gemeentelijke notities en mededelingen Leenenl Leenen| WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN drukwerk KERMISMAANDAG 2 aug. geopend tot 13 uur mei speciale kermiskoopjes berden-trienekens tijdens de kermisdagen alléén open maandag van 9-1 uur VRIJDAG 30 JULI 1970 No. 30 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS n L' 'JU DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 14 et per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.85 (bij vooruitbetaling) OPERATIE WEG-WEZEN VENRAY Vanaf dlinsdag 10 augustus tot en met vrijdag 13 aug. krijgt een groot aantal bitumen wegen binnen de kom van Venray een oppervlakte-behandeling. In grote lijnen betreft het alle bitumen-wegen met uitzondering van Veltum. n verband hiermede wordt autobezitters verzocht ge hoor te geven aan de oproep via publiciteitsmedia, folder en/of geluidswagen om tijdens de werkzaam heden straten, trottoirs, parkeerhavens en -stroken vrij te houden van auto's. Direct na de behandeling wor den de straten weer vrijgegeven voor alle verkeer. „OPERATIE WEG-WEZEN" OPPERVLAKTEBEHANDELING VOOR BITUMEN WEGEN Met rasse schreden naderen de da ta, waarop in Venray onder ïi,et motto Operatie Weg-wezen" aan 33 straten in de Lom een opper vlaktebehandeling zal worden ge geven. Dit betekent, dat op dinsdag 10, woensdag 11, donderdag 12 en vrijdag 13 augustus zeven man, vüf vrachtwagens, een sproeiwagen en een wals van de fa. Janssen en de Jong uit Horst op pad zullen gaan om in totaal 55.000 m2 straatopper vlak van een nieuwe bitumenlaag met steenslag te voorzien. De bewoners van dc te behandelen straten zullen de avond van te voren scrriftelijk mededeiij.g ontvangen van de komst van de onderhoudsploeg. Men wordt dan verzocht auto's en andere obstakels te verwijderen van de straten, trottoirs, parkeerhavens en parkeerstroken. Zo nodig zullen geluidswagens op de dag van de werkzaamheden de bewoners nog eens waarschuwen. DE VOLGENDE STRATEN: Voor de onderhoudsbeurt komen de volgende straten in aanmerking: Westsingel (vanaf Langstraat tot Vlakwaterweg) - Reekgraafstraat - Arkstraat - Nieuwlandstraat - Ken- nedyplein - Langeweg (vanaf Lang straat tot Bevrïjdingsweg) -St. Jozef- weg - Eindstraat - Jan Hensenstraat - Kempweg (vanaf Merseloseweg tot Langeweg) - Gasstraat (vanaf Maas- heseweg tot Heuvelstraat) - Tuin straat vanaf Maasheseweg tot Bon gerdstraat) - Bongerdstraat (vanaf Stationsweg tot Landweertweg) - Oostsingel (vanaf Oude Oostrumse- weg tot Stationsweg) - Deken Thie- lenstraat - Merseloseweg (vanaf Lan geweg tot Henseniusplein) - parkeer terrein Schuttersveld aan de Berg weg - Pastoor Ruttenstraat - Paters- laan - Oude Oostrumseweg (vanaf Patersstraat tot Julianasingel) - Ei kenlaan - Julianasingel - Pr. Bern- hardstraat - Pr. Beatrixstraat - Pr. Irenestraat - Pr. Margrietstraat - Pr. Marijkesraat - Oranjestraat - verbin dingsweg tussen Oranjestraat en de Kolkweg - Kolkweg - Wilhelmina- straat - Min. Ch. Ruysstraat - Mgr. Nolensstraat en van Rossemstraat. PARKEREN Tijdens de behandeling van de we gen kunnen de auto's worden gepar keerd langs de wegen, welke van een klinkerbestrating zijn voorzien, de be kende parkeerterreinen en op de niet bebouwde terreinen. Direct na de be handeling van de wegen met bitumen en de steenslag, worden zij weer vrij gegeven voor het verkeer. Tijdens de „Operatie Weg-wezen" zal ook de busroute worden omge legd, waarbij het niet de bedoeling is de bushalten te verleggen. Wanneer een straat wordt behandeld, wordt het verkeer door middel van borden omgeleid. De onderhoudsploeg zal alles in het werk stellen om de bewoners en de verkeersdeelnemers zo weinig moge lijk overlast te bezorgen. Van de an dere kant hoopt de onderhoudsploeg dat de bewoners alle medewerking zullen geven opdat het werk zo vlot mogelijk kan worden uitgevoerd. Indien het in de periode van 10 t.m. 13 augustus regent, zullen de werk zaamheden na maandag 16 augustus worden voortgezet. Wanneer men zich, nadat de stra ten met steenslag zijn bestrooid aan de maximumsnelheid van 50 km houdt, is de kans op kapotte voorrui ten ten gevolge van het opspattende split, uiterst gering, aldus verzekert de aannemer. MET VAKANTIE? Wanneer men tussen 10 en 13 aug. op vakantie is en de auto thuis laat, dient men er te voren rekening mee te houden, dat de wagen gedurende de periode NIET op straat staat om te voorkomen, dat men na terugkeer een met bitumen bespatte wagen te rug vindt. GROTESTRAAT OP MARKTDAGEN EN KOOPAVONDEN WANDELPARADIJS Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de Ven ray se Grotestraat tijdens marktdagen en de wekelijkse koopavonden het domein van de voetgangers te laten zijn, waarmee in feite de aanzet in gegeven tot een toekomstige winkel promenade in Venray. Derhalve zal op maandagmorgen, vrijdagavond en tijdens koopavonden rond St. Nico- laas en Kerstmis de Grotestraat voor alle verkeer worden afgesloten. Het vorig jaar is de Grotestraat bij wijze van proef van 30 november tot en met 4 december en van 21 t.m. 23 december op verzoek van de Zelf standige Winkeliers in het belang van de vrijheid en de veiligheid van het winkelende publiek voor alle ver keer afgesloten geweest. Nu deze proef in de praktijk een groot succes is gebleken is het ge meentebestuur, mede op verzoek van de Zelfstandige Winkeliers overge gaan tot de definitieve maatregel. Ontheffing van de dan geldende verkeersmaatregelen kan worden verleend aan autobezitters, indien zij woonachtig zijn of hun bedrijf uit oefenen aan de Grotestraat en hun bedrijf of woning niet langs een an dere weg kunnen bereiiken, of indien kan worden aangetoond, dat laden of lossen gedurende de afsluitingstij den absoluut noodzakelijk is. Vorig jaar is reeds besloten in het belang van de verkeersveiligheid en de voetgangers bromfietsers uit de Grotestraat te weren op vrijdagavon den tussen 18 en 22 uur, op maan dagen van 9 tot 12 uur en op zater dagen van 9 tot 18 uur. Deze maat regel is noe steeds van kracht. DE HOFSTRAAT provinciale weg RipsKessel met de Vredeweg en de Twistweg. Het provinciaal bestuur heeft hier op geantwoord, dat deze situatie de finitief kan worden opgeheven door langs de noordzijde van de Midden- peelweg tussen de Twistweg en de Vredeweg een parallelweg aan te leg gen, welke op korte termijn zal wor den gerealiseerd. In afwachting van het gereed ko men daarvan wordt aan wielrijders toegestaan het aan die zijde van de Middenpeelweg, tussen Vredeweg en Twistweg gelegen rijwielpad te ge bruiken. Uiteraard met de nodige voorzichtigheid. VERGUNNINGENSTELSEL VOOR MUZIEK- EN SPEELAUTOMATEN Ter sanering van het vergunningen stelsel voor muziek- en speelatouma- ten heeft de burgemeester van en- ray besloten de vergunningen daar voor met ingang van 1 januari 1971 tot wederopzegging te verlenen. Dit betekent, dat houders van dergelijke automaten niet meer zoals voorheen ieder jaar opnieuw een vergunning behoeven aan te vragen. De gemeente-ontvanger zal ieder jaar de verschuldigde vermakelijk heidsbelasting .innen. Wat betreft de speelautomaten is bepaald, dat de vergunning slechts geldt voor de in de vergunning om schreven automaat. Bij vervanging zal een nieuwe vergunning vereist zijn. Eveneens zal men een nieuwe vergunning moeten aanvragen, wan neer een automaat wordt gewijzigd of het aantal automaten wordt uit gebreid. Degenen, die reeds een vergunning voor een speel- of muziekautomaat hebben aangevraagd, behoeven dat niet opnieuw te doen. In verband met de uitbreiding var, het pand Coenen aan de Hofstraat is enige weken geleden eenrichtings- veikeer ingesetld in deze straat. Ko mende vanaf de Julianasingel - verkeer ingesteld in deze straat. Ko niet inrijden. Nu de Grotestraat op maandagmorgen en vrijdagavonden winkelparadijs is geworden wordt op maandagochtend en vrijdagavond de ze verkeersmaatregel opgeheven, zo dat men, komende vanaf de Juliana singel en Maatheseweg, wèl in de richting van de Grote Markt mag rij den. SNOEIEN IN BELANG VAN DE VERKEERSVEILIGHEID Het is gebleken, dat op verschillen de hoeken en kruispunten binnen de bebouwde kommen van de gemeente Venray het uitzicht voor het verkeer wordt belemmerd door heggen, sier- struiken, sierbomen etc. Nu men toch regelmatig in de tuin werkt, wordt men verzocht de uit zicht belemmerende bomen en strui ken zoveel mogelijk te snoeien in het belang van de verkeersveiligheid. Wanneer onverhoopt blijkt, dat eigenaars en beheerders van derge lijk struikgewas en bomen niet aan dit verzoek van het gemeentebestuur voldoen, kunnen Burgemeester en Wethouders krachtens de wet maat regelen voorschrijven. Maar voorlo pig houdt men het er op, dat iedereen zoveel mogelijk zal meewerken om het uitzicht op hoeken en kruispun ten vrij te houden. PARALLELWEG LANGS DE MIDDENPEELWEG VREDEPEEL Mede naar aanleiding van klachten van de inwoners van Vredepeel over het gevaar, waaraan fietsende kin deren in Vredepeel blootstaan, wan neer zij de Middenpeelweg moeten oversteken op weg van en naar school, hebben Burgemeester en Wet houders Gedeputeerde Staten van Limburg gewezen op de zeer gevaar lijke verkeerssituatie ter plaatse van de punten van samenkomst van de WELLICHT één AVOND GELUIDSOVERLAST Zoals bekend wordt in de week van 2 t.m. 7 augustus a.s. een Kreatieve .Vakantieweek georganiseerd door de 'Actiegroep Ongeorganiseerde Jonge ren Venray e.o. en het Vormingscen trum voor Jonge Volwassenen Noord Limburg in de „Brak" achter de oude Landbouwschool aan de Stationsweg. Op donderdagavond 5 augustus zal de popgroep „Mr. Albertshow" op het terrein achter de „Brak" een beat- avond verzorgen. Hiervoor heeft het college van Burgemeester en Wethou ders vergunning verleend in de we tenschap, dat wellicht voor de om wonenden enige geluidshinder zou kunnen ontstaan. De beatmuziek wordt ten gehore gebracht tussen acht uur en half twaalf met de mo gelijkheid, dat iets eerder wordt ge stopt. Het gemeentebestuur vertrouwt er op, dat de omwonenden voor die ene avond de eventuele geluidsover last voor lief zullen nemen. Bij slecht weer zal de popmuziek in de „Brak" worden uitgevoerd, waardoor er nau welijks sprake zal zijn van geluids binder. BEKENDMAKING Burgemeester en Wethouders van Venray maken bekend, dat op maan dag 2, dinsdag 3 en woensdag 4 aug. 1971 de kantoren en diensten van de gemeente geopend zijn uitsluitend van 10 tot 12 uur. Venray, 27 juli 1970. Burgemeester en wethouders voor noemd, Drs. F. G L. L. SCHOLS, burgemeester. H. P. L. VORST, secretaris. BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, I. dat bij hun besluit van 23 juni 1971 no. 828 a, door plaatsing van borden 11 van bijlage II van het Reglement verkeersregels en ver keerstekens, de Grotestraat wordt afgesloten voor alle verkeer, be halve voetgangers uit zuidelijke richting; a. op de dagen en uren, dat in Ven- ray-kom de wekelijkse markt wordt gehouden; b. op de dagen, dat volgens de be palingen van of krachtens de Win kelsluitingswet 1951, in het alge meen de winkels in Venray-kom voor het publiek geopend mogen zijn na 18.00 uur, telkens zolang het belang van de vriiheid en de veiligheid van het verkeer zulks vordert; II. de aandacht er op wordt geves tigd, dat van dit besluit voor iede re belanghebbende beroep open staat binnen dertig dagen, nadat dit besluit ter openbare kennis is gebracht en het dat het adres van beroep aan H.M. de Koningin ge richt, doch bij de Commissaris der Koningin in de provincie Lim burg ingediend moet worden; III. onverminderd de overige ter plaatse geldende verkeersmaatre gelen ontheffing wordt verleend van de volgens dit besluit geno men verkeersmaatregelen ten be hoeve van de bestuurders van mo torrijtuigen op meer dan twee wielen: a. indien zij woonachtig zijn of hun bedrijf uitoefenen aan de Grote straat en die woning of dat bedrijf niet langs een andere weg met het door hen bestuurder motorvoer tuig kan worden bereikt; b. die het motorvoertuig besturen in opdracht of met toestemming van de onder a bedoelde personen, onder ten aanzien van die perso nen gestelde voorwaarden; c. indien kan worden aangetoond of aannemelijk kan worden gemaakt, dat zij gedurende de tijd, dat de onder I bedoelde gesloten-verkla ring geldt, gebruik moeten maken van de Grotestraat in verband met het laden of lossen van of voor het verrichten van noodzakelijke werkzaamheden met het door hen bestuurde motorvoertuig en het laden, lossen of de uitvoering van werkzaamheden op andere wijze redelijkerwijs niet kan plaats heb ben. Venray, 27 juli 1971. Burgemeester en wethouders voor noemd, Drs. F. G L. L. SCHOLS, burgemeester. H. P. L. VORST, secretaris. SPREEKUUR VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Omdat het gemeentehuis in de ko mende kermisdagen op maandag, dinsdag- en woensdagmiddag is ge sloten, zal ook het spreekuur van burgemeester F. Schols, wethouder G. Schols en mevr. A. Rutten-Tielen woensdagavond vervallen. Het spreekuur van wethouder J. Loonen op maandagmorgen gaat nor maal door. HET OPENBAAR BESTUUR IN NOORD-LIMBURG Vorige week is in de plaatselijke boekwinkels van Venray: fa. H. Mes- semaeckers en v. d. Munckhof N.V. de brochure „De toekomst van het bestuur in Noord Limburg" verkrijg baar gesteld a raison van 2.50. Door het beschikbaarstellen van deze gepopulariseerde uitgave wor den de ingezeteneh van Venray in de gelegenheid gesteld mee te denken over de toekomstige bestuurlijke structuur van Noord Limburg. Het is een gelukkig verschijnsel, dat voor deze brochure vrij grote belang stelling bestaat. Dit bewijst, dat de gemeentenaren bereid zijn een posi tieve bijdrage te leveren aan het op lossen van grote vraagstukken welke in het Noordlimburgse gebied aktueel zijn. De brochure is een uittreksel uit de drie rapporten, welke in opdracht van het Ontwikkelingsorgaan Noord Lim burg zijn opgesteld door de afdeling sociaal-geografisch en bestuurskun dig onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en in begrij pelijke taal door de journalist A. W. A. van den Eelaart zijn omgezet. voor al uw van den munckhoi n.v. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur J. BECKERS, arts Julianasingel 11, tel. 1887 van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur P. CORVER, arts Oostsingel 6 telefoon 1393 voor zaterdag 7 augustus TH. LANKVELD, arts Langstraat 76 - Telefoon 3558 voor zondag 8 augustus TIL VAN THIEL, arts Patersstraat 30 telefoon 1887 ZIEKEN- EN ONGEVALLEN VERVOER telefoon 04780-2222 (ziekenhuis) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS ZR. F. JANSSEN Telefoon 1557 voor weekend van 7 augustus ZR. N. DE HAAN Telefoon 3981 Inlichtingen en boodschappen iede re morgen van 8.30 tot 9 uur, behal ve in 't weekend. GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU De Clockert- Bergweg tel. 1269 in de week van 1 tm 7 augustus Zuigelingenbureau kom van 2-3 uur Maandag voor de letters A tm H Dinsdags voor de letters I tm P Woensdag voor de letters Q tm Z in de week van 8 tm 14 augustus kerkdorpen van 2 tot 3 uur Maandag: Oostrum, Leunen, Heide, Veulen. Dinsdag: Oirlo, Castenray, Merselo en Smakt. Open Be jaarden werk: Dagelijks van 9.00 10.00 uur Telefoon 2996. ZWANGERSCHAPS- GYMNASTIEK Nieuwe aanmeldingen voor zwan- gerschapsgymnastiekg opgeven aan het ziekenhuis: afdeling fysio-the- rapie bij mevr. Poortman' UITLEENMAGAZIJN GROENE KRUIS Uitleenmagazijn blijft voorlopig in t oude gebouw Merseloseweg 5. 'smaandags t.m. vrijdags van 2-2.30 zaterdags GEEN uitlenen, behalve BUREAU GEZINSZORG Merseloseweg 11 Tel. 1108 Spreekuur maandag t.m. vrijdag van 9 tot 10 uur. VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE DIENST (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Helnen Merseloseweg 23, Venray telefoo* 04780-1182 VERLOSKUNDIGE (ook op zondag) Vroedvrouw Tlggeloven-Kuypers Julianasingel 41, Venray telefoon 04780 - 2411 GARAGE WEEKEND-SERVICE van zaterdag 13 u. tot maandag 7 u. G.H.V.-GARAGE Stationsweg 183 - telefoon 1154 voor zaterdag 7 en zondag 8 aug. Automobielbedrijf Gommans n.v. Stationsweg - tel. 2696 en/of 2351 mm I ll

Peel en Maas | 1971 | | pagina 1