SCHOENWINKEL i. Sii met Maat- en Reparatie-Werkplaats. Magazijn van Uurwerken enz. enz, J V. d BERG, RACHELS. HIER P. SCHAEFFERS, Jubileum-Pakket. M. MESSEN. Houthandel G. L. Verbeek. Wed. E. Oudenhoven, jos. ARIAENS. Horloge's, Pendule's Regulateurs, Klokken, Wekkers en Barometers, Bouwmaterialen als SlNGER-Maatschappij een naar alle eischen des tijds ingerichte Alles soliede kwaliteiten. Zeer lage prijzen. Schoolstraat in Sigaren. Sigaretten, —Tabak, Roltabak enz.— Puike Deiflsehc KOFFIE. Meubelfabriek en Magazijn. Faslst- sa gttmttyiAnttsa, Ontvangen voor den Winter P. Camps-Delhougne. «DE NIJVERHEID". m ffiAQ&B» Eerste kwal. Timmerhout, Handel in Likeuren. Vleeschhakmachine's. Stoomververij en chem. wasscherij „de Lelie" Fr. Beckers, Heerenkleeding naar maat. solied Schoenwerk, Maatwerk Reparatiën prima Gedistilleerd, Wijnen en Likeuren. Heeren-, Jongeheeren en Kinderkleeding. de nieuwste Stoffen Langstraat No. I. Langstraat No I. ft YENltAY. STOOMTIMMERFABRI EK alle HOUTSOORTEN, Hydraulische kalk, zakkalk, gegoten kalk, cement, tras, gips, cementringen, ijzercemeutvverken, dakpannen, Vloer- en Wandtegels, grèsbuizen, stalen balken, enz. enz. Horlogerie Pijsbouts UURWERKEN, als Pendules, Regulateurs, Klokken, Barometers, Wekkers, Horloges P. KLAASSEN P. KLAASSEN, Br v.vs*ssssBB Mijn voorraad Schoenwerk, aangevuld met de nieuwst uitgekomen modellen bieden eene sorteering. die elke verwachting overtreft en eenieder in staat stelt gemakkelijk eene keuze te doen. Door de groote sorteering is het niet mogelijk, hierbij al de prijzen aan te geven. Verzoeke beleefd mijne Etalage en sorteering te komen bezichtigen. Minzaam aanbevelend, J3i syiyi VENRAY. Laat dat koopje nu niet voorbijgaan De boekhandelaar W. M. HEIJL te! Utrecht viert dit jaar een bijzonder jubileum j 't ls namelijk 25 jaar geleden, dat hij zijn eerste guldens pakket aanbood en geduren de al dien tijd mocht hij duizende bewijzen van tevredenheid ontvangen Bij deze gelegenheid heeft bij een pakket samengesteld dat een waar Jub'loum- Pakket kan genoemd worden. Voor een gulden zendt hij franco door geheel Nederland 1. Den beroemden roman van XAVIER DE MONTEPIN. genaamd Dc orgel- tlraitiüUei'. Deze roman is een der beste ppnne. ruchten van den gevierden schrijver Van hei eerste tot het laatste hoofds'uk volgt ra?o ui et oelargsteliing de lotgevallen van alle er in voorkomende hoofdpersonen, 't Is een roman, dien raen gaarne voor de tweede maal leest en dat zegt veel 2. Een Boekwerk De Twee Weezen, groot 112 blz. Een vei haal uit het Parijsche leven. 3. Een Boekwerk van Slierlock Holmee, groot 113 llz. 4. Een Zakatlas van Nederland 5. Drie in kleuren gedrukte mooie, allerliefste I* ren 8 en boeken 6. Een Vulpenhouder. 7. Eon g*ollood. S. Hel aangename Gezelschapspel »Punta 9, Een alleraardigste Plaat, in kleuren- druk. zlif-l«i De Saletjonker. 10 gebroken Medicijn*" lleHrh. pendant van de Saletjonker^ Zendt p si wissel van een gulden, waarop smat Jubileum pukkel aan den Boekhandelaar W. .VI. HEIJL, Harabu'ge's raat leUuechten U ontvangt het pakket banco thus. illii Gros. En "Detail. IHE-A-TSTIDJBILj Door een prompte bediening en prima waren aan uiterst concurreerende prijzen hoop ik de gunst van hot geachte publiek te verwerven. Onder voortdurende aanbeveling CnlnrNfrant, Yenrav. Groote vooraad in Meubels, Stoplen, Spiegels, Schide- riien, Lijsten, Sport- en Kinderwagens, Kinderstoelen, Auping's Stalen Gezondheidsmatrassen. Alle Draai en Ornamenlwerken, als Tafel- Ledikant- eu Kastpooten. Consoles, Ornamenten, enz. In al deze artikelen zeer ruime sortee ring, nieuwste modellen en uiterst concur reerende prijzen. Onge> fhoucheerde Fotografische Vergraotir.genCrayir.-pDrtrsvUn, vervaardigd naar fotographiën, gravure's. teekeningen enz. Zie etalage, Zie etalage. Stroohulzenfabriek Th. Slits, betaalt voor prima Schoofstroo denzelfden prijs als door de opkoopers wordt besteed. Zwarte en gekleurde wollen Boeken, Kapertjes, Barets en Ijsmutsen, Inden, Handschoenen, zijden Cachenez enz. Groote voorraad in wollen en katosnen ONDER G OEDER EN, Molton, Wollen en gestikte Dekens. Aanbevelend Sigarenmagazijn HANDEL IN Aanbevelend, Groote. StraatVENRAY De onffergeteekende maakt het geachte publiek van VENRaY en omstreken bekend dat bij hem steeds te bekomen is, zooals: GREEN EN KOZIJN en RICHEL» HOUT, VUREN BATTINS, PLANKEN in alle lengte en dikte, PANLATTEN PLIJSTERLATTEN, geschaafde en ge ploegde ZOLDERPLANKEN. Vruchtboom Carbolineum Pomona" Het beste doeltreffend middel tegen alle schadelijke Insecten. IeU kwaUUSt Bntc&rboUmm en AsgkaUgagler. JENEVER, BRANDEWIJN, OUDE KI.ARE en WIJNEN, [.aan scherp concurrerende prijzen. Ontvangen voor het a.s. Seizoen eene nieuwe sorteering Calorifères, Iersche en Salamander KACHELS, Tegelplaten, fijne Kolenbakken. Tevens voorradig onze bekende eerste kwaliteit j A anbevelend, A-. I£. de ïïaen. Pierre Janssen, MAASTRICHT lGi:\TIA Ie VENLO: de heer P. Bartels, Vleeschstraat GENNEP: Mej. "YYcd.J. Gaillard, Emmastraat BOXMEER: Mej. Monstrcl, Steenstraat VENRAY: Mej. 'A. Langenhoff, Groote Straat. Spoedige aflevering, degelijk werk, lage prijzen. Paterstraat VENRAY. 5H5E:3E5H5E5H5H5E5E5H5H5H5H5E5E5E5E5E 5E 15 H5E5H5 S5E5S5SSH5E5E5S525E5H5H5H5H5 Elegante coupe. Soliede en keurige bewerking. Steeds voorradig de nieuwste Stoffen. Groote mooie sorteering HOEDEN en PETTEN, laatste modellen. Ruime keuze in Boorden, Fronts, Manchetten, Dassen, Saijetten, Kou» sen, Fluweelen, Trico's en Ondergoe deren. Alle goederen op maat kunnen in den kortst mogetijken tijd geleverd too rden is het beste adres voor aan matige prijzen, spoedig en net. NIEUW. NIEUW, Hixopad Gummiehakken, met gratis Ongevallen Verzekering, 12per week gedurende 5 weken. fVraag een folis. Inlichtingen worden bier gratis verstrekt. Aanbevelend. Eindt, VENRAY, Handel in Scherp concurreeregde prijzen. Beleefd aanbevelend. Ijel beste en goedkoopste adres voor bukskin, manchester, gestreept lederbroeken, sport- en bonte hemden eDZ. is bij R. Krikke. Paterstraat, v ENK AY J. via assenThijs sen, Hens3niuspleio, Veoray, maakt bij deze het geachte publiek van VENRAY en Omstreken bekend, dat hij voor het a.s. Seizoen heeft ontvangen voor Dames- en Heerenkleeding. Tevens aanbevolen voor Dames- en Heerenkleeding naar maat. Elegante coupe. Voor goed passen en soliede bewerking wordt ingestaan. Aan hetzelfde adres bestaat altijd gelegenheid voor sclieren en haar knippen. Bij abonnement zeer voor-' deelig. Op verlangen wordt ook aan huis bediend, Steeds een flinke voorraad en ruime keuze in Zilveren, Doublé, Nikkel en Talmi Heerenkettingen. Dames-kettingen in zilver, doublé en alinium, Ruime keuze blousen- en hoedenspeldeg, brocljen, oorbelletjes eg colliers, zijden horlogekoortjes met en zogder doublé schuifjes, armbanden enz. Alles met garantie. Reparatiën worden spoedig billijk en netjes afgeleverd. Onder minzame aanbeveling HORLOGEMAKER, Langstraat, VENRAY. Telef. Interc. No. 21. Steeds voorradig alle soorten Groote Straat 66, Vijfmaal bekroond. Grootste sorteering. Nieuwste modellen. Aan concurreerende prijzen. Eerste kwaliteit in goud, zilver, nikkel enz. Speciaal adres voor accuraat loopende ^nker Ijorloges en seconden regulateurs. Ruime keuze ZILVERWERKEN als Dames- en Ijeerenkettingeij, brochen, belletjes, armbanden, rozenkransen enz. enz. Daar ik voorzien ben van de nieuwste machines en gereedschappen worden alle voorkomende reparation door mij degelijk en aan concur reerende prijzen in orde gemaakt Mij beleefd aan het geachte publiek aanbevelend, UEd. dio. dienaar G. Q. Eijsbouts. Het Goedkoopst Adres is bij HORLOGEMAKER. Fabrikant van Goud- ep Zilverwerker;. Groote voorraad lange en korte gouden hellingen in 10 verschillen de modellen, brochen, belletjes, groote keuze, fijne Heeren- en Dames- ringen, Trouwringen, groote voorraad, alles nieuwste modellen en worden door onszelf solied gemaakt en kunnen gemaakt worden, [dus is alles altijd goed hooper, als dat men het uit de tweede of derde hand moet ontvangen Ook beveel ik mij beleefd aan voor liet leveren van alle soorten lste klas UURWERKEN, als gouden, zilveren en nikkelen heeren en dames-horloge* pendules met coupes, regulateurs, klokken, wekkers. Alle goud en zilver zijn van rijkskeur en merk voorzien. Alle Reparatiën aan Goud, Zilver en Uurwerken worden door ons zelf solied en uiterst goedkoop gemaakt, maar niet loor anderen, ze kunnen dus ook desverlangend denzelfden dag gemaakt wordei.. Eenieder kan zich daarvan dagelijks komen overtuigen. Minzaam aanbevelend Horlogemaker en Fabrikant van Goud- en Zilverwerken, bij de Groote Kerk, VENRAY. Groenmarkt IS, VENLO. Alléén in winkels met dit uithang bord zijn de SINGER .NTaai machines verkrijgbaar. Onze Machines behoeven geene aanprijzing. Wij verzoeken slechts er op te letten, dat ze aan het juiste adres gekocht worden.

Peel en Maas | 1910 | | pagina 4