en gouden monstrans tegemoet. De overvolle Ke- velaerse basiliek boog hoofd en knieën in dit plechtige oktoberlof. Men waande zich op de een of andere voor-oorlogse katholieken dag KEVELAER Men kon er zondag over de hoof den lopen, zo druk was het in Keve laer. De binnenstand was afgesloten voor alle verkeer, want de ene pro cessie na de andere trok luid zingend en biddend op naar de beide kerken, de kaarsenkapel of de devotiekapel. Misdienaars met kruizen en vlag gen, muziekgezelschappen, al dan niet geüniformeerd, koningen en kei zers van schuttersgilden, wit ge pluimd en zwaar gedecoreerd en wit- gesuperpliëde pastores die proberen hun kudde bijeen te houden: ze trek ken door toch al overvolle straten, waarin .alle winkels open zijn en goede zaken worden gedaan. En langs de muur van de kaarsen- kapel kunnen de verkoopsters de handel haast niet aan. Men koopt er kaarsen bij het pond en tegen de zwart geblakerde muren van de kaarsenkapel flikkeren de duizenden vlammetjes op. Binnen in de devotie kapel liggen de kaarsen op hopen tussen de bloemen. De bedevaart gangers hebben ternauwernood kans voor een gebed bij de wonderbare prent van de Troosteres der Bedruk ten, want achter hen staat weer een lange rij mensen, die ook voorbij dit prentje willen. PAIERS Hoe lang is het geleden dat we door Venray de zgn. payers hoorden trekken. Mensen uit de Kempen, uit Eindhoven en Helmond, die luid zin gend van „Maria, wees gegroet", door Ventray trokken op weg naar ^.Keve laer. Te voet, met een extra stel klampen op de rug. Langs het Wells meer en de Wellse hut, over de vlakte, waar thans het vliegveld Laarbruch ligt, tot men bij Gasthof in den lieven Heer de torens van Ke velaer kon zlien liggen. De Gasthof in den lieven Heer ligt nu aan een keurig kruispunt van nog keuriger macadamwegen. Het gast hof zelf is niet meer zo keurig, wat oud en versleten en zonder verf. De eigenaar is een beetje verbitterd: „Fruher was es gans anders". Toen waren de payers en bedevaartgangers blij een café te vinden voor hun moe gelopen voeten; nu razen ze voorbij op hun motoren en auto's. DE TREK BLEEF Maar de trek naar dat wonderbare prentje is gebleven, ook in deze tijd, nu toch veel bedevaartplaatsen feite lijk maar beter kunnen „sluiten"'. Oostrum telt al lang niet meer mee, voor Tienray staat de belangstelling op een laag pitje en ailleen St. Jozef in de Smakt blijft trekken. Maar hij is ook de enige in Nederland. Maar voor de rest kan zelfs de Zoe te Lieve Vrouw uit Den Bosch nog ternauwernood mensen op de been brengen Maar zondag trok een hele pro cessie uit de Betuwe wel op door de Kevelaerse Hauptstrasse en het Ne derlands wees gegroet, dat men hier niet hoort, klonk er hardop tussen de gevels, waar een grijs gekalkte Sint Nicolaas het gedoe aan zijn hei lige voeten nog altijd secuur gade slaat en St. Michael de draak maar dood blijft steken. HANDEL Frau Nederkorn uit het gelijk namige café snijdt 's morgens om half 11 de eerste gebakspunt uit een enorme kasetorte, maar staat ook 's avonds om 5 uur als de grote pro cessie begint voor Kevelaer zelf, nog altijd prompt taartpunten te snijden; taartpunten, die met dotten slagroom, schijnbaar het zandagmiddagvoedsel is van al wat Duitser is. Ze gaan met onvoorstelbare hoeveelheden Onvoorstelbaar is ook de handel in devationaliën. De bakker, de krui denier, de slager, de leerzaak, de 'boekhandel, overal kan men te kust en te keur kruisbeelden, beelden, ro zenkransen en wat dies meer zij ko pen. Dat daarbij kitsch is, die ten hemel om wraak roept is ook hier een kwaal, zonder welk een bedevaarts plaats nliet leven kan. Op de integrerende vraag of de hotels met de machtige namen als Drei Köniinge, zum zioldengen Apfel, zum silberen und goldenen Sohliis- sel (om er maar enkele te noemen) nog klanten trekken, kan men geen antwoord krijgen. Vroeger moesten de mensen, die op bedevaart gingen, natuurlijk slapen kunnen, vandaar de vele en soms grote hotels, maar nu iedereen met bussen en auto's komt moeten ze voor een groot deel leeg liggen. „Afgeschreven boelzei iemand van het V.V.V. DE KERKEN Maar geen afgeschreven boel is het doel van alle bedevaartgangers: de genadekapel, de kaarsenkapel, de basiliek. De genadekapel, van binnen zwart van de kaarsendamp, blijft duizenden trekken. De kaarsenkapel opnieuw in de verf, toont met zijn honderden dikke en zware kaarsen in de speciale houders, dat nog vele, vele Duitse, maar ook Nederlandse plaatsen hier hun jaarlijkse processie- kaars komen brengen. Ze branden ter ere van het Lieve Vrouwebeeld je op het barok-altaar, dat men na gemaakt heeft van die van het won derbare prentje. En dan de basiliek. Hoe lang al is men aan het restaureren en verbete ren. Maar het hoogkoor blijft er al- lerbelabberst uitzien. En wat men terugbrengt voor de oude verloren gegane gebrandschil derde ramen is bepaald .niet om over naar huis te schrijven, evenmin als dat er vaart zit in de restauratie van het schilderwerk, dat door de veran deringen, die zijn aangebracht, meer het idee geeft van verval dan van glorie Maar dat alles verdwijnt als de zware klokken de mensen oproepen voor het plechtige lof. Dan zingt het in de lucht en de koperblazers van de verschillende harmonieën, de voorbidders en zangers doen er het zwijgen toe, want tegen dit klokken- geweld kan men niet op. En terwijl men hier het woordje „lof" maar uit het woordenboek schrapt, stroomt 40 kilometer verder een basiliek vol met mensen, sleept men banken bij voor in de biechtkapel en komt een hevig transpirerende kapelaan ver tellen dat men buiten via luidspre kers de „Aindacht" ook zal kunnen volgen, zo vol dit alles. Als dan na even preluderen van het orgel diezelfde mensenmassa een Maria-lied inzet, dan davert een kerk dan waant men zich in het adjke roomse leven, zoals we dat hier vroe ger ook kenden Daar vormen muziek en zang een machtig loflied voor de Troosteres der Bedrukten, waarbij we be schaamd een vergelijking maken met wat men hier in de Grote Kerk onder zingen verstaat Er is vooraf een zegening van ro zenkransen en devotïonaliën. Het kriebelt je als je ziet hoe veel, vooral oudere mensen, een pakje naar voren steken. Er is al aardig wat handel vooraf gegaan aan dit Lof PREDIKATIE In zijn Bilgerpredigt mag der Hochwurden dan nog zo roemen over de katholiciteit van Kevelaer (wat hij daaronder dan ook mag verstaan), maar onder zijn gehoor in die volle, volle basiliek zijn het merendeel vrouwen, oudere vrouwen vooral, waarvan er later een schreiend wordt weggeleid. Ook mannen, maar toch weinig jonge kerels, of ze moeten ko men via een Schützverein. Maar waar is wel wat de pastoor zegt, namelijk dat de mensen in Ke velaer troost en hulp komen zoeken. Men ziet dat aan de aandacht waar mede rond de genadekapel gebeden wordt, men voelt het aan de inten siteit van het gezang. Diezelfde pas toor mag dan in die preek nog din gen zeggen, waarom men hier zou lachen, feit is dat alleen verleden zondag rond 15.000 mensen naar Ke velaer kwamen en dat men, ondanks een zekere vergrijzing van de bede vaartgangers, bepaald niet de indruk heeft dat Kevelaer minder in trek is bij het gelovige volk. Tot nu toe, konstateert nuchter een V.V.V. man, hebben we eerder meer gehad en nu moet oktober nog ko- mensen dan vorige jaren gemiddeld men. Als het een paar zondagen goed weer is, dan komen we ver boven vorige jaren. En ook uit Nederlnd, dat dan zo progressief wil zijn en de meeste heiligen al verbannen heeft naar de rommelzolders van pastorieën e.d.; ook uit Nederland waar een lof iets is dat de jeugd niet meer kent, komt en blijft men komen. Is het uit een soort hunkering naar het rijke roomse leven, of wil men hier uit volle borst het Tantum Ergo eens zingen, wat men thuis met goed fatsoen niet kan? Of komt men er alleen voor troost en hulp? voor al uw van den munckhof n.v. KLEUREN TELEVISIES 56 cm voor 1575, TELEVISIES 61 cm voor 475, BANDRECORDERS en PLATENSPELERS met 25% korting WASAUTOMATEN reeds voor 395, KOELKASTEN met groot diepvries vak voor 195, DIEPVRIES KISTEN met kortingen van 20-25% Verder: stofzuigers, scHeerapparaten, hoogte- zonnen, strijkijzers enz. KORTINGEN vanaf 20% Volledige garantie Eigen service Iedere vrijdagavond vanaf 6-9 uur demonstratie van het hele programma. SCHOOLSTRAAT 3 VENRAY TEL. 2329 Kwartelenmarkt 7 Venlo Kloosterstraat 37 Blerick DERDE ORDE Op 11 oktober maandvergadering In zaal „In den Engel", Poststraat. Eucharistieviering. De avond wordt We beginnen om half 8 met een verzorgd door Pater van Zeelst uit Weert en staat in het teken van de viering van Franciscus, onze orde- heilige, daarom een enigszins feeste lijke bijeenkomst. Ook niiet-leden zijn van harte wel kom. Vakantie in Parijs; de boulevards, de bistros, de Seine, de Madeleine. O-la-la! Daar wilt u probleemloos van genieten. Géén zorgen over de reis, uw hotel, eten, eventuele excursies. Welnu, bij de Raiffeisenbank of de Boerenleenbank vindt u volledig verzorgde vakantiereizen. Zó reist u naar pro-bleem-lo-ze Parijse dagen! Stap eens binnen. De bank is dichtbij. Ook de deviezen en reisverzekeringen regelen we graag .voor u.. de bank voor iedereen Is uw hulp niet gekomen? Geopend van 'smorgens 7 uur tof 'savonds 9 uur, op zaterdag geopend tot 5 uur n.m. Heeft moeder het druk of is ze ziek Schrikt u van hoge stroomrekeningen Hebt u moeite met het wasdrogen? S" \kË A ÉT*AAA A T I I

Peel en Maas | 1971 | | pagina 5