WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Venray's Vroede Vaderen vergaderden. BEL BIJ BRAND 392 9 Dinsdagen in de Paterskerk Bij de opening van het Pompstation aan het Veulen. §cc$li[d mikiezingen Zaterdag 4 Maart 1950 No. 9 Een en Zeventigste Jaargang Druk en Uitgave Firma van den Munckbof Drukkerij Kantoorboekhandel Grootestraat 28 Telefoon K 4780 512 Postrekening 150652 PEEL EN MAAS Advertentieprijzen op aanvraag verstrekt Abonnementsprijs per kwartaal: voor Venray fl 1.00 buiten Venray fl 1.20 uitsluitend vooruitbet. Waterleiding. Qrondverkoop. T.B.C.-onderzoek. Dossiers onbereikbaar Alvorens de VOORZITTER met de officiële agenda van deze Raadsver gadering wilde beginnen, memoreerde hy in een korte toespraak, welke door de heren Raadsleden staande werd aanhoord, ue vele en ver dienstelijke werken van oud-burge meester van de Loo, die Zaterdag j.l. werd begraven. 35 jaren aldus Spreker is Oscar Louis Pierre van de Loo inwoner geweest van Venray en daarvan heeft hy' 22 jaren het beleid van Venray in handen gehad. In het kort wees de VOORZITTER dan op het werk van de overledene, in samenwerking met Poels en Rutten, ter ontginning van de Peel, het stich ten van Ysselsteyn, de voorbereiding van Peelplan Zuid en de Vredepeel. Hy herinnerde aan de aanleg van electriciteit, riolering en van nieuwe straten en wegen, alsmede aan de verbouw en uitbreiding van het Raadhuis en van de verschillende scholen, zowel in de kom als op de kerkdorpen. Spreker noemde van de Loo een vruchtbaar en energiek werker, on der wiens beleid het inwonertal van onze gemeente steeg van oooo tot 14000 inwoners. De VOORZITTER stelde voor, om voor de zielerust van de overledene een H. Mis te laten opdragen. Ingekomen stukken waren er ditmaal niet veel. De schry- vens van Ged. Staten, die de volgen de raadsbesluiten goedkeurden: a. het aangaan van een geldlening van f 125.000.— b. idem van f 350.000.— c. idem van f 150.000,—; d. tot ruiling en verkoop van grond, werden voor kennisgeving aangeno men. Hetzelfde gebeurde met een schrijven van de Vakgroep Assuran tie-agenten, die de Raad verzocht neven-functies van assurantieagent door ambtenaren tegen te gaan. Doordat er voor de gemeente amb tenaren reeds een algemeen verbod is om een neven-functie te aanvaar den, was verder commentaar over bodig. Waterleiding. Doordat de gemeente aandeelhouder is in de N.V. Waterleiding Maatsch. voor Midden- en Noord Limburg, is zij volgens de statuten verplicht zich garant te stellen voor haar deel van het aandelenbezit (7/24), voor aflossing en rentebetaling van de leningen, die door bedoelde maatschappij zyn aan gegaan ten behoeve van haar bedrijf. Nu wordt door dit bedrijf een lening afgesloten van f 3.217.000.— en nu is de vraag of de Raad deze garantie verklaring, die volgens B. en W. zonder gevaar is, kan goedkeuren. De heer VAN HAREN meende, dat B. en W. de zaak toch wel wat al te gemakkelyk voorstelde. Als er geen gevaar is behoeft men ook niet garant te blijven. Maar nu hy toch over de waterleiding aan het spreken is, meende hy te moeten wyzen op een artikel in de Volkskrant, wat de waterleiding in Venray een misluk king noemde, omdat er zo weinig aansluitingen komen en slechts de huizen der gemeente een uitzondering vormen. Volgens dit blad is slechts 30 pet. van de mensen, die een aan sluiting kunnen krijgen, bereid water-, leiding te nemen. Spreker vroeg zich af of dat niet veroorzaakt werd door de hoge kosten van aansluiting bin nen en buiten het huis. Was er geen oplossing te vinden dat die aanslui ting van buiten af gratis gedaan werd door de waterleiding, waardoor het publiek gauwer tot aansluiting zou overgaan. Kon B. en W. boven dien de aansluiting niet verplichtend stellen. De heer JANSSEN vroeg of de ge meente alléén een garantie voor de 3 millioen moest stellen, maar uit het, antwoord bleek, dat de gemeente slechts voor 7/24 deel garant stond. Wat verder het artikel in de Volks krant betrof, vond hy het op zyn minst genomen zeer voorbarig, een mening die door de heer VERMEU LEN werd gedeeld, immers de water- leidingaanleg is nog niet eens klaar, terwijl dagelijks nien we aansluitingen worden klaargemaakt. De heer SELDER vond de aanslui tingen ook veel te duur en stemde met het voorstel van Van Haaren in. De heer ODENHOVEN had iets over ..verplichtend" gehoord, maar vond dit onjuist, er zyn huizen ge noeg met goed water, die daarom geen waterleiding nodig hebben. De VOORZITTER had de laatste dagen juist een rapport gezien van de Waterleiding en zij was tot heden zeer tevreden over Venray, men kan dus moeilijk anders zeggen alsdat de Volkskrant er naast zit. Inderdaad zyn de aansluitingen nog in volle gang en geen mens kan nog met cijfer» aankomen. Op ie Maart wordt het pompstation geopend en spreker was er van overtuigd, dat dan andere cyfers ten gehore zouden worden gebracht. Men behoeft voor de finan ciële kant niet bang te zyn, daar het Ryk zich borg heeft gesteld voor de rendabiliteit. Voorzitter meende, dat men vol vertrouwen de toekomst mocht zien. Wat de goedkope aan sluiting betrof, hierover zou zeker gesproken worden met de directie. Scholen De school in Castenray wil een nieuwe methode invoeren voor het Godsdienstonderwijs en daar een en ander redelijk was bevonden, had de Raad er geen bezwaar tegen dat de gemeente er in meebetaalt. De U.L.O.-school (Pasehalis) in Oos trum had in 1947 en 1943 een vak onderwijzer voor lichamelijke oefenin gen gehad en die man kostte geld. Daar een en ander ook volgens de wet gebeurd was, kende de Raad deze school voor 1947 f 520.— en voor 1948 f 49S. toe. De vaststelling van de bedragen, die de scholen jaarlijks per leerling ontvangen en die ieder jaar voor 1 Maart moeten zyn vastgesteld, hebben het vorig jaar nog een heel dispuut opgeleverd. B. en W. wilde het dit jaar niet zo ver laten komen, maar nam de cyfers over van vorig jaar. Voor het lager onderwijs f 18.30; voor het voortgezet lager onderwijs f 28.50 en voor ULO f31.10. Voor de B.L.O.school geldt sinds kort dezelfde regeling, maar doordat het bestuur van die school onmogelijk de begro ting klaar kon hebben, heeft B. en W. besloten in overleg met de hoofdinspectie de vaststelling van dit bedrag uit te stellen tot later. Hiermede verenigde zich de Raad zonder hoofdelijke stemming. Salarissen. Ged. Staten is van plan de salaris sen voor de ambtenaren van de Burgerlijke Stand te veranderen en wel zo, dat de verschillende toelagen in de salarissen worden opgenomen, met ingang van 1 Juli 1947. De Raad kon zich met dit plan verenigen. Grond. Naby kavel 19 Vak I in Ysselsteyn is een terreintje voor verpachting beschikbaar gekomen, waarop de Stichting Peelboerderyeneen boerderij wil bouwen. Dit terrein is groot 1.6 ha. De pachteres, de Wed. J. Willemse vindt dat best, maar geeft dan een ander stuk van 2 ha. vrij voor ver pachting aan derde. Hiervoor waren 3 candidaten en het lot heeft beslist ten gunste van G. Koenen te Yssel steyn L 32, die dit stuk kan pachten voor f 45 per ha. per jaar. De Wed. Willemseheeft dit nieuwe stuk het eerste jaar gratis, het 2de en 3de jaar voor f 40.— en 4de, 5de en 6de jaar voor f 45.— per ha. Zonder hoofdelijke stemming ging de Raad hiermede accoord. P. Janssen, H. Valckx en L. Dijk- mans hebben aan de Smakterweg perceeltjes gemeentegrond in pacht, groot 2,22,6 ha., 1.15,7 ha. en 1,21,8 ha. Zy' willen deze grond kopen en de desbetreffende commissie had de pry'zen als volgt vastgesteld: No. 1 f 800, no. 2 f 1000 en no. 3 f 900 per ha. De gegadigden zyn hiermede accoord gegaan en als de Raad het goed vindt, kan de koop doorgaan. Ook de Raad had hiertegen geen bezwaar. B. van der Sterren heeft by zyn grond een stukje van de gemeente liggen van 4,3 are, dat hy wil kopen en aangezien de gemeente hier toch niets aan heeft, vindt de Raad het best, mits van der Sterren er f 43 voor geeft. P. van Well te Ysselsteyn heeft langs zijn eigen grond over ongeveer 200 meter een strook gemeentegrond liggen, van ongeveer 40 meter diep. Deze zou hy graag kopen en de Raad vond dit goed, mits er een pry's ge vraagd wordt van f300 per ha. T.B.C.-bestrijding. De VOORZITTER bracht nog een nieuw voorstel van B. en W. naar voren, nl. om de begroting 1949 te wijzigen. Daar is allereerst de electrificatie van het industrieterrein en de aanleg van riolering hiervoor. Dit is een post van f 57.500, die hier nog op moet komen. Verder heeft de T.B.C.-con- trole in onze gemeente een tekort opgeleverd van f 5000.—, die de ge meente moet bijbetalen. De heer VERMEULEN wou van dit laatste dan toch wel eens eerst nadere gegevens hebben, waarop de VOORZITTER een brief voorlas, waaruit bleek, dat in onze gemeente 12.477 personen zijn doorlicht, wat f 13.100 83 kostt». Hiervan i« éoor de bevolking vrijwillig f 8.076,25 bijge dragen, zodat er dus een tekort is van f 5032,60 en dit moet de gemeente bijbetalen. De heer VERMEULEN wilde aller eerst wel eens weten waar die „moet" vandaan komt, waarop de VOORZIT TER antwoordde, dat in 1949 plotse ling de mogelijkheid aanwezig was om Venray op T.B.C. te onderzoeken. B. en W. heeft toen, juist omdat het kort dag was, gemeend in Venrays. belang te handelen door de betrokken instelling te garanderen, dat een eventueel tekort door de gemeente zou worden bijbetaald, natuurliyk mits Ged. Staten hun toestemming gaven. De heer VERMEULEN vond deze handelwijze wel vreemd, hy kon heel goed begrijpen dat een en ander wel overhaast te werk moest gaan. Maar al met al had hij liever eens een onkostenrekening gehad. De heer VAN HAAREN merkte op dat nu iedere persoon f 1.50 kostte, wat hy by zo'n massa wel zeer veel vond, maar de VOORZITTER wees er op dat alleen de installatie al f 65.000.— kost, laat staan de diverse dokteren en medewerkers alsmede de vrachten en het 7ervoer. En per slot van rekening moet de Raad er wel aan denken welk een weldaad dit onderzoek voor Venray was, want wie de resultaten hoort, zal wel weten, dat het de hoogste tijd werd. Juist daarom heeft B. en W. dit be sluit genomen. De heer VERMEULEN bleef er echter op staan, dat eerst een on kostenrekening getoond wordt en dat dit bureau dan maar zolang moet wachten. De VOORZITTER wees er op, dat reeds op betaling werd aangedrongen, reden waarom het nu alsnog in de vergadering kwam, maar zelfs dat overtuigde de heer VERMEULEN niet, die hoofdelijke stemming vroeg over het voorstel van B. en W., maar door de rest van de Raad in de steek gelaten werd. De heer FR. JANSSEN merkte dan nog op, dat we hier wel over de be groting 1949 zitten te praten, maar dat Ged. Staten die nog steeds niet heeft goedgekeurd en zo zullen deze veranderingen misschien weer een aanleiding zyn om ze nog langer te laten liggen. Hierdoor kunnen zo al verschillende plannen niet uitgevoerd worden en is het werk van de secre tarie allemaal voor niets geweest. De VOORZITTER stelde hem ech ter gerust, deze veranderingen zouden de goedkeuring niet vertragen. Vuilniswagen Verder was er nog een wijziging voor de begroting 1950. Er was ge klaagd over de vuilniswagen, dat deze, doordat hij onbedekt was, altyd stof en vuiligheid verloor. Gemeentewerken had onderzocht wat hiertegen te doen was, maar er scheen geen ander kruid voor ge wassen te zyn als de bouw van een nieuwe vuilniswagen. Hiervoor vroeg de dienst f 2500 voor een truck en f 1000 voor de opbouw. De heer VERMEULEN wou B. en W. nog eens op het hard drukken, om de Venrayse Middenstand in te schakelen, waarop de VOORZITTER repliceerde, dat dit te proberen was. De oude Gasfabriek De Rondvraag werd geopend door Wethouder WINTELS, welke nog eens terugkwam op de vraag van de heer Odenhoven in de vorige verga dering, waar die sintels gebleven waren by de Gasfabriek. Nu bleek, dat er 58000 kg. verkocht waren voor 50 cent per 100 kg. en zo heett de gemeente f 293.30 ver diend. De heer ODENHOVEN kon dat zo buitengewoon niet vinden, als men een en ander beter bekend gemaakt had, dan was er minstens f 1.— per 100 kg. te krygen geweest. Bovendien vond hy die hele ver- koperij van de inventaris van de oude gasfabriek nogal vreemd. Waar om ging dat allemaal zo stil en waarom werd hiervan r.iots bekend gemaakt. Uit het daaropvolgende dispuut bleek, dat de Firma Robben naast het waardeloze oude ijzer, ook nog goede dingen gekocht had, als byv. het aandryfwork van de cokes pers, die daardoor waardeloos werd. Wethouder WINTELS zou een en ander wel eens onderzoeken. W ederopbou w-dossiers. De heer Fr. JANSSEN had ver wacht, dat met de overgang van het Bureau Wederopbouw de verschillen de dossiers ook meegekomen zouden zyn, maar deze bleken in Maastricht te liggen, wat natuurlijk de werk zaamheden voor een groot deel ver traagden. Spreker zou graag hebben, dat hiertegen eens een flink profeest zou worden ingediend en wil Maas tricht ze niet afgeven, dan een com missie rechtstreeks naar Den Haag te zenden, om de Minister eens van deze nonsens op de hoogte te bren gen. Verder vroeg hy de aandacht van B. en W. nogmaals voor de zandaf- gravingen tegenover het Ziekenhuis waardoor weer een stuk natuur- s«hoon gaat verdwijn»». Nu daar straks nog gesproken is over stukjes grond, waar de gemeen te toch niets aan heeft, wilde spr. de aandacht eens vestigen op de oude wateraflossing de Burggraaf vanaf de Stationsweg naar Tuinstraat en Ak- kerweg. Deze is ook maar rustig door de mensen ingepalmd. De w&toraflossing aan de Wieën- weg was door de ophoging van de weg naar de Enge Steeg zeer slecht en moet verbeterd worden. In zijn antwoord deelde de VOOR ZITTER mede, dat hy het roerend eens was met spreker inzake de .dossierkwestie", maar Maastricht schy'nt ze nodig te hebben in verband met de herzieningen, die zyn ont staan door de nieuwe wet op de jerlogsschade. Intussen is beloofd, dat men de nodige dossiers veertien dagen ter inzage kan hebben. B. en W. zullen echter èn in Maas tricht ön in Den Haag al 't moge lijke te doen om de papieren hier te krijgen. De zandafgravingen hebben de aan dacht van de politie, daar ook de eigenaar geen afgravingen meer toe staat. Wordt er nu een gesnapt, dan gaat hy onherroepelijk op de bon. De gekaapte waterlossing op de Stationsweg zal naar zijn rechtmatige eigenaar terugkeren, terwijl aan de Wiënweg voor verbetering gezorgd zal worden. Markten De heer VAN HAAREN was liet opgevallen, dat de markten zo weinig bekend gemaakt werden, zou het niet mogelyk zyn, dat hier eens wat meer reclame voor gemaakt wordt, daar deze vroeger toch aHerwege bekend waren. Verder zou hii de politie willen ver zoeken wat soepeler te willen zijn by de paardenmonstering, men moet toch een paard vrij uit laten draven. Misschien weet Gemeentewerken dan ook nog een plaatsje voor een vee- berg, om het in- en uitladen van vee te vergemakkelijken. De VOORZITTER was van mening, dat er genoeg reclame gemaakt werd maar zou een en ander eens nader bekijken. Wat de monstering betreft, het verkeer mag nu eenmaal niet in gevaar gebracht worden, maar mis sehien dat op de Kempweg nog plaats is en dan kan men daar maar draven en rennen. De heer CAMPS is van mening, dat er voor een veeberg geen plaats is, maar als Gemeentewerken een stevige veebrug maakt is alle leed al geleden. Gemeentewerken zal eens aan het timmeren slaan Peelontgiiiningen De heer WISMANS heeft tot zyn grote verwondering de nieuwe ont gonnen kavel nog niet op do agenda zien staan voor de uitgifte. Nu wordt het weer een jaar wachten, maar de VOORZITTER meende, dat op een volgende vergadering dit punt zeker aan de orde zal komen. De heer ODENHOVEN heeft daar straks tot zyn genoegen bemerkt, dat de gemeente zo vlug met betalen is als daarop wordt aangedrongen. Maar dat schy'nt alleen voor mensen en instellingen buiten Venray. De men sen in Venray die aan de gemeente stukken grond verkocht hebben, zit ten al twee jaren op hun centen te wachten en hebben reeds meerdere malen op betaling aangedrongen, tot heden echter zonder resultaat. De VOORZITTER deelde mede, dat men druk bezig was met opmeten, nagaan op het hyrotbeekkantoor e.d. maar de heer ODENHOVEN vertelde dan, dat men al twee jaren druk bezig was en dat het nergens op leek, maar de VOORZITTER meende toch, dat binnen afzienbare tyd resul taten zouden komen. De heer SELDER was B. en W. dankbaar voor de plannen voor de nieuwe vuilniswagen. De heer STEEGHS zou graag zien, dat op de gehuchten ook eens wat nieuwe woningen gebouwd werden, want daar zaten nog verschillende echtparen in kippenkooien en andere mensonterende woongelegenheden. Verder waren op de weg naar Klein- Oirlo 4 wagons sintels gekomen, maar spreker hoopte, dat dit slechts een voorproef zou zyn van wat nog komen zou. De VOORZITTER vertelde, dat van de 4 conventionele woningen, die de gemeente kreeg voor 1950, er twee in Castonray zouden komen, dus men moest daar maar niet klagen. Zouden er nog wat woningwetwoningen los komen, dan kregen de kerkdorpen natuurlijk ook hun rechtvaardig deel. Wethouder WINTELS deelde verder mede, dat aan sintels niet te komen was, zo gauw er waren kreeg de weg naar Oirlo ook weer een portie. De heer VERMEULEN vroeg hoe het stond met de nieuwe straatnamen. Binnenkort zou echter, volgens de Voorzitter, hierover meer te horen zyn, waarop de heer VAN HAAREN naar voren bracht, dat ze hopenlyK geschiedkundige namen zouden kry gen. Aldus werd toegezegd, waarna de Raad in besloten zitting ging. „Now motte toch es komme kieke" Nou, St. Antonius, wat is dat Venrods toch 'n aorig taaltje I Daar zult U boven toch wel een werk mee hebben om dat allemaal te verstaan. Niet alleen de verschillende talen in do verschillende landen, maar elk dorp heeft zowat z'n eigen taal, en wordt daar maar eens wys uit. Voor U een peulschilletje. Zelf kwam U uit Portugal, maar U preekte meteen in het Italiaans, in het Frans, in het Turks, en of ze het ver stonden? Kerken liepen vol, en dat doe je toch niet als je een predikant niet verstaat. Ja, Antonius, U bent wat we noemen een cosmopoliet. U verstaat Kirchrods net zo goed als Venrods. En zeker Venrods, want er zyn er heel wat in ons dorp die tot U bidden, want.... U verhoort ze. Nu alweer drie gebedsverhoringen. „Now motte toch es komme kieke" hebt U gezegd in onze taal tegen de heiligen, die in de hemel vlak by U in de buurt zitten. „Waor kieke??" Hoe ze in Venray vasten?? Nië I Maar nu we ineens denken aan vasten, hebt U dat ook gehoord wat de mensen er allemaal voor moeilijkheden over maken. En hebt U ook gezien wat ze er soms aorig mit umspringe Wat ze er allemaal over zeggen. „Dat kan ik nieDas niks vur meej. Veuls te duur. Die kies, en eier en visEn die ping piug, di6 haaj ik nie um dat allemaol te koëpe. Ik kan nie vasten, heurl" Kom, kom, kom mensen. Daar moet ge wat voor over hebben. Vasten, dat moet ge voelen. U weet toch wel, wat Christus gezegd heeft, dat be paalde ondeugden niet uit een mens gaan zonder vasten èn gebed. Niet gebed alleen, maar ook vasten. Dat hoort by elkaar. En wilt ge een goed christenmens zyn, dan moet ge nummer één willenondeugden eruit, en dus ook het middel: vasten. En dan niet, zoals wij dat willen, maar zoals de kerk dat voorschrijft namens God. Dat heb ik, Antonius ook in myn leven godaan, en... wilt ge hebben dat ik U help, dan ook dót vol brengen. Afgesproken. Twee derde Twee derde. Ja, mannen, prima. Now mot ge toch es komme kieke. Waor? Op dat oksaal. Al voor twee derde vol. Maak daar een VOLLE maaltijd van a.s. Dinsdag. El-vol. Dat mag in de vasten, 's Avonds, en dat EI is nie£ duur. Tot Dinsdagavond dan half acht. Onder de titel„VER VAN DE BOOM." Begry'p je de titel? Nië! „Dan motte toch es komme kieke." Vrydag 10 Maart a.s. zal het feest zyn op de Breeheide aan het Veulen en zal de vlag wapperen van het vriendelijke gebouw, dat daar is neer gezet en waaruit door allerlei ge heimzinnige manipulaties Venray van water voorzien wordt. De vlag zal dan wapperen vanaf het nieuwe Pompstation en Dr. Mun tendam, de staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken zal dan de watervoorziening-installatie in werking stellen. Hierbij zullen o.m. aanwezig zijn de Commissaris der Koningin in ons gewest, de directeur en secretaris van het Rijksinstituut voor Drink- wateivoorziening, alsmede technische ambtenaren van deze dienst. We zyn er eens een kykje gaan nemen en men was reeds volop bezig voorbereidingen te treffen voor dit feestelijk gebeuren. De wegen worden opgemaakt .en men probeert in de zanderige vlakte voor het gebouw een tuintje aan te leggen. Binnen was men druk aan het poetsen en het was met enige moeite dat wy' een der „bazen" om tekst en uitleg konden vragen. Zoals bekend, heeft Venray dit pompstation gekregen, omdat na de oorlog het bouwen en herstellen van waterleidingen in het getroffen gebied door een subsidie van het Rijk moge lyk was en van deze mogelijkheid heeft men geprofiteerd om hier deze aanleg klaar te krygen. Onder leiding van het Rijksinsti tuut voor Drinkwatervoorziening is nu dit gebouw tot stand gekomen met zyn hypermoderne apparatuur, dat bestemd is de watervoorziening te regelen van Venray en zyn kerk dorpen, benevens Horst, Sevenum en de Maasdorpen. Onbegrijpelijk is het voor een gewone sterveling, wanneer hy dit gebouw binnenkomt. Zware motoren brommen er hun lied. grote schakelborden staren u geheinr zinnig aan en zwaar verzilverde ketels ryzen op uit de kelders en overal slingeren zich de buizen. Ieder gewone sterveling ziet tussen water en water ge6n verschil al zal moeder de vrouw wel eens klagen, dat 't ene meer zeep vraagt voor de was als het andere, maar voor de rest is en blijft water, water. Wie hier echter in het heilige der heilige is binnen mogen gaan, n.ml. in de filterkamers, ziet, dat in water, dat uit een viertal 60 meter diepe putten wordt opgepompt, nog heel wat ongerechtigheden zitten, die de gewone pomp hier niet uit verwijderd, maar die in het pomstation eerst allen er uit worden gehaald. Het water wordt namelijk eerst belucht en gefilterd. Het beluchten bestaat hieruit, dat men het water blootstelt aan het zuurstof uit de lucht en het over fyn verdeeld gaas laat lopen. We zien dan dat het water hier overheen loopt en een ware neerslag op het gaas achterlaat en wel zo, dat dit practisch om de 6 dagen moet worden vernieuwd. Maar dat is nog niet alles. Vervolgens laat men het water zakken door een meter dik gegloeid en daardoor gesteriliseerd Maaszand, waarna het water in de ruime rtser voirs komt ter verder transport. Naast de 4 grote ketels met ieder een inhoud van iom3 iser het schoon- waterresevoir, dat een soort reserve is, als door een of ander defect de pompen of andere installaties eens uit zouden vallen, wat door alle mo gelijke alarmsystomen direct aange wezen wordt. De liter» worden iedere week ver vangen, terwyl het Maaszand ook telkens gereinigd wordt. Bovendien wordt het water nog iedere maand onderzocht, niet alleen op het pompstation, maar ook in de hoofdleiding en by de mensen thuis, zodat dus iedere besmetting by voor baat in de kiem gesmoord wordt. 80 m3 water is op het ogenblik de capaciteit der pompen en putten, maar binnenkort wordt het aantal putten nog uitge breid en zal de gehele capaciteit uitgebreid zyr. tot 380 m3 per uur. Als men bedenkt, dat Venray op heden met zyn 300 aansluitingen, slechts 100 1113 per etmaal verbruikt, dan kan dit pompstation dus nog heel wat klanten hebben. Het water wordt naar Venray ge perst met 3,5 4 Atmosfeer en dus alle mogelijke verhalen over ïoAtm. enz., moeten naar het ryk der fabelen verwezen worden. Wel heeft de leiding onder ïoAtm. gestaan maar dit was alleen bedoeld om de buizen te proberen, waarvan enkele sneuvelden, die door transport e.d. te veel geleden hadden. Maar dat is alweer verholpen en men kan voortaan rustig de kraan opendraaien. Nu Vrydag a.s. officieel de kraan zal worden opengedraaid is hiermede een flink stuk werk verzet, maar hierop zullen wy nog nader terug komen. De opening van dit pompstation is weer een bewys te meer, dat we niet by de pakken zyn blijven neerzitten, maar Noord-Limburg beter en schoner willen maken als vroeger. Dit kleine gebouw, ver buiten ons dorp, draagt daaraan weer een steentje by, of liever, enkele tonnen goed water. Belangrijke mededelingen van het Bestuur der Katholieke Yolksparty. Morgen, Zondag 3 Maart zyn er weer de traditionele Groslystverkie- zingen voor de Provinciale Staten. Het wordt eenieder natuurlyk vry gelaten op welke vierhy zyn stem uitbrengt, maar ieder stembiljet, wat anders wordt ingevuld als met vier IS ONGELDIG. In tegenstelling met andere jaren is men nu gemakshalve niet gebon den aan het stemlokaal, wat vermeld staat op de oproep. STEMLOKALEN zyn: R.K. Meisjesschool, Maash. weg; Kleine Zaal, Hotel de Zwaan; Hotel Gitzels. Men kan doorlopend komen van 8 uur voormiddag tot 2 nur namiddag. Met klem verzoekt het Bestuur gezien hot zeer grote belang van deze voorverkiezing, dat IEDER LID, ZONDER UITZONDERING OOK ZIJN STEM GAAT UITBRENGEN. Al degene, die een oproep ontvan gen, zy komen. Mochten er onver hoopt zijn, die geen oproep krijgen, deze gelieve toch te verschijnen, want iedere stem kan voor Venray groot voordeel betekenen. Venray is machtig Venray tone dit Laten wij allen gezamelyk zorgen deze macht te behouden Ook nieuwe leden kunnen zich nog ten allen tijden opgeven bij het Bestuur.

Peel en Maas | 1950 | | pagina 1