Wij leveren Esso motoroliën die geschikt zijn voor istige omstandigheden. bartels Kerkelijke Diensten heeft nu in Venray een grote kelder vol vurehout, spaanplaat, meu belpanelen, schrootjes enz. WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN van 10 tot en met 16 oktober Vredeskerk Venray VRIJDAG 8 OKTOBER 1971 No. 40 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS S VOOR AL UW DRANKEN DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050852 ADVERTENTIEPRIJS 14 et p«r mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR f 5.15 (bij vooruitbetaling) GEMEENSCHAPSVIERING VENRAY A.s. zondag om half elf in het ge bouw van de Levensschool, Bevrij- dingsweg 2a: een eucharistische ta felviering voor personen van 17 jaar en ouders. De dienst zal een aantal vragen aan de orde stellen rond onze verbondenheid met de Kerk. Titel: Nieuwe gestalte van de Kerk van Je zus Christus. Celebrant: kap. H. Lat ten. ■HOliiKllflillMH. Priester van de week: Kapelaan H. Latten, Dr. Poelsstraat 2 Tel. 2385 b.g.g. 2929 Zondag: 19e zondag na Pinksteren, (gregoriaans van de 22e). Zaterdag: 19.00 nederlandse hoog mis, int. Anna C. Verheyen-Keiren. Zondag: 8.00 gelezen mis, int. Hen- drika Minten-Beclet; 9.30 grego riaanse hoogmis, int. voor de paro chie; 11.00 nederlandse hoogmis, int. Jan Kersten; 18.00 gelezen mis, int. overl. fam. Verstraelen-Truyen. Maandag: 8.00 Pascal Scheimtz als Stichting; 9.00 Frans Verkley en Ma ria Droste als gest. jgt.; 19.00 Leo Cox. Dinsdag: 8.00 geen H. Mis; 9.00 Nic. Bekkers, echtg., dochters en klein kinderen als stichting; 15.00 huwe lijk van Hooij-Polman; 19.00 overl. fam. Truyen-Hendricx. Woensdag: 8.00 overl. fam. Kemps- Baltussen en kinderen en Truus Tijssen; 9.00 Maria Hendrika Achten als stichting; 19.00 Hendrika Minten- Beclet. Donderdag: 8.00 Jozef Steegmans en echtgent.; 9.00 Vincent Pijlt, Jo hanna Camps en Elisabeth Buckel als stichting; 15.00 huwelijk van Dijk- Clephas. Vrijdag: 8.00 geen H. Mis; 9.00 An na M. JenniskensSpreeuwenberg als stichting; 11.00 huwelijk Kusters- Goumans; 19.00 Martien Custers. Zaterdag: 8.00 Antoon van Osch; 9.00 Jozef Claessens, ouders en broer; 19.00 Maria Ebberink-Kolkers. Mededelingen Komende weekend is er een kerkdeuirkollekte voor de EHBO. Voor degenen die misintenties wil len bestellen zij medegedeeld, dait tot en met 31 dec. 1971 alle nor male mis-tijden zijn volgeboekt. Akolieten: Zaterdag 9 okt.: 19 uur Jos Lau- rensse en Ad Verbeek. Zondag 10 okt.: 8 uur Huub Jans sen en Piet er Jansen; 9.30 Wim Kre- mer en Boudewijn van Grinsven; 11 uur Paul v. d. Heuvel en Jos Bex- kens. Misdienaars: Zondag: 18 uur Peter Janssen en Willy Rongen. Maandag, woensdag: 8 uur Hans Martens en Hary Pelzer. Maandag, dinsdag, woensdag: 19 u. Frans-Jan van Gerven en Jackie Oudenhoven. Dinsdag: 15 uur Leon Kunzler en Thom. Verleg. Donderdag, zaterdag: 8 uur Willy v. d. Vorle en Martin Beekers. Donderdag: 15 uur Gerard Hen driks en Jan Creemers. Vrijdag: 11 uur Roland Michels en Godfried Hendricx; 19 uur Theo Cox en Marcel Jeurissen. PAROCHIE PATERSKERK Zondag: 19e zondag na Pinksteren. H. Missen: 7.30, 9.00, 11.45; hoogmis 10.15; 18.00 avondmis. Vrijdag: 19.00 avondmis voor de gezinnen van de parochie. Zaterdag: 5.00, 6.00 en na de avond mis tot half acht gelegenheid om te biechten; 18.30 avondmis als zon dagsviering. Mis-intenties Zaterdag: 18.30 Johanna Berents. Zondag: 7.30 Martinus Heeze; 9.00 overl. fam. Coopmans-Custers; 10.15 voor de parochie; 11.46 jaargetijde Harry Litjens; 18.00 voor een overl. vader. Maandag: 7.45 Antoon Luijpers; 8.30 Martinus eeze vw. (D.O.); 19.00 overl. fam. Coopmans-Custers. Dinsdag: 7.45 t.e.v. de H. Antonius voor een goede genezing; 8.30 Jan Arts, Everdina Janssen en zonen; 19.00 uit dankbaarheid t.e.v. St. An tonius. Woensdag: 7.45 Antoon Luijpers; 8.30 tot zekere intentie; 19.00 overl. fam. Veldhuizen. Donderdag: 7.45 Wilhelmina Pel- zer-Heesen (vw. D.O.); 8.30 jaard. Martinus Verschuuren; 19.00 Johan nes Derksen. Vrijdag: 7.45 tot zekere intentie; 8.30 overl. fam. Coopmans-Custers; 19.00 gezinsmis t.e.v. de H. Geest. Zaterdag: 7.45 Martinus Heeze; 8.30 Selida Virginia Rojen. Dienbeurten Akolieten (10 t.m .16 oktober) Zaterdag: 18.30 Bert Janssen, Luc. Janssen. Zondag: 7.30 Jan Schellekens Mar co Pop; 9.00 John Bonants, Mari Fleurkens; 10.15 Eric Cornelissen, Geert Hendricx; 11.45 Erans Bo nants, Peter Bonants. Dienbeurten Misdienaars Zondag: 18.00 Ronny Clevers, René van Hoor en. Maandag, woensdag, vrijdag: 7.45 Johnny Janssen, Loet Arts; 19.00 Je roen v. d. Roest, Wolter Blaaupot. Dinsdag, donderdag, zaterdag: 7.45 Richard Janssen Ge^rard Stoks; 19.00 Peter Claessens, Walter Blaaupot. Zondag: 19e zondag na Pinksteren. Zaterdag: 19.00 avondmis voor overl. ouders Piet Evers en Maria Evers-Clevers. Samen worden ne derlandse liedereen gezongen. Zondag: 8.00 leesmis voor overl. Martinus Heesen (buurt); 9.00 lees mis voor overl. Hendrina Franssen- van Gerven, Gerarda Franssen-Hub- bers en Martinus Barents; 10.00 hoog mis voor overl. Willem van Waaijen- burg. Nederlandse liederen door het kerkelijk zangkoor; 11.30 leesmis voor overl. Leo Cox; 18.30 avondmis voor overl. Wilhelmina Pouwels- Peeters. Maandag: 8.00 leesmis voor gene zing van een zieke; 15.00 plechtige huwelijksinzegening en eucharistie viering voor het bruidspaar van Rooy-van Ass; 19.00 avondmis als jaargetijde voor overl. Harry van Grinsven. Dinsdag8.00 leesmis uit dankbaa-r heid; 19.00 avondmis als jaairdienst voor overl. Jaap Min. Woensdag: 8.00 leesmis tot zekere intentie (Th.); 14.00 plechtige eucha ristieviering uit dankbaarheid bij gelegenheid van het 50-jarig huwe lijksfeest van de ouders Janssen-Bol. 19.00 avondmis voor overl. Anna Stiphout-Jacobs en zoon Leo en voor Adrianus Kuunderis en zoon Frans. Donderdag: 8.00 leesmis voor overl. Piet Vermeltfoort (fam. H.); 19.00 avondmis voor overl. ouders Sevens- Pijpers. Vrijdag: 8.00 leesmis voor overl. ouders Frits van Dijck en Wilhelmi na Reijnen; 19.00 avondmis voor overl. Emiel Beerkens. Zaterdag: 8.00 leesmis voor overl. Jan van Erp; 19.00 avondmis voor overl. Gertruda van Hoof-Hoex. Misdienaars 10 tot 16 oktober: Zondag 10 oktober: 8 uur Mare Dicker, J. W. de Wit; 9 uur W. Her mans, H. Mertens; 10 uur H. Linders, M. v. d. Bekerom, G. Willems; 11.30 H. van Hoof, J. v. d. Weiden; 18.30 H. Arts, E. Vennekens. Week I: 8 uur H. Peeters en P. Loonen; 19 uur T. Raaijmakers en St. Peeters. Week II: 8 uur H. van Hoof en R. van Wijk; 19 uur H. Mertens en P. Kramer. HERVORMDE GEMEENTE Zondagmorgen begint de kerk dienst voor de Protestanten in de aula van Den Hoebert aan de West singel om half tien. Predikant is Ds. Hoogenraad, leger- predikant te Roermond. In de Hervormde Kerk aan de Maasweg te Blitterswijck wordt geen dienst gehouden. PAROCHIEKERK OOSTRUM Zondag: 19e zondag na Pinksteren. Zaterdag: 14.00 uur huwelijksmis voor het bruidspaar van der Linden- Loonen; 19.00 Henrica Verheggen- van Haren en Wim Emons (Kanarie vereniging De Huisvriend). Zondag: 8.30 Jacobus Driessen en overl. fam. Janssen-Tacken; 10.00 u. Hoogmis, Theodora Jeuken-Jeuken. Maandag: 8.00 gest. lsm. levende en overl. fam. Zegers-Camps. Dinsdag: 8.00 gest. gez. jrd. Jo hanna Jenneskens. Woensdag: 8.45 Antoon Derickx. Donderdag: 8.00 Johan Tijssen. Vrijdag: 8.00 gest. gez. jrd. Willem v. d. Voort; 15.00 huwel-ksmis voor het bruidspaar Vermeulen-Jeucken. Zaterdag: 19.00 gest. lsm. Antoon Verheggen en overl. fam. Janssen- Janssen. PAROCHIEKERK OiRLO Zondag: 19e zondag na Pinksteren. 7.00 leesmis; 8.30 jaard. Gerrit ten Haaf; 10.00 hoogmis Maria Alber- dina Janssen-Aarts. Maandag: 7.30 gest. leesmis. Dinsdag: 7.30 hgm. overl. fam. van Rijswijk-v. d. Ven. Woensdag: 7.30 leesmis. Donderdag: 7.30 lsm. ter eer van O.L. Vrouw uit dankbaarheid. Vrijdag: 7.30 leesmis. Zaterdag: 7.30 geen mis; 18.00 lsm. tot bijzondere intentie; 19.00 avond mis maandd. Piet Rongen. •PAROCHIE CASTENRAY Week van 9 tot 16 oktober. Misdie naars: Mart Geerets en Antoon Tie- len; Jac. Wismans en Peter Strijbos. Zondag: 19e zondag na Pinksteren. Zaterdag: 19.00 voor bijz. int. Zondag: 8.00 voor de parochie; 10.00 maanddienst zlg. Martin Wismans. Maandag: 8.00 H. Mis. Dinsdag: 8.00 voor overl. fam. Ver- hoeven-Houben. Woensdag: 8.00 Gezinsmis (int. of feraars). Donderdag: geen vroegmis; 19.30 plechtige H. Mis ter ere van het Moederschap van Maria (LVB). Het Dameskoor verzorgt de zang. Vrijdag: geen vroegmis; 14.00 pl. huwelijk van bruidspaar Jans-Swin- kels; 15.00 plechtige H. Mis bij gele genheid van het 25-jarig huwelijk Dinghs-Vullings. Zaterdag: 8.00 ter ere van O.L. Vrouw (int. offeraars); 19.00 maandd. zlg. Jos Jenniskens. De zang in deze dienst wordt verzorgd door het Ge mengd kerkelijk koor van de paro chie Ysselsteyn. Zondag: 19e zondag na Pinksteren. Zaiterdag: 19.00 leesmis voor overl. fam. Janssen-Ach ten en zoon Gerrit. Zondag: 7.30 leesmis voor Hendrik van Soest, echtgenote en dochters Lena en Maria; 9.00 hoogmis als gesit. jrd. voor Jozef Hubert Loenen; 10.30 leesmis voor Gerard Hendrickx. Maandag: 7.30 leesmis uit dank baarheid (fam. de Kroon); 19.00 lsm. voor W. Weijis; 19.30 lsm. voor lev. en overl. leden van de LVB Leunen. Dinsdag: 7.30 gest. jrd. voor En- gebers Janssen-Wismans en overl. kinderen; 8.00 lsm. voor Peter As- selberghs; 19.00 lsm. vo:r Elly Loo nen en Elly van Berlo. Donderdag: 7.30 lsm. v. Martin Direcks en eohtgenote; 8.00 lsm. voor Jo van Meyel; 19.00 lsm. voor -Ge rard Willems. Vrijdag: 7.30 lsm. voor Hendrik Heesen en Hendmca Heesen-Verdel len; 8.00 lsm. voor Victor Assel- berghs en echtgenote; 19.00 lsm. v. Eduard Dietz. Zaterdag: 7.30 lsm. v. Theodoor Swinkels, echtgenote en dochter Wil helmina; 8.00 lsm. voor Theod. Bou ten en echtgenote; 19.00 lsm. voor Gerard Hendrickx. Huwelijksafkondiging: Martin Pluk (Oostrum) en Alber- dina Cuppen, le afkond. Misdienaars: 7.30 Sef Reintjes en Kees Theunis; 8.00 Peter Brok en Theo Bouten; 19.00 Jacques Voer- mans en Johny Jenniskens. Akolieten: zaterdag 19.00 Aloys va nHees en Peter van Berlo; zon dag: 7.30 Peter Weijs; 9.00 Ton Cor nelissen, Math. Koch, Martin van Vegchel en Bert van Hees; 10.30 Fer Lucassen en Harry Voermans. Lectoren: 19.00 H. Reintjes; 7.30 J. Ouwerkerk; 10.30 P. Litjens. Op zendag 17 oktober is om half elf een jongerenmis die verzorgd zal worden door de jongeren van Grub- benvorst. PAROCHIE YSSELSTEYN Zondag: 19e zondag na Pinksteren. 8.00 leesmis voor Maria Thijssen- Derks; 10.00 Hoogmis voor de paro chie; 11.30 maanddienst voor Simon Lemmens. Maandag: 8.00 leesmis voor Antoon van Asten; 19.30 H. Mis voor de LVB bij gelegenheid van moederdag. Dinsdag: 8.00 gest. jaarg. voor An dreas Philipsen. Woensdag: 8.00 gesticht jaarg. voor Pierre en Harry Janssen. Donderdag: 8.00 maandd. voor Jo hanna Swiinkels-van Doorn. Vrijdag: 8.00 weekdienst voor Christiaan Gijsbers. Zaterdag: 19.30 jaarg. voor Peter Joh. Philipsen. PARpCHIEKERK MERSELO Zondag: 19e zondag na Pinksteren. Zaterdag: 19.00 best. jgt. voor Mar tinus Janssen. Zondag: 7.30 H. Mis voor de paro chie; 10.00 Hoogmis voor Johanna van Osch-Janssen; 11.30 H. Mis voor Gerrit Borssen. Maandag: 8.00 gez. H. Mis voor cv<?ri. ouders Michels-Poels. Dinsdag: ö.oo go?. H. Mis voor Thijs Arts; 19.30 avondmis voor loden van de LVB b.g.v. Moederavond. Woensdag: 8.00 gez. H. Mis voor Petronella Creemers-Jenneskens. Donderdag: 8.30 gest. jgt. voor Ge- rardus Emonts, echtgenote en kinde ren, te verzorgen door de schoolkin deren. Vrijdag: 8.00 gez. H. Mis voor Jo hanna Petr. van Meyel-van Rijs- wijek. Zaterdag: 19.00 gez. H. Mis voor Maria Loenen-Thielen. Misdienaars: zondag 7.30 Bouten- Wismans; 10.00 van Hoof-Muysers; 11.30 Engels-Pouwels. Week: Bouten- Wismans. RECTORAAT VREDEPEEL Zondag: 19e zondag na Pinksteren. 7.45 vroegmis v. d. zielerust van overledenen (PUB); 10 uuh hoogmis tot int. van fam. Bloemen-van Kes- sel. Door de week H. Mis 7.45 uur. Maandag: 's morgens geen H. Mis; 19.00 gez. H. Mis t.e.v. O.U. Vrouw tot int. van plaaaselijke LVB. Dinsdag: tot int. van leden Paar- denverzekering. w«°nsdag: t.b.i. (Horst). DonderaaB i y zielerust van Anna M. Poels-Geurtc Vrijdag: t.b.i. (Vredepeei/. Zaterdag: 19.30 avondmis v. d. zu. lerust van T. Botden. RECTORAAT HEIDE Zondag: 19e zondag na Pinksteren. 7.30 leesmis voor Martinus Ewals en Wilhelmina Leijssen; 10 uur jaarge tijde voor Hendricus Heesen en Jo hanna v. d. Zanden. Akolieten: Ton- ny Derikx en Tonny Poels. Misdienaars van de week: André en Twanny van Osch. Maandag: 7.30 leesmis voor Maria Elbers-Manders. Dinsdag: 7.30 leesmis tot int. van de familie Derikx-Voesten. Moeder avond om 19.30 avondmis voor de L.V.B. Woensdag: 7.30 leesmis voor over ledenen. Donderdag: 7.30 leesmis voor Sjef Willems. Vrijdag: 7.30 leesmis voor de over leden familieleden van Heijster. Zaterdag: 7.30 leesmis uit dank baarheid t.e.v. O.L. Vrouw tot int. van de familie Michels-van Dijck. 19.30 avondmis voor Sjef Willems v.w. de „Doel". RECTORAAT SMAKT Zaterdag 9 okt.: 6 uur (Holthees; avondmis; 7 uur (Smakt) avondmis overl. familie Wijnhoven-Braun. Zondag: 19e zondag na Pinksteren. 7.30 (Smakt) H. Mis t.b.i.; 8.30 uur (Holthees) H. Mis Veefonds; 10 uur (Smakt) H. Mis Pastoor Kemmeren. Elke dag 8.30 H. Mis te Smakt. Maandag: 8.30 t.b.i. Dinsdag: 8.30 Hermans-Hof mans. Woensdag: 8.30 H. Mis; 9 uur in de Jozefkapel Michiels-Verstegen. Donderdag: 8.30 t.b.i. Vrijdag: 8.30 t.b.i. - mm m Esso motoroliën beschermen uw kostbare landbouwwerktuigen op vijf verschillende manieren. Dat geeft zekerheid! Onze service is uw tweede zekerheid. Horst, te!, nr. 04709-1141 (3 lijnen). Tevens ESSO Gas Hoofddealer Iedere Doe-het-zelver kan hier zijn hart ophalen aan zoveel keuze in materiaal om zijn woning te verfraaien en te verbeteren. Van Tempextegels tot Gordijnroeden, Plastic afvoer pijpen en Beugels, Kleinijzerwaren en Gereedschap, kortom alle Doe-het-zelf materialen te kust en te keur.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 13