TE fextta Waterschaplasten Zilveren Bouwmij. bestaansfeest Janssen N.V. JEUGDRAAD TEXTILIA WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Vrije Academie Venray bontmode in het fijnste genre VRIJDAG 8 OKTOBER 1971 No. 40 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS BH DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 14 et par mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.65 (bij vooruitbetaling) Vele huiseigenaren zullen de komende week of weken verrast worden met een aanslagbilet van het Waterschap „Noord Limburg" dat beduidend hoger is, dan wat ze in het verleden gewend waren. Was het vroeger zo dat men 1,waterschapslasten moest beta len, nu zal rond 80°/o van de huiseigenaren een aanslag krijgen tussen de 20,of 30,en de overige 20% zullen nog bedui dend meer moeten gaan betalen. WATERSCHAP Zo worden nu veel burgers, hetzij via deze aanslagen of via huurverho gingen, die daaruit gaan voortvloeien geconfronteerd met het instituut Wa terschap Noord Limburg. Een insti tuut waarvan ze hooguit weten dat die een kantoorgebouw heeft aan de Leunseweg en dat dit instituut wat te maken heeft met beken en water lossingen. Dat het een door Provinciale Staten opgericht overheidslichaam is, dat moet zorgen voor een behoorlijke waterbeheersing in het gebied waar over een waterschap zeggingsmacht heeft, gelooft men wel en men vindt het feitelijk rnaao* een vreemde tite- latuur dat iemand die binnen de grenzen van dat schap onroerend goed heeft liggen, aangeduid wordt als ingeland. Dat waterschap moet om de wa terbeheersing goed te houden en te maken, zorgen dat de waterlossingen die er zijn goed funktioneren en zo nodig zorgen dat er nieuwe komen in streken, waar men overlast heeft van water of men te kampen heeft met grote droogte. En dat alles kost geld. Veel geld zelfs, want de begroting voor 1971 van het Waterschap Noord Limburg geeft het lieve bedrag aan van 1,7 miljoen ƒ1,- Nu was waterschap lang een zaak van de boeren, want om aan geld te komen kon het waterschap aansla gen opleggen. Dat deed ze in het be gin op ongebouwde gronden, die van de diensten van het waterschap pro fiteerden. En dat was grotendeels 1 a n dbou wgr omd Kelder De Ciockert Bergweg 1, is gestart. Nog mogelijkheid tot inschrijven voor de AVONDCURSUSSEN Maandag Introductie, Ruimte lijke vormgeving en Stofversie- ren. Dinsdag Introductie, Edelsme den en Schilderen. Woensdag Edelsmeden en Schilderen. Donderdag: Bloemsierkunst (15 weken), Tekenen, Keramiek. Introductiecursus voor 11-14 ja rigen op vrijdag van 16.30-18.00 uur en van 19.00-20.30 uur. Vrije Expressiecursussen v. 4 tm. 10 jarigen, jop woensdag van 13.45-15.15 en v. 15.30-17,00'u en op zaterdag v. 11.00-12.30 u. Kosten Avondcursussen f 85,- voor 20 weken van 3 uur. Kindercursussen (4 t.m. 14 jaar) f 25,- voor 15 weken v. 1,5 uur. Informaties en inschrijvingen Mevr. L. Huls, Veltumse Kleffen 24, Venray, tel. 1378. Veel later kregen ook eigenaren van burgerhuizen een aanslag van het waterschap en dat was dan de minimum-aanslag van 0.50 of na 1963 1,Die gold dan hun tuin tje. In 1958 waren de kosten dusdanig opgelopen, dat men moest besluiten (onder goedkeuring van de Kroon) ook gebouwde eigendommen aan te slaan. Dat gebeurde dan volgens een bepaalde sleutel, maar de burger merkte er weinig van, want het was de gemeente, die hiervan de aan slag thuis kreeg en betaalde. Dat gebeurde ook elders, totdat op een gegeven moment de gemeen te Bbeda die aanslag niet aanstond, aan het procederen sloeg en won De rechter besliste dat die „gebouw de aanslag" op de eigenaren van de gebouwen verhaald moesten worden in plaats van op de gemeente, waarin ze lagen. En dus NIEUWE HEFFINGSMETHODE En dus moest ook het Waterschap Noord Limburg nieuwe wegen gaan zoeken. Nieuwe wegen, die weer de goedkeuring nodig hadden van Pro vinciale Staten en de Kroon, maar die er uiteindelijk als volgt uitzien. 75% van de te heffen waterschaps lasten moeten worden betaald door de ongebouwde eigendommen (lan derijen) en 25% door de gebouwde eigendommen. De lasten van de ongebouwde eigendommen worden geheven naar de groottee, die ze op het kadaster hebben. De gronden zijn verdeeld in 5 klassen, waarbij de laagst gelegen gronden zijn ingedeeld in de hoog ste klassen en de hoge gronden in de laagst belaste klassen. Een vergelijking met het vorig jaar geeft het volgende beeld te zien per hektare: 1971 1971 5e klasse 4 7,50 4e klasse 32,— 30,— 3e klasse 48,— 45,— 2e klasse 59,— 55,— le klasse 65,— 60,— (Voor insiders zijn hierbij opge merkt dat eén groot deel van de rijkssubsidie zowel in 1970 als in 1971 is aangewend tot tariefverlaging van de le en 2e klas gronden). De gemeente kr'ijgt ook een aan slag namelijk voor de wegen, pleinen en straten. Voor de verharde, wegen krijgt ze een aanslag thuis volgens klasse 1, voor de onverharde wegen volgens klasse 4. BEBOUWD Maar ook bebouwde eigendomen worden nu aangeslagen. Daar gaal men uit van de belastbare opbrengst, die men o.m. vermeld vindt op de aanslag van de grondbelasting. Als men die belastbare opbrengst heeft, dan gaat men kijken of dat gebouw gerioleerd is of niet gerio- leerd Dan wordt onder gerioleerd na tuurlijk op de eerste plaats ver staan of het gebouw ook cp de rio lering is aangesloten. Maar daar naast wordt als gerioleerd aange slagen die gebouwen, die weliswaar niet op de riolering zijn aangeslo ten, doch binnen een afstand van 40 meter van riolering of waterlossing liggen. De overige gebouwen wor den dan beschouwd als ongerioleerd. Allemaal mooi en wel, horen we U al zeggen, maar wat gaat dat kosten? Men heeft daar een bijzonder moeilijke weg voor gezicht. De be lastbare opbrengst van het eigendom zie aanslag grondbelasting) wordt gedeeld door 420 en voor een gerio leerd gebouw vermenigvuldigd met 75,en voor een ongerioleerd ge bouw met 25,Stel dat de belast bare opbrengst is 140,dan gaat U een aanslag krijgen vooir een ge rioleerd gebouw van 140/420 x 75. 25,voor een ongerioleerd ge bouw van 140/420 x 25,8,50 (afgerond). WAAROM Naast deze ingewikkelde techni sche kant, zal bij menigeen de vraag opkomen, wat heb ik nu met het wa terschap te maken en waarom moet ik nu feitelijk daarvoor gaan betalen. Dat een landbouwer zulks moet is duidelijk. Hij orofiteert van een goe de waterbeheersing, waardoor zijn land meer-opbrengsten kan hebben. Hetis dan wel eens goed te beden ken dat 10 jaren geleden van ieder inwoner van onze gemeente 80-90 liter water per dag „afkwam Dat is vandaag aan de dag 150 liter. Als U bet niet gelooft moet U eens naar douche-water, water spoel- en wasmachines kijken, moet U eens zien. via goten, dakbedekking, sproei- machdnes e.d. verdwijnt. En voordat U nu zegt dat U dat water aan de waterleiding en de af voer daarvan via iiioleriingsbelastirtg voldoet, dan vergeet U dat U dan niets verder betaalt dan tot aan de vloeivelden. Daarna lcomt uw afval water in beken, sloten en waterlos singen terecht van het waterschap, dat maar dient te zorgen dat het weg komt. En voor die zorg, die o.m. dus be- staat in bredere en snellere afvoer kanalen, goed onderhouden beken en daarmede voor een beter leef klimaat, daarvoor nu deze aanslag. Maar ingewikkeld is hij wel Weer gaat een Venrayse bouwenderneming zijn zilveren bestaans feest vieren. Tesamen met 6 medewerkers, die praktisch vanaf het eerste uur er „bij" waren, gaat Bcuwmy Janssen N.V. op zater dag 16 oktober dat zilveren feest vieren. Vieren met een feeste lijke bijeenkomst in de schouwburg en met de aanbieding van het Spelement op het schouwburgplein aan de Venrayse gemeenschap. HOE WAS HET MOGELIJK Vraagt men een .van de gebroeders, Cor Janssen, hoe het mogelijk was dat hij in 1945 in het kapot-geslagen Venray, waarin in feite totaal geen bouwmateriaal was, een bouwbe drijf heeft kunnen oprichten, dan is het stichtingsverhaal vrij nuchter. Hij had zich voor en onder de oor log bekwaamd als uitvoerder en te kenaar, had de aannemerscursus ge volgd en werd na de bevrijding naar gemeentewerken geroepen om ook zijn krachten te geven aan het nood- herstel van Venray. „Er lag een ben de werk, maar er was geen materiaal CHR. TERBEEK ALS NIEUWE VOORZITTER GEKOZEN In het gemeenschapshuis aan de Jan Hensenstraat kwamen de ver tegenwoordigers van de gemeentelij ke jeugdraad deze week in verga dering bijeen. Het meest belangrijke punt was de verkiezing van een voorzitter, wat al eerder op de agen da stond, maar toen de vereiste meer derheid niet had. De heer Hijl heeft nu eindelijk een opvolger gekregen in de persoon van de heer Ter Beek, die 'in Venray reeds naam heeft gemaakt als groepswer'ker van Sam Sam en later als medewerker in het psychiatrisch centrum St. Servatius en als secre taris van de Soos Free Wheeling. De heer Ter Beek werd met 12 stemmen voor en 3 tegen gekozen verklaard. De nieuw gekozen voor zitter was niet ter vergadering aan wezig om de stemming niet te be ïnvloeden. De wijkraad Noord West (heit Des- selke) had voor haar jeugd de voor malige metselloods van de lagere technische school kunnen kopen. De ze in goede staat verkerende poly- normloods met stalen spanten kost te maar 1300,Hier had men een koopje aan, mits men het geld had. Derhalve deed ze een beroep om uit het gevormde fonds van het jeugd- onderzoek deze 1300,te lenen. Deze barak wil men gaan inrichten voor het jeugdwerk. Aan inrichting zal nog een bedrag gevraagd werden van 23.000,en aan inventarts 10.000,—. Voor deze bedragen is een beroep gedaan op de Overheid middels een zgn. investeringssubsidie. SUBSIDIEPERIKKELEN De subsidiecommissie van de ge meentelijke jeugdraad was tot de ont stellende ontdekking gekomen dat slechts 17 jeugdverenigingen een aan vrage om subsidie ingevolge de jeugdverordening 'hadden ingediend, terwijl er minstens 40 tot 45 ver enigingen voor een aanvrage in aan merking kunnen komen. Hoewel de indieniingstermijn al verstreken is, heeft de betrokken afdeling van de gemeente de termijn voor indiening nog met een maand verlengd. Een andere opmerkelijke ontdek king hadden de commissieleden ge daan, namelijk dat er zelfs jeugd verenigingen zijn, welke meer in komsten dan uitgaven hebben opge geven. Zelfs waren er jeugdvereni gingen welke behoorlijke inkomsten hadden opgegeven, verkregen uit de verkoop van zaden, speldjes en koi- lekten. Volgens de commissie moest het eigenlijk uit de tijd zijn, dat nog geokllekteerd moet worden om jeugd verenigingen aan de draad te hou den. VERSLAGEN Leunen gaat de goede kant op; er is nu een jeugdcommissie geformeerd. Oirlo is ook weer in orde, een nieuw stichtingsbestuur voor het jeugdhuis wil aan de slag. Oostrum bruist van aktiviteit, me de dank zij de Watermolen. Smakt heeft nog geen ruimte en de kelder onder de kerk kan nog niet worden gebruikt. Hoelang het nog zal duren voordat Vierlingsbeek en Venray te- samen met de centen over de brug komen is nog altijd een open vraag. Ysselsteyn zit niét op rozen en nog altijd zijn de gelden voor de inrich ting van de tuinbouwloods niet be schikbaar. Ysselsteyn kondigde in dat verband reeds akties aan, maar hoe en wat daarover hulden de af gevaardigden zich in nevelen. Vènray zal het t.z.t. wel gaan merken, zo was hun bescheid. AFSCHEID werd genomen van de heer Verham, die in de voorzitterloze periode de teugels in handen had gehouden. Ook gaat de heer Schroten, die op zijn mander deskundige adviezen, mede namens de parochie St. Petrus-Ban den naar voren had gebracht, wegens ver-trek in militaire dienst. Tenslotte nam afscheid de heer Pluk, die vanaf het begin namens Oostrum zitting heeft gehad. Dank kregen de scheidenden te incasseren, welke cp hun beurt de gemeentelijke jeugdraad alle goeds voor de toe komst wensten. Het was een goede en zakelijk verlopen vergadering waarbij tevens werd medegedeeld dat de volgende vergadering in Ysselsteyn zal wor den gehouden. smeets - canters lomstraat 4 venlo stads-centrum tel. 04700-11486 sinds 1905 de betere bontmantel aan betrouwbare prijs en er waren in feite te weinig men senToen ben ik naar mijn broers gestapt, die als stucadoor in die da gen niet veel te doen hadden en heb hen gevraagd samen een aannemings bedrijf te stichten. De andere aan nemers hadden geen materiaal en wij ook niet. Het moest allemaal via toewijzingen komen en we stonden dus als gelijken in de startblokken.'" En zo is dan het aannemingsbedrijf Gebr. Janssen begonnen met de re paratie van een plafond bij de famj- lie Fonck in de Grote9traat en het opknappen van nog enkele andere „oorlogs-karweitjes" een en ander ten bedrage van 495,en het eer ste weekloon dat dit bedrijf uitbe taalde was 28,netto. Via dit oorlogsherstei, klein begon nen, kwam men tot de bouw van nood'boerderijen in Peelplan Zuid, maar kwam ook opdrachten van Hui ze Servatius, waar men liang werkte aan herstel en nieuwbouw van ver schillende paviljoens en het centrale ketelhuis, werkplaatsen en zieken huis bouwde. Toen hadden drie van de overige broers alweer volop werk in het stucadoorsbedrijf en hadden Jan en Cor besloten voortaan met hun beiden de bouwmy te runnen. NIET SLECHT En die twee hebben het niet slecht gedaan, voor zover men dat als bui tenstaander beoordelen kan. En daar geven bouwwerken van dit bedrijf in eigen plaats, maar ook elders alle kans toe. Want als in 1948 de werf aangekocht wordt op de Kempweg en daar een eenvoudig kantoorge bouwtje gaat komen, dan begint de uitbouw van dit bedrijf, dat dusdanig kwaliteitswerk maakt, dat Staats mijnen en Rijksgebouwendienst vas te klanten gaan worden. Men had toen in feite al de keuze gemaakt tussen woningbouw en utiliteitsbouw en als werkgebied geheel Zuid Ne derland gekozen. Het is een lange rij bouwprojecten, die deze bouwmy in de loop van de ze 25 jaren heeft kunnen verwezen lijken. Als we ons tot Venray en om geving beperken, dan zien we dit bouwbedrijf als kerkenbouwer in Veulen, in Overloon, bij de bouw van de Vredeskerk. En menigeen zal zich de bouw van Venray© toren her inneren, die de afsluiting vormde van Venrays wederopbouw. Op het terrein van de gezondheids zorg noemden we al de bouw van ketelhuls, werkplaatsen en ziekenhusi in St. Servatius. In St. Anna werd een nieuwe wasserij gebouwd en het grote medische centrum. Het Paters- klooster werd verbouwd tot geriatri sche inrichting, terwijl men in Gen nep al 8 jaren werkt aan en in de St. Augustinusstichting. Maar ook voor scholenbouw heeft d'it bedrijf hier zijn visitekaartje af gegeven. We denken aan de nieuwe scholen in plan Vel turn en aan het grote Bosehveldcollege. Rijksgebouwendienst gaf ook in eigen plaats opdracht voor de bouw van een postkantoor en een nieuw arbeidsbureau. Havens Graanhandel in Maashees gaf opdracht voor de bouw van nieu we silo's en vcederfabriek en hel nieuwe kantoorgebouw en de trotse uitbreidingen van Rank Xerox wa ren en zijn het werk van Janssen N.V. We hebben ons daarbij beperkt tot Venray en omgeving, de lijst zou nog groter zijn als wet het werk rond de staatsmijnen vernoemden en de ver schillende bouwwerken, die elders b.v. in opdracht van Rijksgebouwen dienst gemaakt zijn. Maar we dach ten dat bovenstaand voldoende illu streert hoe in 25 laren dit bedrijf is tot wat men dan noemt een middel groot bouwbedrijf, dat toch altijd ge middeld een hondertal mensen in dienst heeft. ZILVEREN JUBILARISSEN Dat van het personeel liefst zes mensen ook het feit herdenken dat zij 25 jaren bij dit bouwbedrijf werk zaam zijn, toont wel aan dat dit bouwbedrijf van het begin af aan een kern van vakmensen aan zich heeft weten te binden. En met het bouwbedrijf zullen de drie gebroeders Hendriks in de bloe men gaan alsmede F. J. Ariëns, M. v. d. Heuvel en J. Loonen. En nu we het toch over vakmensen hebben, het zilveren bouwbedrijf heeft in het siermetselwerk in de voorgevel van de Overloonse kerk, in de betonplastic in het Bosehveldcol lege, maar vooral in het gemetselde mosaïk van het kantongerechtge bouw in Eindhoven juist de echte vaklui kansen gegeven, die tot op merkelijke resultaten geleid hebben. FEEST Zoals gemeld zial dit zilveren be staansfeest zaterdag 16 oktober a.s. gevierd worden. Daartoe is er een besloten bijeenkomst in de schouw burg, waarbij de heer J. B. M. Ver aart als commissaris van de zilve ren vennootschap een feestrede zal houden. Dan zal aan het personeel worden aangeboden de Stichting Be- drijfsfamiliefonds Bouwmy Janssen, een fonds waarop de medewerkers onder bepaalde omstandigheden een beroep kunnen doen. Aan Venrays bevolking zal aange boden worden een monument dat de ontwerper Daan Wildschut zelf noemt SPELEMENT J Het is bedoeld al© monument, maar daarnaast ook als een soort speel- werktuig voor de jeugd, die hier rus tig oP mag klimmen en daarmee hun fantasie bot kan vieren. Het monument is in een stuk beton gegoten en staat op het schouwburg plein, waar burgemeester drs. F. Schols het op die zaterdag zal aan vaarden namens de gemeente. Een feestelijke receptie van direc tie en jubilarissen besluit dan deze feestdag, terwijl op zondag 17 okt. in de dekenale kerk de hoogmis ter intentie van deze bouwmy opgedra gen wordt. Henensiusplein 4 - Venray KLEPKASTEN LEDIKANTEN KINDERSTOELEN BOXEN OUD HOLLANDS KINDERWAGEN 198.- BOXDEKKEN enz. REPTITIETIJDEN VOOR HET JONGERENKOOR „CAPRICCIO" EN HET SCHOOLORKEST „BOJEMA" Voor het koor: Zaterdagmorgen 9 okt. 11.00 uur so pranen en alten. Zondagmorgen 10 okt.: 1.15 uur Al gemene repetitie vooa: het hele koor. Voor het orkest: Vrijdagavond 8 okt.: 19.00 uur So praanblokfluiten 2. 20.00 uur alt- en dwarsfluiten. Zaterdagmiddag 9 okt.: 15.00 uur uit voering in de aula aan de Leunse weg. ONVOLDOENDE OPGELET Juist op het moment dat de be stuurder van de personenauto, de 62-jarige A. E. uit Vierlingsbeek, op de Deurneseweg een voor hem rij dende bulkauto aan het inhalen was, wilde de bestuurder van de bulkauto, de 28-jarige J. Th. uit Ysselsteyn, linksaf een inrit inrijden. Het gevolg was een botsing, waarbij de perso nenauto als een wrak in de flank van de bulkauto tot stilstand kwam. De aanhangwagen van de personen auto, waarop plantgoed voor Venrays markt stond, verhoogde de ravage. De bestuurder van de personenauto moest met een hersenschudding, hoofdwonden en andere kwetsuren naar het ziekenhuis worden vervoerd.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 1