GELIEFD Vergadering Feestavond, Klompen. Dankbetuiging. Mariavereeniging. ALLEN, bekwame Keukenmeid. Aanbesteding Assurantiën. Ons Kerkklokje, Kerstkaarten, Nieuwjaarskaarten. Nieuwjaarsbrieven en Felicitatiekaarten. VISITEKAARTJES, W. van den Munckhof. Vergadering Fr uithoornen, Adverteert in dit blad. "Öurgerlijke Stand. 9e Volkstelling. Vonraysche Arbeidsbeurs en Informatiebureau. RECLAME. Wat Abdijsiroop is. ADYERTKNTIEN. A. Stollenwerk Co. der V. P. N. Venray, Zaterdagavond 18 Dec. Zondag 19 December. Jean Poels-Poels. Mevr Wed. Esser-Engels, AAJiJÜTüJ G. Publichuizen, KATHOLIEKEN De vrouw van Pilatus, Zondag 12 December j Notaris Esser te Horst, Kruisboogschutterij St. Oda Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, VEN RAY. Aangifte van den 3 tol 10 Dec. Geboorten Petrus Theodorus Hubeitus Stevens. Johanna Theodora Stevens, flendrikus Frederik Gerard Peeters. Peter Johannes Hubertus Rambags. Hubetta Gerarda Maria Pouwels. Petronella Antonia Potten. Sterfgevallen. Martinus de Mulder, echtgenoot van Johanua Loonen, oud 54 jaren. Peter Niesten, weduwnaar van Antonia van Wylic-k, oud 90 jaren. Burgemeester en Wethouders van Venray, brengen bij deze het reizend publiek ter kennis dat vanaf 31 December 1909 aldus met ingang van 1 Jan. 19fO op de laatste sneltrein komende van Nijmegen alhier aankomende 's avond» 9 57 u. geen tramverbinding meer zal zijn. De laatste tram vertrekt alsdan van het station na aankomst van den laatsten trein uit Venlo. 9.16 uur alhier aankomende. Venray den 10 Deo. 1909. De Burgemeester en Wethouders voorn. H. ESSER. De Secretaris. STOOT. Burgemeester en Wethouders van Venray, brengen ter algemeene kennis, dat dit jaar zal gehouden worden de 9e Alge meene Tiei'jaarlijksche Volkstelling. Deze heeft ten doel de aanwijzing van allen, die te middernacht tusscben 31 December 1909 on 1 Januari 1910 hunne werkelijke woonplaats binuen Nederland hebben. Deze allen worden aangewezen, onver schillig of zij op genoemd tijdstip in hunne woning al dan niet aanwezig zijn. Ook worden aangewezen zij die, zonder werkelijke woonplaats binnen Nederland te hebben, op genoemd tijdstip aldaar aanwezig zijn. Omtrent deze allen moeten de opgaven verstrekt wordon, die gevraagd worden op kaarten, welke tusscben 26 December 1909 en 1 Januari 1910 zullen worden road bezorgd en dadelijk na Nieuwjaar zullen worden teruggehaald. Door of voor ieder moet aan zijne woning worden ingevuld eene gele Kaart voor een man (of jongen) uiet in gestichten of instellingen; eene ipitte Kaart voor eene vrouw (of meisje) niet in gestichten of instellingen; eene blauwe Kaart voor een man (of jongen) in gestichten of instellingen; eene grijze Kaart voor eene vrouw of meisje in gestichten ot instellingen. Bovendien moet door of voor ieder aan de woning waar hij tijdelijk aanwezig is ingevuld worden een oranje Kaart voor een tijdelijk aanwezigen man of jongen of eene rose Kaart voor eene tijdelijk aanwezige vrouw of meisje. Het hoofd van ieder gezin, elke afzonder lijk levende persoon of de bestuurder van iedere instelling, gebouw, gesticht of schip, waar de kaarter, worden bezorgd, is verplicht voor de behoorlijke invulling zorg te dragen. Deze zorge er dus voor, dat aan den teller, wanneer hy de kaarten bezorgt, worde opgegeven hoeveel gele, witte, blauwe, grijze, oranje en rose kaarten, erin de woning noodig zijn. Overtreding van de voorschriften betref fende de volkstelling wordt krachtens artikel 20 der wet van 15 April 1886 (Staatsblad no. 64) gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geld boete van ten hoogste honderd guldeD. De nauwkeuiige, door de volkstelling te verkrijgen kennis der bevolking is eene zaak van algemeen belang. Tot het ver krijgen dier kennis is noodig, dat alle viagen on elke kaart met de meest moge» lyke nauwkeurigheid en volledigheid worden beantwoord. Op verzoek der Regeering noodigen Burgemeester en Wethouders allen met aandrang uit, door nauwkeurige en vol ledige invulling der kaarten tot het wel slagen der volkstelling mede te werken. Venray den 6 December 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. ESSER. De Secretaris, STOOT. Het Kantoor is geopend op werkdagen van 12 tot 1 uur en Zondags van 's mor gens half 9 tot half 12. Worden gevraagd i 1 2de meid voor Venlo. 1 flink persoon voor de melkkar der boterfa- hriek te rijden door het dorp. 1 2de meid en een kindermeisje voor Venlo niet beneden |7 jaar. 2 kleermakersknechten. 1 boerendienstknecht, 1 Bakkersleerling, 1 koperslager voor Venray, 2 koperslagers voor Boxmeer. 1 keukenmeid voor Venlo, 2 keukenmeiden voor Venray. 1 boerendienstknecht I dienstmeid voor Heurnen 1 dienstmeid van 14 of 16 jaar voor Well. Bieden zich aan 1 Timmermansleerling, 2 daglooners voor Venray. 1 net meisje voor 2de meid of kindermeid voor Venray, 2 kindermeisjes, 1 bekwame boekhouder. 1 Jongen van 12 of 13 jaar om opgeleid te wor den tot boerenwerk. Aanvragen van werkgevers 25 cent, van werk zoekenden 10 cent. Bij aanvragen om inlichtingen op -Ie aanvragen of aanbiedingen moet voor frankeering een post zegel van 5 cent gevoegd worden. HET BESTUUR. Kerkelijke Diensten Ie Venray. Parochiekerk. Maandag hall" 1 Sol. mis ter eere van de H. Lucia, waarna processie 's namiddags half 5 het Lof. 8 uur Jaarg. voor Peirus Dekkers. Dinsdag 8 uur Sol Jaarg. voor den Weleerw heer Pastoor van Haeff. Woensdag half 7 Gulden mis. 8 uur Jaarg. 2 kl. voor Willem Eibers. Theo dora Arts, Johnn Eibers, Johan Van Rijswijk, Petrus en Maria Eibers. Donderdag 8 uur Jaarg. voor J. Munsten en Margaretha Wijnhoven. Vrijdag 8 uur Jaarg. voor Hend. Verblakt. Deze week zijn de quatertemperdagen geboden vasten en onthoudingsdagen in den loop dezer week wordt de collecte gehouden voor de al gem. armen. Paterskerk. Zondag ieder half uur de II. Mis. Om 5 Lol waaronder feestpredikatie. Maandag om 5 uur Lol met rozenhoedje. Dinsdag om half 8 hoogmis. Om 5 uur Lol' met rozenhoedje. Woensdag, sluiting van de Octaaf. Om 6 uur Gulden mis. Om 5 uur plechtig Lol, Predikatie, Processie en ,,Te Deum." Vrijdag om half 8 hoogmis. Om 5 uur Lof en H. Kruisweg. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het quater temperdagen, geboden vasten en onthoudingsdagen. Mariakapel Oostrum. Zondag 12 Dec. 's nam. half 3 plechtig Lof, waaronder feestpredikatie door een Eenv. Pater Franciscaan, opdracht en toewijding der kinderen aan Maria. Na het Lof vereering der Relikwie. N.B. Na de preek zal een bruidje uit naam der kinderen de opdracht doen, daarna doen alle kinderen gezamenlijk de toewijding, vervol gens gaan ze een voor een aan het altaar hun kaarsen offeren, de kinderen van Oostrum het eerst, daarna de anderen. Allen moeten een kaars hebben. In de kerk zijn zelatricen die voor de kinderen zorgen, de ouders echter gelieven zelf mee te komen. Ook nog niet schoolgaande kinderen mogen daaraan deelnemen. Wij herinneren aan de aflaten, ook zonder Biecht en Communie, dien dag door godvruchtig bezoek der kapel te verdienen leder leze de verklaring van twee Rijksveldwachters daaromtrent. De Gemeente- en Rijksveldwachter C. Stadlander, te Wagenborgen, een plaatsje in Groningen, verzocht ons het volgende op nemen -Mijn dochtertje Harrake, een kind van drie jaar, had het vreeselijk aan de longen zij was zeventien weken hevig ziek. Allerlei geneesmiddelen, die ik ter genezing voor haar aanwendde, hielpen niet. Nacht op nacht bleven wy bij haar waken en ik dacht ieder oogenblik: straks is het gedaan met mijn schat. Een vriend, die het zieke kind kwam opzoeken, riep Ge bruik toch Abdijsiroop Ik li» t toen een flesch Abdijsiroop balen bij J. Prenger en haar daarvan een lepeltje te hebben ingegeven, begon het kind twintig minuten daarna slijm te spuwen, rei wijl deze altijd zoo vast had gezeten, dat h?t maar niet. los komen kon. Ik liet de kleine de Abdijsiroop doorge- bruiken en na 5 flacons te hebben inge nomen was zij radicaal genezen. Boven staande gebeurtenis had een jaar geleden plaats, en nog steeds is het kind zoo gezond als het maar wezen kan. De heer J. Revnijes, Gemeente en Onbez. Rijksveldwachter te Chaam (N.B.) schrijft ons, dat zijn dochtertje Cornelia, oud 3 jaar, gedurende een half jaar ziek was van het vreeselijke hoesten, dat zij vooridurend deed, terwijl zij zichtbaar ver magerde. Daar hij voor zijn kind alle denkbare geneesmiddelen geprobeerd had, terwijl zij maar niet beter werd, begon hij zich ongerust te maken. -Hot was voor mij en mijne vrouw verschrikkelijk om aan te zien, zooals het kind leed" zoo schrijft bij. -Ik hoorde toen. dat de Abdijsipoop, Klooster Sancta Paulo, zulk een uitstekend geneesmiddel was en kocht deze bij den winkelier H. Donkers alhier. Na die eene flacon Abdijsiroop te hebben ingenomen, (was mijn dochtertje genezen en alles is weer goed. De Abdijsiroop geneest zoowel kinderen als ouden van dagen van alle borst en longaandoeningen, asthma, pleuris, bron chitis. keelpijn, verkoudheid enz. Prijs per flacon van 230 gram f 1, van 550 gr. f2. van 1000 gr. 13.50. Hoe grooter flacon, hoe voordeeliger dus Centraal Depot L. I. Akker, Van Alke madestraat Rotterdam. Verkrijgbaar bij de bekende weder» verkoopers alle Drogisten en de meeste I Apothekers. i Ondergeteekcnden betuigen bij deze hun hartelijken dank aan inwoners van Venray en omstreken, voor de genoten gunst bij hunne verkooping van gemaak'.e kleedere enz. ondervonden. Hopende bij een volgende gelegenheid wederom met een druk bezoek vereerd te worden, teekenen wij hoogachtend. Kledingmagazijn GULPEN. Janrlijksche om 71/2 uur hij J. van Meijel HET BESTUUR. Onze opgeluisterd door zang, luimige en ernstige voordrachten zal ge geven worden op Aanvang des namiddags om 5 uur. De zaal is toegankelijk voor leden aspirant leden en donatricen. Tot en met Zondag 19 Dec. bestaat er gelegenheid zich als aspirant lid aan te melden. die nog iets verschuldigd zijn wegens vroeger door mij ge leverd bier worden DRINGEND verzocht te komen afrekenen vóór 1 Januari a.s. Hofstraat. Bij ondergeteekende zijn voortaan wederom in alle soorten verkrijgbaar de van ouds gunstig bekende P. Jeuken Oostrumscbe weg. te VENRAY, vraagt tegen Paschen eene Loon naar bekwaamheid. Woensdag 22 December zal in het Café W. SWAGHOFEN, aan het Eindt te Venray, 's avonds 6 uur worden Het Timmerwerk voor het woonhuis van H. Creemers. Voorwaarden enz. liggen ter inzage in jennemd Café, Inlichtingen geeft A, MARTENS. Ondergeteekende Agent Verificateur der Bataafsche Brandwaarborg Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht in 1808, neemt Huizen en Inboedels ter verzekering tegen matige premie. Maasheesche weg, Venray. door iedereen is alleen de echte STOKPAARDJES LfcLIENMELK ZEEP van Bergman Co. Radebenl want deze geeft een zacht rein gelaat, bloeiend jeugdig uiterlijk, blanke fluweelzachte huid en schitterend mooie teint. a 50 cents per stuk verkrijgbaar bij W. A. VAN DEN MUNCKHOF. Abonneert U op Weekblad voor KATHOLIEKE HUISGEZINNEN, onder Redactie van eenige Eer'W. Heeren G.-estelijken uil de verschillende bisdommen. Wekelijksche inhoud, kerkelijk nieuws, Epistel en Evangeliekalender Geloofs en zedenleergodsdienstige verhalen enz. enz. Prijs per jaargang franco per post slechts fl. 1.50. De nieuwe jaargang wordt geopend met een boeiend feuilleton getiteld eene aangrijpende geschiedenis, waarin de eebtgenoote van den Romeinxchen Stede houder en Salome de hoofdpersonen zijn. DIT AFKNIPPEN en onder enveloppe, gefrankeerd met 1 cents postzegel te zenden aan den Uitgever M. Waterreus. Roermond. De ondergeteekende tcenscht zich te abonneeren op -ONS KERKKLOKJE" prijs per jaargang franco per post 1.50. Naam.. Woonplaats Ontvangen eene ruime sorteering in in verschillende soorten en prijzen. Beleefd aanbevelend. 's avonds ooi 6 uur za' °P Dinsdag 14 December 1909 nam. - - 3 uur bij Kersten te Horst op den Da van de De leden worden allen verzocht deze vergadering bij te wonen. Zij die lid wenschen te worden, kunnen zich dan ook aanmelden. Namens het Bestuur. Heeren Landbouwers Eerste kwaliteit van de beste soorten, uit de Kweekerij van P. J. DUIJKERS te Meerlo. zijn te VENRAY te bezichtigen bij K. BEKKERS, Paterstraat alwaar ook bestellingen kunnen gedaan worden. oiël, publiek verkoopen A voor Mej. de Wed. Fr. Houben j Baetsen 103 nos. eizen eo eikenslaghout., spurrie en gelmtstaken te wassen staande ate volgt 81 nos. in de boschjes bij van Don veren, 2 dos. in Serooweide aan de KoDijnswa- randa, 3 nos in Bissen weide aldaar 2 nrs. in Slooijerstraat (weide Kersten) 2 nrs bij Achten aan de Konijncwaranda, 10 nos. in Limmerikgwetde (Eikelenbosch) 3 nos. aan den Uitlegger. IS voor H. Hendrikx. 50 nos boonen. spurrie en latstaken. kepers en weidepaleo in zijn bosch aan den Broekhuizerdijk achter M. Hendrix C voor CustersAchten. 15 nos boonen, spuriie en gelintstaken in zijn bosch aan den Broekhuizerdijk, D voor den heer L. Wils 10 dos dennen tophout aan dea Eikeion bosscherdijk bosch van de Weduwe Jen» niskeDs Notaris Linssen te VENRAY, zal op Maandag 13 December 1909. publiek verkoopen 1 's morgens 9 uur, derhalve niet om half 10, zooals op de publicaties vermeld staat, aan de Boschhuizen te Venray, nabij de boerderij van Valckx, voorbeen Jacobs op verzoek vuu den Hoogwelgeboren Heer Gaspar Baron de Weichs de Wenne. 11 GAVE EIKEBOOM EN. des voormid lags 10 uur, op verzoek van Martinus Camps, in zyn bosch aan den Maasheezerwpg te Vei.ray, 62 nos. dennenhout, zijnde: boonstaken brandhout, opUggeiseii golimbout. 3 daarna nabij do Gasfabriek t« Venray, op verzoek en ten huizo van Peter Geratd Poe's. AFBRAAK, bestaande uil Pannen, Balken, Palen, Ramen en Deuren. 4 Onmiddellijk daarna ten sterfhui?e van Elisabeth Dercks, in leven Wed. Reinior Philipsen aan het Eindt te Venray, INBOEDEL. zal op Maandag 13 December 1909, vra. 11 uur bij M. Stappers te Borst Dorp voor den heer G. Camps, publiek ver koopen -. Een partij dragende malen, Op crediet mits bekende borgstelling. zal op Woensdag 15 December 1909 vm. 11 uur in den Engel te Venray, voor den heer G. Camps, publiek verkoopen Een partij dragende malen. Op crediet mits borgstelling. zal publiek verkoopen III op Woensdag 15 December 1909, s nam. tiatf drie t<*r pbiar.se te Venray, voor den lieer G. Wismans 40 nos. boonenstaken, rekhout en brandhout, gelegen in zijn boscli te Ven ray aan den Maasheezer grindweg. zul op Dinsdag 21 December 19G9, nam. 2 uur ter her berge van J. van Dijck te Venray aan de Heide, voor deD heer H. Poelsln 't Groeuewolt te Venray. publiek verkoopen 200 nos. rekhout, boononstakeri, kepers en brandhout, geiegen in zijn bosch bij Kosters aan de Heide te Venray. Vooraf te bezichtigen. zal op Dius?ag 14 December 1909 voorar 10 uur ter pl:i.»tse ie Oirlo Venray voor de K. K. P. Kerk te Oirlo. publiek verkoopen 35 mis. gelintetakeii en puien gelegen in het bosch te Oil 1 nan den Valkenberg Circa 3i(2 Heet. dennen, te wassen staande te Oirlo aan den Valkenberg, dienstig voor demphmit. (Deze inmiddels uit de hand ie koop.) zal op Dinsdag 21 December 1909, natu. j 4 uur, bij J. Leijsten te Venray aan het Schoor, voor M. Verschoren, publiek verkoopen Een perceel best weiland, gelegen te Venray aan het Overbroek, sectie H. nr. 1269. groot circa 10 H. Worde in perceelen en massa's geveild. zal op nader te bepalen dag te Venray op verzoek san J. Jacobs, publiek verknopen: Een vruchtbaar BOERDERIJTJE. Veoiay aan den Bosch huizen, bestaande uit huis, stal. schuur, lum. boomgaard, bouw en weiland groot 3 H12 a. 3C c. Wordt in perceelen en massa geveild. 4

Peel en Maas | 1909 | | pagina 3