Waar blijft de saamhorigheid BIJ ONS LS HFT ALTIJD meubelen tapijten KIJKDAG bedden matrassen gordijnen vitrages u bent van harte welkom iil niet de etalage staan Zuiveren van de Maas kost 93 miljoen VAHOSA VER 25jarig JUBILEUM INTERIEURVERZORGING Wilhelmïnastr.6 Venray □47SG-S51Q Bezuinigingen is de naarste en moeilijkste opgave die de mens zich stellen kan. We menen allerlei ver worvenheden niet meer te kunnen missen, we hadden zelf illusies van nog meer en nog beter en noemen dat al gauw zaken die ook noodzake lijk zijn. Als we dan intussen een heleboel bereikt hebben en gewend zijn, zonder dat nog aan alle verlan gens kan worden voldaan, dan is het pijnlijk, ja zelfs vernederend om en kele stappen terug te moeten zetten, het een en ander na te laten, het nieuwe niet te kunnen verwezenlij ken. En daar liepen ze dan, met enige duizenden, door Den Haag, studen ten, leraren, onderwijzers, ouders en al wie zich meer bij het onderwijs betrokken voelde, omdat de rege ring meende de ontwikkeling van het onderwijs eniigszins te moeten afremmen, anderzijds er wat meer voor wil laten betalen. Dat omdat er in de toch al uit de hand gelopen begroting bezuinigd moet worden, waar ook nog enige andere posten van de begroting onder te lijden krij gen. Die mensen van het onderwijs zijn dan ook niet de enige protes terenden, er zijn al vele andere be langengroepen die hun noodklok wil len luiden, die protesteren tegen voorgenomen bezuiniging op hun budget, op de door hun noodzakelijk geachte voorzieningen. Al1 die groepen willen opkomen voor hun belang, zoals zij dat zien. Het algeméén belang, de algemene nood ligt blijkbaar niet in hun ge- zichtslïjn. Het zal hen een zorg zijn op wat er bezuinigd wordt als het maar niet hun sektor betreft. Dat is de laatste waaraan men mag tornen. Het is, om even bij het onderwijs te blijven, hoogst noodzakelijk, dat de klassen van de kleuter- en van de basisscholen onmiddellijk kleiner worden. Het is hoogst noodzakelijk, dat al wie studeren wil tot de univer siteit kan worden toegelaten. Het is al even noodzakelijk dat de leerplicht verlengd wordt. Er zijn zelfs nog meer noodzakelijkheden die het on derwijs beslist niet missen kan, b.v. ook de salarissen van de leerkrlch- ten verhogen, anders komen er niet genoeg. Als de regering aan de verlangens van deze en de vele andere belan gengroepen zou toegeven, dan bleef er van de doorgevoerde beperkingen niets over, zou het begrotingstekort nog beduidend groter worden, zou de inflatie worden versterkt inplaats van afgeremd, zouden weer andere belangen worden geschaad. Doch daar staan de protesterenden niet bij stil. Het is ieder voor zdch en zelfs aan god voor ons allen denken velen niet meer. Het is deze mentaliteit, die ons steeds meer in de inflatie drijft. Het is al die belangengroepen een zorg, dat daardoor de mensen die van een vast pensioentje of ander vast inko men moeten leven, ook de kleine zelfstandigen, er steeds beroerder voor komen te zitten. Die proteste renden zijn misschien beste mensen, die graag wat eigen geld willen of feren voor hulp aan hongerlijdenden, elders, ver weg. Maar ze zien niet de ellende die zij zelf dicht bij huis aan het veroorzaken zijn, bij mensen die niet protesteren willen of kunnen, omdat ze daarvoor te oud en te machteloos zijn. Als bij het onderwijs, dat al de grootste hap van de rijksbegroting vergt, nu eens minder royaal te werk werd gegaan, de tering iets beter naar de nering werd gezet, dan zou onze samenleving daaraan niet ten onder gaan. En dan te bedenken, dat de regering, ondanks het tekort op de begroting, toch nog meer geld be schikbaar stelt voor verlaging van de leerlingenschaal, voor boventallige leerkrachten en voor uitbreiding van de leerplicht. Alleen omdat men nóg meer had willen hebben, loopt men te hoop. Een zinloos protest. Waar niet is verliest de keizer zijn recht. Om de inflatie, de aanslag op de gepensio neerden, te bestrijden doen we toch al te weinig. Zouden nu juist de on derwijsmensen, juist zij, ons niet voor moeten gaan in eensgezindheid, in het uitdragen van nationale samenwer king tot voorlopige beperking, om de situatie van het rijk weer gezond te maken en de onmachtige gedupeer den van de inflatie althans enigszins te helpen. En hetzelfde geldt voor al die andere groepen, die zich een be perking opgelegd krijgen. We hebben te veel gewild, we wilen nog steeds te veel, terwijl er voorlopig niet meer Het is de doem van onze z.g. wel vaartsstaat, steeds meer willen en WERKGROEP IN RAPPORT: Langs de Maas moeten zuiverings installaties worden gebouwd, waar van de gezamenlijke investerings kosten worden geraamd op 93 mil joen gulden. Het Maaswater is vaak te verontreinigd. Dit zijn konklusies van de in 1969 door de minister van Verkeer en Waterstaat ingestelde „werkgroep sanering de Maas". Het rapport van de werkgroep, dat werd aangeboden aan het Limburgse pro vinciebestuur, is deze week versche nen. Grote zuiveringsinstallaties met 'n hoog reinigingseffect acht de werk groep nodig in Maastricht, Venlo en omgeving en bij de Koninklijke Ne derlandse Papierfabriek in Maas tricht. Middelgrote installaties zijn nodig in Cuyk, Stein, Elsloo, Heus- den, Boxmeer, Gennep, Maasbracht en omgeving, Vlijmen, Ravestein, Mook en Middelaar. Kleine installa ties zijn nodig voor de andere recht streeks op de Maas lozenden ge meenten alls Venray en industrieën. De laatste groep zou als alternatief aansluiting kunnen zoeken bij zuive ringsinstallaties in de omgeving. De werkgroep acht ook het bou wen van zuiveringsinstallaties met een hoog reinigingseffect nodig voor enige aan de Maas gelegen gemeen ten en industrieën, waarvan het af valwater nu vrijwel rechtstreeks on gezuiverd op de Maas wordt geloosd. Met name wordt gedacht aan Roer mond ,waar een zuiveringsdnstallaiüe nodig is die circa 20 miljoen gulden zal gaan kosten. DSM-Chemie zal de Inzing van verontreinigde stoffen rigoureus moe ten verminderen, zegt de werkgroep. Er zal een bestuurlijke organisatie moeten komen voor het kwalitatieve beheer van zijrivieren en beken in het stroomgebied van de Maas. Ook is een vuilwaterwacht nodig die bij plotselinge waterverontreiniging han delend zal kunnen optreden. Voortdurend toezicht op de aan wezigheid van verontreinigende stoffen is geboden. In dit verband adviseer de werkgroep uitbreiding van het reeds vele jaren ferquent uit gevoerde bemonsteringsprogramma versteld staan als dan iets niet meer kan. We zouden haast moeten gaan hopen, dat er een heleboel niet meer kan, misschien dat dan de mentaliteit, de saamhorigheid, wat zou verbete ren. r* van het Maaswater met onderzoek naar smaakbedervende en toxische stoffen. Aan de Belgisch-Nederland se grens bij Eijsden moet een meet station worden geïnstalleerd. De werkgroep heeft uitgerekend dat, ook na zuivering van het afval water, de Maas belast zal blijven met een restvervuiling van circa 10 pet. Wel zal dan zijn bereikt dat het Maaswater weer grondstof zal kun nen zijn voor drinkwater en dat het bruikbaar zal kunnen zijn voor in dustriële doeleinden, als viswater en voor recreatie op het water zonder gevaar voor de volksgezondheid. De werkgroep adviseert bovendien verdere sanering van de in Neder land gelegen stroomgebieden van zijrivieren en beken die uitmonden in de Maas. De rivieren met de groot ste belasting aan biologisch afbreek bare stoffen zijn de Roer, Dieze, Ur, Niers, Jeker, Hertogswetering, Oude Maas en Geul. Voor deze sanering is rond 200 miljoen nodig. Vrijdag was het 25 jaar geleden dat de heer H. van Straten in Utrecht als galvaniseur in dienst trad bij In- alfa, een bedrijf dat toen nog in de kinderschoenen stond. Tijdens de samenkomst op de di- rektiekamer, waar echtgenote en kin deren bij aanwezig waren, werden vele herinneringen opgehaald. De heer van Straten is in het ver tellen een expert. En zo werd nu het geheim onthuld hoe er indertijd een koperbad was ververst, waarbij de vissen in de Vaartse rijn op hun rug gingen liggen. Men ziet dat de water verontreiniging dus niet van de laat ste tijd is. De heer van Straten ,die de eind controle bij Inalfa verzorgt, werd door de heer Knoet gezien als de juiste man op de juiste plaats. Hij is als controleur niet gemakkelijk en geeft de kwaliteit niet kado. Tijdens deze bijeenkomst werd door de heer Knoet de gebruikelijke enveloppe aangeboden aan de jubi laris. Na deze bijeenkomst werd de jubi laris en zijn gezin een receptie aan geboden in de kantine, die bijzonder druk werd bezooht. 1. NNOTICIAS RELIGIOSAS Aunque el Padre Juan el domingo proximo estara en Malaga hafora Misa en Castellano con cantos espa noles en la Ermita de San José en Smakt a las diez y media como todos los domingos: el padre Otgero Steg- gink ceuebrara la Misa; con él se puede también confesarse en Castel iano. En los dos dimongos de ausen- cia del padre Juan (el domingo el 10 y el domingo el 17) estara también el Sr D Juan Jacobs. 2. NOTICIAS CULTURALES El jueves proximo, el dia 7 de oc- tubre (hoy pues): reunion de la sub- comisión de los Espanoles: e.o. se arreglara definitivamente el asunto del curso de Holandés para Espanoles memores y mayores, prinoipiantes y avanzados. Si hay sugerencias u ideas: son siempre bienvenidas; la colobración entre todos nosotros es la primera condición para nuestro grupito. De la carte del nuevo Agregado Laboral, D. Luis Enrique Sorribes Peris con fecha de 28 de septiiembre al Padre Juan y a todqs Vds.: „Si en algo puedo servirles, cueniten oon mi personal amistad. Hasta pronto, re- ciban un cordial saludo de su amigo Luis Enrique Sorribes Peris, Riouw- straat 216, Dij Haag." „Muziekexpress"rollenspel en na tuurlijk de Zeskamp. Zondagavond 10 okt. zijn zij weer present en is de soos weer open. Donderdag 7 okt.: Soos gesloten; werkavond team leden. Vrijdag 8 okt.: Soos gesloten. Zaterdag 9 okt.: Soos gesloten. Zondag 10 okt.: Soos weer geopend. Maandag 11 okt.: Soos gesloten. Dinsdag 12 okt.: Soos geopend. Woensdag 13 okt.: Soos geopend. Donderdag 14 okt.: Soos gesloten, algemene teamver gadering en werkavond teamleden. Vrijdag 8 oktober en zaterdag 9 okt. is de soos gesloten. Op die dagen gaat de kerngroep van de teamleden haar eerste vor mend en ontspannend weekend be leven en wel op het vakantieoord „Bos en Strand" (tel. 04786-888). Kernpunten van hun aandacht zul len zijn: een voordracht en riscussie rond moderne muziek o.l.v. dhr. R. v. Dulkenraad, eindredakteur van Het is mogelijk voor soosleden om op een goedkope manier rne>t de soos popconcerten te gaan bezoeken in Amsterdam en Rotterdam. Plaats- en reiskosen 15. Nadere informatie zie affiches of informeer eens aan de balie. Aan huis te koop: iedere dag verschillende soorten SNIJBLOEMEN en BLOEMSTUKJES Jos POELS - Fruithandel Merseloseweg 65 Venray Tel. 2640 thomassen

Peel en Maas | 1971 | | pagina 18