„Vrede en Strijd", „St. Cecilia" Uw waar adres voor is voortaan HANDEL IN 1 ALLEN, Boerderij tl CONCERT de groote Carrousel Tijdgeest-Loten Joh. KUSTERS, G. Wilkms. R. Krikke, Venray, 2 bekwame timmerlui, II W. Schmitz. Heeren Kiezers Tb. Asselbergbs. G. J. H. Camps. Heeren Kiezers P. Duij kers. Nieuwe volle Haring, inkoopen Frans van Opbergen. Burgerlijk© Stand. op Zondag 4 Juli, De Fanfare een 20tal Leerlingen F7 CC Kerkelijke Diensten ie Venray. Uit de hand te koop Uitgebreid© keuze- in van de goedkoopste tot de beste soort. Zeer concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend O O A GO u Vsnraysche Arbeidsbeurs en Informatiebureau. ADVERTENTIEN. Zondag 4 Juli a. s. A.s. Zondag nog op de nakermis aldaar van W. Rangé. en Polissen II(titn- en Da messtolïen. Fronts, Notaris Linssen A an fleer en Kiezers Notaris Linssen Notaris Esser te Horst, H- LTillenwns. Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Op Dinsdag Joh 20 Juli 1909 des vóór. middag» te elf uren, zal ten raadliuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen deze verzoeken in te br-npen en deze mondeling of schriftelijk to- u. lichten. Zoowel de verzoekers, als zij die be «waren hebben, kunnen gedurende drie dt>gen voor het bovengemelde tijdstip, op de Secretarie der gemeente kenni» nemen «an de tor zake ingekomsn schrifturen. Venray, 2 Juli 1909- Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. ESS ER. De Secretaris. STOOT. VAN VENRAY. Aangifte van den 25 Juni tot den 2 Juli. Geboorten. Maria Oertruda Johanna Henrica Jen nekken*. Petrus Johannes Mar ia Guossens. Johannes Joseph Hubertus Steeghs. Helena Huberta Manders. Sterfgevallen. op de doelen van St. Hubertus te MERSELO. HET BESTUUR. om vraagt opgeleid te worden voor lid van Gerardus Plyter, weduwenaar van AntjeJ't gezelschap. Zij, die reeds muziek de Groot, oud 50 jaren. Wilhelmina Stephana Heinst, oud 63 jarèn. Anna Maria Loooen, ongeh. oud 72 jaren. Pranciseis Johannes Henricus Scheepers ongeh. oud 22 jaren. Henricus Johannes Bapista Schut, echt genoot van Maria Meershoek oud 41 jaren. leerden of een instrument bespelen genieten de voorkeur. Zich aan te melden bij den Direc teur W. LAURENSSE. O ha O Parochiekerk. Paterskerk. die iets te vorderen heb ben of ver schuldigd zijn aan O. Vollcnberg: Organist, gelieve hiervan opgaaf of betaling te doen voor 15 Juli s. bij J. VOLLENBERG te HorstAraerica, eene in goeden staat zijnde VRUCHTBARE groot 5 li<M*(aren. <la<l«*lijlt (e aanvaarden. <r+- -CC rJl m O O maakt bekend, Het Kantoor is geopend op werkdage van 12 tot 1 uur en Zondags van 's mor gen» hall 9 tot half 12. Worden gevraagd t Bieden zich aan op het Henseniusplein. Aanvang 6 nur. Gedurende dit Concert zal nog maals de Kleppermarsch met de schooljongens uitgevoerd worden. Het Bestuur. Ondergeteekende dat bij hom verkrijgbaar zijn. Trekking 26 Juli Deze Loten geven hetzelfde recht als de Staatsloterij. Barbier, Schoolstraat. Daartoe van verschillende zijden .aangezocht, beveelt ondergeteekende zich voor de aanstaande stemming voor den Gemeenteraad beleefd aan bij Heeren Kiezers. Hoogachtend, OVERBROEK. uitgebreide keuze in enz. enz. Agentuur in alle soorten Stempels, Naamborden Drukwerken. en Voor direct gevraagd bij G. Ambrosius, Paterstraat. Rij de j.l. Dinsdag gehouden Gemeenteraadsverkiezing Candidaat gesteld zijnde, verklaar ik hiermede lat ik bereid ben deze Candidatuur te aanvaarden. Ik beveel mij bij deze dan voorhands in 't vertiouwen der Kiezers aan. Bij de a.s. verkiezing voor het Gemeentebestuur, stelt onderge teekende, van velschillende zijden daartoe aangespoord, zich Candidaat. Mochten de Kiezers hem het lidmaatschap waardig achten, dan verzoekt hij beleefd om hunne stem. LEUNEN. Aan de Heeren Kiezers voor den Gemeenteraad. Ondergeteekende, door verscheidene kiezers candidaat gesteld bij dc aanstaande verkiezing voor 't lidmaatschap van den Gemeenteraad, op Maandag 12 Juli a. s., verklaart bij dezen het cnndidaatschap te aanvaarden. Hij beveelt zich derhalve bij de Heeren Kiezers minzaamst aan en zal bij eventueele keuze naar zijn beste vermogen de belangen der gemeente voorstaan en hartigen. Uw dv. dienaar Oostrum, te VENRAY, zul op verzoek en ten huize van Mevrouw de Wed. J. F. J. Martens, gei>. M. Th. van Blaricum, in de Groote Straat te Venray op Dingdag 6 Juli 19(19, 's morgens 9 uur, publiek verkoopen Een kantoortafel met kleed, een bureau stoel, lafel met 4 Weenerstoelen, kachel met pijpen, een mooie pianino met stoel, speeltafel, keukenkast, keukentafel met stoelen, allerhand keukongerief, koper, tin, glas porselein en aardewerk, fornuis, potten, pinnen, waschketel, trap, trapje, droogrek, 1 stel overgordijnon, 2 hang lampen, een ganglamp, keukenlamp, 2 petroleumstellen, 2 dames-fietsen, droog» stokken, bloemen, 2 péluche standaards, fonteintje, broeibakje, kleerenstandaard, de groenten en de kersen in den tuin en meer andere voorwerpen. bij den heer J. Drabbels te Horst aan den Meterik, publiek verkoopen A voor de Erven Wismansvan den Berg 5 perceelen rogge en I perc, haver aan de Meterik op bet Rootb. II voor de Wed. en Kinderen C. van de Rijdt 2 perc, rogge in den Afhang bij P. Huijs, 1 perc. rogge in het Molen veld belend Dings. 1 perc. rogge aldaar belend Bouten. op Dinsdag 13 Juli 190!) nam. 3J uur lor plaatse te Grubbenvorst aan het Wit veld voor de Wed. G. Kuntzler publiek verkoopen 4 perc. rogge bij het huis aan het Wit veld. Door verschillende Kiezers candi- aat gesteld om te voorzien in de vacature van den Heer L. Janssen te Oirlo, ben ik gaarne bereid deze candidatuur te aanvaarden Onder beleefde aanbeveling, Uw. dw. Dienaar, Hoog-Riebroek (Oirlo) 1 Juli '09 voor Leden van den Gemeente raad te Venray. Ondergeteekende bericht Heeren Kiezers, dat hij bij de aanstaande verkiezing niet in aanmerking wenscht te komen en verzoekt beleefd aan H.H. Kiezers hunne stem niet op hem uit te brengen. Hoogachtend. te VENRAY, zal op Dinsdag 13 Juli 1909 publiek ver koopen f '8 namiddags 5 uur, bij Martinus Lenssen aan het Biukske te Venray, voor de kinderen Leonardus Michels. 7 perceelen rogge en 2 perceelen haver staande te wassen aan het Brukske. 58 's namiddags 6 uur in het Hotel -do Zwaan" (e Venray, a voor Mej. de Wed. Willem Poels, 6 perceelen roggein het Venraysch veld. b voor Gerard Kustersvan Achten, 3 peicee en rogge in den Brabander, n.as» Jac bus Janssen, Frans Janssen en Wed van de Mortel. 1 perceel rogge in de Lullsche Kuilen, naast Jacobus G>.e:nans. 1 dito haver in den Biabander. c vor r de Wed Antoon R'>ffeis, geb. Petronella Janssen. 4 perceelen rogge in den Brabander, 2 perceelen eve aldaar. 1 perceel spuirie aldaar. zal op Dinsdag 13 Juli 1909 nam. 4 uur ter plaatse te Horst aan de Melderslo voor de Wed. G. Poels en kinderen publiek verkoopen 15 perc. rogge aan aan de Melderslo of dc Voorste Lomperd. De vruchten zijn tegen hagelslag- ver zekerd. Wederom verkrijgbaar 6 cent per stuk bij W. van WELL. Hartelijk dank aan de Heeren Kiezers, welke mij hebben Candi daat gesteld voor de a.s. verkiezing voor Leden van den Gemeenteraad. Niettegenstaande verklaar ik hier bij de Candidatuur wegens omstan digheden niet aan (e nemen. Hoogachtend, zal op Maandag 5 Juli 1909 nam. 5 uur bij den Heer van Daal te Horst aan het station op verzoek der kinderen G. Don ders publiek verkoopen 3 perc. rogge bij het huis aan den Hegelsum. 8 perc. rogge aldaar belend Wed Schou ten. 3 perc. rogge in Hegelsummerveld be lend Hagers. Vooraf te bezichtigen. zal op Dinsdag 6 Juli 1909, voorm. 10 uur ten huize en op verzoek van de Erven I'. J. van Enckevoit te Sovehurn aan Tongerlo, publiek verknopen Huismeubpls, tafels, stoelen, kasten, kachels, ledikan'en, porcelein, glas en anr'ewerk, kanarievogel met kooi, timmergereedschap, ijzeren melkwagen, planken, pannen, klein schuur en akker gereedschap, e m pat tij droge sehanssen. E n scheuteliegi arken. 100 kippen met hanen, (patrijzen witte en zwarte mino'c.i's) 300 kuikens (witte leghorn), 50 loop eenden, 1 beendermolen. 5 eierkis'en met carton, vlechtdraad benevens 2 perc. voorgras, 2 slagen dennenhout en 1 sl. slaghout, alles bij het huis. kippenkooi, zal op Woensdag 14 Juli, 1909 nam. 6 uur bij Leon. Kems te Maasbree aan Roozendaal voor do Wed. Ger. Goemans, publiek verkoopen 9 perc. rogge en 5 perc. haver aan Langeheido. zal op Vrijdag 9 Juli nam. 4 uur te" huize en op verzoek van de Wed. eU kinderen van Soest aan het S'eegsbroek te Venray. publiek verkoopen, Huismeubels, kasten, tafels, stoelen, spiegels, schilderyen, kachel, porcelein, glas. aardewerk. Klein schuur en akkergereedschap, benevens 3 perc. rogge bij het huis, tegen hagelslag verzekerd. zal op Dinsdag 13 Juli 1909 nam. 2 uur zal op Vrijdag 16 Juli 1909 te Venray, publiek veikoupen A nam. half 3 ter plaatse aan den Boschhuizeu, 1. voorde Wed. Jacobs en kinderen, 15 perc. rogge, 8 perc. haver, 2 perc. lupinen en 1 perceel aardappelen, alles aan Boschbuizen. 2. voor Jan Kessels 1 perc. rogge in Boschhuizerveld naast Maas en den weg. B nam. 6 uur bij A. van de Water aan den Leunschen weg voor J. Swinkels. 1 perc. rogge in Boschveld, naast de Fahriek van den heer Süts. groot 35 aren: Aanvang 4 uur. Het feest zal worden opgeluisterd door de Fanfare „St. Cecilia" en «Ie Xnn^vereeniftiiiK; van ülerselo. 7? ATTENTIE! Ik *7 Maandag 8 uur uitvaart voor Marie Loonen. half 9 jaarg. 2de kl. voor Martin Wismans, Hendrina Trynes en Hendrika Wismans. Dinsdag 8 uur jaarg. voor Hermanus Martens, Johannes Martens en echtgenoote. hall 9 jaarg. 2de kl. voor Heri. Smits, delena Poels en hun zoon Martinus. Woensdag 8 uur jaarg. 2de kl. voor Anna Maria van Rijswijk, echtgenoote van Heter Qoumaus. hall'9 jaarg. voor Hend. Willem Schraven en Esther Bernardina Leijfers. Donderdag om 8 uur Sol. jaarg. voor den Weleerwaarden heer Henricus Verhofstad. half 9 jaarg. 2de kl. voor Petrus en Martinus Ooutnans. Vrijdag S uur jaarg. 2de kl. voor den Wei- Eerwaarden heer Henricus Rongen, Pastoor van Sevenum. Dezen uamiddag om twee uur vergadering voor de leden der 3e Órde, Haden avond om 5 uur Lot. Maandag om 7 en half 8 de gewone uitvaart diensten voor de ziel van zaliger Henr. Linssen ala lid der Aartsbroederschap. Dinsdag om hall 8 hoogmis, om 5 uur Lat. Vrijdag, leastdag van de H.H. Martelaren van Gordum, volle aflaat onder de gewone voorwaar den. Om halt 8 Sol. Hoogmis, om kwart na plechtige Vespers, Om 5 uur plechtig Lof en H Kruisweg. Adres te bevragen bij den Uitgever van dit blad. HBEREN- EI DAMESSTOFFEN. IA. THIELEN-VAN AARSSEN.! WW ËHSI 1 schilder voorTegelen. 3 koperslagers. 1 dienstmeid voor Venray. 1 kleermaker. 1 keukenmeid voor Veulo 1 kindermeisje voor Venray. 1 schilder voor Venray. 1 keukenmeid voor Tegelen (October) loon 140 gulden per jaar. 1 Meisje van 16 tot 18 jaar voor Blerik. 1 kindermeisje voor Venlo. 2 kindermeisjes. 1 jongen van 13 jaar. 1 daglooner voor tuinwerk. 1 kantoorbediendeniet voor huiten Venray. 1 Meubelmakersleerling. 1».

Peel en Maas | 1909 | | pagina 3