„DE CONCURRENT". KACHELS. P. SCHAEFFERS, A If ij (7 Jong J. v. d BERG,' Druivenborst-Honig. W. VAN WEL, versche Zeevisch. N.V. DE TIJDGEEST. Venray bij Job. Kusters. Gemeente Oss. Jaarmarkt te Venray. /g^ Paarden, Hoornvee |Jg| Varkens Adverteert in dit blad Fr. Beckers, Houthandel G. L, Verbeek. Joh. KUSTERS, Custers. zuiver Schoofstroo J. vinassenTkijsscn m ïAaac» M. DREESSEN. Wed. E. Oudenhoven, Jubileum-Pakket. H. Hietitilitl f, Hartias STOOxil IMMtRFABRIEK Bouwmaterialen^ ais Horlogerie Eijshouts. F. HLAASSEN P. KLAASSEN, Magazijn van Uurwerken enz. enz, Horloge's, Pendule's Regulateurs, Klokken, Wekkers en Barometers. een depot hebben gevestigd „De Concurrent SlflkpaardJes-Lelienraelkzcep puike volle Haring, Engelsehe ger. Bokking Stoomververij en chem. wasscherij .,de Lelie" in IS10 Woensdag 30 Novemb. op Woensdag 23 November Meubelfabriek en Magazijn. Gezondheidsmatrassen. Alle Draai en Ornament werken, Heerenkleeding naar maat. Eerste kwal. Timmerhout, Handel in Likeuren. Toilei en Parfumerie-artikelen, Meubelen, Stoelen, kinder stoelen, kinderwagens, Sport- en Promenadewagens. TH. SLITS, f 27 per 1030 K.G. de nieuwste Stoffen Th. Slits, Vleeschhakmachine's. A. H. de Haen. «DE NIJVERHEID". prima Gedistilleerd, wijnen en Likeuren. in Sigaren. Sigaretten, Tabak, Roltabak enz.— Puike Oelflschc KOFFIE. V 1? N li A Y. alle HOUTSOORTEN, Hydraulische kalk, zakkalk, gegoten kalk, cement, tras, gips, cementringen, ijzercementwerken, dakpannen, Vloer- en Wandtegels, grèsbuizen, stalen balken, enz. enz. UUR ERKEN, als Pendules, Regulateurs, Klokken, Barometers, Wekkers, Horloges Ruime keuze ZiILVERWERKEN lste klas UURWERKEN, Langstraat No. I. Langstraat No I. bij R. KRIKKE, Paterstraat 16 te VENRAY, Heeren-costuums, Jongeheeren-costuums, Kinderpakjes, schoolbroekjes en werkbroeken Dames- en Heeren-Flanel, Kussensloopen, Katoen, Handdoeken enz. enz. blijf'. een mot. schoone teinl, zachte fluweelachtige liuld. tonder 7onicrs proeten en liuiiBonreiii" lifMleit. daartoe gebruike men <Je ©elite vixn BEROMANN Co. Radebeul Fabrieksmerk Stokpaardjes, a 50 cent per stuk verkrijgbaar bij W. A. van den Mn nek hof. Rijnlandsche [lol beste en meest verrassende middel r alle soorten van hoes ten. keelpijn, veeljarige heesch- heid. borstpijn, verslijming. asthma, kinkhoest, enz., zoowel voor volwassenen als kinderen Overtreft alle dergelijke soorten van middelen, als Abdijsiroop enz. Verkrijgbaar met gebruiksaan wijzing ie flacons van f 2.f 1. en f 0.60 per stuk bij Jac. PONOK. ViMdiliiuidelt Venray. Steeds verkrijgbaar (Noordvangst) a 4 cent per stak. Ingelegde HARING 5 cent per stuk. prima kwa]i>-it a 4 en 5 ct. per stuk. Verder wekelijks te bekomen alle soorten Vooraf gedane bestellingen worden na ontvangst der visch, direct aan huis bezorgd. Pierre Janssen, MAASTRICHT «e VENLO: de heer I'. BartHs. Vleeschstraat GENMil': .Mej. Wed.J. Gaillard, Emmastraat BOXMEER: Mej. Monstrel, Steenstraat VENRAY: Mei. A. Langcnhofl', Groote Straat. Spoedige aflevering, degelijk werk, lage prijzen. Etoninkl. goedgekeurd. Reserves ruim 150.000. 15 3% TIJDGEESTLOT f 6 Klassikaal f 1,20. 1/10 3° TIJDGEESTLOT f 3 Klassikaal f 0,60. 1/20 3% '1IJDGEESTLOT f 1,50 Klassikaal f 0,30 3-}. TIJDGEESTPOLIS f 11.- Itelnailiaor met f I per mannd. Herverzekering Gratis De polissen geven 3 loterijen precies de zelfde kansen'als 1 ]20 Staatslot, doch zijn veel voordeeliger. Verkrijgbaar te Rotterdam aan het Hoofdkantoor Wijnstraat 16 en te voor Dnterstrïial, Venray. Groote vooraad in Meubels, Stoelen gjftg Spiegels. SchUde <3 C5* rijen, Lysten, O |§f| \jL Sport- en ËtEL Kinderwagens, l>r Kinderstoelen, Auping's Stalen als Tafel- Ledikant- en Kastpooten. Consoles, Ornamenten, enz. In al deze artikelen zeer ruime sortee« ring, nieuwste modellen en uiterst concur r eer en de prijzen. Ongeretoueheerde Fotografische VergsoaUnpn, Cjapa-psrtetWn, Past?!.. en QUmrfprlrsttea, vervaardigd naar fotographiën, gravure's. teekeningen enz. Zie etalage. Zie etalage. Paterstraat VENRAY. SE5H5H5E5E5E5HbESH5H5ESaSHSH5ESHSH5H5H 5 a5E5a52SH5iS 15 i5 !5 Ï5 2525 25 £52525 ES Elegaate coupe. Soliede en keurige bewerking. Steeds voorradig de nieuwste Stoffen. Groote mooie sorteering HOEDEN en PETTEN, laatste modellen. Ruime keuze in Boorden, Fronts, Manchetten, Dassen, Saijetten, Kou sen, Fluweelen, Tnco's en Ondergoe deren. Alle goederen op maal kunnen in den kortst mogeljken tijd geleoerd worden De ondergeteekende maakt het geachte publiek van VENRAY en omstreken bekend dat bij hem steeds te bekomen is, zooals: GREENEN KOZIJN en RICHEL HOUT. VUREN BATTINS, PLANKEN in alle lengte eu dikt". PANLATTEN PLIJSTERLATTEN, geschaafde en ge ploegde ZOLDERPLANKEN. Vruchtboom Carbolineum Pomona" Het beste doeltreffend middel tegen alle schadelijke Insecten. 1ste kwaliteit HsaiearbiUares en AspIaUppte, JENEVER, BRANDEWIJN, OUDE KLARE en WIJNEN, aan scherp concurccrende prijzen. Barbier Schoolstraat. Het beste adres voor ALS Toilet-Puimsteen, Jachtwiter, Haarspiritus, Haarwater in verschillende soorten. Eau de Cologne in alle kwaliteiten en Fijne Odeurs. Karnemel k-zeep, Borax-zeep, Cocos-zeep, Cosmétique. Dagelijks gelegenheid tot scheren en haarknippen. Meubelfabriek en Magazijn. Grootste voorraad van alle soorten zoowel de gewone mand als de fijnste moderne. Spiegels, Schilderijen ei) Lijsteg, Alle Mandenwerk, Draai en Ornamenlwerken Seniel in VMSTIEatAS, Vertegenwoordiger voor de levering der gunstig bekende SoIiI'm Crayonpor- trcttcn naar ieder photografie, alsmede daarbii passende lijsten, enz. enz. Stroohulzenfabriek betaalt voor Henseniuspleio, Venray. maakt hij deze hot geachte publiek van VENRAY en Omstreken bokend, dat hij voor het a.s. Seizoen heeft ontvangen voor Dames- en Heerenkleeding. Tevens aanbevolen voor Dames- en Heerenkleeding naar maat. Elegante coupö. Voor goed passen en soliede bewerking wordt ingestaan. Aan hetzelfde adres bestaat altijd gelegenheid voor scheren en haar knippen. Bij abonnement zeer voor- deelig. Op verlangen wordt ook aan huis bediend. Stroohulzen fabriek betaalt voor prima Schoofstroo denzelfden prijs als door de opkoopers wordt besteed. Ontvangen voor hot a.s. Seizoen eenc nieuwe sortccring Calorifères, Iersche en Salamander KACHELS, Tegelplaten, tijne Kolenbakken Tevens voorradig onze bekende eerste kwaliteit Aanbevelend Sigarenmagazijn HANDEL IN A anbevelend, Groote Straal, VENRAY Eindt, VENRAY, Handel in Scherp concurreeregde prijzen. Beleefd aanbevelend. Laat dat koopje nu niet voorbijgaan De boekhandelaar W. M. HEIJL te Utrecht viert dit jaar een bijzonder jubileum 'i Is namelijk 25 jaar geleden, dat hij zijn eerste guldens pakket aanbood en geduren de al dien tijd mocht bij duizende bewijzen van tevredenheid ontvangen Bij deze gelegenheid heeft hij een pakket samengesteld dat een waar Jubileum- Pakket kan genoemd worden. Voor een gulden zendt hij franco door geheel Nederland Den beroemden roman van XAVIER DE MONTEPIN. genaamd De orgel- draaister. Deze roman is een der beste pennevrucliten van den gevierden schrijver Van het eerste tot het laatste hoofdstuk olgt men met belangstelling de lotgevallen van alle er in voorkomende hoofdpersonen, 't Is een roman, dien men gaarne voor de tweede maal leest en daf zegt veel 2. Een Boekwerk Do Twee Weezen, groot 112 blz. Een verhaal uit het Parijsche leven. 3. Een Bookwerk van Slicrlock Holmes groot 113 I lz. 4. Een Xakallas van t\ederland 5. Drie in kleuren gedrukte mooie, allerliefste Prentenboeken. 6. Een Vulpenhouder. 7. Een Potlood. 8 Het aangename Gezelschapspel -Punta 0. Een alleraardigste Plaat, in kleuren druk. getiteld De .Saletjonker. 10 De gc-'vroken .llcdicijn- lleseh, pendant van de Saletjonker. Zendt postwissel van een gulden, raarop s'aat Jubileum pakket aan den Boekhandelaar W. M. HEIJL, Hamburgerstraat te Utrechten U ontvangt het pakket franco thuis. lOn Gros. En Detail. HANDEL Door een prompte bediening en prima waren aan uiterst concurreerende prijzen hoop ik de gunst van het geachte publiek te verwerven. Onder voortdurende aanbeveling Telef. Interc. No. 21. Steeds voorradig alle soorten Groote Straal 66, Vijfmaal bekroond. Grootste sorteering. Nieuwste modellen. Aan concurreerende prijzen. Eerste kwaliteit in goud, zilver, nikkel enz. Speciaal adres '/oor accuraat loopende 4"ker Ijorloges en seconden regulateurs. als Dames- en tyeerenkettingen brochen, belletjes, armbanden, rozenkransen enz. enz. Daar ik voorzien ben van de nieuwste machines en gereedschappen worden alle voorkomende reparation door mij degelijk en aan concur- reerende prijzen in orde gemaakt. Mij beleejd aan het geachte publiek aanbevelendUEd. dw. dienaar G. Q. Het Goedkoopst Adres is bij HORLOGEMAKER. Fabrikant van Goud- eg Zilverwerken- Groote voorraad lange en korte gouden hellingen in 10 verschillen de modellen, brochen, belletjes, groote keuze, fijne Heeren- en Dames- ringen, Trouwringen, groote voorraad, alles nieuwste modellen en worden door ons zelf solied gemaakt en kunnen gemaakt worden, [dus is alles altijd qoed hooperals dat men het uit de ticeede of derde hand moet ontvangen Ook beveel ik mij beleefd aan voor het leveren van alle soorten als gouden, zilveren en nikkelen heeren en dames-horloge.^ pendules met coupes, regulateurs, klokken, wekkers. Alle goud en zilver zijn van rijkskeur en merk voorzien. Alle Reparation aan Goud, Zilver en Uurwerken worden door ons zelf solied en uiterst goedkoop gemaakt, maar niet loor anderen, ze kunnen dus ook desverlangend denzelfden dag gemaakt worden. Eenieder kan zich daarvan dagelijks komen overtuigen. Minzaam aanbevelend Horlogemaker en Fabrikant van Goud- en Zilverwerken, bij de Groote Kerk, VENRAY. Steeds een flinke voorraad en ruime keuze in Zilveren, Doublé, Nikkel en Talmi Heerenkettingen. Dames-kettingen in zilver, doublé en alinium, Ruime keuze blousen- en hoedenspeldeg, brocljen, oorbelletjes ep colliers, zijden horlogekoortjes met en zogder doublé schuifjes, armbanden enz. Allot, mei garantie. Reparation worden spoedig billijk en netjes afgeleverd. Onder minzame aanbeveling HORLOGEMAKER, Langstraat, VENRAY. Hiermede berichten wij aan het geachte publiek van VEN RA. Y en Omstreken dat wij waar steeds voorradig zullen zijn alle soorten in alle prijzen, van de goedkoopste tot de beste kwaliteiten. Tevens gelegenheid voor hel leveren van goederen naar maal zonder prijsver hooging. Soliede afwerking en pasvorm zonder weerga. Beleefd aanbevelend,

Peel en Maas | 1910 | | pagina 4