[ES Zeskamp van start éF^m Raadsvergadering Gemeente Vierlingsbeek gemeentelijke notities en mededelingen Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN .w. Steunt Venrays Harmonie bij haar rondgang! Zilveren jubileum Rijvereniginy VRIJDAG 10 SEPTEMBER 1971 No. 36 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050852 ADVERTENTIEPRIJS 14 ct p.r mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.(5 (bij vooruitbetaling) De dames, J. Jans-Beken, G. v. Dijck, T. van de Kreeke, A. van Zwol, A. Janssen (Overloonseweg 18), II. Pleket en E. Lucassen uit Venray; H. Hendrix, P. Vergeldt en T. Jaspers uit Ysselsteyn vormen voorlopig het vrouwelijk element van Venrays zeskamp ploeg. De heren zijn: G. Jans-Beken, J. Bastiaans, J. Bosch, J. Jos- ten, E. Hout, G. van de Ven, A. van Stokkum H. Jacobs en L. Bertrams uit Venray; W. Loonen uit Heide; W. Janssen, Schoor - Leunen; M. Custers uit Oirlo en P. Cox uit Ysselsteyn. Met z'n 23en zullen zij in de Zeskamp Olympiade de Venrayse kleuren moeten verdedigen. Deze mensen zijn uitgekozen uit de tientallen, die zich als kandidaat hebben opgegeven en die de toela tingsproeven in het Vlakwater gran dioos doorstaan hebben. Deze selec tie-wedstrijden, die op het laatst gro te belangstelling genoten, waren no dig om te komen tot de selectiegroep van 13 heren en 10 dames, die zater dag al in Oostrumse parochiehuis bij een gekomen zijn en die nu al twee keer in de week gaan trainen in de gymzalen, zwembad en sportvelden van St. Servatius. Aan de hand van die training zal dan einde september de definitieve groep gekozen worden, die op 9 ok tober a.s. voor het eerst in het ge weer zal komen, namelijk bij de eer ste Zeskamp-Olympiade, die de NCRV uitzendt vanuit het AHOY- sportpaleis in Rotterdam. NCRV MENSEN kwamen vorige week voor het eerst eens naar Venray. Ze waren hier mede van hun gewoonte afgestapt om eerst eens een kijkje te gaan ne men en dan te beslissen of een be paalde plaats al dan niet mee kon doen aan de door hen uit te zenden zeskampen. „Men reageerde en solliciteerde vanuit Venray zo enthousiast....", zei Dick van Bommel, het hoofd van de afdeling gevarieerde programma's bij de NCRV „dat we ongezien Ven ray maar namen als de representant van LimburgEn zo is het dan gekomen. Met ploegen uit Bladel, Emmel- oord, Franeker Lisse Veendam het Utrechtse IJsselstein, Zelhem en Ridderkerk zal men nu de strijd moeten gaan aanbinden. De eerste ronde loopt op 9 okto ber, 6 november en 4 december. Dan komen resp. in Rotterdam, Gronin gen en Leiden de 9 ploegen tegen el kaar uit. waarbij dan de 3 laagst geklasseerden uitvallen. In de tweede ronde op 29 januari, 26 februari en 25 maart draait dan het tweede gedeelte waarin de 6 ploegen gaan kampen om een plaats in de finale. In deze finale treden drie ploegen in het krijt om te vech ten voor de ere-plaatsen. De ploegen die deze ronde halen doen mee aan het internationale spel: Spel zonder grenzen. De spelen staan in het teken van de komende Olympiade, maar er is uitgevallen de zgn. denker, de man, die moest antwoorden op bepaalde vragen. In zijn plaats is een evene ment gekomen, waarvan de NCRV zich veel voorstelt, namelijk een ralley-vehikel-eross, waarbij ieder.e ploeg zal moeten komen met een soort zeepkist-renwagen van eigen morgen op de city-promenade venlo optreden van de new co- mets .showband op de markt om 10.30 uur vanaf 13.30 uur concert door de brassband stella duce op de city-promenade old-timers rally, start 13.30 uur op de markt, na afloop tot 17.00 uur bezichtiging old-timers disco-bal op de markt met de nos-road-show, aanvang discofeest 18.00 uur, einde 22.00 uur. een stad viert feest, feest mee maaksel, waarvan verschillende op gelegd zullen worden. Venray is al druk bezig met de fa bricage vna een dergelijk voertuig. Het komité houdt zich graag aan bevolen voor technische tips. TECHNISCHE PLOEG Trouwens een soort technische ploeg kan men onmogelijk missen. Want men krijgt 14 dagen voor elke uitzending heel summier te horen voor welke opgaven de ploeg in de komende wedstrijd gesteld zal wor den. Daaruit kan men dan ongeveer afleiden, wat er gaat gebeuren Dan zal het nodig zijn voor een goede dat als de donder toestellen e.d. nagebouwd zullen moeten wor den, waarmee men in de volgende uitzending te maken krijgt. Dat ver eist een technische bouwploeg, die met weinig middelen en in weinig tijd de ploeg de trainingsattributen geeft ,die ze nodig heeft. Ook hiervoor kan men zich nog altijd melden bij het secretariaat van Zeskamp op het Gemeentehuis. Iedere handige jongen is daarin van harte welkom. 3Vs - 5 MILJOEN KIJKERS zitten de gedurende de wedstrijden 40.000,per uitzending) aan het toestel, zo hebben de cijfers geleerd. En Zeskamp is hiermede een der meest bekeken uitzendingen uit het hele televisie-programma. Maar dat betekent dat Venrays ploeg Venrays naam moet uitdragen naar dit miljoenen publiek. En goed moet uitdragen, want zou men bij de drie laatsten komen, dan kan zij in het Spel zonder grenzen rekenen op een belangstelling van 60 tot 80 miljoen mensen.... En wat dat be tekent moet men aan reclame-mensen maar eens vragen. Maar ook de NCRV mensen heb ben intussen hun ervaring. En Dick van Bommel vertelde dat de meeste deelnemers achteraf zeggen, dat als ze alles vooraf geweten hadden, zich nog wel eens bedacht zouden heb ben. Maar als we het eenmaal mee gemaakt hebben en men weet zich geruggesteund door een grote sup portersclub, dan is het een belevenis, die men nooit vergeten zal Daarmede is meteen het suppor tersteam „aangesneden". Onder lei ding van B. Min en K. Janssen wil men pogen te komen tot een zo goed mogelijke supportersvereniging, die haar hoofdkwartier heeft in Prin senhof. Ook hier is iedereen harte lijk welkom, want die ruggesteun is hard nodig als de ploeg elders Ven rays kleuren hoog moet houden. Men wil niet alleen supporters bijeen krijgen, maar ook reizen organise ren en zo mogelijk zeskamp ook fi nancieel bijspringen want de NCRV mag dan de reizen en het verblijf betalen de training en de trainings attributen verzekering en verlet is allemaal voor rekening van de ploeg. En de vorming van een dergelijke vereniging is niet alleen van groot belang maar doet ook haast want 9 oktober is niiet ver meer en 10 dagen van te voren moet men al opgeven hoevjeel plaatsen men wenst. Ook daar zijn dus supporters nog steeds van harte welkom. Uit alles blijkt dat er nu al reeds met groot enthousiasme gewerkt wordt. Venray heeft zich een zwa re opgave op de nek gehaald, maar het is ook de moeite waard. Er wordt veel en dikwijls gepraat over Venray promotion. Maar dit kan een levend stuk promotion worden, mits Venray in zijn ge heel hier nu eens achter gaat staan. Hier mag men echt chauvenistisch zijn in de goede zin van het woord. Grijp dan die kans. BEKENDMAKING De burgemeester van Venray maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 31 augustus 1971, op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruim telijke Ordening, heeft besloten te verklaren, dat een herziening wordt voorbereid van het bestemmings plan Leunen, omvattende het gebied als nader aan gegeven op een bij het besluit behorende kaart. Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende kaart ligt met ingang van heden voor een 'ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling lll-D, gebouw Leun- seweg 2a, kamer 24. De burgemeester van Venray Drs. F.G.L.L. Schols. Venray, 10 september 1971. HINDERWET Openbare kennisgeving verzoek om vergunning Op de secretarie van de gemeente Venray ligt ter inzage een verzoek met bijlagen van: M. J. H. Th. Maes, Klein Oirlo 21, Venray om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een nertsenfok kerij aan de Castenraysestraat, ka dastraal gemeente Venray sectie G nrs. 1460 1346. G. Wismans, Pas 3, Merselo- Venray om vergunning tot het op richten, in werking brengen en in werking houden van een varkens fokkerij en -mesterij, waar mest en meststoffen worden bewaard. Adres inrichting: Pas 3, Merselo, kadastraal gemeente Venray sectie B nr. 3859. J. Hendrickse, Horsterweg 18, Leunen-Venray om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een vee houderij, waar mest en meststoffen worden bewaard. Adres inrichting: Horsterweg 18, Leunen, kadastraal gemeente Venray sectie G nr. 2454. P. Duykers, Horsterweg 7, Ven ray, om vergunning ex art. 6a der Hinderwet i.v.m. het uitbreiden wijzigen van een pluimveefokkerij waar propaan wordt gebruikt. Adres inrichting Horsterweg 7, kaadstraal gemeente Venray sectie D nr. 3827. Schriftelijke bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder gedurende tien dagen na dag tekening van deze bekendmaking in brengen bij het gemeentebestuur, waar dit verzoek ter inzage ligt. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Mondelinge bezwaren kan een ieder persoonlijk' of bij gemachtigde inbrengen op een openbare zitting te houden op woensdag 29 sept. 1971 om 15.00 uur in het gemeentehuis. Beroep tegen een beschikking kan later o.a. slechts worden ingesteld door: Onder voorzitterschap van burge meester van Heusden kwam de raad der gemeente Vierlingsbeek in perio dieke vergadering bijeen, voor het behandelen van een uit 17 punten be staande agenda. Bij de mededelingen werd beves tigd dat zodra de plannen voor de ruimtelijke orde klaar zijn voor de diverse kerkdorpen een hoorzitting zal worden georganiseerd met het college. De gevaarlijke wegkruising te Holthees zal door de ANWB worden bekeken en zo nodig verbeterd wor den. Omtrent de jeugdherberg te Vier lingsbeek kon niets nader worden medegedeeld. Het sociologisch rapport zal met de raad worden besproken na de volgende raadsvergadering. Aan W. Raafs en aan P. Basten, beiden in Vierlingsbeek, werden de door hen bewoonde woningwetwonin gen conform het voorstel verkocht voor de prijs van resp. 33.060,en 31.343,—. Aan H. Henckens te Overloon werd de gevraagde zekerheidsstelling verlèènd voor zijn in aanbouw zijnde woning. De voorzitter merkte nog op de bouw van de Midland woningen te Maashees die nu een behoorlijke voortgang vertonen. De meisjesschool in Overloon kan een aantal vóorzienignen laten aan brengen, o.a. gordijnen, vloerbedek king en meubilair voor 3308,en kan een televisietoestel kopen voor f 800,—. De jongensschool te Overloon mag dat ook; kan verder voor 2023, gordijnen e.d. kopen, verder een dia projector 824,bandrecox'der 720,en pick-up 300,terwijl het dak van de school moet worden vernieuwd: 1814, Bovendien kunnen beide scholen samen een sencilmachine van 1000,- kopen. „Jammer", aldus Klein Schiphorst, ,dat dat nu in deze dure tijd moet gebeuren." Maar de raad stemde toch toe. Nu de bouw van de 6 woningen in Overloon as gegund die eerst waren opgezet volgens de plannen van de dienst gemeentewerken van Cuyk, moest de gemeente aan deze dienst van gemeentewerken hiervoor 3671 betliaen. Een vreemde zaak vond de raad het, wnat de plannen van deze eigen dienst konden niet worden uit gevoerd, ze waren te duur. Toen heeft men er een architect bij ge haald en de plannen van de nieu we architect haalden de curve-prijs wel. Volgens de heer Klein Schiphorst bestaat het niet dat die aannemers voor die curve prijs kunnen bouwen, maar daarvoor zijn ze aanbesteed en de raad wilde het toch proberen. De gemeente was bereik 1400, te betalen voor deelnemnig in het maatschappelijk kapitaal van het Bouwfonds Zuid Nederland, met de aantekening dat de heer Klein Schip horst tegen was. Geen bezwaar had de raad tegen de verhoging van het aandelenkapi taal met de NV Obragas. Reeds eer der was een bedrag geplaatst van f 7.000,De meer-inbreng bedraagt 7.000,—. De iutbreiding van het aardgasnet maakte de tongen der raadsleden los. Tot 1975 verwacht men dat in Vierlingsbeek en Maashees 150 resp. 88 percelen kunnen worden aange sloten. Wanneer de buitengebieden aan de beurt komen is nog niet te zeggen. Overleg is gaande met het Limagas te Holthees vanuit Lim burg aardgas te voorzien. Baatbelasting zal alleen worden geheven voor die panden, welke ook aangesloten kunnen worden. Het voorstel om de aangeslotenen enkele centen per m3 gas te laten betalen voor daarmee aansluiting in de su per onrendabele gebieden mogelijk te maken, zal geen haalbare kaart blij ken te zijn. Aan R. Tijmensen uit IJmuiden werd een kavel grond te Overloon verkocht voor de prijs van 22,per m2, evenasl aan Essousiers uit Leid- schendam. Aan J. Li'tjens en J. Boom te Maashees werd voor 20,per m2 te Maashees een bouwterrein ver kocht, waarop een dubbele woning zal worden gebouwd. Voor een bedrag van 20.000, werd de Theobaldushoeve met 1 ha grnod te Overloon verkocht aan de pachter G. M. Klaassen. De boerderij is in le jaren 1905 tot 1910 gebouwd en is aan een grondig herstel toe, wat meer dan 100.000,zal gaan kosten. Aan de Willem I straat te Vier lingsbeek wer deen perceel grond aangekocht van een maatschappij uit Eindhoven. Het betreft 0.3 ha voor 2.50 per m2. Vna P. vers werd de boerderij te Vierlingsbeek aangekocht voor de prijs van 2500,Daarmede kan uit de kom van Vierlingsbeek een boerderij verdwijnen met stank overlast e.d. Even dreigde er in de raad een fel debat op te laaien tussen de voor zitter en Mevr. Monnée, die aan huis lastig gevallen wordt voor woon ruimte. Maar duidelijk werd gesteld dat woningzoekenden zich in verbin ding moesten stellen met het ge meentehuis. Wel bleek dat de com missieleden die woningen moeten toewijzen, geen lijst hebben van de woningzoekenden en dat die com missie al maanden niet meer had ver gaderd. Koopmans vroeg naar de stand vna zaken omtrent de aanleg van het sportveld te Holthees. Eerst eou 6Venray dit inzaaien, nu blijkt Vier lingsbeek dit te doen. Binnen een maand is het veld ingezaaid, zo werd er gezegd. Ronnes had klachten over de slech te wegen, maar deze zullen door de gemeente, daar waar mogelijk is, worden verbeterd. Omtrent de ruilverkaveling kon owrden medegedeeld, dat de laat ste vergadering van de voorberei- dinsgcommissie ha plaats gevin- den, en dat alles positief was uitge vallen. In oktober gaan de rappor ten naar Gedeputeerde Staten van Limburg en Brabant en men dacht dat binnen een half jaar de stem mingsvergaderingen kunnen wor den gehouden. Mevr. Monnée vroeg nog naar de stand van zaken bij de beschikbare^ bouwkavels te Overloon, maar dit was in studie bij de planoloog. De raad ging hierna in gesloten vergadering nog eens even over tere zaken betreffende onteigening pra ten. Men wilde dat niiet in het open baar doen (althans het college niet), al stond het op de agenda vande openbare vergadering. Zo kunnen wij omtrent de Vier- lingsbeekse onteigeningen geen op heldering geven. a. een inwoner van een gemeente waar deze openbare kennisgeving is geschied, mits hij in persoon of bij gemachtigde op de boven bedoelde zitting is verschenen; b. een andere belanghebbende, mits hij binnen de gestelde termijn schriftelijk bezwaren heeft inge bracht. Venray, 10 september 1971 Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray, De burgemeester, Drs. F. G. L. L. SCHOLS De secretaris H. P. L. VORST BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter openbare kennis dat: 1. het besluit van de raad dezer ge meente d.d. 25 mei 1971, no. 669, tot vaststelling van de verorde ning op de heffing van opcenten op de hoofdsom der personele belasting; en 2. het besluit van de raad dezer ge meente d.d. 25 mei 1971, no. 670, tot vaststelling van de verorde ning tot wijziging van de „Straat- belastingverordening", zijn goedgekeurd bij Koninklijk Be sluit van respectievelijk 28 juli 1971, no. 113 en van 30 juli 1971, no. 16. Voormelde raadsbesluiten liggen vanaf heden gedurende drie maan den voor eenieder ter inzage ter ge meentesecretarie van Venray, afde ling financiën (Leunseweg 2a). Venray, 25 augustus 1971. Burgemeester en wethouders voor noemd, Drs. F. G. L.L. SCHOLS, burgemeester H. P. L. VORST, secretaris. Zaterdag herdacht de landelijke rij vereniging St. Isidoris haar zilve ren bestaansjubileum met o.m. een receptie in zaal In den Engel. Daar heeft het bestuur kunnen merken dat ze in de voorbije 25 ja ren vele vrienden heeft verworven en dat hoewel de boerderijen uit Venray-kom verbannen zijn, de vriendschap voor het paard aller minst mee in de verbanning is ge gaan. Integendeel, de belangstelling daarvoor neemt toe en Venrays rui- terclub mag zich nog altijd in de gunst van vele paardenliefhebbers verheugen. Dat bleek op deze re ceptie, waarbij Deken Loonen geluk wensen kwam aanbieden namens de geestelijke overheid, terwijl wethou der Loonen het gemeentebestuur re presenteerde. Vele afgevaardigden van landelij ke ruiterverenigingen gaven acte de presence en konden meteen meema ken hoe de heer J. v. d. Munckhof in de bloemen werd gezet omdat hij 25 jaren lid van de vereniging was en de heer J. Bistervels als de nog enigste is overgebleven van de op richters en 25 jaren lief en leed van deze sportvereniging gedeeld heeft. Een goed slot van de viering was deze druk bezochte receptie. VENRAYSE JONGEDAME IN HORST GEDOOD De 16-jarige Mientje Jenneskens uit Veulen, had maandagmiddag vrij gekregen om met haar brommer in Horst een nieuwe jurk te gaan ko pen ter gelegenheid van het zilveren professiefeest van haar heerom, de missie-broeder H. Jenneskens. Op weg naar Horst werd zij op de kruisi ng V enraysewegTienrayse- dijk door een vrachtauto geschept en vrijwel op slag gedood. Omtrent de juiste toedracht stelt de politie een onderzoek in. Het heeft nog lang geduurd voor dat men de identiteit van de veron gelukte kon vaststellen, omdat de bromfietsberijdster geen enkel iden titeitsbewijs bij zich had. AUTO SLIPTE Kwart voor zeven maandagmorgen slipte op de grens van Brabant en Limburg op de Overloonseweg de personenauto, bestuurd door de dpi. militair L. B. uit Venray. De bestuur der kreeg de auto niet meer in het rechte spoor en de wagen kwam, na eerst tegen twee bomen te zijn ge botst, als een wrak tot stilstand. Het is in feite onbegrijpelijk dat de bestuurder, die naar het zieken huis werd overgebracht, er met lich te verwondingen vanaf kwam.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 1