Fanfare „St. Cecilia" Venra?. Soiree Amusante, Vergadering FORNUIS, Opruiming HOUT. Waarschuwing. Prijsschieten een best maalkalf, Knipcursus, Joh. Claassen-Thijssen, Hotel „De Zwaan" Let wel Winterartikelen, Van Aarssen, De Notaris Haffmans Jaarmarkt te Venray; Paarden, Hoornvee V arkens Zaterdag I en Zondag 2 Januari 1910 Opruiming wegens vergevorderd Seizoen. Adverteert in dit blad. Wed. P. A. Kusters, Burgerlijke Stand. Venraysche Arbeidsbeurs en Informatiebureau. Kruisboogschutterij St. Oda a.s. Zondag om 6 uur, Winterstalen Te Koop TE KOOP Cursus zal openen, Ronde en lange Beschuiten Verpakte Koek, Gember- en Sucade-Koek, M. COUMANS Maandag 17 Januari GRANDE te geven door het Operetten- en Specialiteiten-Gezelschap, onder directie van den heer L. v. d. Pas, Rotterdam, IN DE MUZIEKZAAL. Dames- en kinder-winterhoeden wollen doeken, dames- en heeren-ondergoed, cravattén enz. KATHOLIEKE ILLUSTRATIE Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst mei de Kerstdagen eens te kunnen genieten Ze kregen ceD bon van 3 et. C ct. enz. en stohte bet bedrag op de bon vermeld. De -directeur" was zelf de bode van zijn spaarkas en verzuimde uiet, stipt he* geld te komen innen. Een pon-i sreledeu ging helj minder geregeld eu voor een paar weken kwamen er al -klanten" voor een dichte deur. Maandag was het de groote dagf, waarop de raenschen de bonnetjes moesten inleveren. Ze zouden daarvoor krijgen vleeschwaren grutterswaren, kortom allerlei dingen, by uitstek geschikt om de feestvreugde met de Kerstdagen te verhoogen. Er waren huismoeders, die voor f 3 bons hadden, andere hadden voor f5 of f 6, enkele voor nog grootere bedragen bij Menage opge spaard. Honderden kwamen, edoch de deur bleef dicht. Er werd gevraagd en geïnfor meerd en het bleek nu dat de -directeur er feeds lang niet meer woonde. De politie wefd in den arm genomen en het bleek dat voor een bedrag van ongeveer f 2500 aan bons verschuldigd was. De dood van Koning; Leopold van Bel$le. Zondag is in alle kerken van België een herderlijk schrijven voorgelezen, onder teekend door kardinaal Mercier en alle Biss&hoppen waarin den geloovigen in zeer waaideerende woorden kennis wordt ge geven van het overlijden van Koning Leopold en aller geneden worden verzocht voof de zielerust des konings* Ié het testament van Koning Leopold komt o. a. het volgende voor -Ik sterf als goed katholiek. Ik vraag vergiffenis voor de fouten, welke ik begaan heb. of welke ik zou hebben kunnen begaan. Ik laat 15 raillioen, welke ik ian rayo vader heb ontvangen, aan mijti kinderen en verlang een eenvoudige begrafenis te 7 uur 's morgens, gevolgd doof het peisoneel van het paleis enz. De begrafenis. OVer de begrafenis cifes Konings, die jl. Woensdag plaats had, schrijft de bijzon dere correspondent van het „H. v. A." „Het is ongeveer half 12 wanneer de lijkstoet in de collegiale kerk van Sinter Goejen aankomt. R0nd de k%ik, in de vensters, op de daken, een ware menschenzee. Dé Nadar-afsluitingen werden gebroken door het volk en er ontstond een gedrang zoo^s we nooit of zelden er een bijwoon den. Honderden genoodigden van rang en aaniien konden niet binnen, de kerk Xeeds eivol zijnde. Dé versiering der kerk was indruk- wekkend. D(j kist werd op de schouders van 18 onderofficieren de kerk binnengedragen eit ontvangen door Z. Em. den kardinaal omringd door de bisschoppen cn de geestelijkheid. Terwijl buiten het klokkengelui weer galmde, hief de kapel een doodmarsch aan. Prins Albert, de leden der Koninklijke familie en de vreemde prinsen begaven zich naar het hoogkoor. De leden der militaire school bewezen op den doortocht van het lijk in de kerk de militaire eer. Tóen allen de hun voorbehouden plaat sen hadden ingenomen klonk statig langs de hooge gewelven der grootsche kerk het gregoriaansche „Requim'4 en werd met plechtigen eenvoud de lijkdienst voor den overleden vorst gelebreerd. •t Was bijna 1 uur toen de plechtigheid wa9 afgeloopen, en het lijk des konings, voorafgegaan door den kardinaal en de bisschoppen, en gevolgd door Prins Albert de léden der Koninklijke familie en de vreemde prinsen, werd buiten gebracht, om den laatsten tocht naar 's konings rustplaats te Laeken te ondernemen. 1 hoer end ienst knecht, 1 Bakkersleerling. 1 keukenmeid voor Venlo. 1 keukenmeiden voor Venray. 1 boerendicnstknecht 1 dienstmeid van 14 ol 10 jaar voor Wel). 1 dienstmeid voor Blerik. I wame klompenmakerskneclit voor Yenray 1 Jongen van 12 ol 13 jaar voor boerenwerk, 1 kleermakersknecht 4 of 5 jaar hel vak. Bieden zich aan 2 daglooners voor /enray. 3 kindermeisjes, 1 bekwame boekhouder. Het Kantoor is geopend op werkdagen vau 12 tot 1 uur en Zondags van 's mor gens half 9 tot half 12. Aanvragen van werkgevers 25 cent, van werk zoekenden 10 cent. Bij aanvragen om inlichtingen op de aanvragen of aanbiedingen moet voor frankeering een post egel van 5 cent gevoegd worden. HET BESTL'f'R. Kerkelijke Diensten te Venray. Parochiekerk. Maandagavond om half 7 completen en Lof en processie met Te Deum tot slot van het 40 uren gebed. Deze week wordt het Allerheiligste aan de zieken gebracht. Dinsdag dorp. Woensdag op de gehuchten. Vrijdag Veltum en Hekle. Paterskerk. Zondag 2de'Kerstdag ieder halfuur de H. Mis. Om 8 uur de hoogmis met preek. Om 5 uur Lof Maandag om half 8 Hoogmis. Dinsdag om half 8 hoogmis. Om 5 uur Lol. Vrijdag eerste Vrijdag der maand toegewijd aan het H. Hart van Jezus, om half 8 hoogmis. Om 5 uur Lof en H. Kruisweg. Zaterdag feestdag van de Besnijdenis onzes Heeren Jezus Christus, zullen de goddelijke dien sten zijn als op Zondag. Om 8 uur plechtige Hoog mis. Om kwart over 4 plechtige Verspers. Om i uur plechtig Lof. ADVERTENTIEN. Wegens familie omstandigheden, zal mijn café gedurende de a. s. Kerstdagen gesloten zijn. LEUNEN. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter kennis van wio het aangaat, dat de aangiffe ter inschrijving voor de Nationale Militie moet geschieden ter Gemeentesecretarie tusschen den lsten en den 31eteri Januari 1910. Zy. die ingevolge de Militiewet 1901 daartoe verplicht zijo, 2yn in het bij zonder d; mannelyke personen die in net jaar 1891 geboren zijn» Voor de anderen zie men de bekend making aangeplakt ten Raadhuize en aan de Scholen op de gehuchten. Venray den 12 December 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. ESSER. De Secretaris, STOOT. VENRAY. Aangifte van den 17 tot 23 Dec. Geboorten. Peter Hubertus VoesteD, Jacob Baltussen. Johanna Heoriette EgbertaOudenhoven. Petronella Burelot. Sterfgevallen. Lodewyk Claassens, echtgenoot van Anna Maria Fraossen, oud 42 jaren. Worden gevraagd 1 2de meid eu een kindermeisje voor Venlo niet benéden 17 jaar. g kleermakersknechten. Ret is ten strengste verboden zand te graven op mijn perceel hakhout en dennen gelegen in het Vlakivater nabij St. Oda H, Esser—Le Brun. Zondag 26 December 's avonds om 7 uur van de ten huize van H. WIJNHOVEN; Merselosche weg. Da leden worden allen verzocht deze vergadering bij te wonen. Zij die lid wenschen te worden kunnen zich alsdan .aanmelden. HET BESTUUR. met de Windbuks. om 7 prachtige prijzen bij W. Swaghoven, aan het Eindt. Ontvangen eene prachtige collectie voor Dames, Heeren en Kinderkleeding. Voor Dames vanaf 22 ct. tot f7.54 per el Voor Heeren vanaf 70 ct. 2 el breed. Ruime sorteering KERSTMIS NIEUW JAARS Felicitatiekaarten. BRIEFMAP- PEN. VISITEKAARTJES vanaf 40 et. per 100. Steeds verkrijgbaar geurige THEE. Alles aan uiterst lage prijzen. Beleefd aanbevelend li. KRIKKE een klein gegoten goed onderhouden, voor den prys van 9 guldon. Te bevragen bureau dezer. bij P. J. VULUNGS, Overbroek. Bij doze deel ik de DAMES van Ven rav en omstreken mede. dat rk den 10 JANUARI, wederom een welke 3 weken zal duren. Er zal grondig onderricht gegeven worden in het knippeD van blousen, rokken, alle soorten kinderkleeding, alsmede van ondergoederen. ZIJ. die aan dezen cursus wenschen deel te nemen, gelieven zith zoo spoedig mogelijk aan te melden. Minzaam aanbevelend, Henseninsplein. VENRAY. VENRAY. Voor degenen, die paarden, hoornvee, land bouw voortbrongselen( enz. ten verkoop willen aanbieden, bestaat daarvoor ge legenheid hun aanbod Ie plaatsen op een duidelijk voor eiken bezoeker zichtbare plaats in de gelagkamer van -DE ZWAAN'. Inlichtingen bij Th. Michels. Hiermede bericht nnder- geteekende de ontvangst der artikelen van de Kon. Bak kerij -DE RUIJTBR" VERKADE en Comp. als in heelo en halve blikken, welke door mij steeds voorradig zullen gehouden worden. Minzaam aanbevelend, Markt. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het wasschen en strijken van Boorden Manchetten enz. enz. Door eene propere en vlugge bediening hoopt zij de gunst van velen te verwerven. Minzaam aanbevelend, Vrouw Janssen-Cleinens. Langstraat Venray van alle voorradige beneden inkoopsprijs uitsluitend a contant. Aanbevelend, Paterstraat, VENRAY. zal Maandag den 3 Januari 1910 om 9 uur voormiddags te Geisteren. in café J. M. AAN DE BRUG, op verzoek van den heer Hubert Peerbooms te Gref- rath publiek verkoopen 700 eiken weipalen; 8 nos. zwaar eiken brandhout; 17 nos. eiken topstukken 14 nos. eiken topstukken, dienstig voor vloerribben van 50 centimeters doorsnid; 2 eiken van 50 tot 65 centimeter door snid, Alles vooraf te bezichtigen. Zegt het voort voor Aanvang 's avonds 7 uur precies. Entréc le Rang 75 cent, 2e Rang 36 cent. HET BESTUUR. Vanaf heden worden de nog voorradige aan in- en beneden inkoopsprijs verkocht, benevens Minzaam aanbevelend. Paferstraat VENRAY. "TZ>ij alle Boekhandelaren is de in-1 teekening opengesteld en kan men I zich wekelijks abonueeren op de het mooiste en rijkst seillus- treerde Weekblad van Neder land. wekelijks verschijnende in 12 bladzijden. Prijs per Jaargang f 3.60 franco per post f4. My De Katholieke Illustratie 's HERTOGEN BOSCH Wij mogen thans gerust zeggen dat de KATHOLIEKE ILLUSTRATIE, wat actualiteit aangaat, zich met welke andere neutrale illustraties ook kan meten. Zij heeft dit op hen voor, dat zij geredigeerd wordt in katholieken geest, en de lezers derhalve niet be vreesd behoeven te zijn voor geloof- of zeden-gevaarlijke lectuur in huis te krijgen. Notaris Linssen te VENRAY, zal op Donderdag 30 December 1909 des vooriniddags 10 uur, ter hei berge van Peter Johannes Ciaessens te Oirlo, publiek verkoopen f Voor den heer Jan Poels, 35 nos. schoon eiken slaghout, staande te wassen achter den Gunhoek te Oirlo Venray, tn het bosch afkomstig van den heer M. Janssen. voor den heer Leonard Janssen. 120 nummers 'dennenhout, zijnde opleg gers, geünthout, latten, boonstaken en tfrandhout. liggende afgekapt in zijn bosschen, genaamd in de Kwaai en in hei Stokven te Oirlo. Alles vooraf te bezichtigen. zal op Maandag 3 Januari 1010 nam. half 3 by .T. Leijssen te Venray aan het Schoor, pobliek verkoopen voor den heer G. van Reos, 80 nos. boonenstakeo en 40 nr. rekbont en bandroeden gelogen in zyn bosch aan den griDdweg te Caateoray. li voor Mej. de Wed. P. W. Vullinghs, 30 nos. latstaken, rekbout en gelint- staken gelegen in baar boscb aan den grindweg naby bet Schoor. zal op Maandag 3 Januari 1910 Dam. 4 uur ter berberge aan de Oade Lindt to Horst op verzoek van den heer L. Wils. publiek verkoopen 70 nos. dennentophout gelegen te Horst in de Pas achter den Scbadijk in het bosch van Mevr. de Wed. Dr. Peters. zal op Maandag 3 Januari 1910 nam. 5 uur ter herberge en op verzoek van den heer H. Verheijen te Horst Dorp publiek verkoopeo 35 nos. boonenstaken, geliotstaken, latten en palen gelegen in zijn bosch te Horst in de Pas en aan den Schadijkschen dyk. Openbare verkoop vau een Boerderytje, te VenrayBoschhuizen. zal op Vrijdag 31 December 1909 nam. 4 uur bij M. Vollenberg te Lull gemeente Venray op verzoek van J. Jacobs, publiek verkoopen Een vruchtbaar BOERDERIJTJE, tel Venray aan den Bosch huizen, bestaande uit huis, stal, schuur, tuin. boomgaard, houw en weiland Sectie E nos. 1922. 1925. 1285, 1272, 1286 1130. 1431, 1923, 1924. 1932 1934. 2057 2058, sectieA nos. 185 1063 en 1065, te zamen groot 4 H. 20 a. 7C c. Wordt in perceelen en in massa geveild. zal op Maandag 3 Januari 1910 nam. 1 uur ter plaatse aan het Boddeobroek te Oirlo Venray, voor den Weled. heer Th. van den Boogaart. publiek verkoopen 50 nos. boonenstaken en brandhout, gelegen - in zijn bosch bij de Weduwe Hoogeveen aan het Boddebroek te Ojr|o, zal op Woensdag 5 Januari 1910 oam. 2 uur by HermansHermans te Blitters- wijck voor de kinderen Poell publiek verkoopen 30 s'agen eiken slaghout te wassen staande te Blitterswijck op den Nieuwen boson. /.al op Vrijdag 7 Januari 1910 's nam. half 2 ter herberge van A van Dijck te Merselo Venray (dus niet ter plaatse^ voor Mevr. de Wed. Pb. Ecser, publiek verkoopen 100 nos. staken, dienstig voor dubbele latten en kuilbout. 50 nos. staken en enkele latten. 30 nos. brandhout. 20 nos. kepers en opleggers. 40 nos. 30j. dennenstrooisel alles ge legen te Venray aan de Giesevennen. Vooraf te beziebtigeu. Openbare Verkoop van Dennenboschen te Grubben vorst zal op Zaterdag 8 Januari 1910 nam. 2 uur bij de Wed. Cuypers te Grubbeovorst op Soest, op verzoek van Mej, de Wed. Hermkens en kinderen publiek verkoopen De navolgende goed wassende Jennen- bosschen. te Grubbenvorst. 1 Kaweide E 303 grout 1 b. 74 a. 90 o. 2 Heiboeverbosscben E 1377 1 h. 24a 70c 3 Galgenkamp D 908 groot 47 a. 30 c. 4 Zaarderbergen D 467 gr. 2 h. 20 a. 20c. 5 Idem D 468 groot 63 a. 80 c. 6 idem D 469 gr. 3 b. 11 a. 20 c Oude Erf D 690 gr. 1 b. 46 a. 30 c. 8 Afgek. denneu Zaarderbergeo D 466 groot 2 h. 22 a. 90 c. Aaowijzing doet Bo*ee op Soest, de laatste drie dagen vooe den verknop.

Peel en Maas | 1909 | | pagina 3