6 oro, ►-< Zeskampploeg nu officieel t ito* Onderzoek naar rekrealie N m tn i a i po i fl> 3 05 Cu O cr <j 05 IA £3 PT N m m. JOS. MARTENS C/5 C/5 NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur TH. LANKVELD. arts Langstraat 76 - Telefoon 3558 van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur J. BECKERS, arts Julianasingel 11, tel. 1887 ZIEKEN- EN ONGEVALLEN VERVOER telefoon 04780-2222 (ziekenhuis) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS Zr. M. BROUNEN telefoon 1973 Inlichtingen en boodschappen iede re morgen van 8.30 tot 9 uur, behal ve in 't weekend. GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU De Clockert- Bergweg tel. 1269 kerkdorpen van 2 tot 3 uur Maandag: Oostrum, Leunen, Heöde, Veulen. Dinsdag: Qirlo, Castenray, Merselo en Smakt. UITLEENMAGAZIJN GROENE KRUIS Uitleenmagazijn blijft voorlopig in 't oudé gebouw Merseloseweg 5. 'smaandags t.m. vrijdags van 2-2.30 zaterdags GEEN uitlenen, behalve voor spoedgevallen van 12.30-13 uur. ZWANGERSCHAPS- GYMNASTIEK Nieuwe aanmeldingen voor zwan- gerschapsgymnastiekg opgeven aan het ziekenhuis: afdeling fysio-the- rapie bij mevr. Poortman; OPEN BEJAARDENWERK Dagelijks van 9.00 10.00 uur Telefoon 2996. Maaltijden ten behoeve van be jaarden. Aanmelden en afhalen da gelijks tussen 10.30 en 11.30 uur. Gymnastiek voor bejaarden Vrijdagsmiddags van 4 tot 5 uur in de St. Jozefschool. BUREAU GEZINSZORG Merseloseweg 11 Tel. 1108 Spreekuur maandag t.m. vrijdag van 9 tot 10 uur. VERLOSKUNDIGE (ook op zondag) Vroedvrouw Tiggeloven-Kuypers Julianasingel 41, Venray telefoon 04780 - 2411 VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE DIENST (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloseweg 23, Venray telefoon 04780-1162 GARAGE WEEKEND-SERVICE van zaterdag 13 u. tot maandag 7 u. Automobielbedrijf van Haren n.v. Maasheseweg - telefoon 2564 N.O.S. TELEVISIE Woensdag 27 oktober a.s. zal de NOS in het programma: Van gewest tot gewest, een televisiebeeld bren gen van en over Venray. Men poogt in een gesprek van elf uit alle provincies van Nederland naar Venray gekomen mensen enke le belangrijke facetten van en uit het Venrayse gemeenschapsleven te belichten, die dan verder door de camera's worden uitgewerkt. Daartoe zullen de komende weken opnamen gemaakt worden. BEDRIJFSONGEVAL Op de werf van het betonbedrijf van de fa. N. aan de Stationsweg ge raakte door tot nog toe onverklaar bare oorzaak de 23-jarige H. W. uit Venray bekneld tussen de rijdende kraan. Met waarschijnlijk gescheur de bekken moest de arbeider naar het ziekenhuis worden vervoerd. Po litie en arbeidsinspectie stellen om trent de juiste toedracht een onder zoek in. BROMFIETSER GEWOND Onvoldoende opletten was oor zaak dat de 19-jarige bromfietsbe rijder G. K. uit America, toen hij over het rijwielpad reed langs de Deurneseweg ter hoogte van de Zui velfabriek werd gegrepen door de personenauto, bestuurd door de 53- jarige Ev B. uit Eindhoven, welke vanaf de Leunseweg de nieuwe op rit naar de Deurneseweg wilde op rijden. De bromfietsbestuurder moest met een gebroken linkersleutelbeen naar het ziekenhuis worden ver voerd. BOTSING TUSSEN DRIE AUTO'S Op de kruising Oude Oostrumse- weg - Patersstraat - Paterslaan - Leunseweg werd voorrang genomen en onvoldoende opgelet waardoor een botsing ontstond tussen drie per sonenauto's. De bestuurders, de 45- jarige J. S. uit Venray en de 30-ja- rige H. H. uit Roermond, bekwa men geen noemenswaardig letsel, terwijl de bestuurster van de derde auto, de 26-jarige mevr. J. B.-v. H. uit Deurne liche verwondingen aan haar knieën opliep. De auto's wer den ernstig beschadigd. GESLAAGD Aan de Landbouw hogeschool te Wageningen slaagde voor Agrarisch Socioloog dhr. Geert Stevens. TEKEN-EN HANDENARBEID WEDSTRIJD In verband met de kinderboeken week, die volgende week zaterdag gaat beginnen heeft de bibliotheek weer een teken- en handenarbeid- wedstrijd uitgeschreven voor leerlin gen van de kleuterschool, de le en 2e klas, die een kabouter, een politie auto, een kasteel of Pip en Zip mo gen tekenen of maken. Voor de 3e tot en met 6e klas komen een sprookjes kasteel, een vliegtuig, een totem paal, een draak, een tropeneiland en een beeldverhaal in aanmerking, ter wijl ook voor na de basisschool nog verschillende opgaven klaar liggen. Een en ander moet voor zaterdag 16 oktober zijn ingeleverd. De prijsuitreiking is op woensdag 20 oktober, terwijl tekeningen en werkstukken zullen worden tentoon gesteld en uitgehangen. R.K. OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK Schoolstraat 32 - Venray - Tel. 1970 Nieuwe aanwinsten studieboeken: Beheim-Schwarzbach, M. Thieme's schaakboek. Blitz, G. Filmzakboek Dröscher, V. B. Dieren gedragen zich Foudraine, J. Wie is van hout Gugenham, E. Tuinblaemen Höweler, C. Negro spirituals en hun beeldspraak. Jelles, B. C. Het grote handwérk- boek. Plant, R. Ethiek en casework. Servan-Schreiber, J. J. Hemel en aarde. Vanroelen, J. De Commune. Lardinois opende proefbedrijf VARKENSHOUDERIJ MOET NIET TE STERK GAAN UITBREIDEN Minister ir. P. Lardinois van land bouw en visserij heeft gewaarschuwd voor de te grote uitbreiding van de varkenshouderij in ons land. „We zullen niet mogen vergeten, dat de varkenshouderij door mest overschotten en stankproblemen, zo lang er niet voldoende maatregelen worden genomen wezenlijk nadelig is voor de milieu-hygiëne", aldus ir. Lardinois bij de opening van het var kensproefbedrijf Zuid-Nederland in Sterksel. De minister merkte op, dat er in streken waar veredelingslandsbouw wordt toegepast, voorkomen moet worden, dat de zaak uit de hand loopt. „Maatregelen die van buiten af worden opgedrongen zullen dan veel harder aankomen dan wanneer men zich tijdig (produktie)beperkin- gen heeft opgelegd", zei hij. Deze waarschuwing is zeker op zijn plaats,, omdat economisch gezien de varkenshouderij een goede toe komst tegemoet gaat. Daarbij ver wachtte de minister, dat de drie zui delijke provincies (vooral Noord- Brabant en Noord-Limburg) een steeds grotere rol zullen gaan spe len. Thans heeft het zuidelijke aandeel in de Nederlandse varkenshouderij al de vijftig procent bereikt, wat een produktie-niveau van één miljard gulden betekent. GROOTSE ONTVANGST IN SCHOUWBURG Woendsag heeft Venray zich weer eens van zijn bes- te kanten laten zien, name lijk by de voorstelling van de ploeg die mee gaat doen aan de Zeskamp Olympia de, die door de NCRV wordt georganiseerd en waarvan zaterdag reeds vanuit Rot terdam de eerste weds try d wordt uitgezonden. Het is een gezellig feest geworden, dank zij de medewerking van Ven- rays Harmonie, al verdween die veel te gauw, de Zangertjes van St. Frans, maar vooral door de spreekvaardig heid van de heren Schütte, Aben en J. Ruyten, die deze avond heel wat hebben afgekletst, maar het publiek dusdanig „warm" konden krijgen, dat na afloop een tevreden Zeskamp comité niet alleen 3.000,rijker was, maar er zich ook van overtuigd kon wéten, dat Venray achter dit ge beuren staat en de duimen drukt dat de ploeg goede prestaties mag leve ren V-E-N-R-A-IE-GREK VENRAY DOET HET VAST NIET GEK De voorzitter van het Zeskamp comité, de heer van Haren, kon in derdaad iyeen volle bak" welkom he ten toen om 8 uur het voorstellen dan zou gaan beginnen. Ook loco-burgemeester G. Schols en de heer L. Laurensse, die beide woorden van welkom spraken, waren best tevreden over de grote belang stelling. Nadat de Zangertjes van St. Frans met enkele zangnummertjes de inlei ding van de avond afgesloten hadden, kon dan Puck Aben de ploeg voor stellen, die intussen keurig geüni formeerd het grote podium opkwam, dat speciaal voor deze gelegenheid in de foyer opgebouwd was. Voor zo ver men de ploegleden niet kende, zorgde hij voor nadere toelichting, wist precies te vertellen of ze al dan niet getrouwd waren, kortom maak te er een leuke show van, die de kennismaking vlot liet verlopen. PROGRAMMA ZATERDAG Hij wist ook al iets nieuws te ver tellen over het programma van za terdag in de Ahoy-hal in Rotterdam. Daar zal men een Olympische Rin gen Race kunnen bewonderen, een medaille-wedstrijd met hindernissen, men zal het Olympische vuur moeten ontsteken, er is een gewichtshefproef, maar ook een surprise-wedstrijd, waarvan men nog helemaal niets weet. Een klapstuk zal ongetwijfeld de Grand Prix Rally Cross zijn in de zelf gebouwde racewagentjes. En ook die werden meteen maar op deze kennismaking-avond onthuld door loco-burgemeester Schols. Piet Theuws, de mecaniciën van de ploeg heeft maar liefst twee van deze wagentjes geconstrueerd en ge bouwd zodat ze voor elke mogelijke opgave geschikt zijn. BLIJFT ZEKER BAAS VENRAYSE HAAS De verkoop van de ploeg door Jan Ruyten was een evenement waarmee vele gelachen werd, maar dat voor het Zeskamp-comité toch ook ruim 3000,in het laadje bracht. Men had daartoe de ploeg in verschillen de ploegen onderverdeeld, die stuk voor stuk aan het publiek ter ver koop werden aangeboden. Men kon blijven bieden tot een wekker afliep en die dan het laatste bod gedaan en betaald had was koper, wat hem recht op een van de prachtige prijzen die daarvoor beschikbaar werden gesteld. De ploeg van Leunen-Veulen-Hei- de, te weten W. Loonen en Wim Janssen kwam ondanks een rigoureus bod van wethouder en vader Loonen toch in Venrayse handen terecht. Datzelfde gold voor de Oostrumse ploeg bestaande uit Martien Cus- ters. Maair de ploeg van Ysseltiteyn, bestaande uit Nellie Vergeldt, Thea Jaspers, Piet Cox en Dorien Hendrix, zou en moest in Ysselsteynse handen blijven. Vanwege het 50-jarig jubi leum mocht slechts met 50,op gehoogd worden en dat deed men ook prompt. Met was mevr. Koo nings, die de ploeg in Ysselsteyn hield. De trainer en trainster Wim Wil- lems en Gemma Vorst completeerden de eerste helft van deze plbegen- verkoop die ruim 1600,opbracht. De pauze werd benut om droge kelen te smeren, maar ook om stick kers te verkopen. Onder het motto: geen Venrayse auto zonder zeskamp- sticker werd door comité-leden ijve rig aan stickerverkoop gedaan, ter wijl men verder ijverig studeerde op weer een andere yell: Venrayse haas, blijft zeker de baas. Na de pauze werd een enorme mascotte van de supportersvereni ging binnengedragen, een grote haas, die bij iedere wedstrijd acte de pre sence zal geven. De ploeg, die zich in uiitgaansuniform had laten zien, showde nu hun werktenue en bla zers en kregen daarmee een verdiend applaus. De verkoop van Truus van Dijck, Jan Bastiaans, Huub Jacobs en Tan- nie v. d. Kreeken, Lia Lucassen, Luc Bertrands, Tineke Pluket, Hans Bosch, Tonnie van Zwol, Geert v. d. Ven, Jos Josten, Tino Zandbergen (manager en coach), P. Theuws, Adrie van Stockum, Annemie Janssen en Edu Hout bracht ook weer de nodige hiilariteit. Maar de Zangertjes van St. Frans die zich die avond verdienstelijk maakten met in emmers het zgn. „bied-geld" op te halen, kregen het toen bijzonder druk om de guldentjes, die links en rechts geboden werd, op te halen. Maar aan alles komt een einde en ook aan deze avond. Pen ningmeester Kousemaker kon 3.000 in het zeskamp-potje doen. OFFICIEEL De ploeg is wat men nu noemt of ficieel en kan vrijdagmiddag om 2 u. vanaf het gemeentehuis, de tocht naar Rotterdam gaan wagen, met in het achterhoofd de gedachte dat Ven ray als gemeenschap achter hen staat. En de by na 400 supporters, die met de bussen meegaan, moeten zater dag om half 4 op het Hensenius- plein zün. Daar staan de bussen klaar en men vertrekt op tyd. COMITé GENERAAL Venrays gemeenteraad heeft be sloten elke 2e dinsdag in de maand bijeen te komen in comité-generaal ten einde problemen van algemene aard te bespreken en zich een beter inzicht te verwerven in bepaalde fa cetten van het gemeentelijk beleid. De eerste van deze vergaderingen, die niet openbaar zijn, is dinsdag a.s. LICHTMAST OMVER Op de kruising KruitwegDoor manstraat werd in de nacht van dinsdag op woensdag een lichtmast omver gereden. Naar de identiteit van die bestuurder stelt de politie een onderzoek in omdat hij zonder meer is weg gereden. VRIJE AKADEMIE We verwijzen graag naar de mede deling van de vrije akademie, dat nog gelegenheid bestaat voor aan melding bij de verschillende avond cursussen. Voor degenen, die eerst eens een kijkje willen nemen hoe nu feitelijk de vrije akademie werkt, is er altijd de mogelijkheid even bin nen te lopen in de kelders van de Clockert gedurende de lesuren, spe ciaal maandag en dinsdag zij:n er in troductieavonden. Voor de jeugd van 11-14 jaar zijn er introductiecursussen op vrijdag van half 5 tot 6 uur en van 7 tot half negen. KOMENDE WEEK VERWACHT MEN OFFICIëLE BENOEMING NIEUWE DEKEN De vermoedelijke opvolger v,an Deken A. H. Loonen, de zeer eerw. Heer L. W. Theunissen, thans pastoor in Weert, heeft deze week reeds ver schillende besprekingen gevoerd hier ter plaatse. Donderdagavond had hij een gesprek met het kerkbestuur en de parochieraad, terwijl vrijdag over leg plaats heeft in het Dekenaal Centrum. De benoeming van de heer Theu nissen tot pastoor-deken verwacht men in de komende week officieel. Binnenkort begint een onderzoek, waarmee men twee vliegen in een" klap hoopt te vangen. Op de eerste plaats hoopt men een inzicht te krij gen hoed e inwoner van Venray op dit moment zijn vrije tijd doorbrengt en welke wensen hij misschien heeft naar nog niet aanwezige rekreatie- voorziemingen. Op de tweede plaats wordt dit on derzoek uitgevoerd door studenten van het Nederlands Wetenschappe lijk Instituut voor Toerisme en Re creatie u'it Breda, die hiervoor al een oriënterend bezoek aan Venray hebben gebracht Deze studenten worden door de uitvoering van dit projekt en dit on derzoek geconfronteerd met de prak tijk en kunnen er alleen maar wij zer van worden. WAAROM Het waarom van dit onderzoek, waartoe opdracht is gegeven van ge meentewege is duidelijk. Rekreatie is een steeds belangrijker wordend facet in een mensenleven. De werk tijden worden korter, vakanties lan ger en de rekreatievoorzieningen moeten gelijke tred houden met deze vergroting van vrije tijd. Maar wil men een doeltreffend en bevredigend rekreatiebeleid voeren, dan is het nodig te weten hoe men op dit moment in Venray zijn vrije tijd doorbrengt en welke behoeften er dienaangaande nog leven. Of het waar is dat de nieuwko mers in onze gemeente juist t.a.v. dat recreatiebeleid met heel andere wensen zullen komen, dan de reeds langer en van oudsher hier geves tigde mensen, zal dan ook tevoor schijn komen. Dat schijnt nu zo'n beetje een axioma te zijn, terwijl an deren dat nog lang niet bewezen achten. Onderdeel van dit onderzoek is een mondelinge enquete en inter- vlieuws, waarvoor de studenten bij voorbaat reeds de medewerking in roepen van het publiek, dat zij zo nauwkeurig mogelijk op de hoogte zullen stellen van de voortgang van dit onderzoek. Officieel FIAT - Dealer Lieshout - Tel. 04992 - 251 1 i NARD en MAARTEN hebben er een broertje bijgekregen. CARSTEN is op vrijdag 1 oktober geboren en zal bij het H. Doopsel de namen krijgen: Christinus Peter Antonia Theodora P. KEUTEN T. KEUTEN-VAN GERVEN Venray, Beekweg 50a Tijd.: St. Elisabethziekenhuis kamer 253 PAUL noemen wij ons eerste kind je. Hij is geboren op 2 okt. 1971. Bij 't H. Doopsel ont vangt hij de namen: Paulus Henricus J. VERHOEVEN M. VERHOEVEN-COENEN Venray, Haammakerstraat 254 Geboren WOUTER zoon van MARTIN JANSSEN ANS JANSSEN-ARTS Venray, 2 oktober 1971 Vel'tumse Kleffen 274 Geboren COLETTE Léonie - Martine dochter van W. TEUNISSEN B. TEUNISSEN-NOY zusje van Maureen Venray, 5 oktober 1971 Oostsingel 18 RIEKIE CLEPHAS en ALBERT VAN DIJK zijn blij U mede namens hun ouders te kunnen meedelen, dat hun huwelijk gesloten zal worden op donderdag 14 oktober om 14.30 uur op het gemeentehuis te Venray, waarna de kerkelijke inzege ning plaats heeft om 15.00 u. in de kerk van St. Petrus- Banden te Venray. september 1971 Bindstraat 5, Venray Bus 4, St. Oedenrode De bruiloft wordt gevierd in Oafé-Rest. „Vlakwater", Kampweg 23, Venray De receptie is van 19.00-20.00 Toek. adres: Valstraat 42, St. Oedenrode. NELLY POLMAN en BEN VAN HOOIJ Wij trouwen op dinsdag 12 okt. a.s. om 15.00 uur in de Petrus Bandenkerk te Ven ray. Venray, Land weert weg 2 Boxmeer, Jozef Israëlstr. 2 Dagadres: Zaal „In den En gel", Venray Receptie van 19.00 - 20.30 u. Toek. adres: Zuiderkruis 544 Veenendaal. NELLIE JEUCKEN en HENK VERMEULEN geven kennis van hun voor genomen huwelijk op 15 okt. a.s. ten stadhuize te Venray om 14.30 uur. De kerkelijke inzegening zal plaats hebben in de kerk van O.L. Vrouw Geboorte te Oos trum om 15.00 uur. Receptie van 18.30-19.30 uur in café „Halfweg" Oostrum Toek. adres: Veltumse Klef fen 302, Venray. Op 16 oktober rijn wij 25 jaar getrouwd. Dit hopen wij met onze kinderen en familie te vieren op vrijdag 15 okt. 1971. Het feest willen we beginnen met een H. Mis om 15.00 uur in de parochiekerk van St. Matthias te Castenray. Receptie van 18.00-19.00 uur in Zaal „De Ruif", Hoofdstraat 43 Oirlo, waar we U gaarne ont vangen. HERMAN DINGHS LIES DINGHS-VULLINGS Klein Oirloseweg 1, Castenray. (In plaats van kaarten) Op woensdag 13 oktober hopen onze lieve ouders en groot ouders P. JANSSEN en N. JANSSEN-BOL hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren. Om 2 uur wordt er een H. Mis uit dankbaarheid op gedragen in de Vredeskerk te Venray. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen Venray, oktober 1971 Het Schuttersveld flat 6 Dagadres: Restaurant Thielen, Kennedyplein, Venray Receptie van 18.30-19.30 urn- Wij danken allen hartelijk voor de grote belangstelling, de vele cadeau's, bloemen en geluk wensen, ter gelegenheid van ons huwelijk. ROGER en HENNIE DU PORTO-SNIJDERS (In plaats van kaarten) Voor de vele blijken van be langstelling, bij mijn 25-jarig jubileum, zeg ik U, mede na mens mijn vrouw en kinderen, hartelijk dank. M. BASTEN Oostrum, oktober 1971 Wester-Thienweg 7 Kath. Vrouwenvereniging K.V.V. - VENRAY Dames woensdag 18 oktober 8 uur LEDENVERGADERING Spreker Dr. Marlet. Voor dropping nog enkele plaatsen vrij. Hartelijk welkom. Het Bestuur. TE HUUR AANGEBODEN STENEN OPSLAGRUIMTEN 2000 m2 Adres bureau dezer. STUDENT zoekt voor de zaterdagen WERK Tel. 04780-1549 (na 18.00 uur) VERHUISD: Jeuken Klompenmaker Brukske, van Servatiiusweg 13 naar Oude Oostrumse- weg 24 - Tel. 2046 Uw adres voor: de van ouds bekende klompen, schoenklompen, zweedse muilen Oude Oostrumseweg 24 Wie heeft zondagavond in café „In den Engel" een licht beige REGENMANTEL met paarse sjaal en hand schoenen meegenomen? Eigenaresse erg gedupeerd, daar alles nieuw was. Terug te bezorgen op boven staand adres. GEVONDEN DAMESHORLOGE Terug te bekomen teben bet. advertentiekosten Kuiperstraat 5, Venray Wegens oph. van bedrijf TE KOOP VOERHAND met plm. 90 m. voergoot Halfautom. Legnesten Weegschaal Kruiwagen Motorrugspuit Tel. 04785-229. Wij vragen FRUITPLUKKERS(sters) Fruitbedrijven Th. Houben, Leunen, tel. 04780-2091. H.H. Vogelkwekers Wij kopen zaterdag van 9.30- 12.00 uur: kanariemannen lichte kl. 8,- p.st.; donker goud en rood pig ment 7,- p^t.; popjes alle kl. 2.50 p.st.; parkieten alle kl. 3,- p.p., zebravinken 4.50 p.p. Alle vogels moeten afgeruid rijn. Vogels brengen: H. Denassen, Smakterweg 5, tel. 2708, Ven ray. WE ZIEN ONS VANAVOND IN VAT 71 TE HUUR GEVRAAGD 2 KAMERS voor dame alleen in Venray. Hoge huur geen bezwaar. Brieven onder nr. 412 bureau van dit blad. ASPERGETELERS die het volgend jaar asperge planten willen uitpoten en niet beschikken over eigen planten. Bezoek ons plantenveld bij P. van Dongen in de tuin. Wij hebben dit jaar een pracht van planten, nog nooit zoiets gekend. Kopen niet verplicht. P. CUSTERS Oirloseweg 4, Oostrum Tel. 1997 Voor de nieuwste en voordeligste handtassen portemonnaies boodschappentassen kindertasjes schoudertassen pukkels, alle lederwaren naar Pouwel» warenhui* Hofstraat 10 - Julianasingel 2 telefoon 04780 - 1066

Peel en Maas | 1971 | | pagina 2