Fanfare St. Cecilia. flF"ZU, Algem. Vergadering Concert Seillsche Kluitkalk 394e Staatsloterij. Adverteert in dit blad. Aardappel-sorteerder. 8 sclioone Biggen, klein hondje (reu). een Kerkboek, Petkuzer zaairogge Extra fijne Tafelhonig Kanarievogels Kerkelijke Diensten Ie Venray. Burgerlijke Staucl. ADVERTENTIEN. op Zondag 25 Sept. a.s- Laatste bestelling Zondag 18 September a.s. Aanbesteding. GE PO ELS, J. J. Walewijn Zoon, TE KOOP TE KOOP VERLOREN Te Koop bij bestelling Verceniging Ier Invordering der BIJENTEELT l\ KEDEKLAM afd. Venray. Notaris Ksser te Horst Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst, 100 uos. nieuwe planken en latten. Te koop Een snuggere baas. Op een der stations in Noordbrabant arriveerde een wagon steenkolen met be stemming voor liet een uur verder gelegen dorpje E. Na eerst telegrafisch van de aankomst kennis to hebben gegeven werd den volgen den dag bericht per post. De geadreseerde liet echter niets van zich hooren. zoodat tenslotte pesoo olijk werd geïnformeerd. En het antwoord Lees en sta verbaasd! Ik ben hier nog vreemd en meende dat, steenkoolen per wagon als bestelgoed aan huis werden bezorgd. He moord ie Bagger— Ooeter%een. Men meldt uit Bagger—Oosterveen aan de -Aas. Ct." In zake het drama alhier afgespeeld, verzekert men ons uit Schüningsdorf, dat kort geleden aldaar twist bestaan heeft tusschen de verslagenen en den verdachte Van der V. Algemeen deelt men daar het gevoelen, dat een oude veete als oorzaak van het onheil mag worden beschouwd. Intusschen zet de politie haar onderzoek yverig voort. Door den rechter van instruc tie ïijn mede gedagvaard H. Nijland, tijdelijk te Scbóningsdorf, J. Bos en H. Hoogenborg, werkzaam aldaar, doch inwonende bij Hartman. Het onderzoek heeft voorts aan het licht gebracht, dat meerdere bewoners aldaar zich schuldig maakten aan verkoop van sterkeu drank zonder de daarvoor vereischte vergunning te bezitten. Tegen deze zal procesverbaal worden opgemaakt. Omtrent dit laatste werd door mr. Haersma Buma, kantonrechter te Emmen mr. Van Gelltcum, griffier aldaar en den ambtenaar van het openbaar ministerie een streng onderzoek ingesteld. Onder voorbe houd deelen we nog mede, dat bet gerucht gaat dat de verslagenen ten huize van Hart man ziju vermoord en daarna naar buiten zijn gesleept. Zekerheid omtrent dit gerucht konden we echter niet verkrijgen. Amsterdainseke vliegweek. De hoofdstad is clan eindelijk ook de toeschouwster geweest van het nieuwste en meest interessante op sportgebied. Ze heeft den bekenden Belgischen vlieger Woensdag tweemaal zien vliegen, niet voor een oogenblik maar 's morgens bijna een kwartier en 's middags 24 volle minuten. Met opzet zeggen we de hoofdstad heeft hem gezien. Jan Olieslagers, die thans op aller lippen is. Zulk een schouwspel van nieuwsgierig heid als naar een groot wonderding, dat nimmer meer zal weerkeeren, hebben we nog nooit aanschouwd. Alles heeft medegewerkt. Maandagmid dag-•ftacf'Olieslagers, na het publiek'twee, dagen buiten zijn schuld te hebben teleur gesteld, getoond, dat hij werkelijk vliegen kon. Het vertrouwen was er toen. Dinsdag belette de stortregen de lucht vaart en Woensdagmorgen stond de zon aan den hemel en bracht hel vertrouwen. Te Woensdagmiddag vier uur heeft hij alle verwachtingen overtroffen. Toen wij te half drie met de boot naar „Halfweg" voerde, was de dijk in letter lijken zin geheel bezet van de kerk tot aan Zorgvliet met menschen, die optrok ken naar het vliegterrein. Op de daken in de stad stond het zwart van toeschouwers In de stad zelf hingen de jongens over de leuningen der bruggen; overal waar maar een plek was. die een eenigszins wijd uitzicht in de lucht gaf, bleven de men schen staan, hopend den vreemdsoortigen mensch-vogel boven hun hoofden te zien gaan. Te kwart na drie kwam Olieslagers met zijn auto, waarop al deze dagen een Bel gisch en Hollandsch vlaggetje wapperde, op het terrein aan. Een luid hoera geroep steeg uit de menschenmassa op, dat zich telkens her haalde. De wind was N.O. en niet te sterk. Tegen half vier werd het vliegtoestel onder' luid geju'ch van de menigte naar buiten gereden. Bij elk nieuw monument dat Jan in en uit zijn toestel stapte, wanneer de houten vlerk even bewoog, juichte het publiek. De jongens, die op de hooge schuttingen geklommen waren, brachten de berichten naar het publiek over, dat in de moeras stond opgepakt. Eindelijk te vier uur steeg Olieslagers op. Spontaan gejuich, zwaaien met hoeden en parapluen. Olieslagers heeft acht prachtige ronden gemaakt. Bij zijn opstijgen vloog hij op een honderd meter hoogte naar de Kalfjes laan; toen naar de nieuwe stad, dan weer terug, telkenmale groote cirkels bcschrij vena. Wanneer Jan, terugkeerend van een verre vlucht recht over het terrein vloog, en de toeschouwers het zwaar gebrom van den motor boven hunne hoofden hoorden, barste er een luid gejuich en hoera geroep los. Dan ging het weer richting Amstel naar Wecsp, dan weer terug. De vlucht duurde 24 minuten. Met groote behendigheid landde Jan weer vlak bij de hangar. Hij had maar twee handen om de tientallen te grijpen, die hem werden toegestoken. Men tilde hem op de schouders met kransen om den hals en droeg hem naar den hangar. Daar werden dc gelukwenschen voort gezet. Jan hijgde en was blikbaar moe. Hij zeide niet veel, maar het onmiddellijk het vliegtoestel aftakelen en toebereidselen maken voor den aftocht naar Leeuwarden waar Olieslagers nieuwe lauweren gaat oogsten. Amsterdam heeft van de vliegtochten goed genoten en is den populairen Jan dankbaar. Een treurig ongeval heeft de nieuws gierigheid nog veroorzaakt. Op den Nieuwendijk stond een man op het dak van de firma P. naar het vliegen te kijken. Hij werd plotseling duizelig en sloeg naar benéden van een hoogte van 15 Meter. De dokters konden slechts den dood constateeren. Een levensredder, die zichzelf beloont Te Pasing hij Münschen had een dienst meisje een afspraak met haar minnaar een onderofficier. Doch de nkkere kiijgsman, die anders nooit op liet. i pel on1 brak ver scheen niet en het meisje was daarover zoo ongelukkig dat zij in de rivier sprong. Een arbeider, die naar ziju werk ging, sprong fluks in het water, haalde het meisje daar uit nam uit haar zakken haar portemonnaie met 3 Mark als reddingsloon en legde de bewustelooze op bet grasveld, waar twee uur later een agent baar vond. Laat den molen maar draaien Een Parijsch fabrikant kreeg voor eenigen tijd de opdracht, voor een onder nemer op de Philippijnen een mallemolen met stoomkracht te bouwen. De carrousel werd gefabriceerd en kwam heelhuids opi de plaats van bestemming vergezeld door een Fransch werktuigkundige, die 'ra monteeren zou en een inboorling africhten op het bedienen van liet toestel. Toen hij meende zijn plicht gedaan te hebben ging hij terug. Bij de opening van den carrous- sel stroomde een groote menigte er heen om het wonderwerk der Europeesch" techniek aan te gapen en de notabelen der plaats werden door den eigenaar plechtig uitgenoodigdals de eersten de houten rossen te berijden en in de zacht bekleede gondels zich te laten rondvaren. Terwijl een draaiorgel er de nieuwste Parijsche walsen bij gaf, zette de machine gang en de carrousel begon te draaien, terwyl de inboorlingen van pure bewon dering op bun dijen sloegen. Na een poosje wilde de machinist stoppen, om ook anderen de gelegenheid te geven rond te draaien, maar tevergeefsch trok hij aan alle handles en ventielen, de mallemolen begon sneller te draaien en het orgel gilde als een bezetene. En de notabelen suisdeu, doodsbenauwd de halzen der houten paar den omklemmend acht uren achtereen met duizelingwekkende vaart rond, tot eindelijk alle brandstof op was en de carrousel van zelf moest ophouden. De eigenaar is op de fl icon gegaan. Verbranden van loof der aardappelen. Wel verliest de akker de organische zelfstandigheid van 't blad, door 't. ver branden van 't aardappelloof, maar er wor den ook vele veroorzakers van pl intenziok - ten, die, gelijk bekend is, vooral graag op 't aardappelloof zich vos Hg en, vernietigd. Rotte en aangestoken aardappelen worden nog meer aangetast door schadelijk gedier te en moeten evenzeer verbrand worden. Het kali, dat zich in de plantendeelon be vindt. gaat door het verbrandingsproces niet verloren, maar komt met de aseh den grond ten goede. Ingezonden. Buiten veranticoor(lelijkheid der Redactie. Kunstgenot. Wie Maandag 1.1. inde Kapel van Oustrura de plechtige Hoogmis en liet Lof bijwoonde, waarin zich het te zeer goeden naam bekende Zangkoor der Eerw. Paters Redemptoristen van Wittem bij Aken deed hooren, kreeg echt, waar, hoogstaand kunstgenot te smaken. Er waren zangnummers bij, als een Ave Maria van Miiterer, welke slechts door hoog in de muzikale kunst staande koren zóó kunnen worden verklankt. De zeer goede kerkaccoustiek bracht niet weinig bij, dat de verschillende nummers zoo heerlijk tot hun recht kwamen. In de hoogmis werd de vierstemmige Mis van Mitterer gezongen Vooral de Gloria was hier machtig-schoon. Gaarne had men een nog kunstrijker Mis gezongen, doch het kleine orgel, (dat, als het zooals toen bespeeld wordt, weliswaar zeer goed voldoet,) leende zich er niet toe. En 't was juist het verheven orgelspel dat hier moest aanvullen en den zang verrijken. Niet minder -erbauend" was het plechtig Lol, waarin eveneens onberispelijk werden uitgevoerd een vierstemmige Adore tv van Belljens, een drie stemmig, hemelscli Ave Maria van Mitterer. het meer bekende vierstemmige Panis Angdieus van Nekes, alsmede een eveneens bekende vierstem mige Tantum ergo van Witt. Onvergetelijk, wonderschoon klonk in liet Ave Maria de smeekbede -bid voor ons nu, en in het uur van onzen dood" eerst gewoon vragend, biddend, door enkelen, dan het gebed door allen, oud en jong, man en kind versterkt, meer aan- dringeud, krachtig afsmeekend, allen als om strijd in hun smeeken den Hemel geweld aandoend om verhooring. een>e diepgevoelde bede doortrillend, innig-treffend, weldadig aandoende het vertrouw- volle, zich schuldbewuste gemoed van den Maria- vereerder. Waarlijk goddelijk-schoon, als men dit woord in zijn edele, goede beteekenis er voor mag gebruiken. Wat vooral te bewonderen viel, zoowel 's morgens als 's middags, was de zuivere stemming in toon, het diepgevoelde, het geheel en al onge kunstelde, het ten volle begrijpen van de muziek, het innig samenvoelen on het krachtig, machtig, overheerlijk schoon ensemble. Het volle, mooie basgeluid zoo devoot aanvullend en aanpassend is wel niemand ontgaan. Alle koristen hadden niet slechts kunnen genieten, doch ook een goede les mee kunnen nemen, vooral ook voor het zuiver, godvruchtig, mooi afgerond, ieder- lettergreep-verstaanbaar-gezongen Gregoriaansoh Waar het Gregoriaansoh zóó gezongen wordt, bidt de kerk, moet ze in godvruchtige stemm »g geraken Waarlijk we hebben genoten gesmaakt onver getelijk schoon kunstgenot Het is te hopen, dat even als verleden jaar en dit jaar ook een volgend jaar Venray de eer raag hebben van dit bezoek en het edel genot een er dergelijke uitvoering, en dat dan intijds het nieuwsblad de komst der Eerw.: Paters berichte, ten einde vele muziek- en kunst-j liefhebbers van Venray en omstreken in OostrumV genadekapel te doen smak-n het Koo-tte en reinste! kunstgenot. M. v. O. I» da( billijk i Venrnv heeft op 7 Sept. inkwartiering gehad én nu betaalt de S aai der Neder landen voor iedcrcn ingekwarti rden soldaat tachtig centen Nederlandsch geld. Maar wat doet nu de N> derlandsche gemeente Venray Vele der ingezetenen ontvingen hel hun toekomende bedrag in Duit^ch geld. Zij die een soldaat hadden omvingen i mark. 3 grosschen en 2 centen. Zoo werden bedragen t an 10, 20 gulden n hoogcr in Duifsch geld verrekend. Is dat hifi ijk Waar mod het naar toe ais ne gemeente zich niet ontziet niet alleen vreemd zilver, doch allerlei rommel als grosschen enz. iiv omloop te brengen Overal wordt geijverd voor de afschaf fing van vreemde pasmunt, maar do Nedcrlandschc gemeente Yrnray strooit ze met kwistige hand rond. Wat daarvan te denken 1. Dat de een of and-T groot belang moet hebben bij de uitbetaling in vreemde munt. 2. Dat de Gemeente Y-riray maling heelt aan "s Rijks wetten CO belang van den handel. «3 Dat men nooit of nimmer bij de Gemeente behoeft aan te kloppen om te komen lot wering van vreemde pasmunt. De inwoners van Venray zouden goed gedaan hebben dc uitbetaling in vreemden rommel te weigeren. Zij als Nedcrland schc Staatsburgers hebben er recht op. dat het door den Staat vastgestelde bedrag voor de inkwartiering van een nederlandsch soldaat in Nederlandsch geld worde uitbe taald. Een leer voor een volgende keer. X. Dc lieve straatjeugd Mijnheer de Redact, nr. Telken jare als de avonden lengen, ge beurt het dat de straatjongens weer in hun element schijnen en verzinnen op alle middelen om het den inwoners lastig te maken. Nauwelijks blijft een clubje van 13 a 20 jaar weg, of een nieuw vaii 12 a 15 jaar is er weer bij. Hun tegenwoordig optreden is wel wat al te bar. Den ganschen avond •s het niets dan schieten met knappers enz., bij voorkeur worden die projectielen op personen gericht en de grootste pret is als de kleeren beschadigd worden, er niet aan denkend dat het iemand ook wel eens zijn gezicht kan kosten. Zoo was b.v. op Koninginnefeest de jeugd als razend en de onkelen die nu nog een kijkje namen, zullen zeker bijeen volgende gelegenheid liever thuis blijven. 't Is mefcr dan hoog tijd, dat de polilie- overheid eens strengere maatregelen en toezicht laat houden, me dunkt,- zoodra de avond valt ware het totaal,geen luxe, indien geregeld in de kom v.-m het dorp .door-ren agrnt gcStirveifieenl \Vér<ï. 't Is al zoover, dal waar ze eerst de menschen op straat lastig vielen, nu al begonnen wordt vuurwerken in de huizen te werpen. Die dingen moesten niet ver kocht worden. Ouders, houdt uwe kinderen :s avonds thuis en houdt ze nuttig bezig. Een kwa jongensstreek is nog te verontschuldigen doch de voortdurende brutaalheid met schelden, vloeken en razen, in combinatie vernielzucht, neen, dat zijn gevaarlijke eigenschappen, waar tegen met kracht, dient gewaakt t<- worden. Blijft het zoo voortgaan, dan gebeuren er zeker nog eens ongelukken. Met dank voor de plaatsing. P. Parochiekerk. Maandag 8 uur uitvaart voor Helena Hoog- straeten Dinsdag 8 uur Jaarg. voor Poter EÉönds- Woensdag om 6 uur speciale mis voorde vruchten der aarde. Donderdag 8 uur Sol. Jaarg. voor Monseigneur Dr. P. J. Hoefnagels Vrijdag om 6 uur leesmis voor Hendrik Jochijms en familie 8 uur Jaarg. voor de Gebr. Piet Joseph en Martinus Janssen. Deze week zijnde quatertemperdagen geboden vasten en onthouding van vleescbspijzen. Vrijdag moeten de kinderen die hunne eerste H. Communie nog niet gedaan hebben te biechten komen de jongens le 10 in de meisjes te 2 uur. Paterskerk. Zondag om 5. G, 7 uur de II. Mis met instruc tie Om 8 uur zal de Hoogmis worden opgedragen voor de levende leden der Aartsbroederschap. Na de Hoogmis processie. Om 5 uur Lof. Dinsdag om hall 8 hoogmis. Om 5 uur Lof. Vrijdag om halfS de Hoogmis. Om 5 uur Lof en H- Kruisweg. Zaterdag leestdag van den H. Pacificus a St. Severino, Belijder onzer H Orde Volle aflaat onder de gewone voorwaarden. Omb uur Lof. VENRAY. Aangifte van den Plot den 16 Sept Geboorten. Hendrikus Hubertus Ru'bui. Johannes F.atieiscus Tnijssjn. Godefriedus Jacobus Hubertus Derckx Johannes Franciscus Hubertus Voesten. Huwelijken. Anlonius Hubeitusde H ten oud 28 jaar slotenmaker en Wdiielmina J -ban:.a Maria Kersten oud 24 j. z h. beiden te Veor y. Sterfgeval Ion. Anna Maria Petronella Stevens eebtgo- noote van Jan Li'jens oud 31 jaren. Bernardus Chrisiianus Konigers onge huwd oud 42 jaren. Pet'us Willeras ongehuwd oud 60 jaren. Onzen hartelijken dank aan allen die ons, bij dn voltrekking van ons huwelijk. gelukwenschen aan boden. Venray 17 Sept. 1910. A. H. de HaKN-Kersten, W. J. M. DE Hakn-Kkrstex. Aan allen, die bij de voltrekking van het huwelijk onzer kinderen blijken van belangstelling gaven, onzen besten dank. Venray 17 Sept. 1910. O. dk Haen-van Well. II. M. Kersten-Goema.ns. Afd. Stier houderi). voor de leden der Stierhouderij des namiddags te uur in dc Muziekzaal. HET BEST EUR van Thomassl. Kaïniet en Kalk voor 't weiland, bij Wijkmeesters of Secretaris, met vooruitbetaling van 25 et. per 100 K.G. tot ZONDAG 2 OCT. a s. op de Groote Markt. Aanvangs 's avonds 6 uur. HET BESTUUR. Op Xaitndit^; li October 11HO zal 's namiddags nm 5 uur ten huize en voor rekening vin G. PIJPERS worden Het bouwen van een woon huis, met café. Bakkerij, stal en bergplaats op een open ter rein met bijlevering van alle materialen Bestek en voorwaarden liggen vanaf Maandag 26 September bij G. PIJPERS ter inzage, aanwijzingen op den dag der besteding ter plaatse 's namiddags 4 uur Inlichtingen le bekomen bij LOUIS WIJNHOVEN. die prima wenscben 'e bekom n. geiieve hiervan zoo spoedig mogelijk opgave te doen bij Kruissen. Maandag 19 September a. s. begint de trekking der 5e klasse, waarin de prijzen van f 100.000 f50 000, f 30.000, f25.000. f 15.000. f 10 0C0. f 5000, f 3000. f 2000, 3 a f 1500, 55 h f 1000, 65 <i f 400. 70 a f 200. 170 a f 100 en nog bijna 4000 it f 70, die allen moeien uitkomen. Verkrijgbaar heel lot f70: half f 35; kwart f 17.59; vijfde f 14: tiende f 7 en twintigste f 3,50 Mj de Collecteurs Hondslraa.t 9 MAASTRICHT. Voor toezending per pest porto's bij voegen. Te huur Adres ,,11 ubenp/aa/ts" LEUNEN—VENRAY. bij GERARD WISMANS, Leunen. een mooi Adres te bevragen aan het Bureau van dit Blad. vmi.il OOSTRI M tot VENRAY. gebonden in zwaï liederen band. rood op snee. getiteld -de lieve Jezus". Tegen belooning terug (e bezorgen aan het Bureau dezer Courant. F. von Lochou's eenmaal naver- bouwde in geplombeerde zakkenafkomstig ran Noord Ned. ZaaizadenleeU Ceres" JI.Roberlus Winschoten Monster te zien bij Gebr. IIO ND N- MAKERS, Langstraat Venrag. in de raat a 60 ct. per pond, verpakt in doosjes van 1 K.G. Voor dorp verkrijgbaar P. LAURENSSE. Langstraat. zal op Woensdag 2! September 19Ï0 voorin. 10 uur ten huize en voor J. van Kessc'. en kinderer. te Horst aan de Mid dellijk publiek verkoopen Huismeubels 3 tafels, stoelen met rieten zittingen, gewone stoelen, com ode. 2 kasten, mantelketcl. ledikant, 2 kachels, waschkuip, lampen, spiegels, schilderijen, porcclein. glas aardewerk, keukengerief, benevens kruiwagen en vlechtdraad. zal op Woensdag 21 September ;9I0 nam 5 uur bij J. Sanders tc Horst :n de Herstraat, voor II. Yaesscn, publick verkoopen Een perceel tuiniersland. gelegen te Horst in dc Kerksteeg sectie D no 2461 groot 23 aren 60 c. Daarna 35 hooptn boonenstaken gelegen tc Horst in de Kerksteeg en Bollewcide deze vooraf tc bezichtigen. zal op Vrijdag 23 September 1910 nam. 5 uur bij 1'. J. Maassen tc Venray aan dc Langstraat voor de Gez. van Trreck publiek verkoopen 1 Huis, stal en tuintje gelegen te Venray aan dc Kruissen no 3o32 groot 1 a. 05 c. in pacht bij Dcrkx. 2 a Bouwterrein aldaar M.O. gcd. van C 1343 groot 3 a. b Bouwterrein aldaar Z.O. gcd. van 1343 groot 3 a. zal op Dinsdag 27 Septeraper 1910 nam. 2 uur. ten huize van en vn r Jan Dnessen en dochter te Horst, Speulhofsbaan, publiek verk ujreii Allerhande Huismeubels, als: kasten, kisten, stoelen, tafels, klok. spiegel, schil derijen, ketels, porselein en aardewerk, enz. henevens kruiwagen, schoppen, nekeo. zicht, zeis. alsmede een perceel wortelen en knolraap. zal op Woensdag 28 September 1910. voorin, half twaalf uur, ter herberge van P. J. Van den Muockhof in den -Engel" op verzoek van ztijn Principaal, puhli'k verlo pen: PRIMA hy H. T"1M\S3EV bi.Mrsa.

Peel en Maas | 1910 | | pagina 3