st.aiü Kerkelijke Diensten niet: fflSBBB Wijkraad Noord-West Kent u ons psychiatrisch ziekenhuis! Kom dan eens kijken!!! verplegenden ziekenverzorgsters bejaardenverzorgsters gQggggg van 21 tot en met 27 febr. Vredeskerk Venray GEMEENSCHAPSVIERING VENRAY A.s. zondag 21 februari is er in de Levensschool, Bevrij dings weg 2a, een viering. Het thema „Levenskunst" zal behandeld worden. Celebrant is Pas toor Geliissen, pastoor in Geysteren. PAROCHIEKERK VENRAY Priester van de week: Kapelaan J. Verdonschot Grote Markt 5 - Tel. 1882 Zaterdag: 19.00 nederlandse hoog mis, int. ouders Bouten-van Megen. Zondag: Carnavalszondag. 8 uur gelezen mis int. José Kremer-Vul- linghs; 9.30 gregoriaanse hoogmis met meerstemmige zang door dames- en herenkoor (Missa ad modum tubae van A. de Klerk) int. voor de inten ties van de Carnavalsvereniging; 11 uur nederlandse hbogmjis, int Herman Jeuken; 12.00 uur gelezen mis, int. voor de parochie. N.B. geen avond mis. Maandag: 730 Oscar van de Loo als stichting; 8.15 Philip Voermans en Jacoba Versieyen als stichting; 9.00 Jan Swinkels en echtgenote. N.B. geen avondmis Dinsdag: 7.30 mevr. Kleuskens- Achten; 8.15 Arnold Verheyen; 9.00 gez. Janssen en fam. N.B. geen avondmis. Woensdag: Aswoensdag. Vasten- en onthoudingsdag. Tijdens de dien sten, na de woorddienst, is de uitde ling van heit askruisje. 7.30 Willem Berden als stichting; 8.15 Gertruda en Arnoldina Poels en ouders als stichting; 9.00 Els Kelders vwg. de buurt. 19.00 overl. ouders Gossens- Kessels. Donderdag: 7.30 Jozef Steegmans en echtgenote; 8.15 T. H. Helwegen vwg. personeel Limagas; 9.00 Chris Aarts. Vrijdag: 7.30 geen H. Mis; 8.15 overl. fam. Direks-Smits; 9.00 Peter G. Seykens, Leonardus Michels en Hendrikus Versieyen; (14.00 in St. Jo zefklooster: huwelijk Linders-Jans sen); 15.00 huwelijk de Vries-Linders; 19.00 ouders Kronenberg-Clanset. Zaterdag: 7.30 Johan Claessen, Jo hanna Fleurkens en Theodora Bis- tervelds als stichting; 8.15 Martin Maes en Johanna Janssen als stich ting; 9.00 Francisca H. van den Munckhof; 19.00 Tonny Kennis. Mededelingen Tijdens de carnavalsdagen, ook op zondag, is er geen avondmis. Op zondag is er een extra mis om 12 uur. De MEMISA kollekte van afgelo pen zondag hracht de mooie som op van 780, Akolieten: Zaterdag 20 febr.: 19 uur Jos Lau- rensse en Ad Verbeek. Zondag 21 febr.: 8 uur Caspar Mi chels en Boudewijn van Grinsven; 9.30 Paul v. d Heuvel en Martin Cup pen; 11 uur Huub Gooren en André Gooren. Misdienaars: Zondag: 12 uur Roland Michels en Godfried Hendricx. Maandag, dinsdag, woensdag: 7.30 Peter Janssen en Willy Rongen; 8.15 Martin Beekers en Jacq van Mil. Woensdag en vrijdag: 19.00 Peter Broers en Wim Seuren. Donderdag en zaterdag: 7.30 Tonny Jakobs en Thom. Verleg. Donderdag, vrijdag zaterdag: 8.15 Marcel Jeurissen en Frans-Jan van Gerven. Vrijdag: 14 uur (St. Jozefklooster) Theo Cox en Leon Kunzler. 15 uur Paul Oudenhoven en Gerard Hendriks. PAROCHIE PATERSKERK Priester van de week: Kapelaan C. Bakker Zondag: 7e zondag na Driekonin gen. H. Missen: 7.30. 9.00, 11.45; hoog mis 10.15. Geen avondmis! Maandag en dinsdag: geen avond mis. Woensdag: As-woensdag. Na alle H. Missen wordt het askruisje gege ven. Vrijdag: 11.00 gez. H. Mis waaron der huwelijkssluiting van het bruids paar Basten-Arts. Zaterdag: 5 uur, 6 uur en na de avondmis tot half acht gelegenheid om te biechten; 18.30 avondmis als zondagsviering. Mededeling Zuster Smits uit Holthees heeft zondag j.l. voor de MEMISA 1.182,50 opgehaald. Nog nooit zó veel geweest' Dank zij haar mooie, korte, duidelijke woordje en dank zij uw goede hart voor deze zaak. Hartelijk dank! Misintenties Zaterdag: 18.30 René Bom. Zondag: 7.30 parochie; 9.00 Wilhel-- mus Aarts; 10.15 Henri Hoeymakers; 11.45 jgt. Bets Cremers-Theeuws. Geen avondmis. Maandag: 7.45 overl. ouders Lem- men-v. d Sterren; 8.30 Anna Carolina Bouten-Verheyen. Geen avondmis. Dinsdag: 7.45 Wim Scholtenis; 8.30 Elisabeth Wijnhoven-Roelofs. Geen avondmis. Woensdag: 7.45 overl. fam. Ambro- sius; 8.30 overl ouders Wijnhoven- Custers en zoon Martien; 19.00 overl. ouders Lucassen en Pater Florentius. Donderdag: 7.45 tot zekere (intentie. 8.30 Gerarda Hoedemakers (van de buurt); 9.00 Victor Asselbergs; 19.00 Martinus Lenssen en overl. kinderen. Vrijdag: 7.45 Gertruda Potten; 8.30 Gertruda Potten; 9.00 Elisabeth Geurts; 11.00 bruidspaar Basten-Arts 19.00 gezinsmis, overl. vader. Zaterdag: 7.45 tot zekere intentie 8.30 Carolina Verhleyen. Dienbeurten Akolieten Zaterdag: 18.30 Geert Philipsen John Bonants. Zondag: 7.30 Jac. Claessens en Jos Jeuken; 9.00 Mari Fleurkens en Luc Janssen; 10.15 Eric Corneüssen en Geert Hendricx; 11.45 Frans en Peter Bonants. Dienbeurten Misdienaars Maandag, woensdag en vrijdag: 7.45 Hans v. d. Bekerom en Wolter Blaau- pot Woensdag en vrijdag: 19.00 Ralph Reynders en Marco Cornelissen. Dinsdag, donderdag en zaterdag: 7.45 Maurice en Richard Janssen. Donderdag en zaterdag: 19.00 Ron- ny Clevers en Walter Blaaupot. Zondag, maandag en dinsdag geen avondmis. Vrijdag: 11.00 (huwelijksmis) Ron- ny Clevers en Johnny Janssen. Zevende zondag door het jaar. Karnavalszondag. Zondag: 8.00 leesmis voor overl. ouders Dechnar-Peeters; 9 uur lees mis voor overl. ouders Lensen-Jacobs 10 uur hoogmis voor overl. Hein Brands, gezongen door het kerkelijk zangkoor; 11.30 leesmis vooa* overl. Sjang Hoex en dochter Nelly; 18.30 avondmis voor overl. Guus Siebers en familie. Maandag: 8 uur leesmis tot voor spoedige beterschap en voor overl. ouders Lucassen; 19.00 avondmis yoor overl. fam, Vollenberg-Verstee- gen. Dinsdag: 8.00 leesmis voor overl, Jan Linders (Merselo); 19.00 avond mis voor overl. Hubertus Peeters en Elisabeth Hermans. Woensdag: Aswoensdag, vasten en 's morgens en 's avonds 7 uur wor- 's moragens en 's avonds 7 uur wor den askruisjes uitgedeeld. 8.00 lees mis tot zekere intentie; 19.00 avond mis voor overl. fam. Bouten-van Me gen. Donderdag: 8 uur leesmis tot ze kere intentie (V.); 19.00 avondmis voor overl. ouders Frits van Dijck en Wilhelmina Reijnen. Vrijdag: 8 uur leesmis voor een overledene (P. K.); 15.00 plechtige hu welijksinzegening en eucharistievie ring voor het bruidspaar Jansen- Schwachöfer; 19.00 avondmis voor overl. Herman van Ass. Zaterdag: 8.00 leesmis voor overl. Emiel Beerkens; 19.00 ovondmis voor overl. Gertruda van Hoof-Hoex. Ge legenheid om te biechten van 5 tot 7 uur. Met een verscheidenheid van paviljoens, recreatie- en therapiegebouwen, restaurant, verpleegstershuis, centrum gebouw, enz., die allen werden gebouwd nè 1945? Op een terrein van ruim 40 ha., waar een uitgebreide plantsoenendienst dagwerk heeft aan het onderhoud? Vrijblijvend natuurlijk en op onze kosten. Wij hebben plaats voor jongelui van 17 jaar (en 7 maanden), met een M.A.V.O.-, I.N.A.S.- of gelijkwaardige opleiding, voor de cursus Opleiding Ziekenverpleging B, die op 1 april 1971 begint Salariëring volgens landelijke regeling. Het theoretisch gedeelte van de opleiding vindt plaats in het nieuwe moderne opleidingsinstituut "Den Hoebert" en praktijk doe je op in het uit diverse paviljoens bestaande centrum. Tevens kunnen op diverse afdelingen worden geplaatst in het bezit van het diploma Ziekenverpleging B of A. Aan ervaren krachten kan eventueel een kaderfunctie worden geboden. in het bezit van het diploma Ziekenverzorging. in het bezit van het diploma Bejaardenverzorging. Salariëring volgens landelijke regelingen resp. voor verplegend en verzorgend personeel. Voor onregelmatige diensten wordt de gebruikelijke toeslag gegeven. Van onze kant verzekeren wij U een hartelijke, open sfeer, waarin U alle gelegenheid krijgt Uw talenten te ontplooien. Het gaat - voor alles - om onze - ruim 800 - patiënten I Maakt U telefonisch een afspraak met het hoofd personeelszaken? Het telefoon nummer is (04780) 3232, toestel 112, en als U wilt schrijven - verzoeken om nadere inlichtingen worden per omgaande beantwoord - is het adres: St. Annalaan 5, Venray. Mogen wij op U rekenen? PSYCHIATRISCH CENTRUM Mededelingen: 1. A.s. zondag: Karnavalszondag zün de tijden van de kerkelijke diens ten als op de andere zondagen, dus zondagavond is er ook een avondmis. Het thema van de eu charistievieringen op deze zondag is: „Vreugde", in verband met het feest van Karnaval. 2. Begin van de vastentijd eens goed door op aswoensdag een askruisje te komen halen en we verwachten in de vastentijd meer mensen in de eucharistievieringen door de week. Dat is toch wel het minste wat we kunnen doen. 3. De kollekte voor de MEMISA heeft het mooie bedrag van 1391,44 opgebracht. Daarvoor on ze hartelijke dank. Ook de brillenaktie voor de ME MISA is geweldig geslaagd. Hon derden brillen zijn binnengeko men. (Zie elders an dit blad). Misdienaarslij st van 21 - 27 febr. Zondag: 8.00 A. Vollenberg, Tw. van Vegchel; 9.00 Fr. Assen, J. Ver- steegen; 10 uur M. van de Bekerom. J. van Meyel, G. Raymakers; 11.30 H. Arts, M. Dicker; 18.30 H. van Hoft, W. Hermans. Week 1: 8 uur M. Dicker, T. Raay- makers; 19.00 W. Hermans, H. Arts, Week 2: 8 uur Fr. Assen, G. Ewals, 19.00 H. Peeters, H. van Hooft. Vrijdag: 15.00 J. Versteegen, T, Raaymakers, G. Ewals. HERVORMDE GEMEENTE Zondagmorgen begint de kerk dienst voor de Protestanten in de aula van Den Hoebert aan de Westsdngel om hlalf tien. Predikant is de Weleerw. Heer Keers die om elf uur zal voorgaan in de Hervormde Kerk aan de Maasweg te Blitterswijck. Zondag: 7e zondag na de Openba ring des Heren. 8.30 overl. fam. Jans sen-Arts; 10 uur Hoogmis, overl. fam. Vennekens-Verschuren Maandag en dinsdag geen H. Mis, Woensdag: Aswoensdag. Vasten en onthouding. 8.45 Mechtilda Kessels- Swemers; 19 uur Catharina Bovée- Hartelo. Donderdag: 8 uur Antoon Ver- heijen. Vrijdag: 8 uur Frans Muyres en Maria Dupont. Zaterdag: 19.00 overl. fam. Wilms- Cox. Kollekte voor Memisa bedroeg 583 gulden! PAROCHIEKERK OIRLO Zondag: 8.30 maanddienst Wilhel mina Claessens-Teuws; 10 uur hoog mis maandd. Joh. Gommans. In alle missen kollekte voor de MEMISA. Maandag: 10 uur hoogmis voor Eleonora Wennekers-Janssen v.w. de Missienaaikrans. Dinsdag: 10 uur hoogmis tot zekere intentie. Woensdag: 8 uur leesmis voor over ledenen; 1930 avondmis voor Herman Verstraeten-Rongen. Na de mis as kruisje. Donderdag: 8 uur leesmis voor overledenen van het Lourdes-liefde- werk. Vrijdag: 8.00 geen mis; 1030 huwe lijksmis voor het bruidspar Classens- EwalS. Zaterdag: 8 uur geen mis. 19.00 uur avondmis maandd. Johanna Dries- sen-Duijkers. •PAROCHIE CASTËNRAY - Week van 20 - 27 februari Misdienaars: Henk en Williie Duy- kers; Theo Duykers en Peter Ram- igs. Akolieten: Jos Kunen en L. en P. Rambags. Zaterdag: 19.00 Leonard Peeters en Maria Spreeuwenberg. De zang wordt verzorgd door het Dameskoor. Zondag: 7e zondag door het jaar. uur zlg. Johanna van Osch-Janssen; 10 uur jaardienst zlg. Willem Clas sens. Maandag: 9.30 zlg. Joseph/ina Sey- kens-Collin. Dinsdag: 9.30 zlg. Piet Philipsen. Woensdag: Aswoensdag. Vasten- en onthoudingsdag. 8.00 Gezins en voor de weldoeners van de kerk; 19.00 zlg. Johanna van Osch-Janssen. 's Morgens aswijding en na de dien sten gelegenheid om het askruisje te ontvangen. Donderdag: 8 uur zlg. A. G. Philip sen. Vrijdag: 8 uur zlg. Ant. Dinghs en Wilhelmina Kemmelings. Zaterdag: 8.00 ter ere van O.L. Vrouw (int. offeraars). Zaterdagavond om 7 uur leesmis voor Handrie Lit j ens. Zondag: 7e zondag na Driekonin gen. 7.30 leesmis voor de parochie; uur hoogmis opgedragen voor Hen drik van Soest, echtgenote en dochter Lena; 10.30 leesmis voor Jan van Cuijck en echtgenote. Maandag: 8 uur leesmis voor Mar tinus Heesen en echtgenote; 9 uur leesmis voor Jo van Meijel. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Peter Asselberghs; 9 uur leesmis voor Jean Loenen. Woensdag: aswoensdag. 8 uur lees mis voor Maria Loenen-Thielen en Jan Loenen; 's avonds om 7 uur lees mis voor Theodor Bouten en echtge note. Donderdag: 7.30 leesmis voor Vic tor Asselberghs en echtgenote; 's av. 7 uur leesmis voor Antoon Peeters. Vrijdag: 7.30 leesmis voor Antoon Loonen, echtgenote. Bernard Loonen en echtgenote en Johanna Verheijen- Loonen; 's avonds 7 uur leesmis voor Elizabeth van de Berg-Verlinden, Zaterdag: 8 uur leesmis voor afge storven fam. Claessens-Gussen (Steegse Peel weg); 's avonds 7 uur leesmis voor Helm Swinkels en zoon Frans. Akolieten in de week: 's morgens Peter Weijs; 's avonds Aloys van Hees. Zondag: 7.30 Frans Voermans; 9 u. J. Voermans, J. Voermans, P. en L. Reintjes; 10.30 M. Koch en Th. Ste vens. De kollekte voor de Memisa heeft 336,opgebracht Hartelijk dank. Zondag: 7e zondag na de Verschij ning des Heren. 7.30 leesmis voor Leonard Maassen en Anna Maassen- Mooren; 8.45 jaarg. voor Johanna Verlinden-Maassen; 10 uur Hoogmis voor de parochie; 11.30 maanddienst voor Simon Lemmens. Maandag: 8.30 maanddienst voor Gerard Fleurkens. Dinsdag: 8.30 maandd. voor Peter van Gellecum. Woensdag: Aswoensdag. 19.00 uur avondmis voor Maria van Soest- Swinkels en uitdeling van het as kruisje. Donderdag: 8.00 weekdienst voor Leonard Philipsen. Vrijdag: 8.00 gesticht jaarget. voor pastoor Hillebrandt. Zaterdag: 19.30 maanddienst voor Jacob Fljinsenberg. PARpCHIEKERK MERSELO Zondag: 7e zondag na Driekonin gen. Vastenavond. Kollekte voor de Memisa. Zaterdag: 19.00 avondmis voor Jan Linders. Zondag: 730 H. Mis voor de paro chie; 10 uur Hoogmis voor levende en overleden leden van de Handboog schutterij St. Hubertus; 11.30 H. Mis voor Antoon Verhaag. Maandag: 9.00 H. Mis tot int. fam. van Dijck-van Rijswijck. Dinsdag: 9.00 gest. leesmis voor Willem Claessens en overl. fam. Woensdag: Aswoensdag. Vasten- en onthoudingsdag. 8.30 Aswijding en H. Mis gest. jgt. voor Sibertus Muysers en Anna Maria Weys, te verzorgen door de schoolkinderen; 19.30 Aswij ding en H. Mis voor Johonna van Osch-Janssen. Donderdag: 8.00 gest. jaargetijde v. Lambertus van Meyel. Vrijdag: 8 uur gest. jgt. voor Her man Zegers, echtgenote en kinderen. Zaterdag: 19.00 avondmis voor Jan Linders. Misdienaars: zondag 7.30 Bouten- Wismans; 10 uur Versteeggen J. en Versteegen H.; 11.30 Broeren-Pou- wels. Door de week en zaterdagavond Bouten-Wismans. RECTORAAT VREDEPEEL Zondag: 7e zondag na Driekonin gen. 7.45 vroegmis tot int. van fam. Arts-Berents; 10 uur hoogmis voor goede keuze van nieuwe bisschop. Maandag: 8.30 tot (intentie van fam. Arts-Ploegmakers. Dinsdag: 830 tot intentie van fam. Arts-Lucassen. Woensdag: AS-WOENSDAG (vas ten en onthouding); 7.45 Aswijding en H. Mis tot bijzondere intentie (Horst); 19.30 Aswijding en gez. H. Mis tot intentie van fam. Arts-Kuij- pers. Donderdag: voor de zielerust van Gertruda v. d. Sterren. Vrijdag: tot bijzondere intentie (Horst). Zaterdag: 19.30 avondmis tot (inten tie van fam. van Bakel-Peters. RECTORAAT HEIDE Zondag: 7e zondag na de Openba ring des Heren. 7.30 leesmis uit dank barheid tot intentie van de familie Swinkls-Litjens; 10 uur Hoogmis voor het rectoraat. Akolieten: Jan Nabben en Peter Spee. Misdienaars van de week: Jan en Frank Gielens. Onder de H. Missen wordt de kollekte gehouden voor de Hoogeerwaarde Heer Deken voor zijn veertigjarig Priesterfeest. De Deken zal de opbrengst besteden voor de missiezusters en miissiepriesters van zijn dekenaat, waaronder ook twee zusters van de loeide zijn. Maandag: 8 uur leesmis voor de overl. familieleden van Dijck-van de Winkel. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Leo nardus Spee en Lamberdina Arts. Aswoensdag: vasten- en onthou dingsdag, begin van de vastenaktie. De vastenzakjes worden aan huis be zorgd Om 7.30 wijding en uitdeling van de as, waarna leesmis voor de overl. familieleden van Heijster. Na de H. Mis ook uitdeling van de as. Om 19.30 uür Avondmis met wijding en uitdeling van de as. Donderdag: 7.30 leesmis tot bijz. intentie. Vrijdag: 7.30 leesmis uit dankbaar heid tot int. van de kinderen Camps. Zaterdag: 7.30 leesmis voor het rec toraat. Om 19.30 uur Avondmis voor de overl. familieleden Janssen-Thie- len. RECTORAAT VEULEN Zondag: 7e zondag na de Verschij ning des Heren. 8 uur 5e zesweken- dienst voor zal. Piet Janssen; 10 uur Hoogmis tot bijzondere intentie kind. Willems. Wegens vastenavonddagen H. Mis om 9 uur. Maandag: 9 uur leesmis voor zal. Hub. van Rijswijck (Bejaairdensoos). Dinsdag: 9 uur leesmis voor zal. Cornells van Oers. Woensdag: vasten- en onthoudings dag. Wijding as, uitdeling askruisje. (Bejaardensoos); 7.30 leesmis voor verlaten zielen (M. B.). Donderdag: 8 uur leesmis voor zal. Leonardus de Lauw. Vrijdag: 8 uur leesmis overl. ouders Wakkers-van Kempen. Zaterdag 's avonds (le zondag van de vasten) 7.30 6e zeswekenddenst voor zal. Piet Janssen. Lector 21 febr. H. van Rijswijck. Akolieten: Jan Geelen, Harrie Ver hoeven en Mattie Kunen. 9 uur leesmis zal. Martinus Willems RECTORAAT SMAKT Zaterdag 20 februari: 6 uur (Holt hees): avondmis tot int. van familie Fleuren-Smits; 7 uur (Smakt;) avond mis tot dnt. van familie Wijnhoven- Braun. Zondag: 7e zondag na Epifanie. 7.30 (Smakt) H. Mis voor H. Janssen; 8.30 (Holthees) eucharistieviering met volkszang tot int van fam. Smits-Zee- gers; 10 uur (Smakt) Eucharistievie ring met volkszang voor Martinus Geurts en Anna Maria Heidens. Elke dag 8.30 H. Mis (Smakt). Maandag: 830 voor een bijzondere in tentie. Dinsdag: 8.30 zegen in gezin. Woensdag: 8.30 ter ere van St. Jo zef. Donderdag: 830 voor bijzondere in tentie. Vrijdag: 830 voor bijzondere inten tie. Donderdag vergaderde de wijkraad Noord-West. Men besloot B. en W. te vragen hun plan uit te stellen om op korte termijn een bijeenkomst te houden met de mensen uit de wijken Desselke en Veltum. Men vond de tijd van voorbereiding vrij kort en wenste eerst een persoonlijk gesprek over verschillende punten. Aan het verzoek om personen aan te trekken voor de uitvoering van de volkstelling zal worden voldaan. De uitnodiging van de woningvereniging om een gesprek op dinsdag werd ge accepteerd en besproken werd wat men dde avond te berde zal brengen. De nieuwe subsidie-verordening voor het werk van de wijkraden werd uitvoerig besproken. Er is een lijst opgemaakt door de betreffende commissie van wijkpro- blemen als gangpaden, verbetering van sportgelegenheden e.d. djije zul len besproken worden met de ge meentelijke dienst van openbare wer ken. Ook werd verslag uitgebracht over de forum-avond van consumenten bij de vereniging van zelfstandige on dernemers. Men toonde zich ver heugd over dit kontakt, dat men graag verder uit wil diepen. In de volgende vergaderingen die deze ver eniging belegt om het kontakt tussen konsument en verkoper te verbete ren zal de wijkraad acte de presence geven. Een nieuwe taakverdeling kwam ook op tafel. Die ziet er als volgt uit: Kontaktman met gemeente, wo ningvereniging, wijkraad Veltum en parochieraad Vi-edeskerk is de secre taris W. Frederiks. De commissie die het aanzien van de wijk aangaat en daarover kontakt onderhoudt met gemeentewerken zijn de heren Philipsen en Janssen. De mensen, die kontakt zullen leg gen met de bewoners en de wensen en verlangens zullen noteren zijn mevr. Spee en Zr. Linskens, alsmede de heren Philipsen en Janssen. Deze heren hebben ook zitting in de voor bereidingscommissie van gespreks- avonden met de jeugd, terwijl ze daarbij nog geassisteerd worden door de dames Schrooten en Linskens, als mede de heer Krol. De dames Spee, Linskens en Schoone bereiden de kook- en naaikursus voor, terwijl de dames Spee en Linskens en de heren Frederiks, Ermers en Knol de bijeen komst met B. en W. zullen voorbe reiden. Vice-voorzitster van de wijkraad is mevr. Spee, terwijl Zr. Linskens vice- sekretaresse wordt. Kapelaan Verdonschot, die bij de ze vergadering aanwezig was, ver trouwde dat bij de voorbereiding van de gespreksavonden met de jeugd ook een geestelijke ingeschakeld zal kun nen worden, zodat er ook een betere verhouding kan komen tussen de jeugd uit deze wijk en de parochie. Op 11 maart a.s. zal de algemene 'le denvergadering worden gehouden in de LO-school de Essel.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 14