CUSTERS \/camaval bij tummers koop nu philips kieurenTV.ntet 300,-extra inruilpremie TUMMERS- Administratieve Philips kleuren TV goedkoper dan ooit tevoren door ons geweldige aanbod: een extra premie op onze toch al hoge inruilbedragen. Wacht niet langer, koop nu! Gezinsverzorgster PSYCHIATRISCH CENTRUM ST. SERVATIUS VENRAY Politierechter Vastelaovend nadert Rijschool JAN JANSEN RIKKEN Muziekweekend Kleuren TV-ontvanger, 66 cm beeldbuis. Geschikt voor ont vangst van alle Ned. en Duitse kleuren- en zwart-wit uitzen dingen. Pracht meubel, uitste kend beeld en geluid (2 luid sprekers). In teak 2295. inruilpremle 200,— Kleuren TV-ontvanger, 66 cm beeldbuis. Geschikt voor ont vangst van alle Ned. en Duitse kleuren- en zwart-wit uitzen dingen. Pracht meubel met deurtjes. Uitstekend beeld, magnifiek geluid (3 luidspre kers). In noten 2825.- Inruilpremie 300,- Kleuren TV-ontvanger, 66 cm beeldbuis. Geschikt voor ont vangst van alle Ned. en Duitse kleuren- en zwart-wit uitzen dingen. Pracht meubel met jaloeziedeur. Uitstekend beeld en geluid (2 luidsprekers). 2720.- Inruilpremie 300,- GESPREIDE BETALING MOGELIJK RADIO - T.V. - WASAUTOMATEN CENTRIFUGES - STOFZUIGERS EN ALLE ANDERE ELECTRISCHE HUIS HOUDELIJKE APPARATEN. ROERMOND: LAURENTIUSPLEIN 9, TEL. 5134 - HELDEN-PANNINGEN: MARKT 39, TELEF, 1300 - VENRAY: LANGSTRAAT I, TELEFOON 3030. „St- Servatius" is een psychiatrisch centrum voor de behandeling, verpleg'ing en reva lidatie van mannelijke patiënten. Voorde verzorging van het gezin van onze gehuwde medewerkers wier echtgenote door ziekte haar huishoudelijke taak niet kan verrichten, zoeken wij een Dames, niet jonger dan 20 jaar, met oplei ding en ervaring op het gebied van de gezinsverzorging nodigen wij uit te solli citeren bij de afdeling Personeelszaken, Stationsweg 46, Venray, Tel. 04780 - 3344, (toestel 144). MACHINEFABRIEK EN CONSTRUCTIEWERKPLAATS N. V. VENRAY zoekt op korte termijn voor de boekhoudafdeling een (VROUWELIJK) Aan jonge dames in de leeftijd van 18 tot 23 jaar wordt een interessante functie aangeboden met goede beloning en toekomstmogelijkheden. Type-diploma is vereist, terwijl Mulo-d|iploma en eni ge jaren kantoorervaring tot aanbeveling strekt. Wij zien met belangstelling Uw sollicitatie tegemoet. Deze kunt U richten tot de Personeelsafdeling, Maasheseweg 79 - Venray. Elke week vindt u in boekhandel van den Munckhof nv 'n geheel nieuw assortiment binnen- en buitenlandse tijdschriften en illustraties. U mag gerust vrijblijvend komen kijken of er misschien ook iets voor U bij is Ze hadden gewed de twee kamera denZondags aan de stamtafel. Beiden woonden in een nieuwe buurt en men had het onder elkaar druk over de voor- en nadelen van de nieuwe huizen die ze als jonge fami lies onlangs betrokken hadden. Als een van de nadelen had kame raad nr. 1 aangevoerd dat je met 2 sleutels praktisch in de hele buurt binnen kon komen, iets wat kame raad nr. 2 bestreed. „Neen, zo gek was het nu ook weer niet. „Wedden Ja ,er werd gewed om een fles cognac, dat de een bij de ander zo maar binnenkon „En toeninformeerde de po litierechter, die het hele verhaal ech ter al moest kennen uit het proces verbaal Ja, daar stond kameraad nr. 1. Een jonge knaap, die wat schuchter naar zijn vrouwtje keek, dat achter in de zaal stond, als een soort geestelijke stut en steun. En die had hij wel no dig, want het zweet stond dik op zijn gezicht en de politierechter moest heel wat keren vragen: „En toen?" voordat hij het verhaal er helemaal uit gewrongen had Zoals dat meer gaat, werd ook die weddenschap vergeten, totdat hij 's avonds een keer laat van een ver gadering terug kwam en in het licht van de maan het huis van kameraad 2 passeerde. Toen dacht hij er opeens aan, ter wijl hij in zijn zak met de sleutel van zijn eigen achterdeurtje speelde. Of de man er nu schuld aan was of de biertjes die hij had gedronken, werd niet verder uit de doeken gedaan, maar opeens zaït de sleutel van zijn achterdeur in die van zijn kameraad. En wat nog erger was, die sleutel paste in het slot ,dat netjes openging, toen hij de sleutel omdraaide Toen was er het triomfantelijke ge voel weer eens gelijk gehad te heb ben en een fles cognac de zijne te kunnen noemen. En in dat triomfan telijke gevoel wilde hij dan meteen zijn kameraad maar laten delen, al moest hij hem daarvoor uit bed ha len. En zo beklom hij de trap naar de slaapkamer van zijn kameraad om zijn trofee te halen, deed de deur open, stak het licht aan en riep hard „kiekeboe Maar dat kiekeboe had een enorme uitwerking. Want licht en ge schreeuw wekte de echtgenote van kameraad 2 uit haar schoonste dro men en verschrok het mens zodanig dat ze begon te gillen, dat men haar 4 straten verder nog kon horen Kameraad 2 was nergens te zien en bleek later ook naar een bijeenkomst te zijn. Zijn argeloos vrouwtje wist van geen weddenschap af, voelde zich alleen belaagd door een hele bende rovers en bleef onveraard gil len. Toen kameraad 1 geschrokken van die reactie nog de hand op haar mond wilde leggen om eindelijk te kunnen verklaren het hoe en waar om, beet ze hem haast de vingers af en bleef gillen tot de hele buurt wak ker was en op straat kwam. Daar had men intussen de politie gewaarschuwd, die met blauw licht aan kwam rijden en toen heeft de buurt dagen kunnen praten hoe daar kameraad nr. 1 uit huis gehaald werd met een bloedende hand, terwijl me vrouw nog steeds nagilde als een si rene, die op hol geslagen is Op het politiebureau moest het he le verhaal uit de doeken worden ge daan. Later heeft hij zijn excuses aangeboden bij de sirene, die echter niet werden geaccepteerd. Het mens bleek nu nog altijd gil-neigingen te moeten onderdrukken en als ze hem alleen maar zag Neen, inbraak is h'et niet geworden, wel huisvredebreuk. Op de eerste plaats bij zijn kameraad, maar op de tweede plaats ook bij zijn eigen vrouw, die het maar een hele vreem de zaak vond dat haar man door de politie van een andermans vrouws kamer afgehaald moest worden. En het is dank zij de sportiviteit van ka meraad nr. 2 geweest dat ze uiteinde lijk het verhaal van die weddenschap is gaan geloven. Hij is dat zelf komen vertellen Maar in de doofpot kon de zaak niet en zo moest hij nu in het open baar zijn zonden belijden. Een kar wei, dat hem liters aan transpiratie kostte en hem na vonnis nog eens 75,armer zal maken Prins Mathieu I is gegaan, Prins Hans 1 is gekomen. En dat in een Circus Mök voorstelling, die het af gelopen weekend geklonken heeft als een klok. Vorst Jan en Rinus Rats hebben twee dagen bewezen een plaats waardig te zijn in Venrays Beejekurf, die ze vooral zaterdag avond met vlag en wimpel veroverd hebben. Dat ze daarbij grote hulp ge had hebben van de dames R. Verheu gen en Custers-Mulders en van de heren Matthies en Basten, de hof kapel, het hofkoor, de zanger van het Venrayse lied G. Linssen en het bal let van de gymnastiekvereniging en met uitzondering van de buutreedner Wouters alles met eigen mensen en eigen teksten deden, maakt hun ver diensten alleen maar groter. Een zit ting, die uitliep op een show, waarin het machtige decor opviel, de prach tige costumering en waarin zelfs de toneelverlichting een heel eigen rol ging spelen. Allemaal kruiden voor een menu, dat smakelijk werd opge diend en waarin Venrays toestanden en wanstanden met milde spot ver werkt waren. Men heeft er smakelijk van gegeten, getuige de vele prettige reakties, die samenstellers en bren gers te horen kregen. En als het eind en toppunt van de zaterdag was er het droeve einde van Mathieu I, die voortaan in de A.P.K. is „opgeboren" en het verschijnen van Hans Tho massen, die als Prins Hans 1 de lei ding gaat nemen van Venrays vastel aovend, met als adjudanten Bert van Haren en Paul Corver. Gezien hun eerste optreden op de onofficiële re ceptie na de voorstellingen van Cir cus Mök en zijn eerste woorden tot het talrijke publiek zal het waarach tig wel gaan. VORSTENHAL Dat kan men trouwens zelf nog eens beoordelen, heden vrijdag als in Prinsenhof het bal voor gehuwden om 8 uur van start gaat. Een bal dat tot in de kleine uurtjes duurt en dat sinds jaar en dag de naam heeft van een van de plezierigste bals te zijn voor vastelaovend. Er zijn al veel mensen, die een kaartje vooraf hebben willen kopen, maar men kan gewoon terecht aan de zaal en Prinsenhof is groot genoeg om al de verklede gehuwden een ple zierige balavond te bezorgen. ONDERTROUWBAL Trouwens de Prins krijgt weinig rust, want zaterdagavond is hij op het zgn. ondertrouwbal, dat dan in de schouwburg plaats vindt. Daar organiseert de hockeyclub onder aus piciën van de Piëlhaas haar jaarlijk se bal, dat nu in het teken staat van de ondertrouw van het boerenpaar dat dit jaar de boerenbruiloft leidt. En ook dat wordt gewoontegetrouw een leuk feest, temeer waar de Raad van Elf voor beide bals de nodige „flauwekul" in petto heeft, die de zaak alleen maar plezieriger gaat maken. Men kan dus in dit weekend vast de vastelaoveslucht in volle teu gen happen BRONZEN PIELHAAS Maar bij alle flauwekul kan de Piëlhaas ook ernstig zijn. Dat heeft hij bewezen door de instelling van de onderscheiding van de Bronzen Piëlhaas. Een bronzen beeldje, voor stellende een haas, die het Venrayse wapen vasthoudt. Dit beeldje wordt in de toekomst ieder jaar gegeven aan een Venrayer, dame of heer, die zich naar de mening van de Piëlhaas bijzonder verdienstelijk heeft ge maakt op allerlei terrein voor de Ven rayse gemeenschap. Deze onderschei ding die wordt uitgereikt op het Hof bal, wordt dit jaar gegeven aan de heer Ben van Daal. Een figuur die praktisch iedereen kent door zijn werk bij de PLEM, waar hij intussen ook al zijn jubileum gevierd heeft, maar die men daarnaast kent om zijn werk voor voetbalclub en zijn klaar staan voor alle Venrayse verenigin gen, die klusjes opgeknapt moeten hebben De man op wie nooit tevergeefs een beroep wordt gedaan of het nu geldt voor de bloedtransfusie of om de ver lichting van het Odapark of om met de een of andere groep jongeren er op uit te trekken, de heer van Daal staat altijd klaar. Om die bereidheid en die hulpvaardigheid enigermate te belonen krijgt hij dat unieke bronzen beeldje aangeboden op het Hofbal. Maar dat duurt nog enkele weken CYCLECROSS K.P.J.L. VENRAY Afgelopen zondag hield de KPJL Venray haar jaarlijkse cyclecross. Iedereen had gezorgd voor een prachtig crossfietsje. Bij de dames werd A. Jans-Beken le; M. Direks 2e; Tr. van Dijck 3e. De rest volgde op lange afstand. De heren eindigden als volgt: 1 Sj. van Dijck; 2. J Jans-Beken en 3. A. Janssen. Wie autorijden wil leren, moet het bij Jansen proberen. Nu ook lessen in D A F Bevrijdingsw. 8 tel. 01780-1600 Uitslag rikwedstrijd, gehouden in café Michels op 25 januari jl.: Na loting le en 2e prijs resp. Hr. van Ooi 494 Hr. Theunissen 494 3 Hr. Buyssen 480 4 Mevr. Lenssen 474 5 Hr. Hendriks 419 Middenprijs Hr. Custers, Venray 387 Meest bet. Mevr. Simons. A.s. maandag 7.30 uur wederom rikken in Hotel Kemps, waar weer prachtige prijzen zijn te verdienen. VAN DE MIDDELBARE SCHOLEN VAN VENRAY Vrijdag 12 februari om 3.15 uur in de schouwburg: Een concert door het LSO met na afloop een onderhoud met de leden van het orkest, ter nadere kennismaking met de in strumenten, voor de middenklassen 3 en 4. Vrijdag 12 februari om 7.00 uur op het Boschveldcollege: Opening van de tentoonstelling: Muziek in woord en beeld, waar werkstukken te zien zijn die de muzikale leerlingen speciaal voor Uw belangstelling hebben vervaardigd. Om 7.45 uur in de aula van het Bosch veldcollege: Een concert van het schoolorkest: Bojema, het schoolkoor: „Capricio" met als gast de Zangertjes van St. Frans. Zelfs twee Spaanse gast arbeiders: Alfonso Garcia Cano met zang, en Justo Rodriquez San chez met gitaar, voelen zich aange trokken door dit gewéldige muziek festijn. Zaterdag 13 februari om 10.30 uur in lokaal 216 van het Boschveldcollege: Een grammofoonplatenconcert, ge presenteerd door de heer C. Mar let met werken van de componist: Serge Prokowiew. Tegelijkertijd op de aula van Jeru salem: Een grammofoonplatenconcert gepresenteerd door de heer R. Ber- ben met werken van: Igor Stra- winsky. Zaterdagavond 13 februari om 7.930 uur in lokaal 216 van het Boschveldcollege: Het optreden van kamermuziekensemble Concertino. Voor belangstellenden is er altijd gelegenheid om een kaartje te be machtigen via het Boschveldcollege: Zuidsingel 1. Vanaf 1 februari tussen 9.00 en 16.00 uur. Verder is er nog voor liefhebbers op zondag 28 februari om 1.30 uur 'n orgeltocht via: St. Oedenrode, Lies hout, Kasteel Crooy, Eindhoven, Hel mond 1

Peel en Maas | 1971 | | pagina 10