Limburgsch Nieuws, A1 getn een Nieuws. I HEHSTEMMING voor den Gemeenteraad. koord Hop. Die vent bezat nog gelukkig ««r hgw P'ü». 1 om bij het tolhuis aan Al» K0pd ingelicht, dan z ra zelfs verstand genoeg, de zijweg de noodige informatie le nemen en dadelijk „links om keert" te maken, f Mijn schimmel het ware beeld van voor- uitgang stoorde er zich bedroefd weinig aan, wat er achter hem voorviel en hol- j de maar recht toe op zijn doel aan en kwam niet eer tot bedaren voordat hij met al zijn dartelende kuren, vlak voor den stal, waar hij wezen moest, zeker uit vrees dat ik mij op de harde siraatsteenen zou bezeeren, mij heel voorzichtig op een zachten mesthoop uit den zadel had ge worpen. Daar lag den grooten wegwijzer van den machtigen keizer totaal geruïneerd. Ik stond daar voor het oog van het volk dat van alle kanten kwan toestroomen als het erbarmelijkst sujet op de wijden aardbodem. En wat school mij nu over Niets anders dan mij door de staljongens onder de pomp te laten afpoetscn en des avonds weer stilletjes naar huis te keerer Daar heb je nu de heele historie. Maar - Hans vroeg een der oanwezi- gen, dat is nu goed en welmaar hoe stond dat nu in verband met je toekom stig generaalschap. Jou domkop was het antwoord, be grijp je dan niet, dat mijn fortuin gemaakt zou zijn, als ik bij mijn aankomst Moritzberg maar gezorgd had dat keizer behoorlijk acht op mij sloeg? Daar heb je Sétinus die vroeger wachtmeester bij de huzaren was geweest. Die zou ook eens voorrijder spelen, toen de keizer het oog op hem liet vallen en zei dat hij een veel te knap militnii was, om zich daartoe te vernederen cn liever maar dadelijk dienst moest nemen bij dc groote armee. En wat is er gebeurd V Diezelfde Sètinus werd ordonnans-officier en nog geen volle twee jaar later stond hij als generaal aan de spits van een divisie Waarom zou diezelfde weg nie even goed voor mij hebben open gestaan Maar die lamme postmeester met zijn verliefde avonturen, kijk als ik hem hie had, sloeg ik hem de hersens in die vent. ik zeg het nog eens, die was dc bewer ker van mijn ongeluk. En als het ongeluk eenmaal pleizier heeft om je een poets te spelen ga dan je gang maardan is de kans toch verkeken. Veiïlo dit liclit kunnen betrekken. HORST. De beer L. M. J. Hoebens. Rijksontvanger alhier, is aangewezen om t, e-n lid van het College van Zetters f een ander persoon door dal Co lege angAwezen de opneming der huu waarde doen gedmer.de h-t helastii gjtnr 1909 de gemeenten B o khuysen, Grubbeo- vors». Hotst Se urn ger-n handel. De biggen waren zeer duur f). geneesheer gelastte daarep over- zij brachten het tot 12 gld. In het vel vee a x> v i- i was i!e omzet van beteckcnis, 't ging er br6"elnZ "aar de R K Zieaenve-pleging. goed in. Ook prima dragende runderen j De ontaarde moeder, op stra-it gok omen, Li wer(j gearresteerd ori naar liet politiebureau 304 297 246 230 228 18S 151 134 103 90 36 30 20 waren gezocht tegen hoogc prijzen. Overi gens was de handel stil. Om het hoog water was de aanvoer gering. Reeds vroeg was het terrein ontruimd. WANSSU-V iHiT.ee s •dende lede- B-ror. \V mnvn. Ver der ve' mnrkens 51 TEGELKN. Iluer werd mei eneeshee mmi^ 8 te G OUU-g» r werden hij de herkozen d-4 af» I Wij hoven ma' 66 de Wenne rne* 63 G Tax 60 e i J. leriiiii Door den •emeenferaad r'g-m 'iK' stemmen t«>t leid htii'i' Vreesra <i s, op '-n ïaa' wedde van tt iirvcor r.ij de w menpraciijk scli uw en/., /.al hebben waar t' Deze benoeming zal door velen reün ie vc nomen worden, d>» n tot heden zelf geen dokier had in Venlo of Kaldenkirchen genees- e t u p moest gaan zoeken 500. »udei emer met 1 Tegel- maar k undt, SWALMEN. In den nacht van Maan de? op Dins lag ter gelegenheid der kermis e Boek,iel is levensgevaarlijk meteen mes erwond J. S. uit Roermond. Als verdacht liervan weid door den rijks veld wachter Stevens onder Roermond gearresteerd en ter hefchik king der justitie naar Roermond overgebracht, J. D. 24 jaren, koopman aldaar. Hij is daarna in de gevangenis opgesl ten. BORN. Naar we vernemen, werd door een werkgever aan enkele kiezers verboden te gaar1 steramen. De arbeiders, die zich aan dit verbod niet stoorden en toc'i hun stem gingen uitbrengen, zijn onmiddellijk ontslagen ge worden. Camps, VENKAY, 17 Juli 1909. Bij de Maandag alhier gehouden Stemming voor vier Leden van den Gemeenteraad werden uitgebracht 626 stemmen, waarvan 11 van onwi zoodat de vereischte meerderheid 308 stemmen bedroeg. De uitgebrachte geldige steramen waren verdeeld als volgt W. Wijnhoven (aftredend) Gerard Camps, J. Geurts, P. J. Derks. (aftredend; Th. Asselberghs, Th. fcamps/; P. J. Duijkers, G. Wiliems, W Schraitz, M. Smits, J. Bekkois, Fr. van Opbergen. H. Tillemans Bij de herstemming op Zaterdag 24 Juli a. s. komen in aanmeiktng de heeren W Wijnhoven, G. Camps, J. Geurts, P. J Derks, Th. Asselberghs, Th. P. J. Duijkers en G. Wiliems. Naar wij vernemen is de heer G. Ocbs, directeur der Gasfabriek overge plaatst naar Florsheim bij Moinz (Dui'sch land). Het beheer der Gasfabriek is thans overgenomen door den heer G. Mittelstaed- ter, gasfabrieken-inspecteur. Door de Tooneelvereeniging van het. Kruisverhond alhier zal Zondag 25 Juli eene propaganda tooneeluit7oering gegeven worden in de zaal van den heer A. Giubbei te Maasbree. Wij wenscben hun veel succes Met ingang van 1 Augustus is onze dorpsgenoot, de heer Nico Krispijn, he rioemd tot Rijksklerk aan het kantoor van Belastingen en Accijnzen te Helmond. Tot organist in de Parochiekerk alhier is benoemd, de beer A. Pennarts te Gulpen. Omtrent deze benoeming lezen we in d' L. K. uit Gulpen het volgende »De heer AlphPennarts van hier, direc teur van het kerkelijk zangkoor Gregoriuskoor en tal van vereenigingen uit de buu. t, is ingaande 15 Juli benoemd tot organist te Venray. Velen kundigen musicus ongaarne van hier zien vei trekken Mor gen Zondagmiddag om half vijf zal de R. K. Volksbond de raaandelyksche vergadering houden, uaarin, naar wij vernemen als spreker zal optieden, Hoogeer w. Zeer gel. heer Dr. H. Pools. HORST. Naar we vernemen is door eene Maatschappij te Griendtsveen 2 jaar- geleden eeno inrichting opgericht voor hot vergassen van brandstoffen T' concessie govraagd voor het leggen van eleotrische geleidingen in den gemeente grond. De en oml voorzien, verkregen uit vergassing de VAALS. Terwyl de Raadsvergadering bijna afgeloop^r. was. kwamen twee leden ter vergadering. Beide heeren wie kan het hun kwalijk nemen hadden, daar de vergadering legen 4 uur. zonder meer belegd was, natuurlijk op onzen met 1 Mei 1909 in werking getreden nationalen tijd gerekend. t Is dan ook wel eigenaardig, dat hier in Vaals, gemeentesecretarie, school en k zich nog steeds blijven lichten naar den M. E, T. (lees Duitsche lijd) 1 Of geldt voor Vaals soms de Neder- landsche wet niet MAASTRICHT. Alhier is door de SU Servaliusbouwvereeniging aanbesteed het bouwen van 60 arbeiderswoningen. Minste inschrijver J. Jansen aldaar voor f 97.050. Heiligdomsvaart. Nu het weer zich wat verbetert, komen de bezoekers van elders te Maastricht afzetten Maandag is er een bedevaart uit Tongeren geweest. Dinsdagmorgen om 9 uu droeg de 75jange grijsaard Mgr. J. Hofman, h sschop-t tulair van Telmesse, vicaris-api stohcus vm Chan-Si, thans om redenen van ?e/,nnd'ieid dernissionnair, in St. S^rs as p •i:t>li ;.,le Mis op. daar bij gea?sis'e id door vJgr. Sevriens en diens ka, elaans. a'-smed»4 verschillende ordebroeders 4 -u den Bisschop missionaris liet klooster der Eei w. pater Fran ciscanen ald-iar. De ke'k was geduld roet geloovigen, het koor zong prachtig Na de H. Mis gaf Mgr. Hofman met de reliek van het H. Kruis den zegen terwijl daarna de tooniug der heiligdommen pDats had dooi de geestelijkheid gekleed in superpli. Groote §eliade in llrahant en Limburg aangericht. Tengevolge van de hevige hagel- en regenbuien in België wies de Maas schrik barend. Zaterdagmiddag wies zij reeds elk uur een decimeter. De uiterwaarden ston den toen reeds lang onder water, liet hooigras dreef de rivier af. De bevolking is ontroostbaar. Al het beschikbare volk tusschen Grave en den Bosch rukte uit om gewapend met water laarzen nog te redden wat er te redden Het hooi wordt in koortsachtigen arbeid op den dijk getrokken. Tusschen Wychen en Oss wordt het hooi in druip- natten toestand in den trein geworpen en naar Duïtschland gezonden, waar het natuurlijk verrot aankomt. Ilcl Maas- hooi is voor het grootste gedeelte bedorven. Huilend klaagden de betrokkenen hun leed. Wat deze ramp bcteekent en welke gevolgen zij zal hebben, zal zich in den komenden winter doen gevoelen. Nieuws uit de Buurt. DEURNE. Bij de Dinsdag alhier ge houden stemming voor 4 leden van den gemeenteraad zijn de aftredende leden wederom herkozen. CUYK. Op de markt van Dinsdag wa ren aangevoerd 371 runderen Maatschappij is voornemens Horst 'biggen. Het vet vee gold van 35 ad 37 mlip-izende nlaatsen van een licht te'ct. per halve K.G. het dragend vee van n t vereassin? van 180 'tot 2o5 gld, In het mager vee was Tentoonstelling Stad Tilburg. Dined ig is de stoomketel der tentoon stelling onder sloom gebracht en zijn de stoommacbi.-i' s ia gebruik gesteld tot levering van kracht en licht. Eigenaardig is het, dat de exposeerende mijn gra'is J- s'eeakolen voor den ge heel: n duur iJr tentoonstelling daartoe lei tv t. Om een denkhepld te geven vat) de drukte, die verwacht wordt, diene, dat Dinsda? een 90 al bedienden, mannelijke n vrouwelijke, voor de restaurants zijn aangekomen. Droevig ongeluk. Ongeveer 8 uur had Woensdagavond te Nijmegen op de zoogenaamde rei een 3b. «lelijk ongeluk plaats. Dc 15 jarige schoenmakersleerling Frans van Gulick uil de Ten 1 loetstraat, was op het plein aan het spelen. Onvcrv kreeg hij van een zijner makker duw in den rug, zoodat hij op den grond viel en een schoenmakersmes dat hij in zijn binnenzak droeg, in zijn zijde drong Het nies heeft waarschijnlijk zijn longen geraakt. Uil een vrceselijke wonde in de zijde stroomde hevig het bloed. Zelf trok de jongen het mes uit de gevaarlijke wonde en wilde naar dokier loopen. Door bloedverlies uitgeput, stortte hij weer Ier aarde. Een passcerendc postbode bracht den jongen naar het politiehuisje ar Sloetstraat. I)r. Schouten verleende daar de hoogst noodige hulp. De getroffene werd vervol gens met het politiebrancard voorzichtig naar hei ('anisius-ziekenhuis gebracht. Daar aan gekomen bleek dc jongen reeds overleden. Een treurig ongeval en verschrikkelijk voor de ouders van den knaap. Doodelijk ongeval. Woensdagmiddag hal le Mierlo een droevig ongeluk plaats. Een zekere J. Ray makers, landbouwer, had het ongeluk onder het paard ie geraken vaB zijn zwager H. v. Esch. dat op bol sloeg, met het gevolg dat hij op de plaats dood bleef. Het paard heeft men eerst veel later kunnen vangen. Een rijke belooning. De vorige week is in den Haarlemmer- it> onder de gemeeote Heemstede het riiel twee paarden bespannen rijtuig van mejuffrouw Sluyterraan van Loo, op bol gegaan en aan de Spanjaardslaan gegre pen en tot staan gebracht door een huzaar, in garnizoen te 's Gravenhage, die met verlof te Heemstede verblijf hield, zoodat mpjuffrouw S., die in bet rijtuig zat, met den schrik is vrijgekomen Als beiooning is door genoemde dame aan den huzaar acht gulden per week gedurende zijn leven toegekend. Een begraven paard gestolen Te Onstwedde (Gr.) werd een paard van den vrachtrijder Thurkow, dat ge storven was, begraven. Dat is een veertien dagen geleden. Woensdagmorgen voelde men verzakking op het land cn bij onder zoek bleek, dat het paard uit den grond gehaald was Dc politie steil een onderzoek in. W erliloozeii naar Diiitscliland. Uit de provinciën Groningen en Drenthe zijn Maandag meer- dan honderd werkloo- zen vertrokken haar Oldenburg en West falen. Daaronder waren veel bouwvak den, doch ook losse ar beiders, die allen werk krijgen. Zijn vrouw vermoord. Te Denekamp heefi zekere O., afkomst uit Almelo, zijn vrouw zoodanig mishan deld, dat zij aan de gevolgen is overleden O. is gevlucht. De minderjarige kinderen zijn bij de grootouders te Glanerbrug gebracht. Tabak. Men schrijft uit Leeuwen Tengevolge van het langdurige natte weer der laatste dagen zijn in de tabak veel misplanten gekomen. Zoo niet spoe dig warmte komt is voortgang dier kwaal te verwachten cn zal het gewas lichtelijk niet meevallen. Aardappelen uitgezonderd vroege of muis- aardappelen beloven een goed beschot. Alweer do drank. In stomdronken toestand zette vrouw W. in de Palmstraat te Hilversum, haar 5jarig zoontje, dat zij wasschen wilde, in een kom met kokend water. Opmerkzaam gemaakt door het hevig gilleo van het arme kind, trad een buurman binnen, die het kind diiect aan de vrouw ontrukte en het naar zijn woning droeg, waar Dr, Beukers, in allerijl gewaarschuwd, het stumpertje verbond. Het bleek, dat beide voetjes verbrand' waren. 465 overgebracht. Een simpele. Een dorp houdt er een dorps idioot op na, van wien bekend is, dat wanneer men hem n dubbeltje en een twee-en-een-half centstuk voorhoudt, steeds het laatste icst. Het is een geregelde proefneming, waarmee ieder die het dorp bezoekt, zich onledig houdt. Op zekeren dag vraagt een vreemdeling hemWaarom neem je toch altijd het erkeerde geldstuk Weet je het verschil In waarde dan niet.9 „Jawel" zegt de dorps-idioot„ik ken het verschil wel. Maar als ik het dubbeltje nam zou niemand 't meer met mc probee- ren' liet slechte weer. Do berichten over het slechte weer houden aan. Uit allerlei streken komen nieuwe tijdingen over hoog water. De Rijn is langs de Oostenrijksch-Zwitser- sche grens buiten zijne oevers getreden en heeft veel land onder water gezet. In de Vooralpen sneeuwt liet onophoudelijk tot op 1400 M. Sedert menschenheugenis heeft men in dezen tijd van het jaar niet zulke sneeuwmassa's gezien. Sneeuw in «Inli. olgens de „Indépendance Beige" heeft het op 12 Juli aan de Belgische kust nog gesneeuwd. Wonderlijk gered Op eigenaardige wijze is in de grensplaats Herten een klein kind van den dood ont komen. De kleine viel uit dc derde ven dieping cener woning naar beneden. Bij zijn val bleef het echter met de klecren haken aan een vlaggestok, die buiten dc eerste slak. Dc val werd zoodoende ge broken cn de kleine bleef in die gevaar lijke positie hangen tot dat er hulp kwam opdagen. Hen warmbloedig kiezer. Men meldt uit Goedercede aan de „N. Ct. Bij gelegenheid van de stemming voor den Gemeenteraad alhier, beklaagde de iczer D. L., na aan de stemming op gewone wijze te hebben deelgenomen zich bij bet stembureau over zijn hoogen aanslag in den hoofdei i jken omsla; Zonder ecnige aanleiding riep hij eens klaps het stembureau toe: Jullie zijn alle maal plgreep den voor het stem bureau dienenden, gevuldcn inktkoker en smeet die met kracht langs de hoofden der zittende leden, gelukkig zonder iemand te raken, waarbij de inhoud terecht kwam op papieren, tafel en muren en ook op een lid van het stembureau, dat verplicht was zich te verwijderen om een rcinigings- kuur te ondergaan. Naar wij vernemen, is door de burge meester, voorzitter van het stembureau een klacht ingediend bij de justitie. Een moeder door liaar eigen dochter vermoord. Op het gehucht Serphe te Auvelais (NameD). heeft een schrikkelijk feit de bevolking ontroerd. De löjarige dochter Eugenie der echtelieden Scnhyer. was Zondag naar de kermis van Jemeppe geweest en bleef den heelen nacht uit. om eerst des morgens te 10 ure thuis te komen. Toen zy daarover door hare moeder berispt werd, schoot zij in razende woede Wacht, riep zy uit, ik zal uwe zaak regelen. En naar de kamer vaD haren vader loopende, haalde zij daar een scheermes en op haar moeder toe-1 snellend, sneed zij haar den hals af. Daarop liep zij het huis uit om door het veld te vluchten, terwijl hare moeder op den vloer der keuken lag te zieltogen. De jonge moordenaies is aangehouden. Een «lie kan meepraten. Australische bladen vermelden, dat William Johnson, die een kleine eeuw geleden, kajuitsjongen van Napoleon was, toen deze naar hef eiland St. Helena werd overgebracht, tegenwoordig te Syd ney woont. Sinds eenigeti «iid heeft I ij zijn intrek genomen in liet oudemannenl u s, dat bestuurd wordt dooi de Zusteikei s der Armen van Randwick. De vorige maand bereikte hy den ouder <Jpm van 105 jaren. I)e sluier «les «loods. Een jonge dame te Kopenhagen had een blauwen sluier gekocht, dien zij droeg toen zij een uitstapje in de omgeving der stad maakte. Zij werd daarbij door een regenbui overvallen en de natte sluier kwam in aanraking met haar gelaat en haar oogen. Kort daarop kreeg zy hevige pijnen in het gez.cht, dat geheel opzwol en de oogen werden ontstoken De dokter constateerde vergiftiging door de blauwe verf van den sluier. De ongelukkige werd eerst blind en is ten slotte aan bloedvergiftiging overleden Een sollicitatie. Een handelsreiziger, die een betrekking zocht, schreef den volgenden brief op een advertenie, waarbij iemand in zijn vak (gevraagd werd Nadat mijn leertijd geëindigd was, heb ik my in de eerste plaats toegelegd op prikkeldraad, daarna reisde ik eenlgen tijj in damesondergoed, bezocht vele maanden klanten in kinderkleeren eo hep drie jaren met vilten pantoffels. Nadat ik een jaar gedeeltelijk in bedden gewerkt had en gedeeltelijk grafmonumenten ge* plaatst had en mij in het voorbygaan door het moeilijke glas en porcelein had heen geslagen. heb ik mij ten slotte aan vliegenlyra gehouden, waar ik nu goed in zit. De beste schutters. Bij het internationale concours voor geweerschieten te Hamburg bleken de £wi-sers in alle opzichten de beste schut- ters Zij behaalden 't hoogste aantal, 4840 puuten. Frankrijk volgde hen op den voet met 4838. België met 4748 punten. Holland was het zesde in de rij met 4671 punten, evenveel als Duiischland. Servië wam achteraan mat 3580 punten. De be.-te schutter in alle drie houdingen te zamen staan, liggen en knielen was al weder een Zwitser. Slimme lioud. Als tegenhanger van het in de bladen oorkamend bericht, dat de houd van een pachter eener eenzame hoeve op 3 kilo meter afs'and van BishopStortford (Engeland) zich eiken morgen van de hoeve naar den spoorweg begeeft om de iiem door den conducteur toegeworpen courant voor zijn meester in ontvangst te nemen, waarmee bij dan naar de hoeve terugkeert, wordt gemeld, dat ook te Goes zich tot voor korten tijd zulk een geval heeft voorgedaan. Driemaal 's weeks begaf de hond van een herbergier aldaar zich des avonds, tegen het uur waarop een paar bladen verschenen, naar de deur van het bureau des uitgevers, waar hij zij zijn komst door blaffen kenbaar maakte. De courant werd hem dan in den bek gestoken en bet dier spoedde zich huiswaarts. Gebeuide het een enkele maal dat de courant n->g niet was afgedrukt, dan kreeg hy een oude courant of een stuk papier mede. hij bracht dat bij zijn meestor, waaruit deze dan bemerkte, dat de boodschapper nog eens terug moest, wat dan ook geschiedde. Eenige weken geleden is het trouwe dier gestorven, Tweelingren. De vriendelijke oude heer bleef staan toen hij in den kinderwagen twee kleintjes zag, die precies op elkaar geleken en minzaam zei hij tegen het kindermeisje „Ach zeker tweelingen?" „Ja mijnheer," antwoordde het meisje. „Allebei jongens.'' „Zoo? zei de oudeheer „En hoe houdt jc ze uit elkaar „Dit is de een," zei het meisje er een aanwijzend, „cn dat is de ander." „Goede hemelzei de oude heer, hoe eenvoudig. Maar, voegde hij er aan toe en wees naar nummer twee, kan deze ook niet de een zijn „Dat kan wel," hernam het meisje na een korte pauze, maar dan is natuurlijk die de ander." Goed dan, zei de oude heer. Maar hoe doe je nu als jc ze van elkaar wilt scheiden? „Dat doen we zelden maar als het noodig is, zetten we er een in de eene kamer en den ander in een andere." „Hoe weet je dan, welke je in elke kamer zet? „Wij kijken goed, welke we in de eene kamer zetten en dan weten we, dat de ander in de andere kamer is." „Goed zei de oude heer het vraagstuk warm houdend, „maar als de eene nu eens thuis was en de andere buitenshuis, zou je dan kunnen zeggen, welke er thuis was „O, ja, mijnheer," Nhernam het meisje ernstig „dan hoofden we alleen maar naar hem te kijken en dan zouden wc weten, degeen die we zagen, degeen was, die in huis was, en dan was natuurlijk degeen, die ergens anders was, de ander. Er zijn er maar twee, ziet u, en dat maakt het heel gemakkelijk De vriendelijke oude heer liep toen maar door. Burgemeester en Wethouders van Venray, maken hekend, dat een afschrift van het proces-verbaal, vermeldende den uitslag der op den 12 dezer gehouden stem ming, ter verkiezing van vier leden van den gemeenteraad is aangeplakt en voor een ieder ter Gemeentesecretarie ter inzage ligt. Venray den 14 Juli 1909. De Burgemeester en Wethouders voorn. H. ESSER, De Secretaris. Stoot. De Burgemeester van Venray, brengt ter openbare kennis dat Zaterdag den 24 Juli a. 8. van des morgens acht tot des namiddags 5 uren, de herstemming zal geschieden ter vervulling van vier plaatsen in den Gemeenteraad. De candidate!), in alphabetische volgorde zijn

Peel en Maas | 1909 | | pagina 2