GELIEFD Crreenendael l Hartens OPRUIMING, g. wlntels. Fr. Beckers, GROOTE Gebroeders Jeuken, 1909. nieuwe Aardappelen, Nieuwe volle Haring, Jgg Trekhond, ,,St. Cecilia'' M. DREESSEN. Stoomsteenfabriek Jaarmarkt te Venray. Paarden, Hoornvee Varkens Fabriek van Cementen Putringen en Riolen L. Vlijmincx-Esser, Gennep. Modes* Modes. Houthandel L. Verbeek. alcoholvrije dranken, Wed. v. d. M. Van Aarssen, Goed Schoenwerk JOS. ARIAENS. Tijdgeest-Loten Joh. KUSTERS, 2 bekwame timmerlui, STOOMT IMMER F ABRI EK. Bouwmaterialen als Simplex Rijwielen Kachels, Fornuizen, Veevoederketels. Adverteert in dit blad, TE KOOP De Fanfare eeu 20tal Leerlingen <DE NIJVERHEID'. aaa&imaaQ&iaBWBia m VENRAY8CHE prima Ringovensteenen, H. TRYNES, Venray op woensdag 21 Juli. MAGGI's Soepen Maggi's Bouillon blokjes HANDEL IN BOUWMATERIALEN. Compleeten Luiermand ïï'OTaia Eerste kwal. Timmerhout, Iets kwaliteit Houtcarbolineua es Asjlaltpajiee, Heerenkleeding naar maat. Vict. FONCK. VEEREN allernieuwste Stoffen, en Polissen VENRAY. alle HOUTSOORTEN, Hydraulische kalk, zakkalb, gegoten kalk, cement, tras, gips, cementringen, ijzercementwerken, dakpannen, Vloer- en Wandtegels, grèsbuizen, stalen balken, enz. enz. vanaf Zaterdag 3 Juli tot Maandag 19 Juli, Dames- en Heeren-Rijwielen Het Goedkoopst Adres is bij PVf 1 1 OOfM Fabrikant van Goud- en LuAAwJlH Zilverwerken HORLOGEMAKER. lste klas UURWERKEN, Kachels, Fornuizen en alle toebehoor. Kach.elbu.izen enz. Wederom verkrijgbaar 6 «ent per Kilo, 5 cent per stuli bij H. DECHNAR. een tweejarige goed gedresseerde kleur zwart, bij ALBERT VERMEULEN HeuvelVenray. vraagt om opgeleid te orden voor lid van 't gezelschap. Zij, die reeds muziek leerden ot een instrument bespelen genieten de voorkeur. Zich aan te melden bij den Direc teur W. LAURENSSE. Sigarenmagazijn HANDEL IN A anbevelend, Groote StraatVENRA Y OVERLOON. De ondergeteekende H TRYNES, bericht bij deze, dat vanaf fl Juni a.s< aan zijne Stoomsteenfabriek te Overloon steeds verkrijgbaar zullen zijn inlandscb formaat in alle soorten en pryzen. Levering in den Brabander of ter plaatse. Voor event, koop of leveringen gelieve men zich te wenden tot den steenbaas G. CREEMERS te Overloon, ofwel by ondergeteekende, A anbevelend voor n tabletten, geven in 10—25 minuten (naar gelang der soort), slechts met water gekookt, aangenaam smakende eo voed zame soepen. Verkrygbaar in 25 verschillende soorten voor de bereidiDg van bouillon in afgepaste porties. Een blokje geeft een kop heer lijken bouillon. Maggi's Bouillon blokjes, voorzien, omdat ze voor enkele porties afgepast zijn, io een sinds lang bestaande behoefte, die zich in de huishouding, in de restaurants in de ziekenkeuken, zoowel als op reis en op uitstapjes dikwijls doet gelden. Pryzen 1 blokje voor een kop 2i/2 cents 1 bus 12 blokjes f0.30, 1 bus ül 50 blokjes f 1.25. 1 bus a 100 stuks f 2.50. Verkrygbaar bij door iedereen is a'leeo de echte STOKPAARDJES LELIENMELK ZEEP van Bergman Co. Radebeul want deze geeft een zacht rein gelaat, bloeiend jeugdig uiterlijk, blanke fluweelzachte huid en schitterend mooie teint. 50 cents per stuk verkrijgbaar by W. A. VAN DEN MUNCKHOF. in alle afmetingen. Verder Gootsteenen, Haamdorpels, Stoepplaten en alle andere Cementwerken. Prima kunst portland cement, gegarandeerd volgens de A. V. Hardgebakken Regouttegels, Cement tegels, Muurtegels G-resbuizen, Voederbakken, Pannen, Kalk, Grips, Asphalt enz. Alles uiterst lage pryzen Prima kwaliteit. Gunstig gelegen voor verzendingdicht bij spoor en Maas. Aanbevelend, Ontvangen voor het a. s. Zomersaison eene prachtige keuze Dames (t Kinder modelZomerhoedeii Matelots, Baretten enz. Nieuwste wat op dit gebied geleverd wordt. Verder eene groote keuze Bloemen, veeren, linten, galons en alle garneeringen. Te- ens gelegenheid tot het opmaken en veranderen van oude hoeden, hetwelk netjes en zeer goedkoop uitgevoerd wordt. Groote keuze tul en bodems en mutsen, bloemen en lintei) »oor toerei), gem. toeren, alles aan concurreerende pryzen. Datnes en Heeren Modeartikelen, in alle genres en prijzen. Handschoenen, ceintures, enz. alsmede alle ondergoederen, schorten in alle grootte en modellen. Boorden, fronts en manchetten wit en gekleurd. Cravatten en strikjes nieuwste modellen, witte hemden zoowel als gekleurd, sokken en kousen. Beste en goedkoopste adres voor den Stalen voor Dames- en Heeren kleeding. Heeren- en jongenscostuums worden goedpassend op maat geleverd. Scherp concurreerende prijzen Door uiterst lage prijzen en reëele bediening zich in ieders gunst aanbevelend, De ondergeteekende maakt het geacht publiek van VENRAY en omstreken bekend dat bij hem steeds te bekomen is, zooals: GREENEN KOZIJN en RICHEL- HOUT, VUREN BATTINS. PLANKEN in alle lengte en dikte, PANLATTEN PLIJSTERLATTEN, geschaafde en ge ploegde ZOLDERPLANKEN. Vruchtboom Garbolineum Pomona" Het beste doeltreffend middel tegen alle schadelijke Insecten. Paterstraat, VENRAY. 5e5e5e5esh5h5h5hsh5e5h5e5hsh5e5esese5h esse as25e525e5e5h5e5&sh5e5e5e5ash5h5h5 Elegante coupe. Soliede en keurige bewerking. Steeds voorradig de nieuwste Stoffen. Groote mooie sorteering HOEDEN en PETTEN, laatste modellen. Ruime keuze in Boorden, Fronts, Manchetten, Dassen, Saijetten, Kou sen, Fluweelen, Trico's en Ondergoe deren enz. enz. Verder eene prachtige Collectie Stalen. Alle goederen op maat kunnen in den kortst mogelijken tijd geleverd worden Ontvangen diverse prima kwaliteit aan billijke prijzen. Aanbevelend vanaf f 0,65 tot f2,00 per pond. Beste Kapok 60 cent hel pond. Schoolstraat. Venraij. Paterstraat, VENRAY. Bericht de ontvangst eener groote party voor het a. s. seizoen. Zeer schoon en uiterst voordeelig. Voorhanden een groote partij gemaakte pakken, jassen, broeken en Vesten. alsook gemaakte daagsche goederen in alle soorten en grootten, halfwollen eD katoenen Broekstoffcn, Pillous Mollekins, Bevers. Bonte en Witte Hemden. Blauwe Kielen, Kousen en Sokken. Dassen en Strikken. Boorden en Fronts, (linnen en papieren.) Manchetten, Hoeden en Petten. Witte, Ronte en zwarte Voorschooten Allerhande soorten Corsetten. Alle Koloniale Waren en üjne Kaas. Scherp concurreerende prijzen. Al die nog van de voorradige winter- goederen willen koopen, ver beneden inkoopprijs. aan matigen prijs is en blijft het voordeeligst in 't gebruik. ijzersterke werkschoenen, goedkoop 1 1 Verder 2e en 3e soort chroom en box rund (geen box-kalf Dames-, Heeren en Einder-schoenwerk, desverkiezende naar maat vervaardigd, aan scherp concurreerende pryzen. Reparatie'» desverkiezende tegen spotprijzen. Prima Scboencream en Ledersmeer. Aanbevelend. Ondergeteekende maakt bekend, dat bij hem verkrijgbaar zijn. Trekking 26 Juli Deze Loten geven betzelfde recht als de Staatsloterij. linrbier, Schoolstraat. Voor direct gevraagd bij G. Ambrosius, Paterstraat. Steeds voorradig alle soorten Beleefd eenieder tot een bezoek uitnoodigend, SCHOOLSTRAAT. VENRAY Ontvangen ruime sorteering van prima Nederl. fabrikaat benevens de bekende Allright1- Hij wielen. Ruime voorraad diverse Onder deelen aao concurreerende prijzen. Nieuwe rijwielen verkrijgbaar vanaf f 30 Reparatiën spoedig en billijk. Aanbevelend A. H, de Haen. Reparatiewerkplaats van Rijwielen en Machinerieën, Juist geraden! Eenieder zoekc zijn voordeel Groote voorraad lange en korte gouden kettingen in 10 verscbillei de modellen, broelien, belletjes, groote keuze, fljne Heeren- en Dan ringen, Trouwringen, groote voorraad, alles nieuwste modellen en worden door ons zelf solied gemaakt en kunnen gemaakt worden, dus is alles altijd goed kooper, als dat men het uit de tweede of derde hand moet ontvangen Ook beveel ik mij beleefd aan voor het leveren van alle soorten als gouden, zilveren en nikkelen heeren en dames-horloges pendules met coupes, regulateurs, klokken, wekkers. Alle goud en zilver zijn van rijkskeur en merk voorzien. Alle Reparatiën aan Goud, Zilver en Uurwerken worden door ons zelf solied en uiterst goedkoop gemaakt, maar niet door anderen, ze kunnen dus ook de8verlangend denzelfden dag gemaakt worden. Eenieder kan zich daarvan dagelijks komen overtuigen. Minzaam aanbevelend P. KL A ASSE Fabrikant van Goud- en Zilverwerken en Horlogemaker, bi) de Groote Kerk, VENRAY. Ontvangen eene ruime sorteering Groote voorraad Nieuwste modellen. Laagste prijzen Levert, plaatst en repareert alle soorten AanbevelendV. Fonck,

Peel en Maas | 1909 | | pagina 4