H. Hanssen Ridder van Sylvester kacino bar 50 jaar Ysselsteyn gemeentelijke notities en mededelingen Jan Suiskens trainer bij Tafeltennis ver. Red Stars Venray Leenenj WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN VRIJDAG 27 AUGUSTUS 1971 No. 34 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 14 et per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.85 (bij vooruitbetaling) OPHEFFING INRIJVERBOD IN DE HOFSTRAAT Met ingang van vrijdag 27 augus tus a.s. zal het eenrichtingsverkeer in de Hofstraat te Venray worden opgeheven. In verband met de bouw van de firma Coenen werd voor de Hof straat een inrijverbod uit de rich ting van de Julianasingel van kracht, welke b.v. tijdens de koop avonden niet gold. Om alle verwar ring te voorkomen en om tijdens de marktdagen het verkeer uit de rich ting van de Julianasingel gelegen heid te geven zonder te grote om weg naar het dorpscentrum te rij den, wordt het eenrichtingsverkeer opgeheven. De eenrichtingsverkeersborden zullen worden vervangen door bor den wegversmalling, het recht van doorgang wordt geregeld door mid del van de blauwe borden met rode en witte pijl. Bij de uitgang van de kerk wordt een voetgangersoversteekplaats aan gegeven. AFSLUITING GEDEELTE VAN KLEIN OIRLOSEWEG Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten met gedeelte van de Klein Oirloseweg, vanaf de Cam- pagneweg tot een punt van vijftig meter ten westen van de Molen- hoekseweg te sluiten voor alle ver- kee rmet motorvoertuigen, wagens, rij- en trekdieren en vee in beide richtingen. Deze maatregel houdt verband met het gereedkomen van de rijwiel- en voetgangerstunnel in de Klein Oirloseweg. BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend, dat in ver band met de feestweek van 28 aug. tot en met 5 september 1971 ter ge legenheid van het 50-jarig bestaan van Ysselsteyn en in het belang van de verkeersveiligheid gedurende die periode of zoveel korter of langer als de omstandigheden zullen vor deren een tijdelijk parkeerverbod wordt ingesteld voor het gedeelte van de Peter Janssenweg aan bei de zijden, met inbegrip van de ber men, tussen de Heidse Peelweg en de Kerkweg te Ysselsteyn. Venray, 25 uagustus 1971 Burgemeester en wethouders van Venray, Dr£. F. SCHOLS, burgemeester H. VORST, secretaris. BEKENDMAKING De Burgemeester van de gemeen te VENRAY brengt ter openbare kennis dat: I. gedurende de kermisdagen te VEULEN op 5, 6, 7 en 8 septem ber 1971: aan houders van voor het publiek toegankelijke inrichtingen als be doeld in artikel 121 van de Al gemene Politieverordening Ven ray, voor zover gelegen in of be horende tot het kerkdorp VEU LEN, door hem toestemming wordt verleend hun lokaliteiten voor het publiek geopend te hou den tot des nachts één uur; b. indien daartoe vergunning is verleend, dansgelegenheid kan worden geboden tot 0.30 uur; c. de openbare kermisvermakelijk heden mogen zijn geopend tot 24 uur; d. alle winkels voor het publiek mogen zijn geopend tot 24 uur; d. alle winkels voor het publiek mogen zijn geopend op zondag 5 sept. 1971 van 13 tot 24 uur en op de andere kermisdagen van 5 tot 24 uur; e. het geven van muziek en verma kelijkheden, waarvoor vergun ning is verleend, in de voor het publiek toegankelijke inrichtin gen moet zijn beëindigd des nachts om 0.30 uur; II. de onder a, b, c en e genoemde toestemming zonder enige vooraf gaande waarschuwing, incidenteel of in het algemeen, zal worden ingetrokken bij gebleken onge regeldheden of niet naleving van door ambtenaren van politie ge geven lasten of bevelen en dat verder op strikte naleving van de bestaande of hierbij gegeven voorschriften streng zal worden toegezien. Venray, 27 augustus 1971 De burgemeester voornoemd, Drs. F. G. L. L. SCHOLS WERKBEZOEK Op 15 september a.s. brengt de gemeenteraad van Hoensbroek een werkbezoek aan Venray. Donderdagavond werd ten zijne huize in de Wilhelminastraat, aan de heer H. Hanssen door Deken A. H. Loonen meegedeeld, dat hij door Z.H. de Paus benoemd was tot Ridder van de H. Sylvester. 12*/s JAAR Deken Loonen, die met zijn kape laans en zijn kerdkbestuur de heer Hanssen kwam overrompelen, die met zijn kinderen naar de televisie zat te kijken, motiveerde deze pause lijke onderscheiding met een opsom ming van het vele goede wat de heer Hanssen in zijn kwaliteit als secreta ris-penningmeester van het kerkbe stuur van St. Petrus-Banden in de voorbije 12Va jaren had gedaan. Als opvolger gekozen van de heer Vermaaten zg. was zijn eerste taak de modernisering van de boekhouding van kerk- en schoolbestuur. Vervol gens had hïj een groot aandeel bij het financieel gezondmaken van de op bouw van Venrays toren, dat meteen het sluitstuk van Venrays wederop bouw werd. Deken Loonen vertelde dat hiervoor menig robbertje gevoch ten is moeten worden met Monumen tenzorg, evenals voor de vrij kostbare beglazing van het priesterkoor van Venrays dekenale kerk. De afreke ning van de beeldenrestauratie en vervolgens de vochtwering in deze kerk, waren andere voorbeelden van financiële problemen, waarvoor de heer Hanssen zich gesteld zag, doch die allen tot een goed einde werden gebracht. Daarnaast kon hij ook voor de scholen successen boeken, waarbij Deken Loonen vooral dacht aan de uitbreiding van de MAVO en de bouw van gymnastiekzalen. Als lid van de diocesane en deke nale financiële commissies had hij een belangrijk aandeel gehad in de totstandkoming van de gezinsbijdra ge en een betere salariëringsregeling voor de geestelijkheid. Daarnaast heeft hij zich op ander gebied ook nog zeer verdienstelijk ge maakt en heeft als penningmeester voor Gezinszorg en Cultureel Cen trum ook op die terreinen belangrijk werk verricht. „Voeg daarbij dat hij zelf een druk kantoor heeft en een groot gezin, dan is het duidelijk'', aldus deken Loonen, „dat de heer Hanssen grote verdien sten heeft voor kerk en gemeen schap, welke verdienste thans door de Paus gehonoreerd worden met zijn benoeming tot Ridder van de H. Syl vester. Deken Loonen overhandigde hem de plechtige latijnse bul, maar verwees hem voor de vertaling daar van naar buurman Frans Janssen, die reeds eerder als zodanig benoemd werd. Voor mevr. Hanssen, die evenals zijn trouwe medewerkster mej. G. Pijpers een bloemboeket aangeboden kreeg, was het weggelegd de nieuwe ridder de onderscheiding op te han gen VEREERD Een onderscheiding die de heer Hanssen kennelijk veel genoegen deed, zoals hij eerlijk bekende. Hij was bijzonder vereerd dat Deken Loonen op het punt van te gaan, dit alsnog aanhangig heeft willen maken en persoonlijk deze onderscheiding heeft willen uitreiken. Toen deze De ken hem indertijd gevraagd had om lid te worden van het kerkbestuur, had hij met „ja" geantwoord, maar ook een konditie gesteld, namelijk dat dit college geen 1 met 4 nullen zou worden, wat de volksmond hier graag van maakt. Hij kon met de hand op zijn hart verklaren, dat zeker wat de Petrus Banden betreft, het kerkbe stuur komt tot goed onderling beraad en dat de beslissingen ook altijd de volledige instemming hebben van het hele college. Hij herdacht graag de goede sa menwerking met wijlen de heer Pee- ters en dokter Vercauteren en dank te de leden van het kerkbestuur voor hun goede onderlinge verhouding, waarbij ook hij graag terug verwees naar zijn- medewerkster mej. G. Pij pers, die hem in deze zaken trouw terzijde staat. Bij deze huldiging waren behalve de kinderen van de heer Hanssen verder aanwezig gemeentesecretaris H. Vorst, die namens Gezinszorg ge lukwensen aanbood en de heer Knoet, die namens het bestuur van het Cul tureel Centrum de nieuwe ridder fe liciteerde MARKT DEURNE Intieme sfeer Exclusief interieur Geopend tot 3 uur 'snachts ('swoensdags' gesloten) Burgemeester en wethouders van Venray roepen ge gadigden op voor het innemen van een standplaats met patates frites en aanverwante artikelen in de woonwijk Veltum. Staangeld wordt nader geregeld. Schriftelijke opgave binnen een week te richten aan het College van Burgemeester en Wethouders. Venray, 25 augustus 1971 Burgemeester en wethouders van Venray Drs. F. Schols, Burgemeester H. Vorst, Secretaris Jan Suiskens, de 34-jarige Eind- hovenaar die bijna 10 jaar in de ore-klasse speelt van het Ned. Ta feltennis, is door de vereniging Red •Stars aangetrokken om de trainin gen op zich te nemen. De heer Suiskens die reeds op 12- .tarige leeftijd met tafeltennissen begon, behaalde met zijn 16 jaar "eeds de eerste titel door Oostgel ders kampioen te worden. Met de verhuizing naar Nijmegen wist hij driemaal Nijmeegs kampioen te wor den en werd zelfs eenmaal Gelders kampioen in de hoogste klasse. In 957 kwam hij in Eindhoven terecht. Hij werd lid van Atoom waar hij vijf jaar verbleef, bracht de vereniging St. Catrien in de Hoofdklasse en •'ormde in 1963 met nog twee spe- 'ors van PSV het team in de ere klasse. Na de degradatie van PSV ging hij weer naar Atoom en kreeg :oen een aanbieding van Maasbree om samen met B. Onnes en H. Vaes- ;;en in de ere-klasse uit te komen. Hij greep deze kans met beide han den .aan en bereikte bij deze ver eniging zijn grootste vorm. Verleden kwam hij een game tekort öm tqt de beste acht spelers van Neder land gerekend te worden en dit sei zoen bereikte hij in de ere-klasse maar liefst een percentage van 71., De belangstelling van de heer Suiskens gaat vooral uit naar het trainen van jeugdige talentvolle spelers. J .Suiskens: In een vereniging waar veel voor de jeugd wordt gedaan en waar vooruitgang te zien is, train ik graag. Toch het fanatisme is ver geleken met het westen van het land niet zo groot maar dat komt wel. Ook hoop ik dat er van de zijde van de ouders veel belangstelling zal bestaan en dat zij beslist eens ko men kijken naar de trainingen. Venray beschikt over verschillen de goede spelers en speelsters. De training die zij nu zullen krijgen zal er beslist itoe bijdragen om hun spel peil nog meer te verbeteren, zodat zij in de top met meer zelfvertrou wen gaan meedraaien. Het eerste juniorenteam gaat dit jaar deelnemen aan de landelijke compeittie en diit is reeds een grote prestatie. Het bestuur hoopt dat het een gunstig seizoen zal worden voor Red Stars en dat er goede resultaten be reikt zullen worden. P. TH. VERMELTFOORT OVERLEDEN Op 59-jarige leeftijd is maandag j.l. in het St. Elisabethziekenhuis overleden de heer P. Th. Vermelt- foort, hoofd van de afdeling Bevol king, burgerlijke stand, militaire za ken en verkiezingen, ter gemeente secretarie alhier. De heer Vermeitfoort werd op 30 april 1912 te Sint Oedenrode gebo ren. In zijn geboorteplaats werd hij op 1 juni 1932 als volontair ter se cretarie toegelaten en begon voor hem zijn gemeentelijke loopbaan. In november 1939 werd hij be noemd ter gemeentesecretarie te Venray. Geleidelijk aan klom de heer Vermeltfoort omhoog langs de ambtelijke ladder totdat hij op 1 ok tober 1953 werd benoemd tot hoofd van bovengenoemde afdeling. De heer Vermeltfoort stond be kend als een uitstekend en accuraat ambtenaar die een zeer hoge opvat ting had van de dienende taak, die hij te vervullen had. Door zijn goed samenspel in het ambtenarenkorps, zijn recht-door- zee en openhartigheid heeft hij zich doen kennen als een goede chef en een prettig collega. Ook buiten het gemeentehuis was de heer Vermeltfoort, vooral in de na-oorlogse jaren, zeer aktief werk zaam o.m. als bestuurslid van „Ont wikkeling en Ontspanning Venray"', oprichter, bestuurslid en regisseur van de Venrayse toneelgroep Hioob, jurylid van de Werkgemeenschap Katholiek Amateurtoneel in de pro vincie Limburg en zeker als regis seur en schrijver van diverse toneel stukken. Hierbij mag zeker worden ge noemd het succesvolle stuk „De Mensch Hioob", dat onder zijn regie direct na de oorlog werd opgevoerd op de puinhopen van Jerusalem. Niet minder bekend werden zijn Venrayse Revues die hij geschreven heeft en grote successen beleefden. Van zijn hand was het toneelstuk „Oda, de Koningsdochter", welk stuk in juli 1947 door de toneel groep „Hioob" als openluchtspel werd gebracht met medewerking van Venrayse zang- en muziekver enigingen. Groot succes oogstte hij als re gisseur van het door pater Jac. Scheurs geschreven toneelstuk „De Duivel van Spraelandt" in Oostrpm. „De heks van Haarlem" werd op- der zijn regie o.m. opgevoerd in Haarlem. Van zijn adviezen als regisseur en grimeur werd dankbaar gebruik ge maakt door de beide psychiatrische ceptra en de scholengemeenschappen van het Boschveldcollege en Jerusa lem. Van de Geschied- en Oudheidkun dige Kring was hij aktief lid. De laatste jaren deed de heer Ver meltfoort zeer veel voor do opluis tering van de eucharistievieringen in de Venrayse vredeskerk. Zelden of nooit hebben we zoveel reacties gekregen op een artikel als dat van vorige week over het Vijftig jarig bestaan van Ysselsteyn. Voor het merendeel persoonlijke herinne ringen aan barre dagen en zelfs uit Brazilië is ons nog een verslag toe gezegd. Er was ook enige kritiek in die zin dat men ons verweet in dat verhaal wel vlot over een van de moeilijke perioden uit de ontgin ningsgeschiedenis heen gestapt te zijn, namelijk de strijd tegen de zgn. ontginningsziekten ofwel tegen de emelten, die verschillende ontgin- ners op de rand van de afgrond brachten. Dat mag wellicht zijn, want 50 bewogen jaren zijn nu eenmaal moeilijk te vangen in enkele kran tenkolommen. Maar we dachten toch uitdrukkelijk gezegd te hebben dat een meer uitgebreide geschiedenis verschellen is van de hand van de heer Schütte, die een speciale bro chure schreef over 50 jaren Yssel steyn, waar aan deze punten de meest volledige aanlacht geschon ken is. (Deze brochure is te krijgen in onze boekhandel en bij het Yssel- steynse feestcomité). Door de veelal persoonlijke her inneringen van de „reageerder£" is het niet doenlijk hiervan zelfs uit treksels te publiceren. Wel laten we hieronder nog even in het kort vol gen van wat er allemaal te doen is is Ysselsteyn gedurende de "komende feestweek. CONCELEBRATIE Zaterdag om half 11 begint men de viering vah 50 jaar Ysselsteyn met een pelchtige concelebratie van Mgr. Beel en de Ysselsteynse pries ters in de parochiekerk aldaar. Om 12 uur zal dan de Minister van Landbouw Ir. P. Lardinois de viering zijn officiële start geven, waarna de Commissaris der Konin- Een van de ons toegezonden toto's met een van de eerste landbouw- schuren in de Peel, waarin de Gebr. Relouw en H. Lamers in de zomer van 1921 de nacht hebben doorge bracht. gin Mr. Dr. Ch. van Rooy de tentoon stelling zal openen, die de zinvolle titel draagt: „Uit de turf getrok ken" en met foto's en geschriften de geschiedenis van de ontginningen en de totstandkoming van Ysselsteyn te zien geeft. Een tentoonstelling, waar men veel zorg aan besteed heeft en die beslist de moeite waard is. Zaterdag is die voor het publiek open van 5 tot 7 uur en op de overige dagen van 2 tot 7 uur. Ze is inge richt in de tuinbouwloods nabij het boerenbondgebouw. Alle Venrayse muziekgezelschap pen zullen 's avonds om 8 uur met een feestelijk concert zorgen voor het nodige muzikale spektakel rond deze viering. ZONDAG is de sport aan de beurt, met een groots korfbaltoernooi in het Yssel- steunse sportpark, dat besloten wordt met een demonstratie para chutespringen! 's Avonds heeft men in het gemeenschapshuis liefs ttwee Tirolerkapellen voor de nodige schwung er in te brengen. Maandagavond is er een speciale Ysselsteynse avond voor alle inwo ners en oud-inwoners van dit kerk dorp. GOUDEN LLTB AFDELING Dinsdag heeft men uitgetrokken voo.r de feestelijke viering van het 50-jarig bestaan van de LLTB afde ling Ysselsteyn. Door de geestelijk adviseur van de LLTB wordt om 10 uur wederom in een plechtige con celebratie dit feest geopend. Daar bij zal Pater Hekman van Ons Erf de feestpredikatie houden. Van half een tot 2 uur is er de feestelijke receptie van het bestuur van deze afdeling in de feesttent, terwijl om half 3 het feestdiner be gint, waarop de voorzitter van de LLTB de heer Mertens uit Blerick voor de feestrede zal zorgen. Een vrolijke avond voor alle leden van deze bloeiende afdeling besluit dan dit gouden feest. T.V. ARTIESTEN als Rien van Nunen en Bert van Dongen zullen woensdag een zon netje brengen onder de bejaarden (aanvang 2 uur), terwijl donderdag om 8 uur de grote modeshow is van de Limburgse Vrouwenbond, waar voor nu al een enorme belangstelling bestaat. Wat er verder nog allemaal in de ze feestweek te doen is, bewaren we dan voor ons nummer van volgende week.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 1