Rank Xerox geopend - Prins Bernhard komt terug - Veltumse kapel museum Gew. Arbeids Bur. Venray gaat verhuizen Leenenl Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN VRIJDAG 24 SEPTEMBER 1971 No. 38 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG is VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 14 et per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.15 (bij vooruitbetaling) Ir. L. A. Stierman, directeur van Rank Xerox kon maandag een stralende Rank Xerox in stralend weer zijn vele, vele gasten pre senteren. Zelfs de weergoden hielpen mee van de opening van het nieuwe kantoorgebouw een blij feest te maken, al werd de air conditioning wel op harde proef gesteld. En gasten waren er velen, uit binnen- en buitenland, waaronder Britse en Amerikaanse am bassadeurs en vertegenwoordigers van de pers uit de voornaamste landen van Europa. De Rank Xerox Directie verwelkomt Z.K.H. Prins Bern hard op het bordes van het nieuwe kantoorgebouw. PRINS BERNHARD was de hoogste gast. Hij had zich bereid verklaard voor de derde maal in zijn leven naar Venray te komen, nu om de eerste fase van de uit breiding van Rank Xerox officieel af te sluiten. De eerste maal was Prins Bern hard hier in 1951 bij het koninklijk bezoek aan Venray. De tweede maal was feitelijk toeval, want toen wilde hij bij de opening van de Maascen trale in Buggenum in 1955 naar Beek vliegen, maar moest 'uitwijken naar de Vredepeel. Alle goede dingen in drieën, reden waarom hij thans weer arriveerde met de Foker Friendship, die hij zelf bestuurde, op het vlieg veld in de Vredepeel. Daar stonden de Gouverneur van Limburg en Ven- rays burgemeester ter begroeting en ging het in snelle vaart naar het be- vlagde en stralend nieuwe kantoor gebouw van Rank Xerox, waar de Prins werd voorgesteld aan de pre sident van de Xerox Company Mr. C. Peter McLough, de Managing Di rector van Rank Xerox Mr. J. M. Thomas, de vice-president Mr. Wick- stead, de ambassadeurs en vele an dere gasten. GROEI GROEI In zijn welkomstwoord wees Ir. L. A. Stierman op de geweldige groei van dit bedrijf, dat bij zijn laatste uitbreiding 110.00,per dag uitgaf om het gestelde doel te bereiken. En nu dan de eerste uitbreiding achter de rug is, gaan de mensen van de bouw gewoon door o.m. met de uit breiding van de assemblage-hal, met de nieuwbouw van een centrum voor produktie-ontwikkeling (met labora toria) en 'n trainingscentrum. Nieuw bouw waarmee intussen ook weer 37 miljoen gemoeid is. Hij wees er op het grote belang van zijn concern voor de werkgelegen heid in deze streek, die dank zij nau we samenwerking met het geweste lijk arbeidsbureau, ook nu een ex tra technische opleiding mogelijk gaat maken in dit bedrijf voor dege- Burgemeester drs F. Schols, overhandigt Z.K.H. Prins Bernhard een eerste exemplaar van het Venrayse foto- boek „Hee Venray." nen, die afvloeien uit de agrarische sector en voor ongeschoolden. En tenslote wees hij op het feit dat steeds meer dames in het ar beidsproces zullen worden ingescha keld, reden waarom Rank Xerox in samenwerking met de zusters van St. Jozef zijn gekomen tot de stich ting van een kinderchêche. DE BESLISSING om in Venray kantoren en fabrieken van Rank Xerox te vestigen, is ge nomen in 1963 op grond van het feit dat Venray in een geografisch gun stige positie lag midden in het hart van West Europa, zo onthulde de Managing Director van Rank Xerox Mr. J. M. Thomas, die overigens zeer in zijn schik bleek over de vooruit gang die deze vestiging in Nederland heeft gemaakt. Begonnen als fabriek waarin alleen verbruiksgoederen werden vervaardigd, is de Venrayse vestiging uitgegroeid in weinig jaren tot een bedrijf dat een van de para- depaardjes van Rank Xerox de 7000 kopieermachines maakt voor heel het gebied van Rank Xerox. Gezien deze gunstige ontwikkeling, die er mede toe bijdroeg dat Rank Xerox in 1970 een omzet kon halen van 1,41 mil jard, welke omzet in 1971 weer is toegenomen, meende hij voor deze vestiging een goede toekomst te kun nen voorspellen IETS VAN DIE TOEKOMST werd ook onthuld' door Mr. C. Peter McLough, de grote baas van Xerox die ep op wees dat de kopieer- en dupliceermarkt nog lang niet aan het einde van zijn latijn is. Hij ver telde dat enorme bedragen worden besteed aan de verdere ontwikkeling van het xerografisch procédé. Zo is kleuren-xerografie al geen onmoge lijkheid meer. Maar daarnaast zoekt Xerox wegen op het gebied van com puters, medisch-diagnostische appa ratuur en vooral op het terrein van audio-visueel onderwijs, waar nog enorme terrein braak liggen. Deze uitbreiding zal mede opge vangen moeten worden door Ven ray, waarvan hij de resultaten tot nu toe zeer bevredigend vond. Als herinnering aan dit koninklijk slot van de eerste uitbreiding bood hij de gemeente Venray aan te ko men tot de stichting van een museum voor volkskunst. (Dat zal betekenen dat in de Veltumse kapel een mu seum wordt ingericht, waarin de kruisen en beelden, die we thans langs verschillende wegen in onze gemeente nog vindien, worden sa mengebracht). DANKBAAR toonde Gouverneur Mr. Dr. van Rooy zich voor wat de vestiging van Rank Xerox voor Noord Limburg en spe ciaal voor Venray heeft betekend. Niet alleen op economisch terrein, doch vooral ook doordat ze zich ook verantwoordelijk voelt op het so ciaal-maatschappelijk vlak. Hij be trok in dat dankwoord alle instan ties, die haden meegewerkt om de snelle start van Rank Xerox in Ven ray mogelijk te maken, al zijn en blij ven de vloeivelden in het complex nog altijd „wateren des aanstoots". Maar een speciaal dankwoord richt te hij tot directeur Ir. L. A. Stier man, die uiterlijk onbewogen, zich steeds opnieuw heeft ingezet voor „zijri" fabriek, die hier zo'n enorme groei heeft gemaakt en wiens uit breiding mede voor een groot deel zijn werk is geweest. Hij vertrouwde dat met Gods zegen Rank Xerox zal blijven groeien tot heil van allen, die erin en er voor werken EEN WOORD VAN GELUKWENS sprak Prins Bernhard, die graag ge komen was om deze eerste uitbrei ding aan zijn bestemming over te geven. Hij was verbaasd over de ge weldige vlucht, die het concern in Venray had gemaakt en had zich al laten informeren over de nog ver dere uitbreidingen, die men al aan het bouwen was en die men op het oog had. Hij beloofde als zijn ge zondheid het toeliet ook die ter zij ner tijd graag te zullen komen ope nen. Dan was het grote ogenblik geko men, waarop Ir. L, A. Stierman de Prins de 600 machine in werking la ten stellen. En terwijl die rustig een kopie maakte van het procesverbaal dat 100 jaren geleden opgesteld werd door burgemeester Esser van de on verwachte ballonlanding in Merselo, begon in het paneel achter de spre kers drums te draaien, die in alle ta len vertelden, dat het nieuwe kan toorgebouw geopend was. RONDGANG Daarna konden de genodigden de nieuwe bedrijfsruimten gaan bewon deren. Zo werd de nieuwe assem blagehal bezocht, waarin Prins Bern hard een kopieermachine kreeg aan geboden voor zijn secretariaat. Toen men echter de machine wilde de monstreren, trapte een overijverige fotograaf de stekker uit het stop contact, zodat de demonstratie onder grote hilariteit halverwege stop kwam te staan. Ook de hal voor de onderdelen- fabrikage werd bezocht, waarna het gezelschap in de voormalige ont vangsthal niet alleen kopieer- en dupliceermachines aan het werk vond die zeer uitgebreid de aktiviteiten van Rank Xerox naar voren bracht. HEE VENRAY Toen kon dan eindelijk het glas geheven worden op een gelukkige toekomst en knalden de kurken. Burgemeester drs. F. Schols nam toen de kans waar om aan Prins Bernhard het eerste exemplaar te overhandigen van het nieuwe foto boek, waarin onder de titel: Hee Venray, het dagelijkse leven en werken in ons aller Venray letter lijk en figuurlijk onder de loupe wcrdt genomen. Een zelfde boek- kregen de directies van Xerox en Rank Xerox aangeboden, alsmede Gouverneur van Rooy. Een lunch besloot het feestelijk gebeuren, waaronder Mr. J. M. Tho mas de Prins en de overige gasten dank bracht voor hun aanwezigheid bij dit gebeuren. PERSCONFERENTIE Op een daarop volgende perscon ferentie gaven voor de eerste maal de beide directies de 'aanwezige pers de kans om eens wat nader geïnfor meerd te worden. Daarin kwamen vragen aan de or de over samenwerking van I.B.M. en Xerox over verdere ontwikkeling van computers. Die samenwerking is er in zoverre dat in incidentele ge vallen Xerox bereid is met I.B.M. overleg te plegen over bepaalde ge gevens. Trouwens over de computerkant van Xerox werdlen meer vragen ge steld. Zo wilde men weten of ook Rank Xerox zijn aandeel in de computer inrichting van Xerox zou nemen, zo als ze dat gedaan had t.o.v. de ko pieerrichting. Dat blijkt het geval te zijn .waarbij Rank Xerox speciaal voor ogen staat dat vooral Europea nen de plaats zullen gaan innemen van de Amerikanen, die het thans nog veelal voor het zeggen hebben. Ook werd verder ingegaan op kleu ren in de xerografie, waarvoor in Amerika reeds hard gewerkt wordt. Men acht deze mogelijkheid vooral van belang bij onderwijs. De tot he den gevonden methoden blijken nog te kostbaar. VENRAY VOORUIT Uit deze persconferentie bleek nog eens duidelijk dat de hoofddirecties zeer tevreden zijn over de ontwikke ling van de Venrayse vestiging, die in nog geen zeven jaren tijds er in geslaagd is 25°/o van de produktie geheel voor haar rekening te nemen. Mr. Wickstead onthulde dat de bouw van een nieuwe distributie centrum voor Rank Xerox ten be drage van 19 miljoen nog dit jaar aan de overkant van de Smakter- weg zijn beslag zal krijgen „Het is zo goed als rond" zei hij in het En- Maar toen volgden de directieleden het voorbeeld van Prins Bernhard. Die was intussen al zelf vliegend met de Fokker Friendship weer van de Vredepeel huiswaarts gegaan. De di rectie echter stapte in de zesdeurs Mercedes om in Amsterdam afscheid te nemen van Nederland OPEN DAG Vrijdag 24 september zal de ope ning nog eens worden gevierd. Dan is er bij Rank Xerox een feestelijke open dag voor het gehele personeel, hun echtgenoten, verloofden en in- troducees. Het bedrijf zal vanaf 3.00 uur voor de genodigden geopend zijn. Dan is er gelegenheid tot half 6 het gehele complex, waaronder ook het nieuwe kantoorgebouw, te bezichtigen. In de middaguren zullen op een open terrein achter het consumables gebouw door de bedrijfsbrandweer o.l.v. de heer de Groot brandblus- demonstraties worden gegeven. De inwendige mens zal vanaf 17.30 tot 19.00 uur kunnen worden ver sterkt. VUURWERK Vanaf ca. 18.30 uur kan in het So cial Centre, de aangrenzende kanti ne en een tent naast de kantine wor den gedanst op de muziek van The Dutch Comets en het kwartet Jack Redlera De feestelijkheden worden om 9.00 uur beëindigd, want dan begint 't vuurwerk dat Rank Xerox aan Venray aanbiedt. Dit vuurwerk wordt afgestoken op het sportterrein van St. Servatius aan de Oostsingel en begint om 21.45 uur. Men' kan deze avond de auto's parkeren op de nieuwe wegen, wel ke in het bestemmingsplan Brukske zijn aangelegd. Deze wegen zijn be reikbaar via de Zuidsingel tegenover de Lindenstraat. Wanneer men zich houdt aan de aanwijzingen van de politie kan de te verwachten verkeersstroom ge makkelijk worden opgevangen. Het Gewestelijk Arbeidsbureau gaat heden haar prachtig modern ingericht nieuwe kantoor aan de Julianasingel betrekken. Maandag gaan daar de deuren open. In de 66 jaren van haar bestaan krijgt dit bureau thans een definitief gebouw, na in al deze negen maal verhuisd te zijn. Gevestigd was achtereenvolgens het Arbeidsbureau: Schoolstraat, Marktstraat, Grotestraat, Merselo, noodbarak Merseloseweg, Hensenius- plein, Merseloseweg Grotestraat en thans naar de Julianasingel. „PARTICULIERE" START Het Arbeidsbureau Venray werd in 1905 opgericht als particuliere Ar beidsbeurs. De oprichting had plaats tijdens de Katholiekendag te Venray, op advies van Ch. Ruys de Beeren- brouck, Henri Hermans, Mgr. Dr. Nolens en Dr. H. Poels. De opzet er van was: „De bestrijding der werk loosheid", door een trefpunt te maken voor werknemers en werkgevers. Met Heerlen (directeur Nicolaas Grootjans) kreeg Venray als eerste in Limburg een Arbeidsbeurs. Tot bestuursleden werden in 1905 be noemd: J. Aerts, voorzitter (Indus trieel), dr. Janssen, ondervoorzitter, directeur van Huize St. Servatius, A. Martens, werkgevers; Fr. Verkley, directeur Zuivelfabriek, werkgever; P. Verbeek, hoofd personeel Huize St. Anna, werknemer, leden. Pastoor Pascal Schmeitz trad op als geestelijk adviseur. Tot le directeur werd benoemd de heer P. Schols, die voor de oprich ting reeds het correspondentschap waarnam van het secretariaat van de Raad van Arbeid te Maastricht en daar onder leiding stond van Ch. Ruys de Beerenbrouck. Begonen werd in de woning van de directeur aan de Schoolstraat. De gemeente Venray gaf een kleine sub sidie in de kosten van inrichting. De werkzaamheden werden pro deo ge daan een 1 uur per dag werd zitting gehouden. Aan de bemiddeling waren voor de werknemers geen kosten ver bonden, de werkgevers moesten een kwartje betalen per aanvrage. Na een jaar (1906) besloot de ge meente Venray een jaarlijkse sub sidie te geven. Nadat ook Den Haag een Arbeidsbureau had gekregen, werd getracht een landelijke band te leggen tussen de inmiddels ook elders verrezen Arbeidsbureau's en kreeg Den Haag de Centrale Beurs. Heerlen en Venray traden als eersten tot deze Centrale toe. In 1912 werd van Rijkswege de eerste subsidie ontvangen. De wereld oorlog (1914) bracht grote werkloos heid en het bestuur was van mening dat de directeur een salaris 'toe kwam. BELGISCHE GE-INTERNEERDEN In deze jaren kwamen in en om Venray 500 Belgische geïnterneerden als landarbeiders. Het werk van de beurs werd tevens een wissel- en postkantoor, daar de gelden voor de achtergebleven vrouwen der Belgen overgemaakt moest worden. GEMEENTEBEURS In 1915 werd de particuliere beurs omgezet in een gemeentelijke en te vens aangewezen als districts-ar- beidsbeurs met als arbeidsterrein: Noord-Limburg en Oostelijk Noord Brabant, waarbij men zelfs ging tot Boxmeer en Beers, Mill en Gassel. terwijl aan Limburgse kant Broek huizen, Horst, Meerlo, Wanssum en Bergen onder deze beurs vielen. In 1930 kregen de beurzen ook de steunverlening en de werkverschaf fingsregelingen uit te voeren. Daar mede werd het terrein van de werk zaamheden dermate groot dat men in Venray moest gaan verhuizen en terecht kwam in het pand Markt straat 10. BIJKANTOOR Onder de oorlog kwam een hele reorganisatie van de arbeidsbemid deling tot stand. Venray werd opge heven als districts-arbeidsbeurs en werd bijkantoor van Venlo. Toen was het kantoor in de oude sigarenfa briek van de familie Janssen-Esser in de Grotestraat. Daar viel het in de oktoberdagen van 1944 dan ook ten offer aan het oorlogsgeweld. De sigarenfabriek en daarmede het bij kantoor werd plat gesmeten. De na-oorlogse ontwikkeling loopt feitelijk parallel met de ontwikkeling van Venray. Eerst de kippenhok-pe riode, later de wederopbouw, weer later structurele werkeloosheid, die men wederom poogde op te lossen door maar weer Peel te gaan ontgin nen, maar die er uiteindelijk toe leid de dat men Venray aanwees tot te in dustrialiseren kern met alle gevolgen van dien. Trouwens in het werk van de ar beidsbeurzen begon ook een kente ring te komen. Was dat werk eerst alleen een soort bemiddeling tussen vraag en aanbod en waar dat niet ging tot verschaffen van werk of steun, steeds meer kwam het streven om meer te doen. Meer in die zin, dat men de mensen wil helpen op hun niveau en naar hun wensen passend werk te verlenen, waaronder men ook verstaat de mogelijkheid te scheppen promotie te maken. GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU Als in 1965 de naam arbeidsbeurs verdwijnt en Venray weer een ge westelijk arbeidsbureau wordt voor Venray, Horst, Sevenum, Wanssum- Meerlo, Bergen en Gennep, dan is er al een uitgebreide staf medewerkers die onder leiding van de huidige directeur P. H. M. Suyker deze op gaven aan gaat, daarbij wel gehin derd door plaatsgebrek omdat men voor beroepskeuze-adviseurs en me dische adviezen nog steeds op Venlo was aangewezen. In het nieuwe gebouw wat het ge westelijk arbeidsbureau a.s. maandag in gebruik gaat nemen, is naast aan gepaste bemiddelingsruimten echter ook een behoorlijke onderzoekkamer voor de medisch adviseur en is er plaats voor twee beroepskeuze-advi seurs met een assistente, terwijl men een zaal ter beschikking heeft voor testen en voorlichting, die men daar in aan ouders en kinderen denkt te gaan geven. Een documentatiecen trum over de mogelijkheden in de verschillende beroepen wordt verder ook ingericht, zodat men de optima le beschikking krijgt over alle gege vens en mogelijkheden. Wanneer het nieuwe gebouw of ficieel geopend zal worden, moet er nog worden vastgesteld. Maar dat doet er weinig aan af. Vanaf maandag heeft het bureau de deuren al open en kan het zijn taak nu op de best mogelijke wijze vervullen

Peel en Maas | 1971 | | pagina 1