gemeentelijke notities en mededelingen Niel allergisch voor »groen« Nogmaals de Volkstelling f in Weni Assurantiekantoor G.W.A. SMETS Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Leenenl AUTO-FINANCIERINGEN I De Hartstichting vraagt uw steun! SVV. HIEUWS VRIJDAG 19 FEBRUARI 1971 No. 7 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 14 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.(buiten Venray f 5.50) Uit het feit, dat de gemeente Ven ray momenteel bezig is met het kap pen van een aantal lindebomen, heb ben sommigen ten onrechte geconclu deerd, dat de gemeentebestuurders plotseling allergisch voor groen zijn geworden. Van de an totaal vijfhonderd langs diverse straten staande lindebomen, worden er slechts 62 gekapt omdat hiervan last wordt ondervonden. Niet alleen benemen deze bomen licht in de woningen, maar tevens scheiden zij in een bepaalde tijd van het jaar het z.g. honingdauw af, dat al dan niet vermengd met zwam op de onder de bomen geparkeerde auto's drupt, tot ergernis van auto- beziiitters. Men heeft uitgezocht welke linde bomen de meeste overlast veroorza ken aan auto's, ramen, vensterban ken etc. en deze bomen gaan thans voor de bijl. Een ander deel van deze lindebo men, o.m. aan de Wilhelminastraat en de Pastoor Ruttenstraat wordit ge kandelaard. De grote takken worden zo gekort, dat er slechts een klein gedeelte van een tot twee voet leng te overblijft, dat opnieuw kan uit schieten. Hierdoor wordt al een groot deel van de overlast weggenomen. Hier en daar, waar dit past in de beplanting, worden de gekapte bo men vervangen door andere bomen, bijv. meidoorn. Zo worden bijv. bij het Sint Jozefklooster de gekapte lin debomen door meidoorns vervangen. Op andere plaatsen, waar de lin debomen in vroeger jaren te royaal zijn geplant, wordt het boombestand uitgedund en niet vervangen. Maar hier gaat het slechts om een enkele boom. Op de gemeentelijke kwekerij wordt momenteel een nieuw boom bestand opgezet met de bedoeling over ongeveer vijf jaar oude, zieke, of overlast gevende bomen te rooien en door nieuwe te vervangen. Dat wil dus zeggen, dat de gemeente Venray eerst over vijf jaar pas goed aan het opruimen van de oude bomen en her planting van nieuwe kan beginnen. Overigens behoeft men in Venray beslist niet bang te zijn, dat aan de milieuhygiëne geweld wordt aange daan doordat men zonder meer de bijl zet in de bomen. In totaal staan er ruim 20.000 bomen langs de we gen, terwijl de gemeente tevens is ge zegend met 1200 ha. eigen bosbezit. Op donderdag 25 en vrijdag 26 fe bruari, maandag 1 en dinsdag 2 maart gaan in de gemeente Venray even als overal elders in het land de volkstellers op pad om de stand van zaken op te nemen naar de toestand op 28 februari. Op donderdag en vrijdag worden de in te vullen boekjes bij de ge meentenaren uitgereikt. Men heeft dan op zaterdag en zondag ruim schoots de tijd om de kaarten zelf MET POTLOOD in te vullen. Op maandag en dinsdag worden de ingevulde boekjes weer opgehaald. Blijkt het, dat men moeilijkheden GEEN SPREEKUUR Op woensdag 10 maart a.s. zullen burgemeester drs. F. G. L. L. Schols, wethouder G. H. Schols en wethou der A. P. Rutten-Tielen geen spreek uur houden. BEKENDMAKING De burgemeester van Venray ves tigt met het oog op de aanstaande carnavalsdagen bij deze nogmaals de aandacht op de volgenle bepalingen. Artikel 32 van de Brandveiligheids- verordening Venray 1964. Behoudens het bepaalde bij of krachtens de Wet van 26 april 1884, Stbl. 81 en de Vuur- wapenwet 1919 is het verboden vuur werk, buskruit of andere ontplofbare stoffen ten verkoop voorhanden te hebben of aan het publiek af te leve ren, tenzij met vergunning van bur gemeester en wethouders. Artikel 33 van de Brandveiligheids verordening Venray 1964. 1. Het is verboden zich met vuur werk, buskruit of andere ontplof bare stoffen of voorwerpen, in het openbaar te bevinden deze neder te leggen of te ontsteken, tenzij zulks geschiedt met vergunning van burgemeester en wethouders of krachtens enige andere wette lijke bevoegdheid. 2. Het verbod van het eerste lid geldt niet in de gevallen, waarin artikel 19 van het Provinciaal Wegenre glement van toepassing is. Artikel 25 van de Algemene Politie verordening. Behoudens het bepaal de in artikel 56, sub 1, van het Pro vinciaal Wegenreglement is het ver boden op of aan de openbare weg of op een zodanige afstand daarvan, dat de gebruikers van de weg er gevaar, schade of hinder van kunnen hebben, heeft met het invullen, dan is de volkstelier graag bereid een handje te helpen. Na een vluchtige controle op het volledig invullen van de kaarten, worden zij in het bijzijn van de ge- enqueteerde in een enveloppe gedaan. De enveloppe wordt niet eerder dan op het gemeentehuis geopend om de kaarten te vergelijken met de op het gemeentehus aanwezige bevolkings gegevens. In de gemeente Venray gaan in to taal ongeveer honderd volkstellers op pad. Tweederde van de tellers is af komstig van de eigen gemeentelijke zonder vergunning van burgemees ter en wethouders, hetzij krachtens wettelijke bevoegdheid, kamers, kat- tekoppen of donderbussen af te schie ten, met een vuurwapen, windbuks, windroer of dergelijk wapen te schie ten vuurwerk af te steken of voet zoekers of dergelijke ontplofbare stoffen te werpen, te ontsteken of af te schieten. Op qen en ander zal nauwlettend toezicht worden uitgeoefend, terwijl bij overtreding proces-verbaal zal worden opgemaakt. Venray, 19 februari 1971 De Burgemeester voornoemd, Drs. F. G. L. L. SCHOLS BEKENDMAKING De burgemeester van Venray maakt bekend dat ingevolge het bepaalde in artikel 127 sub b, der ALGEMENE POLITIEVERORDENING VENRAY, aan de houders van voor het publiek toegankelijke lokalen en inrichtingen, geen danstenten zijnde, toestemming wordt verleend om op zondag 21, maandag 22 en dinsdag 23 februari a.s. aldaar vrouwelijk personeel ge durende de uitoefening van het be drijf dienst te laten doen onder voor waarde, dat de vrouwelijke bediende de leeftijd van 16 jaren moet hebben bereikt en van een onbesproken le venswandel moet zijn. Venray, 19 februari 1971 De Burgemeester voornoemd, Drs. F. G. L. L. SCHOLS BEKENDMAKING De burgemeester van Venray doet een dringend beroep op de bevolking volledige medewerking te willen ver lenen om alle wanordelijkheden en drankmisbruik tijdens de carnavals dagen te voorkomen en om met name aan de kasteleins op carnavalsmaan- diensten. De rest bestaat uit vrijwil ligers, personeel van het Mobilisatie- complex en het kerkhof Duitse ge sneuvelden te Ysselsteyn, bejaarden, enkele raadsleden, werkloze hoofd arbeiders, personeel van de Centrale Scholenadministratie en leden van wijk- en dorpsraden. De volkstellers komen absoluut niet werken in hun eigen bekende omgeving. In verband met deze volkstelling zullen van alle gemeentelijke diens ten met uitzondering van het kan- toqr van de burgerlijke stand (ge- open van 9—12 uur) gesloten zijn op donderdag 25, vrijdag 26 februari, maandag 1 en dinsdag 2 maart. dag en -dinsdag vanaf 15 uur tot 19 uur geen sterke drank te vragen. De vergunninghouders worden ver zocht op carnavalsmaandag en -dins dag vanaf 15 tot 19 uur geen sterke drank aan het publiek te schenken. Aan ouders en verzorgers wordt in hun eigen belang en dat hunner kin deren de dringende uitnodiging ge richt, ervoor te zorgen dat de hand wordt gehouden aan het verbod van het bezoeken van avondvermakelijk heden door kinderen, voor zover daarvan geen ontheffing is verleend. Dit verbod is in het belang van de ouders en de kinderen zelf. Venray, 19 februari 1971 De Burgemeester voornoemd, Drs. F. G. L. L. SCHOLS BEKENDMAKING De burgemeester van Venray brengt ter algemene kennis dat op cama- valszondag 21 en carnavalsmaandag 22 februari 1971 het sluitingsuur in de gehele gemeente is bepaald op 2 uur na middernacht. Op carnavalsdinsdag 23 februari 1971 is het sluitingsuur in de gehele gemeente om 24.00 uur. Venray, 19 februari 1971 De Burgemeester voornoemd, Drs. F. G. L. L. SCHOLS BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend dat in ver band met de 14e Algemene Volkstel ling op donderdag 25 februari, vrij dag 26 februari, maandag 1 maart en dinsdag 2 maart a.s. alle gemeente kantoren (Grote Markt 1, Grotestraat 1 en Leunseweg 2a), met uitzondering van de Burgerlijke Stand, gesloten zullen zijn. BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend dat op maan dag 22 februari en dinsdag 23 febru ari a.s. alle gemeentekantoren (Grote Markt 1, Grotestraat 1 en Leunseweg 2a) uitslutiend 'geopend zullen zijn des voormiddags van 10 tot 12 uur. Venray, 17 februari 1971 Burgemeester en wethouders voor noemd, Drs. F. G. L. L. SCHOLS burgemeester A. L. G. JANSSEN, loco-secr. HINDERWET Openbare kennisgeving verzoek om vergunning Op de secretarie van de gemeente Venray liggen ter (inzage de volgende verzoeken met bijlagen: Staalstraalbedrijf Nederland NV i.o., Deurneseweg 16, Venray vraagt vergunning tot het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een staalstraal- en metaliseerbe- drijf met verfinrichting, waar pro paan wordt gebruikt. Adres inrichting: Deurneseweg 16, kadastraal gemeente Venray sectie B nrs. 2002, 2229 en 2230. H. Philipsen, Puttenweg 24, Ys selsteyn vraag vergunning tot het op richten, in werking brengen en in werking houden van een vee- en var kenshouderij met mestopslag en pro- paangasinstallatie. Adres inrichting: Puttenweg 24, Ysselsteyn, kadastraal gemeente Venray sectie I nr. 65. P. van Meer, Overbroekseweg 8, Leunen-Venray vraagt om vergun ning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een veehouderij waar mest en mest stoffen worden bewaard en propaan wordt gebruikt. Adres inrichting: Overbroekseweg 8, Leunen, kadas traal gemeente Venray sectie G nr. 2394. J. H. M. Nelissen, Zandhoek 9, Oirlo-Venray, vraagt vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een veehou derij waar mest en meststpffen wor den bewaard en waar propaan wordt gebruikt. Adres inrichting: Zandhoek 9, Oirlo, kadastraal gemeente Venray secfeie F nr. 2697. Handboogschutterij Ons Genoe gen, p/a Kerkweg 3, Ysselsteyn-Ven ray, vraagt vergunning tot het op richten, in werking brengen en dn werking houden van een handboog- baan, in te richten aan de Puttenweg 2a, Ysselsteyn, kadastraat gemeente Venray, sectie L nr. 2631. M. L. J. van Kasteren, Twiist- weg 18, Vredepeel vraagt om ver gunning tot het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een propaangasinstallatie voor verwarming varkenshokken en huis houdelijk gebruik d.m.v. een tank met een waterinhoud van 1800 1. als mede ondergrondse opslag van gier en bovengrondse opslag van stalmest. Adres inrichting: Twistweg 18, Vre depeel, kadastraal gemeente Venray sectie K nr. 52. G. van Kempen, Scheiweg 7, Leunen-Venray, vraagt om vergun ning tot h'et oprichten, in werking brengen en in werking houden van een veehouderij waar mest en mest stoffen worden bewaard en propaan wordt gebruikt. Adres inrichtng: Scheiweg 7, Leunen, kadastraal gemeente Venray sectie D nr. 3274. r— Texaco Olie Maatschappij N.V., Weena 170, Rotterdam vraagt om vergunning tot het wijzigen van een inrichting voor het opslaan en afle veren van motorbrandstoffen. Adres inrichting: Deurneseweg kadastraal gemeente Venray sectie H nrs. 1812, 1815, 1816 en 2527. Schriftelijke bezwaren tegen het verlenen van de vergunning(en) kan een ieder gedurende tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking inbrengen bij het gemeentebestuur, waar dit verzoek ter inzage ligt. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Mondelinge bezwaren kan een ieder persoonlijk of bij gemachtigde inbrengen op een openbare zitting te houden op woensdag 10 maart 1971 om 15.00 uur in het gemeentehuis. Venray, 19 februari 1971 Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray, Drs. F. G. L. L. SCHOLS/ burgemeester A. L. G. JANSSEN, loco-secr. RIJBEWIJS? DAF KOPEN SpeQiale regeling voor nieuwe auto's. Aanbetaling 10% van nieuwwaarde met minimum van 1000,-. LOOPTIJD 36 MAANDEN Venlo: Parade 68, Telefoon 17779. Venray: Prins Bernhardstraat 25, Telefoon 3135 Iedereen weet, dat het leven van een mens voorbij is, als zijn hart ophoudt met kloppen. Iedereen weet, dat de helft van het aantal sterfgevallen veroorzaakt wordt door hart- en vaatziekten. Iedereen weet ook, dat overal in den lande comité's ge vormd worden, welke mee willen helpen om het werk van de Nederlandse Hartstichting te bevorderen, zo ook in Venray. Iedereen weet dan ook, dat voor dit werk veel geld nodig De Hartstichting wil: 1. voorlichting ter voorkoming van hart- en vaatziekten; 2. snelle hulp na hartinfarct; 3. stichting en inrichting van hartrevalidatiecentra; 4. wetenschappelijk speurwerk; 5. hulp voor kinderen met aangeboren hartafwijkingen. Bovenstaande kan mede door Uw financiële hulp!! De landelijke kollekte valt jammer genoeg in de vastel- aovend-week. Maar het Venrayse comité hoopt dat de huis- aan-huiskollekte die eind komende week in Venray plaats heeft, toch uw aandacht en vooral uw steun wilt geven. De jaarlijkse voorlichtingsavond zal nu waarschijnlijk in de herfst gehouden worden. Bestuur Ned. Hartstichting Kring Venray en kerkdorpen: Mevr. H. Poels-Peters, voorzitster, Leunseweg 14 Dhr. H. van Valkengoed, secretaris, Julianasingel Dhr H. Baltussen, Leunseweg Dhr. J van Toor, Hoebertweg Dhr R. de Graaf, Veltumse Klef f en 135 Dsr. van Oord, Nassauplein Medisch adviseur: Dr. U. A. Termote, internist SPORT Uitslagen zondag 14 februari: Venray 1Geleen 1 03 Blerick 2Venray 2 22 Venray 3Montagnards 2 02 Venray 5—EVV 1 2—0 Wat wellicht niemand gehoopt, maar wel gevreesd had, is een feit geworden. Na de nederlaag tegen Geleen zondag j.l. is Venray 1 op de laatste plaats van de ranglijst te recht gekomen. En het zal wel bij zonder moeilijk zijn om deze plaats nog te verlaten, te meer nu geble ken is hoe kwetsbaar het SVV- team is. Sommige spelers stellen er zelfs geen eer meer in om in het eerste elftal te spelen en dat wijst er eens te meer op, hoe men tekort schiet aan persoonlijke begeleiding. Excuses voor deze benarde positie zijn o.i. niet aan te voeren. SW moet de hand in eigen boezem ste ken. Venray 1 had zondag j.l. weer de beschikking over linksback J. Sie- bers en dat. betekende een duidelijke versterking in de achterhoede. Er werd het eerste half uur dan ook vrij goed gespeeld, maar nadat Geleen in de 30e min. de openingstreffer liet aantekenen, was het met Venray af gelopen. De inzet was wel voldoende, maar men verviel weer in de steeds meer voorkomende fout door te veel individuele akties. Aan dat eerste doelpunt van Ge leen ging overigens wel een zeer dui delijke buitenspelsituatie aan vooraf, maar scheidsrechter Bouten negeerde de instruktie van grensrechter van Elswijk. De hoekschop die daaruit volgde was de inleiding van dit doel punt, doordat de gevaarlijke Geleen- aanvalsleidex*, die goed werd aange speeld, een opening zag om doelman Ewalts onhoudbaar te passeren. In de 43e min. kwamen de gasten op 02 doordat de Venray-verdedi ging te slordig wegwerkte waarvan de linksbuiten van Geleen profiteerde door met een tam schot te doelpun ten. Dit doelpunt heeft waarschijn lijk wel het verdere gedeelte van de wedstrijd gekenmerkt. Tijdens de rust werd Leo Clephas, die overigens een goede eerste helft speelde, maar weinig geluk had met schieten, vervangen door R. van Lie- rop, terwijl J. de Klerk op eigen ver zoek zijn plaats afstond aan Paul Schmeitz. De strijdlust was ook in de tweede helft aanwezig, maar er werd met te weinig overleg gespeeld om tot suc ces te komen. Dat lukte wel bij Geleen, dat reeds na enkele minuten met een afstand schot de stand op 03 bracht. Van Venray-zijde zagen we maar enkele goede schoten, die overigens op bekwame wijze door de Geleen- doelman werden gestopt. Venray bleef aanvallen, maar mis te helaas het raffinement om de toch niet al te sterke Geleen-defensie uit haar voegen te spelen, zodat een ver diende tegentreffer niet kon worden gescoord. Donkere wolken hangen boven SW nu ze de rode lantaarn stevig in handen kregen gedrukt. We zouden de weg van de minste weerstand kie zen als we de schuld gingen zoeken bij trainer Basten. Het is voldoende bekend dat de trainingen goed en va riant zijn, maar hij mist een man naast zich, die bekwaam is om de persoonlijke begeleiding van de spe lers op zich te nemen. Gaat het bestuur van SW deze richting niet ook al is het mis schien maar een strohalm waaraan men zich kan vastklampen dan zullen er niet alleen nog meer spe lers de interesse gaan verliezen om in het le elftal te spelen, maar zal ook degradatie uit de tweede klasse onoverkoombaar zijn, alle goede be doelingen en zeer zeker de volledige inzet van voorzitter Rooyakkers, ten spijt. We vertrouwen er echter op dat het SW-bestuur op zeer korte ter mijn wat zal doen om de animo bij de spelers op te wekken. (Vervolg sportberichten z.o.z.)

Peel en Maas | 1971 | | pagina 5