TT Ons aller welzijn... 0/QJ H&o P°npeiKi remmen Wat u ook kiest,'t voordeel blijft. Jaarverslag van het Recreatieschap Peel en Maas HEMA Politierechter De Post en de Carnaval Massief beukej 13.75 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN drukwerk VRIJDAG 19 FEBRUARI 1971 No. 7 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 14 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.(buiten Venray 5.50) Zoals we vorige week reeds schreven, zouden we nog terug komen op het pas verschenen jaarverslag van het recreatieschap Peel en Maas. Een jaarverslag, waarin wel gewag wordt gemaakt van het toetreden van de gemeente Vierlingsbeek tot de groep van gemeen ten, die samen het schap vormen, doch waarin o.i. jammer ge noeg te weinig te vinden is over de al dan niet bereidheid van de gemeenten Bergen, Arcen-Velden om de missing links van de oos telijke Maasoever te doen verdwijnen. We dachten namelijk dat men bij de voorbereiding van recreatieve voorzieningen aan de westkant van de Maas ook die van de oostkant moet betrekken. En er worden op deze westkant nogal wat recreatieve voorzieningen verwezenlijkt en gepland. VENRAYS PROGRAMMA Voor wat Venray betreft duidt het jaarverslag bijv. aan de uitbreiding van het recreatieoord Vlakwater door het in gebruik nemen van het oude Ambonezenkamp. Ook de aanleg van de midgetgolfbaan aldaar wordt ver meld. De camping van de familie Hubers in Ysselsteyn ten oosten van het na tuurreservaat Heidsepeel wordt in fasen verwezenlijkt. Hier komt uit eindelijk een kampeerpark voor sei zoen- c.q. jaargasten. Met de eerste 6 ha. is men bezig. Hierop komt een camping met toilet gelegenheid voor ca. 1000 gasten. Tussen de regels door kan men merken dat voor deze ombouw van een agrarisch bedrijf tot kampeer park te veel overleg nodig is geweest met allerlei instanties. Men kon hier trouwens al iets van bespeuren op de bijeenkomst met B. en W. in Yssel steyn, waar o.m. bleek dat het plaat selijke LLTB-bestuur niet bijzonder gecharmeerd is op dergelijke gedaan tewisselingen, ook al in verband met mogelijke klachten die kunnen ko men t.a.v. de milieu-verontreiniging. Het besluit van Venrays gemeente raad om 35 ha. van de gemeente- bossen nabij de Boschhuizer Ber gen te verkopen aan de N.V. Clin- gendael in Den Haag is nog steeds niet goedgekeurd in Maastricht. Toch is er diepgaand overleg ge weest over deze kwestie met de Prov. Planologische Dienst. Zoals bekend gaat dit bedrijf daar zgn. tweede woningen bouwen en wil daar een camping oprichten. Na nog vermeld te hebben dat de Rouwkuilen aan Staatsbosbeheer zijn verkocht, dat er een wandelroute is uitgezet in de gemeentebossen aan de Bollonzuil en dat picknickplaatsen komen langs de nieuwe provinciale weg HorstVenray, blijkt het recrea tieschap verder nog betrokken bij de volgende projecten, die in voorberei ding en in studie zijn an onze ge meente: De aanleg van een recreatiepark, de ombouw van een boerderij tot va kantie-appartementen, de stichting van een manege, de aanleg van een camping op Veulen, de recreatieve bestemming van de bossen nabij de Vredepeel en de uitbreiding van de camping De Oude Banier aan de Maasheseweg. Verder staat nog op het programma de aanleg van een goede parkeer- en picknickplaats aan de Deumeseweg nabij de Heidsepeel. Trouwens men wil ook komen tot een betere ontslui ting van dit stukje Peel vanuit de camping Hubers RUILVERKAVELING MERSELO Zoals we reeds meldden, is de po ging om het beekdal in Merselo te kunnen behouden als een klein na tuurreservaat voorlopig niet met suc ces bekroond. Het ministerie van CRM dat hierbij betrokken is, wil schijnbaar een andere procedure. Hoe dat nu af zal lopen, zal de tijd wel leren. Toch hoopt men ook in deze ruilverkaveling de nodige recreatieve voorzieningen te kunnen treffen NIEUW ONDERZOEK De tijd heeft niet stil gestaan sinds het eerste rapport van de landschaps adviseur Ir. Vallen mede aanleiding was tot de stichting van dit recreatie schap. Er zijn andere denkbeelden gekomen o.m. over de situering van campings in bossen. Bewezen is in tussen dat die niet zo gewild zijn. Daarnaast eist bijv. het rijk dat men van provinciale zijde komt met zgn. 5 jaren-plannen op het gebied van recreatie. De ontwikkeling in de landbouw is intussen versneld en landbouwgronden kunnen bebost worden terwijl landbouwers om gaan schakelen op voorzieningen in de re creatieve sector. Intussen heeft ook de agrarische commissie van dit schap een eigen rapport het licht doen zien over de verdeling en indeling van de recrea tieve elementen in deze streek en ook dat vraagt behalve aanpassing van verschillende bestemmingsplannen van de betrokken gemeenten meer studie en overleg. En tenslotte blijkt ook van de kant van het bedrijfsleven meer interesse om geld te beleggen in recreatieve voorzieningen. Dit alles is voor het schap aanleiding geweest om een nieuw recreatie-onderzoek in dit deel van onze provincie te laten beginnen. De voorbereiding daartoe, o.m. om subsidies voor dat doel te verkrijgen, zijn volop bezig. 25.000 toeristische slaapplaatsen zal de totale verblijfsaccomodatie omvatten als alle plannen d|ie het re creatieschap heeft, verwezenlijkt zul len zijn. Geen gering resultaat, mair zo zegt het jaarverslag in zijn be sluit: er ds nog altijd een grote ont wikkeling van mogelijkheden voor openlucht-recreatie tijdens de tiental len weekends en gedurende de snel opkomende tweede vakantieperiode. Het zou dwaas zijn als men dit toe risme als welvaartbrengend element zou verwaarlozen voor al uw van den munckhof n.v. Van beroep was de beklaagde be- tonvlechter. Zelfs zonder die beroeps aanduiding stond daar een zware bouwvakker, met een verweerd ge- zjicht, een jasje dat een maatje te eng was en daardoor nog meer dan an ders de machtige kontoeren van 's mans lijf deed uitkomen „Pruimt U?", vroeg de rechter, om dat zijn kiezen bleven malen en je je onmogelijk voor kon stellen, dat hij met kauwgum bezig was. Het bleken wat achtergebleven vezeltjes te zijn van een runderlapje, die nog verma len werden. Maar toen kon het spel dan beginnen Onze betonvlechter werd beschul digd een jongen van 13 jaren vanaf het steiger een wegwerpfles op zijn hoofd gegooid te hebben, waardoor dat joch behoorlijk pijnlijk was ge troffen Had onze betonwerker nu maar eerlijk gezegd dat dat waar was, dan bleef de zaak even goed ernstig, maar had hïj tenminste niet de sympathie verloren, die een ronde bouwvakker nu eenmaal heeft. Neen, hij deed dat niet. Hij vroeg aan de rechter heel kort-af ginds wanneer het verboden is wegwerpflessen weg te werpen. En hij kreeg als antwoord, dat men die dingen wel weg mag doen, maar niet andere mensen mee naar hun hoofd gooien „Wegwerpen is wegdoen", konklu- deerde onze betonman, maar kreeg te horen, wat hij dan deed als hij zijn auto weg wilde doen. „Gooit U die dan ook drie-hoog van het steigerinformeerde de officier, die keihard zei, dat hij ex pres dat jong met die fles gesmeten had Neen, onze bouwvakker dacht kien te zijn door te blijven ontkennen. Ja hij had die fles naar beneden gegooid, dat wel, maar dat joch had hij hele maal niet gezien. „Gooit u altijd alles naar beneden?"' was de logische vervolgvraag „Ja ook mijn sigaretten-peukje Mag dat soms niet?" „Dat hoef ik U echt niet te vertel len. U bent betonvlechter. Smijt U-de resten staaldraad ook omlaag op de hoofden van voorbijgangers en als er beton over is, kwakt U die dan ook maar weg, onder het motto: weg is weg „Er is nog altijd verschil tussen staal en een peukie „Dat klopt en zo is er ook verschil tussen een peukie en een wegwerp fles „Die was van plastic „Maar toch nog zo hard, dat de jongen een sneel in zijn hoofd kreeg en zich onder doktersbehandeling hteeft moeten stellen De officier zijn geduld was kenne lijk op hij riep de getuigen stug voor stuk naar bannen. En toen bleek dui delijk dat onze betonvlechter hele maal niet kien was, want eer hadden nog al wat mensen gezien, hoe hij was uitgevallen tegen deze jonge man, die achter de bouwschutting was gekomen om zïjn voetbal terug te halenEerst had hij een stuk hout naar de jongen gegooid en toen die plastic fles. En die kwam fatsoen lijk hard aan Toen een van de getuigen ook nog kwam vertellen dat het joch hard- horig was en waarschijnlijk niet eens We leven sned. En het is geen wonder dat er mensen ztfn, die ken nelijk moeite hebben het tempo van deze tijd bij te houden. Daaraan moesten we denken toen we op een gegeven ogenblik nog eens zaten te kijken in het door de gemeente uitgegeven boekje: Venray 1970, waarin behalve de voornaamste gebeurtenissen uit het voorbije jaar ook Venrays groei in cijfers werd vastgelegd Daar kan men bijv. uit lezen dat het gemeentelijk apparaat in 1960 ruim 4 ton kostte en in 1971 bijna 1,9 miljoen guldens gaat kosten. Dik 4x zoveel dus Openbare veiligheid kostte in 1960 bijna 122.000,In 1971 zitten we rond de 1,4 miljoen. Volsgezondheid was in die tijd nog een aangelegenheid van 94.000, maar kost nu dik 4 ton Openbare werken kon in 1960 nog vooruit met nog geen 8 ton, maar heeft in 1971 2,8 miljoen nodig. Cultuur en recreatie was in 1960 een aangelegenheid van 73.442, maar overschrijdt in 1971 de 1,1 miljoen dik. Sociale zorg en maatschappelijk werk vroegen in 1960 7,5 ton maar stijgt dit jaar boven de 2,8 miljoen guldens. In elf jaren tijd, een tijdvak dat iedereen nog kan overzien, een uit groei van kosten, waar weliswaar inflatie ook een woordje bij mee spreekt, maar die desondanks toch duidelijk aantoont, hoe hard het in ons eigen dierbaar Venray wel gaat. En we zijn beslist niet de enige ge meente, die dergelijke staatjes kan produceren LEKKER LAND Deze uitgroei van „gemeentelijke kosten"! moet er het zijne toe bij dragen dat deze gemeente, een lekker land wordt, waarin men leuk kan le ven.... Aldus een duidelijke verta ling, die burgemeester Schols eens gaf op een bijeenkomst van het be grip welzijn en welzijnszorg, voor zo ver die van de overheid afhangt Want een groot deel van deze kos tenstijging wordt veroorzaakt dat ook de gemeente, die vroeger alleen voor openbare orde te zorgen had (later ook nog voor openbare gezondheid en welvaart) nu ook dient te zorgen dat de verworven welvaart zijn steentje bijdraagt tot een groter welzijn van de mensen. Men moet er direct bij zeggen, dat op de eerste plaats het individu, de mens zelf en de omge ving waarin hij leeft, zijn en hun eigen welzijn dienen te bevorderen, maar dat daarnaast ook de mensen en de overheid samen daar het nodige aan bij kunnen dragen en dat er ten slotte de overheid een eigen taak heeft WIJK- EN DORPSRADEN De overheid en zeker niet de ge meentelijke overheid is in deze tijd gehoord had hoe de betonvlechter hem de toegang tot het verboden ter rein had duidelijk gemaakt, toen kon je de sympathie voor deze bouwvak ker in de zaal gewoon horen zakken. „Hier is dus duidelijk geworden, dat deze beklaagde willens en wetens en met opzet deze plastic fles naar de betroffen jongeman heeft gegooid en hem pijnlijk heeft getroffenzo konkludeerde de officier. Het werden 120,of 12 dagen niet meer een soort gezagsinstituut, maar dient er voor te zorgen dat wat de bevolking wil tot uitvoering komt. En wat die bevolking wil, daar komt men het beste achter als men die be volking raadpleegt. Dat kan zijn via de uit de bevolking gekozen raads leden, maar men kan ook nog een stapje verder gaan, zoals wij hier in Venray doen, namelijk door speciale bijeenkomsten te beleggen, waarop „de bevolking" zijn wensen naar vo ren kan brengen Een gevolg (als men dat zo noemen mag) van deze bijeenkomsten zijn wijk- en dorpsraden geworden, die veelal reeds de voorbereiding voor dergelijke bijeenkomsten treffen en zorgen dat daar voldoende gespreks materiaal is VOLDOEN DEZE? Het is opvallend dat in de voor bije bijeenkomsten juist dat welzijn, groot geschreven was. Niet alleen omdat de burgemeester een inleiding hield over dit onderwerp, doch voor al omdat juist vele vragen en wen sen feiitelijk terug te brengen zijn op een beetje meer welzijn, op een beetje meer „lekkerlevenin be paalde kerkdorpen en buurten De een mag dergelijke bijeenkom sten „kanker-avonden" noemen, de ander aanvaart ze als een bepaalde en niet de slechtste vorm van demo cratie, als een goede wisselwerking tussen bestuurders en hen, die be stuurd worden. En daar mag dan rus tig eens met de vuist op tafel gesla gen worden, daar mag het dan rustig eens wat „knisperen" van de kritiek, maar beide partijen kunnen er uit le^ ren. De een dat de overheid geen ijzer met handen buigen kan, de an der dat bepaalde wensen, verlangens meer leven en dieper liggen, dan men aanvankelijk wel dacht. Zo is de dorpsraad of wijkraad een belangrijk instituut aan het worden. Op de ene plaats meer dan de andere, in de ene buurt beter dan de andere. Ook hier is een groeiproces aan de gang, dat naarmate de belangstelling van de betrokken bewoners groter is, zich sneller en beter voltrekken zal HET INDIVIDU We zeiden boven al dat de mens zelf zich ook de eerste plaats dient in te zetten voor zijn eigen welzijn. Dat mag een waarheid als een koe zijn, de feiten tonen duidelijk aan dat daar nog lang niet iedereen van overtuigd is. Dat komt ook wel doordat welzijn een veelomvattend begrip ds, waar aan ieder zijn eigen opvattingen over heeftMaar men konstateert toch vooral in nieuwe wijken een soms schrikbarende nonchalance en onver schilligheid als bet bijv. gaat om leef baarheid van zo'n wijk, als het er om gaat om gezamenlijke initiatieven om van dat nieuwe ook iets moois, iets „lekkers" te maken. Zelf aktief zich hiervoor inzetten, dat bewijst de praktijk, is een zaak, die te weinigen zich aantrekken En toch dient men daarmede eigen welzijn De overheid heeft haar eigen taak ten aanzien van welzijnszorg. Ze dient te zorgen dat jeugd- en jonge renwerk zijn kansen krijgt, dat er voldoende ruimte en gelegenheid is voor recreatie, sport en spel. Ze helpt mede de cultuur te verrijken door culturele dingen en zaken hun kans te geven. Daarin speelt de gemeente raad een grote rol. Daarnaast zijn leefklimaat en het ruimtelijke milieu, wijkvoorzieningen en dergelijke specifiek dingen, die de gemeentelijke overheid in gezamen lijk overleg met de bevolking, met de bewoners dient te verzorgen. En daar moet weer de wisselwer king zijn. Dat vereist goed werkende dorps- en wijkraden (die zich dan ook op andere terreinen in gaan zetten dan alleen de organisatie van een ge- spreksavond), dat vereist ook de be langstelling van de mensen zelf. Het een kan niet zonder h'et ander BELANGSTELLING Tegen die achtergrond bezien zeg gen dan de cijfers, die we in de aan vang van dit artikel noemden nog veel meer dan dat ze zoveel of zoveel maal verdubbeld zijn. Ze zeggen niet alleen dat we heel hard groeien, maar ze vragen ook of die groei de bege leiding krijgt van onder-uit de plaats van bovenaf. Ze vragen ook of ze nuttig besteed zijn omdat lekker le ven in een leuke plaats voor ons en voor hen, die na ons komen, inder daad te verwezenlijken zijn. Veel hangt daarbij af van wat de overheid doet, maar veel ook van wat diezelf de overheid van ons, van U en mij daarover te horen krijgt We dachten dat speciaal in Venray- kom juist die informatie van onder af beter en intensiever kon zijn. MEDEDELING VAN DE P.T.T. Op maandag 22 en dinsdag 23 fe bruari vervalt de 2e bestelling. Ge legenheid tot afhalen van 16.00-16.30 uur. Afd. bestelling Postkantoor Venray BRILLENAKTIE VOOR DE MEMISA Verleden zondag zijn zoveel brillen, monturen en brillenglazen ingeleverd in de bakken in de Vredeskerk, dat we ze moeilijk kunnen versturen. Daarom hebben we een bevriende re latie gevraagd om ze per auto naar Rotterdam te brengen. Dit kan ech ter eerst volgende week gebeuren. Daarom krijgt U a.s. zondag nog eens de kans om brillen enz. dn te le veren. Zoek nog eens of u er nog in huis hebt. De MEMISA is er blij mee voor de missie. Allen dank voor de medewerking. W. Geerits, pastoor Hydrofiel of oogjesluiers. Die^ absorberen goed. Ze zijn heel zacht en oersterk. Merk Marjolein. Goedgekeurd door de Ned. Ver. v. Huisvrouwen. Verrassende kombinatie van mate- riaal-keuze en eenvoud in vormgeving. Donker bruin of blank gelakte stevige klapstoel. Gewoon te mooi om in te klappen. Exklusief voor de Hema. De prijs is 'n lachertje. 13,75 Roomboter- X-JSpf/, Allerhande. Van 1,30 nül.lO.Bereid metl00% roomboter. Hmmmdat wordt smullen. U kunt kiezen uit 9 verschillende soorten. Zo'n flinke zak originele Engelse import drop. 375 gram. Normaal 1,25. Nü2voor 2,25. Om van te blijven snoepen. 'Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 20 februari.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 13