Ziekenfondsverzekering GAK - vreemde arbeiders Voor zó WEINIG geld nog NOOIT zulke mooie merkschoenen gekocht! RIJKSSUBSIDIE voor bejaarden te duur ONTVOERING 500 GASTEN hogere uiikering Duitse jongeren Uil Peel en Maas VRIJDAG 16 JULI 1971 No. 28 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG IS VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS M DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN ADVERTENTIEPRIJS 14 ct per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.85 (bij vooruitbetaling) Er zijn nogal wat ouderen die te leurgesteld zijn of op z'n minst ver baasd zijn als ze tot de ziekenfonds verzekering voor bejaarden toetre den en dan merken dat ze een veel hogere premie dan voorheen voor de verplichte verzekering verschuldigd zijn. „Noem je dat nu sociaal?", vra gen velen verontwaardigd. Het lijkt zo op het eerste gezicht vreemd, maar het antwoord hierop kan in een vol mondig „ja" worden uitgedrukt. Weliswaar is het zo dat het bij de bejaardenverzekering om vrij grote bedragen gaatde premie varieert van 20,70 tot 72,45 per maand maar bij de verplichte verzekering kan de premie oplopen tot 46,05 per maand en dat is dan nog maar de helft, want de werkgever doet er nog eens zo'n zelfde bedrag bij en dat is natuurlijk bij gepensioneerden niet het geval. Toch is het niet zo, dat er hele maal niemand is die bijdraagt aan de bejaardenverzekering. In 1971 legt het Rijk er 235 miljoen bij en de verplichte ziekenfondsverzekering nog eens 192 miljoen, formidabele bedragen dus. Elk jaar opnieuw wordt berekend wat in het komende jaar nodig zal zijn. In 1970 kwam de Ziekenfondsraad zo tot de ontdekking dat de medi sche hulp aan bejaarden in 1971 on geveer twintig procent duurder zou uitkomen, wat zou inhouden dat er tenminste twintig procent meer pre mie geheven zou moeten worden. Dat vond men echter te veel, omdat dan vele bejaarden in grote zorg zouden zijn gekomen. Daarom is toen be sloten de premiestijging tot tien procent te beperken, wat mogelijk was door een extra bijdrage van het Rijk en ziekenfondsen van 21 miljoen. Maar hoe kómt het nu dat die be jaardenverzekering zo kostbaar is? Wie even nadenkt, kan het antwoord zelf geven. De bevolking wordt steeds ouder en het is bepaald geen nieuws om te stellen: de ouderdom komt met gebreken. Met andere woorden: oudere mensen hebben over het algemeen meer geneeskun dige hulp nodig. Een vergelijking van de verplichte verzekering (waar onder geen bejaarden vallen) met de bejaarden verzekering laat duidelijk zien dat de bejaarden veel meer geld kosten. Bij de vrijwillige verzekering mensen die bijvoorbeeld niet in loon dienst werken en minder verdienen dan 17.050,per jaar ligt het anders. De vrijwillige verzekering wordt niet gesubsidieerd. Deze mensen be talen allemaal een kostendekkende premie Een tijdje werd hun verze kering duurder doordat er steeds meer bejaarden toetraden (de be jaardenverzekering is immers alleen voor hen die minder dan 11.493,- inkomen hebben, terwijl de vrijwil lige verzekering zoals gezegd een hogere grens kent), maar door een verhoging van de inkomensgrens voor de bejaard en verzekering tot het huidige peil is die toevloed min of meer gestopt. Dat de kosten van de ziekenfonds verzekering toch stijgen, ligt nu voornamelijk in de verhoging van honoraria van huisartsen, specialis ten, apothekers, tandartsen enz., maar vooral ook in de hoge ver- pleegprijzen. Aan de verpleegprijzen gaat idt jaar per verzekerde 183,92 heen ,wat op een totale post van 408,33 vreselijk veel is. Een factor die eveneens van gro te betekenis is, ligt in de verruiming van de medische mogelijkheden, zo als nieuwe maar kostbare behande lingsmethoden, medicijnen enz. Dat alles moet worden opgebracht uit premies en een rijksbijdrage wat voor verplichte en bejaarden- verzekering neerkomt op 3565 mil joen in 1971. Het is ontzaglijk veel geld, maar daarvoor heeft dan ook het grootste deel van het Nederland se volk een omvangrijk pakket van rechten. INGEZONDEN Geachte redaktie. Naar aanleiding van de reaktie op mijn brief over de toestanden rond het spreekuur van het GAK in Peel en Maas van vorige week, heb ik de direkteur van het GAK een brief ge schreven waarin ik mijn bevindin gen met enige feiten staaf. U ontvangt hierbij ik heb de direkteur daarvan op de hoogte ge steld een afschrift van deze brief. Graag zou ik U willen verzoeken deze te publiceren, niet zozeer om dat ik op publiciteit uit ben, maar wel om de indruk weg te nemen, dat het hier gaat om een ondoordachte en ongefundeerde vorm van kritiek c.q. „herrie schoppen". Met dank voor plaatsing. H. W. Geachte heer Besters, In Uw reaktie op mijn ingezonden brief in Peel en Maas van 9 juli j.l. over de gang van zaken rondom het spreekuur van het G.A.K. te Ven- ray. ontkent. U mijn beweringen en vraagt feiten om die te staven. Wel nu: In de afgelopen maanden werd mij tweemaal door buitenlanders gevraagd wat er aan de hand was omdat de dokter niet verschenen was en wat ze nu verder moesten doen Door buitenlanders werd drie keer en door een Nederlander een keer hierover geïnformeerd bij een medewerker op de Clockert. Een andere medewerker kreeg zelfs bezoek van een groep van liefst zes buitenlanders. In al deze gevallen werd de op- roepingskaart op datum en tijd ge- kontroleerd: iedereen bleek op het tijdstip dat op de kaart vermeld stond, ook inderdaad aanwezig te zijn. Voorts is het enkele Clockert medewerkers bekend dat er men sen zijn die na een tijd vergeefs gewacht te hebben weer naar huis gaan zonder zich eerst el ders in het gebouw te melden (waartoe ze uiteraard ook geen enkele verplichting hebben). Eenmaal heb ik zelf het G.A.K. gebeld, zeker tweemaal iemand anders, waarvan de laatste keer op dinsdag 6 juli j.l.. hoewel U ontkent dat er de afgelopen we ken ook maar één klacht binnen gekomen is. De onveranderlijke reaktie is er een van onverklaar baarheid. Men verzoekt ons wel eens de oproepingskaart in te ne men en aan het G.A.K. door te spelen, zodat de betrokkenen op nieuw opgeroepen kunnen wor den. Bij toeval heb ik en naar later bleek ik niet alleen de kon- trolerende arts dinsdag 6 juli om ongeveer 20 min. voor 3 zien ver trekken, hoewel er om drie uur nog zeker één persoon op het spreekuur moest verschijnen. Al deze feiten berusten op per soonlijke ervaring of op die van mijn direkte omgeving. Konkluderend kunnen we vast stellen: a. dat het feit blijft en daar is het om begonnen dat er men sen vergeefs naar het spreekuur komen; b. dat het gezien het bovenstaande tamelijk vreemd is dat alle naam lijsten afgetekend zijn. c. dat de indruk van diskriminatie van buitenlandse werknemers wel in de hand wordt gewerkt door de gegevens waar ik over beschik, maar misschien geven die een vertekend beeld omdat ik bijna niets weet van de ervarin gen van nederlanders. d. dat de interne kommunikatie op het G.A.K. te wensen over laat, Zomeravond-evenement op Venrays Schouwburgplein VENDELIERS VAN DENDERMONDE GEVEN EEN SHOW Onder auspiciën van de plaatselij ke VVV en het Oranje Comité is er a.s. zondagavond om half negen een grootse uitvoering op het schouw burgplein alhier. „FRO" de kunst-, dans- en ven- deliersgroep uit Dendermonde pre senteert dan haar vlag- en dans- nummer in een bijna anderhalf uur durende show onder de titel „Wij leven van de vreugde". Bij het doorlezen van de vele re- centies over FRO uit binnen- en buitenland blijkt dat deze kunstgroep reeds 14 jaar in de running is en in grote en kleine steden voor het voet licht zijn getreden en bestaat uit 50 vendeliers. Zij hebben door hun ja ren lang optreden een reputatie op gebouwd en een elan en behendig heid verworven die ons voor deze zondagavond zeer veel belooft. We mogen WV en het Oranje Comité daarom gelukkig prijzen met hun keus, die zeer zeker alle belang stelling zal krijgen die het ongetwij feld verdient. NAAST SPORTHALLEN EN SPORTZALEN VOOR OVERDEKTE ZWEMINRICHTINGEN In de Nederlandse Staatscourant van 9 juli 1971 is gepubliceerd de nog door de toenmalige minister van cultuur, recreatie en maatschappe lijk werk, dr. M. A. M. Klompé, be werkstelligde herziening van de „Rijksregeling subsidiëring overdek te sportaccomodaties 1970". Dit betekent dat met terugwerken de kracht to januari 1971 ook in de bouw van overdekte zweminrichtin gen met een minimum wateropper vlakte van 160 m2 een subsidie mo gelijk is van ten hoogste 25% van de stichtingskosten tot een maximum van 400.000,per project. In het dienstjaar 1972 zal naar alle waar- schnijlijkheid voor de bouw van 5 a 6 overdekte zwembaden een subsidie kunnen worden verleend. Ten opzichte van de oude regeling is voorts het maximaal mogelijke subsidie voor een sporthal opnieuw vastgesteld en gebracht van 225.000,op 250.000,eveneens met terugwerking tot 1 januari 1971. Een nieuwe leement in de herzie ne regeling is de thans opgenomen voorwaarde, dat in de accomodaties zoadnige voorzieningen dienen te zijn getroffen, dat deze ook voor de in zijn bewegingen beperkte mens toegankelijk zijn. Venrays politie probeert te achter halen waarom j.l. zaterdag een nog onbekende man het 11-jarig zoontje van de fam. C aan de Timmermanns- weg te Ysselsteyn in zijn auto mee nam. De jongen was omstreeks 3 uur die middag in de nabijheid van zijn ouderlijke woning aan het spelen toen hij een lift" aangeboden kreeg van een hem onbekende man die hem later in de Merselose bossen nabij de Beekweg weer heeft afgezet. Terwijl de ouders inmiddels een kleine zoekaktie begonnen waren liep de jongen terug naar Ysselsteyn, waar hij omstreeks 8 uur aankwam. Volgens zijn zeggen was er niets met hem gebeurd. De politie die eerst later over dit autoritje werd ingelicht, zoekt jju naar het waarom en wie. omdat binnenkomende klacht in elk geval de onze niet of niet naar de juiste plaats door gespeeld worden. Hopen de dat U al het mogelijke zult doen om hierin verbetering te brengen, tekent, H. W. AMBONNEES HUWELIJKSFEEST Heden vrijdag zal in de trouw zaal van het gemeentehuis te Krim pen aan de IJssel de burgerlijke huwelijksvoltrekking plaatsvinden van de 26-jarige in Venray woon achtige Ambonnees Justus Kuhu- waël en de in Krimpen aan de IJs sel woonachtige 23-jairige Mary So- lissa. Om 4 uur zal ten overstaan van Ds. Pesuluma (predikant van de in Nederland verblijvende Ambonezen) de kerkelijke bevestiging plaats vin den in de aula van Den Hoebert te Venray. Het jonge paar, waarvan de brui degom als leerling verpleger werk zaam is in het psychiatrisch centrum St. Servatius, zal zich in Venray ves tigen. Beiden zijn ongeveer 20 jaar in Nederland woonachtig en zijn volle dig geacclamatiseerd, maar mede op wens van de oulders van het bruids paar, zal het feest worden gevierd zoals dit gebruikelijk is in het voor hun onvergetelijke Ambon Om alle gasten onderdak te geven op het bruiloftsfeest is een grote danstent gehuurd, welke op Den Houten Hoek is geplaatst- 500 gas ten uit alle delen van het land af komstig, zowel neven als nichten, maar ook uit de grote kennissen kring, eveneens de gehele buurt van Den Houten Hoek, zijn uitgenodigd. Na de kerkelijke bevestiging van het huwelijk gaan de naaste familie leden naair de tent waar het feest maal uiteraard gerechten zoals op Ambon gebruikelijk klaar staan. Om half negen arriveren de ande re gasten. Maar ook deze zullen worden gespijsd en gelaafd met gerechten en dranken eigen aan de Ambonese zeden en gewoonten. Reeds vanaf maandag zijn de ouders van de bruidegom bezig met de voorbereiding van de gerechten en het is een enorme voorbereiding die gepaard gaat met bereiding der gerechten. Gebruikelijk is, en dat houdt men ook nu in ere, dat iedere gast een enveloppe meebrengt, bedoeld als een bijdrage tot verhoging van het huwelijksgeluk van het bruidspaar. Hoewel het bruidspaar als de ou ders, geen prijs stelden op publiciteit, meenden we toch dit unieke huwe- lïjksgebeuren in de openbaarheid te moeten brengen. Het feest vangt aan voor de 500 gasten om half negen en zal duren tot zes uur 's morgens. Een Ambo nese band zal voor de juiste stem ming zorg dragen en natuurlijk zal veel van de muziek herinneringen oproepen aan hun geboorteland Am- bon. CIRCA HELFT „OUD-INVALIDEN" KRIJGT De meeste „oud-invaliden" zullen in de loop van deze maand beircht ontvangen over de aanpassing van de daglonen waarnaar hun WAO- uitkering wordt berekend. De aanpassingswet maakte het nodig voor circa honderdduizend „oud-invaliden" (dat zijn zij die vroeger een uitkering hadden van de Interimwet Invaliditeitsrente- trekkers) individuele berekeningen uit te voeren. Zoals bekend, is de wettelijke re geling van belang voor hen die toen zij invalide werden een loon verdien den dat omgerekend naar het hui dige loonpeil thans meer zou be dragen dan 207,50 per week. Van de Nieuwe Algemene Be drijfsvereniging, die het overgrote deel van de WAO-uitkeringen voor de „oud-invaliden" verzorgt .verne men wij dat voor oirca de helft van de betrokkenen een hoger dagloon kon worden vastgesteld. Bij de an deren onderging het dagloon geen verandering. Alle belanghebbenden krijgen een persoonlijke mededeling over de verhoging of het ongewijzigd blijven van hun dagloon. Nog geen 7 procent van hen, die bij de Nieuwe Algemene Bedrijfs vereniging geregistreerd zijn, krijgt bericht dat nog even moet worden gewacht, omdat nog niet alle gege vens voor de vaststelling van hun dagloon bekend zijn. DIT JAAR WEER WERKEN OP DUITS SOLDATENKERKHOF Ook dit jaar zullen weer een 100- tal Duitse jongeren werken aan de verfraaiing van de dodenakker in Ysselsteyn, waar 32.000 in Nederland gesneuvelde Duitsers een laatste rustplaats hebben gevonden. De Volksbund Deutsche Kriegs- graberfürsorge besteedt ieder jaar voor een bedrag van ruim 17 miljoen gulden aan de instandhouding van de Duitse soldatenkerkhoven. Het enigste kerkhof wat niet onder be heer van de Volksbund staat is deze dodenakker in Ysselsteyn en al wordt deze zeker zo goed onderhou den dan de kerkhoven, welke zij in beheer hebben, ook voor dit kerkhof willen Duitse jongeren zich inzetten om iets terug te doen aan regering enmiinsterie, wat zich zo inzet voor het onderhoud van die graven. Meermalen is betoond dat Neder land deze graven verzorgt als ware het de graven van hun eigen geval lenen. In België, Frankrijk, Italië en waar ook in Europa, verzette de Duitse jeugd bergen werken om de kerkho ven in goede staat te brengen en te houden. Voor die jeugdkampen in het kader van de aktie „Verzoening over de graven heen", draagt de Volksbund jaarlijks een bedrag bij van 4,5 miljoen DM. De Duitse jeugd en sinds enkele jaren ook de jeugd van andere landen, betalen voor de verzorging en het verblijf nog een deel van hun zakgeld bij. Het eerste kamp bestaat uit de Wurtenbergse sport jeugd met 35 jon geren, waaronder 6 meisjes en begint op 30 juli. Deze groep vertrekt weer op 13 augustus, terwijl op 12 augus tus de tweede groep komt, die be- staa tuit leden van het Jeugd Rode kruis uit Pforzheim, eveneens 35 personen, waaronder 6 meisjes. Deze groep blijft hier tot 26 aug., terwijl 25 aug. de laatste groep arriveert, welke uit vangelische jeugd uit Tü- bingen afkomstig is. De algehele lei ding berust bij de heer Erich Friesch. Hoogtepunten voor de jeugd zijn o.m. de traditionele bezoeken aan de Randstad, de ontvangsten door het Venrayse gemeentebestuur wat dit jaar plaats vindt in het Cultureel Centrum om 4 augustus. Verder het bezoek vna Frau Minister Dr. Stro bel van het Ministerie van Familie en Jeugd op woensdag 18 augustus. (Deze maakt een inspectietocht langs de jeugdkampen in Europa, mede omdat dit ministerie jaarlijks finan ciële steun verueent aan die jeugd kampen. Op zondag 29 augustus zal een 20- tal representanten van de jeugd kampen van de laatste jaren, officieel acte de presence geven bij gelegen heid van het 50-jarig bestaan van Ysselsteyn. van 9 juli 1921 Een ziekenhuis te Venray. Het blijkt nodig om het berichtje, voor komende in een der laatste num mers van „Peel en Maas" betreffen de een aankoop van grond voor de stichting van een ziekenhuis ter ver duidelijking aan te vullen. Jaren geleden werd er te Venray eene commissie ingesteld, welke zich ten doel stelde de oprichting van een ziekenhuis te bevorderen. Aan vankelijk werd getracht voeling te zoeken met omliggende gemeenten en steun te verkrijgen van Rijk en Provincie. Gebrek aan voldoende finantieele medewerking deed dit plan. waarvoor de commissie zich zeer groote moeite gegeven had, ten slotte mislukken. Het daarop vol gend uitbreken van den Europeschen oorlog (1914—1918) met zijn ellen- digen nasleep, maakte voorloopig aan alle plannen een einde. I kmoge dan hier ook wel als bur gemeester dank uitspreken aan Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Mon seigneur van Rekeun en de Eerw. Overste van het St. Annagesticht, dat zij bij de stichting van een zie kenhuis hunne keuze op Venray heb ben lat envallen, alsmede aan hen, die op eenigerlei wijze aan de be vordering hiervan hebben medege werkt. Moge de dag der opening niet ver re meer zijn en de Congregatie der Zusters van Liefde, welke ik toe- wensch dat zij onder Gods zegen in ons land en in Venray moge groeien en bloeien en nog veel zal mogen bijdragen tot verzachting van het leed der lijdende menschheid spoe dig hade nieuwe taak te Venray kunnen aanvaarden. De Burgemeester van Venray, O. van de Loo. Venray. 7 Juli 1921. Wat vechten oplevert? De promotor van den wedstrijd Car- pentierDempsy heeft geen klagen. De recette bedroeg ruim anderhalf millioen dollar,in Hollandsch geld bijna vijf millioen gulden. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur P. CORVER, arts Oostsingel 6 telefoon 1393 van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur TH. LANKVELD, arts Langstraat 76 - Telefoon 3558 ZIEKEN- EN ONGEVALLEN VERVOER telefoon 04780-2222 (ziekenhuis) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS ZR. A. NAUS Oostsingel 34 - telefoon 1079 Inlichtingen en boodschappen iede re morgen van 8.30 tot 9 uur, behal ve in 't weekend. GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU De Clockert- Bergweg tel. 1269 Zuigelingenbureau kom van 2-3 uur Maandag voor de letters AtmH Dinsdags voor de letters ItmP Woensdag voor de letters QtmZ BEJAARDEN GYMNASTIEKCLUB Vrijdagmiddag van 4-5 uur in de gymnastiekzaal van het St. Jozef klooster aan de Overloonseweg. Open Bejaardenwerk: Dagelijks van 9.00 10.00 uur Telefoon 2996. ZWANGERSCHAPS- GYMNASTIEK Nieuwe aanmeldingen voor zwan- gerschapsgymnastiekg opgeven aan het ziekenhuis: afdeling fysio-the- rapie bij mevr. Poortman UITLEENMAGAZIJN GROENE KRUIS Uitleenmagazijn blijft voorlopig in t oude gebouw Merseloseweg 8. 'smaandags t.m. vrijdags van 2-2.30 zaterdags GEEN uitlenen, behalve BUREAU GEZINSZORG Merseloseweg 11 Tel. 1108 Spreekuur maandag t.m. vrijdag van 9 tot 10 uur. VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE DIENST (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Helnen Merseloseweg 23, Venray telefoon 04780-1152 VERLOSKUNDIGE (ook op zondag) Vroedvrouw Tiggeloven-Kuyperz Julianasingel 41, Venray telefoon 04780 - 2411 GARAGE WEEKEND-SERVICE van zaterdag 13 u. tot maandag 7 u. Garage van de Ven Leunseweg telefoon 3535 JOOP ARIAEIIS

Peel en Maas | 1971 | | pagina 1