R.K. Sctailrtr, R. Erikke, Strafbaar zaadhaver, Fanfare Cecilia. Abdijsiroop. puike Aardappelen, W. van den Munckhof. Venraysche Arbeids'jsurs en Informatiebureau. Boter- en Eiermarkten. ADVERTENTIEN. Vastgestelde CONCERTEN in 1910 Zoowel in het Noorden als in het Zuiden ABDIJSIROOP, Kinderpakj es, MANUFACTUREN, Heeren en Jongenscostumes R. Krikke. eene voordracht Gevraagd tegen 1 Mei Notaris Esser te Horst verpachting van 't recht van jagen op de ge meentegronden, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst Peter, Maria, Joseph, Camps, echtenoot van Maria. Petronella. Willeros, oud 47 j. Nicolaa8, Albertus. Cinqualbre, echtge noot »an Susanna, van Hoften. oud 53 jaren Worden gevraagd i 4 dienstmeiden voor Venlo, 1 Schoenmakersleerling en een bekwame schoenmaker voor Duitschland. 1 schoenmakersknecht voor Helden, 2 Jongens van 12 i 13 jaar voor de sigarenfa briek. 1 Banketbakkersleerling voor Venlo. jT 2 Boerendienstmeiden. 1 bekwame keukenmeid voor Venlo. boerendienstmeid voor Bergen. Bieden zich aan 2 kindermeisjes, 1 winkeljuffrouw, goed kunnende naaien, 1 Timmermansleerling. 1 tuiniersknecht voor Venray. 1 2de modiste, 1 daglooner voor Venray, 1 bekwaam Boekhouder. 1 Metselaar. Kerkelijke Diensten te Venray. Parochiekerk. Maandag om 6 uur de zielmis waarna processie over het kerkhof. 8 uur de uitvaart voor de vrouw van G. Camps met brooduitdeeling. half 9 Jaarg. voor Elisabeth Arts. Dinsdag om 9 uur een huwelijksmis 2de klas. Woensdag 8 uur de uitvaart voor P. Camps half 9 Jaarg. voor de overleden familie Gou- mansHendriks en Munckhof—Goumans. Donderdag 8 uur Jaarg. voor Jacomina Emons. half 9 Jaarg. voor Martin Camps eu Maria Hermkens. Vrijdag 8 uur Jaarg voor Hend. Verblakt en Petronella Verdellen. Vrijdag en Zaterdag om 6 uur de leesmis voer Peter Camps. Paterskerk. Zondag 5. 6 en 7 uur de Heilige Mis. Om 10 uur de Hoogmis Om 5 uur Lof en H. Kruisweg, Maandag om half 8 plechtig Jaargetijde voor Z. H. Puis IX z. g. Dinsdag om half 8 Hoogmis. Om 5 uur het Lof. Woensdag om half 8 plechtige lijkdienst voor Broeder Bernardinus te Megen overleden. Vrijdag Om half 8 plechtige Hoogmis, om 5 uur Lof. Zaterdag om half 8 hoogmis. Om hall 9 de Mis ▼oor de leden der 3de Orde, waarna vernieuwing ^er Processie. Gemijnd MAASTRICHT 5 April 34925 K.G. boter. Hoogste prijs f 1.49 per K.G. Midden - f 1.36 Laagste - f 1-45 Eieren aangevoerd 260400. Prys dikke f 3,10—3.80 p. 100 at Prijs kleine f 3,80—3.20 Prijs gemidd. f 2,90—3,50 22 Mei Groote Markt. 19 Juni Henseniusplein. 17 Juli Eindplein. 14 Augustus Henseniusplein. 28 Augustus Eindplein. 11 September Groote Markt. onder Rijkscontrole. Waarom blijft gij nog zoo ten achteren en voedert nog niet Hertels Lijn zaadkoekjes met suiker. Het is toch bekend dat de koeien in de WEIDE de gewone murwe Lijnkoeken niet of ongaarne eten en daardoor veel vermorsen, en dot de SMAKELIJKHEID van een voeder de OPBRENGST zeer verhoogt Het is gebleken dat BERTELS LIJN ZAADKOEKJES met SUIKER met meer graagte worden gebruikt ook in de Weide en dat de koeien hiervan meer melk geven. In de weide zijn per dag en per koe 1 a 2 Kilo Bertels Lijnzaadkoekjes met suiker bijgevoederd en is vastgesteld dat voor EÉN KILO KOEKJES 5 LITER MELK MEER verkregen werd en door dien onze koekjes in zijn geheel gevoederd en niet eerst gebroken behoeven te worden niets verloren gaat. STIEREN, MEST» RUNDEREN en KALVEREN hiermede gevoederd ontvingen lste PRIJZEN en werden duur verkocht. Ieder veehouder wordt in zijn eigen belang aangeraden hiermede proef te nemen. De PRIJS is BILLIJK en de VOE DINGSWAARDE GROOT. Vraagt prijs en attesten bij uwen voederhandelaar of bij Bertels Lijnkoeken en Meelfabriek ,,de Hinde" Amsterdam. jjns land hebben dagelijks genezingen plaats door de In het Noorden De Heer Stopetie (volgens portret) De Heer JOSEFIUS STOPETIE, ge pensioneerd kleermaker H. M. Konink lijke Marine te Franeker, was geduren de geruimen tijd lijdende aan eene chronische bronchitis, waarvan hij niet kon afkomen. Alle middelen had hy geprobeerd, maar niets hielp hem. Hij hoestte veel, sliep slecht, had veel last van benauwdheden en had zijn eetlust verloren, zoodat hij overging tot het gebruik van de ABDIJSIROOP, KLOOSTER SANCTA PAULO, die hij kocht bij den heer H. Goodijk te Franeker. Slechts een paar flesschen Abdijsiroop zijn noodig geweest om hem totaal te genezen, hetgeen hij ons dankbaar verklaard heeft. -Sedert 12 jaar leed ik aan hevige asthma en benauwdheden op de borst", aldus schrijft ons m-j. W. MEULE- NAAR. geboren Overgoor te 's Heeren- berg. -Ik had 's nachts soms zulke lievige benauwd hedeD, dat ik recht overeind in bed moest gaan zitten en niet kon slapen. Mijn geheele lichaam deed mij zeer, terwijl er een groote koek slijm op mijn borst zat. die maar niet los wilde komen. Op aanraden van vrienden ben ik ov&rgegaan tot het gebruik van de beroemde ABDIJSI ROOP KLOOSTER SANCTA PAULO Na het gebruik van eenige flesschen kwamen dikke stukken slijm los, waardoor ik mij veel verlucht gevoelde en ruimer kon ademhalen. Ik zal de Abdijsiroop aanbevelen waar ik kan. Mej. Brusselaars «Cox (volgens portret) -Ruim 10 jaar geleden werd ik aan getast door een hevige borstaandoening waaruit asthma voortsproot" schrijft ons mej. COX, echt^enocte van den heer P. VAN BRUSSELAAR te Eind hoven. -Maanden lang moest ik vaak het bed houden en den meesten tijd was ik onbekwaam eenig werk te ver richten. Ik had last van borstpijnen, haalde piepend adem en leed ook voort durend aan hartkloppingen. Ik snakte naar adem en had pijnlyke hoestaanval- len. Ik sukkelde zoo al 8 jaren en u kunt wel begrijpen, dat mijn loven rnij daardoor ondragelijk werd. De aa-d van mijn werkzaamheden, tabakstrip- peu, verergerde mijn ziekte nog meer. Ik heb ter genezing alle middelen inge nomen. alle raadgevingen beproefd, doch vond helaas bij geen enkel baat Toen ik van de vele genezingen door de ABDIJSIROOP KLOOSTER SANC TA PAULO boude spreken, besloot ik dit middel eens aan te wenden. Na het gebruik van enkele flacons Abdij siroop, die ik kocht bij C. J. H. Spoo- renberg, Rechtestraat 313 gevoelde ik mij zelf in beterschip toenemen. Mijne ademhaling werd vrijer en ook de boestaanvailen en borstpijnen vermin derden. Ik heb het gebruik met de Abdijsiroop voorigezet en thans ben ik zoo gelukkig te kunnen verklaren, dat de Abdijsiroop mij van mijne vre'ese- lijke ziekte totaal verlost heeft." KLOOSTER SANCTA PAULO geneest onvoor waardelijk den bevigsten hoest, de koppigste en verouderdste verkoudheden, kinkhoest, slijmhoest, asthma, pleuris, gebreken aan de ademhalingsorganen en alle borst en longaandoeningen. Prijs per flacon van 230 gram fl. 1 van 550 giam fl. 2en van 1000 g'-am fl. 3.50. Hoe grooter flacon hoe voordeeliger dus Verkrijgbaar bij de bekende wederverkoopers, alle Drogisten en de meeste Apothekers. Centraal Depot L. I. AKKER, Rotterdam. Centraal-Depot L. I. AKKER, Van Alkemadestraar, Rotterdam Verkrijgbaar bij G. AMBROSIUSVan ter Velden, Paterstraat, Venray; A. VAN DIJK Achten, Bergen; J. VAN WELLVer net., Horst; J. JANSSEN, Wanssum en FRANS BEKKERS—v.d Heuvel, Maashees en bij alle Drogisten en de meeste Apothekers. Paterstraat 16 VENRAY, bericht de ontvangst van een groote keuze vanaf f 1.55 en hooger. WERKMANSBROEKEN vanaf 95 ct. en hooger. Vorder alle soorten Gordijnen afgepast en per el. vanaf 9 cent per el. wo-den goedpassend naar maat geleverd. Beleefd aanbevelend, Dc Gezondheidscommissie brengt ter kennis, dat door den Heer Dr. O. ROMEIJN, Inspecteur voor de Volksgezondheid, op Dinsdag 12 April des namiddags 7 uur in de MUZIEKZAAL te Veuray zal worden gehouden over de' Hygiëne dei' Zuivelfabrieken, verduidelijkt door lichtbeelden. Zij noodigt de autoriteiten op zuivel en landbouwgebied, de besturen der Zuivel fabrieken, de veehouders en boterver- bruikers en verdere belangstellenden uit deze voordracht te komen bijwomen Overtuigt van de groote waarde eener Zuivelindustrie, die met alle eischen der hygiëne weet rekening te houden, behoeft de commissie niet nader to betoogen, van hoe groot belang zulke lezing voor Venray i omliggende gemeenten kan zijn. Venray 26 Maart 1910. De Gezondheidscommissie A. JANSSEN, Voorzitter. STOOT, Secretaris. is iedere imitatie van SlokpaardJes-Lelienmelkzeep van BERGMANN Co. Radebeul alleen echt met fabrieksmerk Stokpaardjes Dezelve geeft een zacht rein gezicht, blozend jeugdig uiterlijk, blanke fluweel zachte huid en verblindend schoone teint. a 50 cent per stuk verkrijgbaar bij W. A. van den Munckhof. TB KOOP 50 ct. per vat bij CHRISJES DRIEK op den Heuvel. Burgemeester en Wethouders van Venray, zullen op Maandag 11 April 1910 des na middags 7 uur in de Muziekzaal overgaan tot de openbare verpachting van de Muziekzaal voor de Kermisdagen, invallende op den 7, 8, 9. 10 en 11 Augustus 1910. Voorwaarden van verpachting liggen ter ir.zage ter gemeentesecretarie. Echte Straelsehe a fO et», per Kilo by M. CLAAS- SENS, Bakker, Groote Markt. bij J. M. SANDERS, Eist.'(Merm). Notaris Linssen Ie VENRAY. zal op verzoek van den Heer H. Wismans. op Zaterdag 2JI April, 's namid dags 5 uur ten huize van H. Poels Camps in de Groote Straat te Venray, publiek verkoopen. Gemeente Venray Etn huis met Tuin en Boomgaard gelegen aan het eindt groot 6 aren 80 centiaren Sectie C nus 269-1 en 4054, laatst bewoond geweest door de Wed. Renier Philipsen. Door zijn gunstige ligging aan iwhp .•gen. bevat het erf twee mooie bouw terreinen. zal op Dinsdag 12 Ap il 1910 voorru. 10 uur ten huize en voor J. Pijpets en kinde ren te Wat ssura publiek verknopen Hniscneubels stoelen, tafels, kisten, kasten, klok. spiegels, kauhels ledekanten porcelein, glas en aardewerk, keukeogerief tuiten, karn tobbe, koperen ketel, mantel ketel, spinnewiel. Bakkerijgereedscbap, broodmachine, broodtrog, banken, basaule met gewicht, balans, mikplaten doofpot. Vee: een melkgevende koe. Klein schuur en akkergereedschap, be nevens een partij aardappelen en mangel- wortelen. Burgemeester en Wethouders van Venray, zullen op Maandag den 11 April 1910 des voormiddags half twaalf uur ten Raadhuize overgaan tot de openbare waarvan de voorwaarden liggen ter inzage ter gemeentesecretarie. zal op Vrijdag 15 April 1910 nam. 3 uur bij Chr. Michiels aan den Maashpezerweg i Veuray vuor den heer L. Timmermans publiek verkoopen 20 nos. zwaar dennentopbout gelegen in het bosch' der Gez. Smulders nabij den Maasheezer grintweg. zal op Zaterdag 16 April nam. 2 uur bij H. In't Zand te Blerik voor H. Hendriks en kmderen publiek verkoopen; Huis en erf te Blerick aan het nieuwborg sectie A 4986 groot 7 a, die hunne boeken sterk en netjes wensehen inge bonden te hebben, bezor gen ze bij zal op Vrijdag 15 April 1910 nam. 5 uar bij J. Philipsen op den Valkenberg te Oirlo Veuray voor de R.K. Keik »an Oirlo, publiek verkoopen 45 nes zwaar deonentopbouL gelintpalen en kepers gelegen in haar bbacli naby den Valkenberg. zal op Vrjjdag 15 April 1910 nam. 4 uur bij de Wed, Th. Beurskena te VeBray aan het L&agriebroek voor Jen heer L Wils publiek verkoopen 40 nr.v dennen tophoiil gelegen te Venray aan hei Veulen m hal bosch van Wilms. z^l op Za-eidae 23 April 1910 «e Belfeld op verzoek v»r» de Erven P. Ernst— Mordan publiek veikoopen A nam. 2 uur ten sterfhoke- der Wed. P. Ernst Allerhande huiemeubels 2 kasten, stoe len, tafels, kachels, spiegels, schilderijen, porcelein, glas en aardewerk, keuken- gerief. B Onmiddelyk daarna omstreeks 3 uur ter herberge van Coloerts Gemeente Belfeld 1 Huis en bouwland Sectie D. ar. 1846 gr. 7. a 30 c. 2 Huis en bouwland mid. ged. van D. nr. 1840 gr. 9 a. 50 c. 3 Bouwterrein N. W. ged. van D. 1840 gr. 7. a. 30 c. belend Colberts. 4 Bouwland N. O. ged. van C. 97 en ged. uit d-n weg gr. 17 a. 25 c. 5 Bouwland Z. W. ged. van C. 97 en ged uit den weg gr. 17 a. 26 c. TEN KANTORE van den zijn steeds groote en kleine IK-A^IT-AJLIEIISr tegen matige rente op soliede Hypotheek verkrijgbaar.

Peel en Maas | 1910 | | pagina 3