Zeskamp selectie-proeven waren niet gemakkelijk KVP dreef zin door Protest G.S. in Den Haag Verzoening over de graven heen Politierechter WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Wim Claessent Duitse minister komt naar Venray VRIJDAG 13 AUGUSTUS 1971 No. 32 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 14 ci per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR f 5.85 (bij vooruitbetaling) Vorige week zaterdag hebben .de eerste selectieproeven welke uitein delijk moeten leiden tot de samen stelling van de definitieve Venrayse „Zeskampploeg" in het recreatiege bied „Vlakwater" in de buurt van de Hoopweg plaatsgevonden. Precies 20 personen, waaronder 5 dames, hebben aan deze eerste selec tiewedstrijd deelgenomen. De proeven werden na afloop door de deelnemers en deelneemsters als tamelijk zwaar ervaren, maar niet als onmenselijk. De deelnemers en deelneemsters konden echter una niem begrip opbrengen voor deze zware proeven, omdat de Zeskamp wedstrijden nu ook niet direct licht te noemen zijn. De meeste moeite bleek men te hebben met de hindemisbaan, welke in de buurt van de Hoopweg was uit gezet. Vooral het laatste obstakel le verde nogal de nodige problemen op. De dames bleken het vooral moei lijk te hebben met de veldloop, die hoewel hij niet bijzonder lang was, konditioneel toch veel vergde. KAT UIT DE BOOM Opvallend was dat vele Venrayers de eerste selectiewedstrijd gebruik ten door heimelijk de deelnemers ga de te slaan. Velen keken zogezegd de kat uit de boom. Dit gade slaan heeft er toe geleid dat er zich zaterdag en zondag nog een aantal personen bij het sekreta- riaat heeft opgegeven voor de proe ven van het a.s. weekend. De proeven worden evenals afge lopen zaterdag, weer afgenomen in het recreatiegebied „Vlakwater" in het verlengde van de Hoopweg, en ze zullen beginnen 'smorgens om 10 u. OPGAVE NOG MOGELIJK Hoewel het Zeskampkomitee Ven ray bijzonder tevreden is over de op gaven voor de selectiewedstrijden tot nu toe, is de opgave voor de wedstrij den van zaterdag 14 en zondag 15 augustus a.s. toch nog mogelijk. Elke sportieve inwoner/ster van de gemeente Venray van 18 jaar en ou der kan zich dus nog voor de wed strijden opgeven. Erg lang kan er echter niet meer getalmd worden, want de inschrijftermijn voor de wedstrijden van zaterdag 14 augus tus sluit beslist vandaag om 22.00 u. en die van zondag 15 augustus a.s. sluit beslist morgen zaterdag om 18 uur 'savonds. Laat deze kans dus niet voorbij- gana. De inschrijving kunt u doen door u te melden bij Zeskampkomitee Venray, secr. M.J. Zandbergen, Veltumse Kleffen 63 Venray telefoon 04780-3386 of op het kantooradres: Gemeentehuis Venray, Bureau Sport- en Jeugdzaken, tel. 04780-3838 toestel 142 GEEN DENKWERK In tegenstelling tot de opzet van 't afgelopen Zeskampseizoen zal er het komende seizoen in de ploeg geen „Denker" opgenomen worden. De Denker was net afgelopen seizoen 'n figuur in de Zeskampploeg die tij dens de uitzendingen getest werd op de onderdelen aktualiteiten, sport en muziek. Indien de Denker er in kon slagen de gestelde vragen goed te be antwoorden, dan kreeg hij voor de ploeg een aantal punten toegekend. Een dergelijk figuur zal dus het ko mend seizoen tijdens de uitzendingen van de Zeskamp ontbreken. De N.C.R.V. heeft tot het laten ver vallen van de Denker besloten omdat in het internationale „Spel Zonder Grenzen" een dergelijke figuur ook niet voorkomt. Voor de Venrayse Zeskampploeg zal derhalve ook geen Denker nodig zijn. Voor uw rqbewijs naar Autorijschool Aanmelden Kennedyplein 10 tel. 2471 Poststraat 8 tel. 1420 Erkend A.N.W.B., Bovag, Vamor gediplomeerd Ook gelegenheid tot Daflessen Gedeputeerde Staten van Limburg hebben aan de minister van Binnen landse Zaken een ernstig protest ge stuurd, naar aanleiding van de pro cedure rond de benoeming van de nieuwe burgemeester van Geleen. Uit een reconstructie van die pro cedure blijkt dat het hoofdbestuur van de K.V.P. de voordracht van G.S. heeft gepasseerd. G.S. hadden voor de vacante zetel in Geleen de burge meester van Venray als belangrijk ste kandidaat oP hun lijstje staan. De eventuele benoeming van de heer F. Schols in Geleen, zou tevens de weg hebben vrijgemaakt voor de benoe ming van drs. W. Heemskerk, thans burgemeester van Echt, in Venray. Ingrijpen van het hoofdbestuur van de K.V.P., dat al eerder een burge meesterspost voor mr. van Elsenburg had geëist, heeft de plannen van het provincibestuur echter doorkruist. Bovenstaand bericht uit het Lim burgs Dagblad doet bij de gewone burger en nog meer bij de Venrayse burger toch wel enige vraagtekens rijzen. We hadden, gezien de ontwikkeling van deze geschiedenis, verder over deze zaak rustig kunnen zwijgen, maar daarvoor is o.i. de hele entou rage toch wel te ernstig. Want Ged. Staten mag dan terecht of niet te- rech - daarover zullen we het dade lijk wel hebben - boos zijn dat het KVP-be9tuur zijn zin gekregen heeft, en dat datzelfde bestuur de voor dracht van GS onder de tafel van de minister gewerkt heeft - de vraag is of Venrays burgerij niet boos moet zijn over een dergelijke „koehandel" - met onze excuses voor de betrok ken burgemeesters - want een en ander speelt zich in deze tijd van in=. spraak dan toch maar af zonder dat een Venrayer ook eens naar zijn be scheiden mening wordt gevraagd. De zaak was in kannen en kruiken, voordat hier een tervelinig wist wat er precies aan de hand was. En dat is - dachten wij - toch zeker zwaar uit de tijd Geregeerd worden zonder enige in spraak, blijkt ook in 1971 nog volop gepraktiseerd te worden. Men zou nu een tikkeltje meesmui lend kunnen lachen, omdat GS ook zijn streken thuis gekregen heeft - doch terecht mag men zich afvragen of een KVP-bestuur zo'n grote macht moet hebben, dat zij in een provinci aal beleid zo diep kan ingrijpen Dat zal dan wel politiek zijn, maar men is er dan toch maar jarig mee Als op zo'n manier burgemeesers- zetels verhandeld moeten worden, dan passen we. De geachte burgerij heeft er op zo'n manier toch hele maal niets meer mee te maken Men kan zich verder afvragen wel ke belangen bij een dergelijke poli tiek nu voorop staan. Die van de bur gerij van de betrokken gemeente - die van een KVPbestuur - of die van de man die ergens onder de pannen moet Het klinkt hard, maar zo ligt im mers de situatie, waarbij bovendien met namen van mensen gegooid is, die wellicht van de gehele situatie niets afwisten, maar nu in de volle regen gezet worden. Zij, die ons nog willen vertellen dat het beleid inzake burgemeesters-be noemingen er een is waarbij ten vol le rekening wordt gehouden met de belangen van de betrokken gemeente - moeten ons vergeven als we harte lijk gaan lachen. Bovenstaande ge schiedenis toont duidelijk het tegen deel aan. Maar feitelijk zou men moeten hui len omdat in 1971 zö'n „handel" nog mogelijk blijkt te zijn Je staat als verslaggever telkens wat vreemd te kijken als je de uitnodiging krijgt om naar Ysselsteyn te komen, naar een van de groepen Duitse jongeren die in het kader van de aktie „Verzoening over de graven heen" naar Venray zijn gekomen. Je komt dan bij een dertigtal jonge mensen terecht, die een deel van hun vakantie opofferen om hier op 't kerkhof van de Duitse gevallen te komen werken. Een aktie die uitgaat van de Volks- bund Deutsche Kriegsgraberfürsorge en waarvoor telken jaren zo'n kleine honderd jongelui alleen al naar ons land, naar Ysselsteyn, komen. Daar wordt dan flink gewerkt op het kerkhof, dat overigens toch be hoorlijk er uit ziet, maar waar die jongelui dan extra klusjes opknap pen, waar men anders misschien niet toe komt. Je kunt je dan afvragen wat die jongelui bezield, om daar achteraf op de Paardekop op die manier een stuk vakantie door te brengen. Men zou het als een daad van piëteit kun nen zien jegens de Duitse gevalle nen, maar van de andere kant ge beurt hun werk even goed, zo niet beter, door de vaklui die hier sinds jaar en dag de 32.000 graven in orde houden. HERDENKING Iets van wat deze jongelui bezielt was te horen op de officiële herden king, die vorige week woensdag ge houden werd op deze grote dodenak ker. Daar stonden de jongelui van de eerste drie groepen bijeen, met Oberst Vogel, die de Duitse Ambas sade uit Den Haag vertegenwoordig de, en Oberst Lt. Schneider, die de Bundeswehr uit Budel representeer de, alsmede Burgemeester drs Fr. Schols en wethouder mevr. Rutten, die het Venrayse gemeentebestuur vertegenwoordigden. Zij stonden bij een rond het grote kruis, waar de leider van deze jeugd-inzet, de heer Erich Friesch en de heer Schneider, burgemeester a.d. van Konstanz er de nadruk op legden, dat onder ie der kruis van dit kerkhof een jonge mens rust, die ook naar het leven had verlangd, ook zijn idealen had, maar dit plotseling zag afgebroken door een alles vernietigende oorlog. Zo liggen hier alleen al in Ysselsteyn 32.000 doden, die ieder voor zich - maar ook door hun enorme aantal - de waanzin van alles wat oorlog is, duidelijk aantonen. Die boodschap zal steeds opnieuw begrepen moeten worden, op de eerste plaats door de Duitse jeugd, die in twee oorlogen een enorme tol heeft moeten betalen aan jonge levens en verloren gegane iedealen. Maar ook door de overige jeugd van Europa en de wereld, die hier de resultaten vindt van wat 'n oorlog in feite is, en daaruit de kracht moet halen zich positief in te zetten voor de vrede en de verzoening. Pastoor J. Janssen uit Ysselsteyn vertrouwde dat juist door deze acties de oorlogskerkhoven in Europa blij vende waarschuwingen zullen zijn. Een waarschuwing die ter harte ge nomen wordt en die voor de jeugd steeds opnieuw aanleiding zal zijn te bouwen aan de vrede. Nadat de kransen namens de jeugd gelegd waren aan de voet van het kruis, was er in het tentenkamp een ontvangst door de leiders. Daarbij werd nog eens duidelijk gesteld dat de Duitse jongeren graag in contact komen met de Nederlanders. Heeft men in het verleden daartoe zg. ver broederingsbijeenkomsten gehouden, dit jaar is iedere deelnemer een dag gast bij een Ysselsteyns gezin. Na deze ontvangst legden de duit- se gasten een krans bij het Venrayse oorlogsmonument, waarna ze te gast waren op „Den Hoebert", waar het voltallige Venrayse gemeentebestuur de duitse gasten De vrachtwagenchauffeur, breed en zwaar gebouwd, had het er dit maal kennelijk eens op aan laten komen. Hoewel deze mensen drommels goed weten, waar Abraham de mosterd haalt, en dus weten als ze fout zit ten, was volgens hem de politie dit maal te streng geweest. Ja maar, zei de officier deftig uit de dagvaardiging: u hebt de ver keersveiligheid in gevaar gebracht. Dat is een kapstok, waar u en de politie alles aan op hangtgaf de chauffeur lik-op-stuk. Maar daar mee bleef de zaak even onduidelijk als ze was. En dus werd van vooraf aan be gonnen. De vrachtrijder moest spul len brengen naar de apotheek. Maar aangezien voor diezelfde apotheek al wagens stonden, had hij maar dubbel geparkeerd en daarmede feitelijk de gehele weg afgesloten voor het ove rige verkeer. Voeg daarbij dat hij nog even had moeten wachten totdat de apotheker de pakken had gecontro leerd, dan is duidelijk dat zich intus sen een hele file wagens gevormd had, waarvan sommigen probeerden om via het trottoir verder te komen. Anderen hadden echter een claxon- concert aangeheven, dat de politie alarmeerde, die de dubbel-parkeer- der toen prompt op de bon slingerde. En dat vond de vrachtwagen-chauf feur een grof schandaal. Uit zijn ver weer haalden we de volgende punten: a. De apotheker had in paniek op gebeld of bij zijn vrachtbedrijf pak ken van die en die groothandel lagen want daaruit had hij dringend spul len nodig b. Die pakken waren er en om de goede man in nood te helpen - d'r konden wel mensenlevens mee ge moeid zijn, edelachtbare - had men de pakken in een wagen geladen en was de chauffeur naar de apotheek vertrokken; c. Bij de apotheker aangekomen bleek de hele kant vol te staan met geparkeerde wagens - en dat terwijl men d'r alleen maar mag laje en los se, edelachtbare. Hij had toen een blok rondgereden en nog eens rond gereden maar de geparkeerde wagens bleven staan waar ze stonden. d. In verband met genoemde men senlevens had hij toen maar besloten dubbel te parkeren, om de zaak te kunnen afleveren. En edelachtbare ter verhoging van de verkeersveilig heid had ik de flikkerlichte aangezet. Het moet gezegd zijn, dat een advo caat het misschien deftiger maar ze ker niet duidelijker gezegd kon heb ben. Maar zo is nu eenmaal het recht: de politierechter werd er niet koud of warm van Ondanks mensenlevens, ondanks de edele bedoelingen en ondanks de flik kerlichten - die overdag niet eens ge bruikt mogen worden - had hier de chauffeur de verkeersveiligheid in gevaar gebracht. Doodgewoon omdat hij met zijn wagen het verkeer blok keerde. Dat hij zondigde omdat ande ren ook zondigden ontsloeg hem niet van schuld, en dies werd het 50 Al krijgt die apotheker van zijn le ven geen pillen meer, dat zal mij m'n gat roestenwas de verbolgen conlusie van een verbolgen chauffeur wiens vertrouwen in het nederlandse recht een diepe knauw gekregen had. Je praat die man niet meer uit zijn lijf, dat verkeersveiligheid een kap stok is, waar ze alles aan op kunnen hanger^ Kranslegging bij het Venrayse Oorlogsmonument OFFICIEEL ONTVING. „Het is niet onze gewoonte iedere buitenlandse groep te ontvangen" - aldus drs. Schols in zijn welkomst woord - „maar juist omdat uw stre ven om door uw werk in Ysselsteyn iets bij te dragen tot een betere ver standhouding onder de volkeren, on ze volle sympathie heeft, hebben wij daarvan graag door deze ontvangst blijk willen geven". Burgemeester Schols wees er op dat het verzorgen der graven geen spectaculaire ge beuren is, dat de voorpagina's van de kranten haalt, of een protestdemon stratie die honderden mensen trekt, maar toch is het werk dat daar ge beurt, zinvol, omdat men daar pro beert te bouwen aan een vredige en goede toekomst. Een toekomst, waar van ook misschien de mensen droom den die thans op het kerkhof rusten en wier jonge leven geofferd werd omdat men in het verleden elkaar niet vinden kon en men meende de wereld te kunnen overheersen. Ditzelfde thema werd ook bespro ken door de vertegenwoordiger van de Volksbund, de oud-burgemeester Schneider, die ook stelde dat een blijvende herdenking van de geval lenen, steeds opnieuw een oproep tot vrede inhoudt. Hij dankte de Neder landse regering voor wat zij deed op het Duitse kerkhof in Ysselsteyn en bracht speciaal dank aan Kapitein L. Timmermans en zijn mensen voor hun dagelijkse inzet. Met een dankwoord aan de inwo ners van Ysselsteyn, die steeds op nieuw gulle gastheren zijn voor de Duitse jongeren, en aan het Venrayse gemeentebestuur voor de prettige ontvangst, werd het officiële gedeel te besloten, waarna men nog wat na- kaarte. Vooral de KOMST VAN DE DUITSE MINISTER van Jeugd en Familie, Frau dr. M. Strobel op donderdag 19 augustus a. s., maakte onderwerp van gesprek uit. Deze minister van de Bundesre- publiek maakt een inspectietocht o. m. langs dit kerkhof en zal zich op de hoogte stellen van de actie der jongelui: Verzoening over de graven heen. Het bezoek zal een officiëel ka rakter hebben en men verwacht de minister omstreeks hal elf aan het kerkhof, waar ter hare begroeting dan aanwezig zullen zijn de Duitse Ambassadeur uit Den Haag, alsmede de Militaire Attaché van die Ambas sade en de Commandanten van de Bundeswehr uit Budel en Lieshout. Van Nederlandse zijde zullen de Gouverneur Mr. dr. Ch. van Rooy en Burgemeester drs. Fr. Schols de Duitse Minister begroeten. BRAND IN OPSLAGPLAATS Waarschijnlijk door het onvoor zichtig bijvullen van een benzine-si- garettenaansteker ontstond brand in de berging van de groentenhandelaar S. aan de Merseloseweg. De in re cordtijd aanwezige brandweer kon uitbreiding van het vuur voorkomen. Woonhuis en winkel liepen geen en kele brandschade op. De berging met inventaris, waaronder enkele machi nes, ging verloren. De schade welke 15.000 bedraegt wordt door verze kering gedekt. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur D. VERCAUTEREN, arts Merseloseweg 33 tel. 2200 van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur J. BECKERS, arts Julianasingel 11, tel. 1887 ZIEKEN- EN ONGEVALLEN VERVOER telefoon 04780-2222 (ziekenhuis) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS Zr. M. BROUNEN telefoon 1973 Inlichtingen en boodschappen iede re morgen van 8.30 tot 9 uur, behal ve in 't weekend. GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU De Clockert- Bergweg tel. 1269 Zuiigelingenbureau kom van 2-3 uur Maandag voor de letters AtmH Dinsdags voor de letters ItraP Woensdag voor de letters QtmZ Open Bejaardenwerk: Dagelijks van 9.00 10.00 uur Telefoon 2996. ZWANGERSCHAPS- GYMNASTIEK Nieuwe aanmeldingen voor zwan- gerschapsgymnastiekg opgeven aan het ziekenhuis: afdeling fysio-the- rapie bij mevr. Poortman' BEJAARDEN GYMNASTIEKCLUB Vrijdagmiddag van 4-5 uur in de gymnastiekzaal van het St. Jozef klooster aan de Overloonseweg. UITLEENMAGAZIJN GROENE KRUIS Uitleenmagazijn blijft voorlopig in 't oude gebouw Merseloseweg 5. 'smaandaga t.m. vrijdags van 2-2.30 zaterdags GEEN uitlenen, behalve BUREAU GEZINSZORG Merseloseweg 11 Tel. 1108 Spreekuur maandag t.m. vrijdag van 9 tot 10 uur. VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE DIENST (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloseweg 23, Venray telefooa 04780-1162 VERLOSKUNDIGE (ook op soadag) Vroedvrouw Tiggeloven-Kuyperz Julianasingel 41, Venray telefoon 04780 - 2411 GARAGE WEEKEND-SERVICE van zaterdag 13 u. tot maandag 7 u. Automobielbedrijf van Haren n.v. Maasheseweg - telefoon 2564 BABY BEKWAM GEEN LETSEL Bij een inhaalmanoeuvre op de M. Peelweg, nabij het Defensiekanaal, geraakte een personenauto bestuurd door de 38 jarige J. van R. uit Oss in een slip en vloog enkele malen over de kop. Bij een van die onzach te aanrakingen met het wegdek werd een in de auto staande reiswieg met daarin een 9 maanden oude baby naar buiten geslingerd. De kleine be landde op het wegdek, 20 meter van de auto. Bij het in het ziekenhuis ingestel de onderzoek bleek dat de kleine geen enkel letsel had opgelopen. Ook de bestuurder en echtgenote kwamen er vrijwel zonder kleerscheuren van af, terwijl de auto totaal vernield werd. FOTOCLUB VENRAY Na hun succes met de fotocursus voor beginners, start de fotoclub van Venray op 16 augustus a.s. met een cursus voor gevorderden. Vanzelf sprekend zullen de cursisten van de eerste cursus weer aanwezig zijn, maar een hartelijk welkom wordt ook toegeroepen aan digenen welke iets meer weten van fotograferen dan af en toe een fototje maken. De cursus wordt gegeven in de clubkelder van F.C. Venray in het Gemeenschapshuis aan de Jan Hen- senstraat. Om 20.00 uur wordt be gonnen. Zie ook advertentie in dit blad.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 1