Limburgsch Nieuws. Algemeen Nieuws. Nieuws uit de Buurt Verkleiinp-naweeën De Recht hank te Roermond behandelde een tweetal zaken, in verband met de gesignaleerde practijken bij de jongste vernemen stelt het nitre- Statenverkiezing in hei district Meersstn. VEN RAY, 26 Juni 1909. Naar wij dcnd raadslid L. Janssen te Oirlo zich bij de aanstaande verkiezing niet meer can didaat. Er zullen dus twee nieuwe leden geko zen moeten worden. L K. In de Zondagmiddag gehouden ver gadering van den R. K. olksbond, werd door den Voorzitter een flink uitgewerkt verslag uitgebracht van den Katholieken dag te Kcrkrade. De heer Rutten bracht hiervoor dank aan den oorzitter en drong er op aan om het woningvraagstuk ook in Venray eens nader te onderzoeken. Ook werd nog in deze vergaderin besloten om weder gezamehjk steenkolen in te koopen. Dinsdagavond zou in het café Kemps alhier aanbesteed worden het vervoeren van 22 wagons sintels langs het Fietspad t >t Kraaienhut. Hoewel enkele voerlieden waren opgekomen, werd geen inschrijvings- biljot ingeleverd. Naar wij vernemen is de aardon baan voor het aan te leggen pad naar üeurne al gereed en moet thans reeds goed berijdbaar zijn. Naar wij vernemen zal a.s. Woens dag eindelijk "begonnen worden met den aanleg der gasleiding naai het Station alhier. Zooals ieder jaar, werd ook thans de kermis aan de Heijde druk bezocht. Vooral Maandag, toen er honderden beziekers uit bet dorp aanwezig waren, was liet er overvol. Naar wij vernemen in is de kermis, ook de overige dagen, de beste orde afgeloopen. Morgen begint de Merselosche kermis. Wij hopen, dat men zich ook daar op gepaste wijze zal weten te vermaken. Naar men ons mededeelt is door de Fietsclub -St. Oda" alhier besloten een groote wielerwedstrijd te organiseeren op /.ondag 18 Juli a. s. Deze week zal men reeds beginnen met het aanleggen eener flinke baan in de Smakter heide. Hoewel ëe tijd nog kort is, zal alles in liet werk gesteld worden, om dit feest naar wensch te doen slagen. Door den gemeenteveldwachter Lem- mens alhier aangehouden, werd door de maréchaussees uit Venlo naar de gevange nis te Roermond overgebracht de ontslagen rijksambtenaar F. G. H. K. 48 jaren, voorheen wonende te Blei ik, thans zondei vaste woonplaats, die nog 3 maanden gevangenisstraf bad te ondergaan, wegens mishandeling van zijne echtgenoote. De vrouw, die zich te Venray in een geslicht bevindt wilde bij bezoeken, wat hem evenwel werd geweigerd, waarover by riet op zyn gemak *as. Woensdag werd door de maréebsus- socs uit de gevangenis te Roermond naar die te 's Bosch overgebracht H. A. van D., arbeider wonende te Bergen, veroordeeld tot 6 maanden ge vangenisstraf, met aftrek van het voor arrest wegens diefstal van rij wieier, een te Oostrum Venray en een te Venray. Van die veroordeeling kwam deze in hooger beroep en zal dus voor het Hof aldaar opnieuw worden terechtgesteld. In den sigarenwinkel van den heer ftl. Dreessen—Lutters is verleden week een vaisch markstuk in betaling gegeven, dragende het jaai tal 1873. Het is kenbaar aan de loodachtige kleur en klank. Daar er misschien meer in omloop zijn, kan men er wel op letten! HORST. Benoemd tot Ontvanger der Registratie en Domeinen te Culemborg, J. C. Versluijs, thans Ontvanger alhier. HEIJEN. Zondag bij do sluiting der Boxmeerscke vaart, keerde een jonge man per rijwiel naar huis terug. Tusschen het veer en den rijksweg werd hem door eenige dronken personen een stok tusschen een der wielen gestoken, waardoor hij van het voertuig vloog en zich ernstig bezeerde. Dit niet genoeg zijnde, werd hem bovendien een flink pak slaag toe gediend. De mishandelde sukkelde naar Gennep, waar van de mishandeling kennis werd gegeven aan de politie. De brigadier, die over dergelijke zaken geen gras laat groeien, keerde met den aauklager naar hier terug om een onderzoek in te stellen. De daders zyn bekend. Het onweer. Tc Milsbeek onder Ottersum sloeg Dinsdagmiddag de bliksem in de keuterij van G. Peters. Alles werd een prooi der vlammen. Het bedrijf was verzekerd. VENLO. Zondag herdacht dhr. Dr. Dubois alhier den dag waarop hij zich voor 25 jaar alhier als arts vestigde. Van vele zijden mocht de bekende dokter blijken van belangstelling ondervinden De Fanfare, Harmonie en Werkplaats Blerik brachten den jubilaris eene serenade. Wij hopen dat hij nog vele jaren alhier als dokter gevestigd blijve HELDEN. Op de Woensdag gehouden jaarmarkt voor hoornvee was het zeer druk. Ruim 120 stuks koeien en vaarzen stonden aan de lijn. De handel was leven dig. Ditmaal stonden terecht een tweetal verkiezingsageiiten van den candidant Brouwers, beiden te Heer woneode. Bekl. was ten laste gelegd een aantal personen te hebben omgekocht, om bun stem op bepaalde wijze uit te brengen. Zij hadden den kiesgerechtigden oen gilt in geld ter hand gesteld, met liet doel, zich van de stemmen der kiesgerechtigden ten gunste van den candidaat Brouwers te verzekeren. In het geheel werden 12 getuigen a charge gehoord. Hunne ver klaringen weken, meestal aanmerkelijk af van die voor de politie en den rechter commissaris afgelegd. Tot de getuigen behoorde ook spoorwegpersoneel. Een portier der S. S. zag zich bijna vervolgd wegens meineed. Tegen ieder der beklaag den, den landbouwer B. en den aannemer K. requireerde het 0. M. drie weken gevangenisstraf. SITTARD. Voor eenige dagen werd bij verschillende rijwielhandelaren alhier door een Duitscher een fiets te koop aan geboden. De politie die dit ter oore kwam vertrouwde het zaakje niet en nam den man in arrest. Bij de herhaalde verhooren hield de Duitscher pertinent vol dat de fiets zijn eigendom en niet van diefstal af komstig was. Ingevolge het vestigings verdrag werd de man Dinsdag onder geleide naar Venlo overgebracht om aan de Duitsche politie te worden overgeleverd. In das Grosse Vaterland aangekomen dacht hij van de Hollandsche politie niets meer te vreezen te hebben, want op de eerste vraag, hoe hij aan hot rijwiel was gekomen, antwoordde hij dit in Holland ontvreemd te hebben. De man zit thans in ('leef opgesloten. MAASNIEL. Het lijk van den 74- jarigen R., die sinds Zondagavond spoorloos was verdwenen-, werd Maandag door den visscher Comes van Roermond bij Buggenum uit de rivier de Mans opgehaald. Hoogstwaarschijnlijk is hij door een ongeluk te water geraakt en zoo verdronken. MAASTRICHT. Destijds meldden we. dat naar de gevangenis te Maastricht was overgebracht een geneesheer uit Zuid Limburg, verdacht van het uitoefenen van verboden practijken. Na eenigen tijd in de gevangenis te hebben doorgebracht, werd de gpneesheer, niettegenstaande de instructie nog niet geëindigd was, tijde lijk in vrijheid gesteld en naar zijn woning overgebracht. Ziekte moest hier van de reden vijn. Thans wordt vermeld, dat de bedoelde geneesheer door de Rechtbank ,le Maastricht buiten vervolgi'ig is gesteld, HEERLEN. Zondagmiddag heeft Z. D. H Mgr. Drehmanns, Bisschop van Roermond, in tegenwoordigheid van den burgemeester van verschillende mijningenieurs en mijn- directeuren. van jhr. mr. L. v. d. Maesen de Sombreff, lid der Eerste Kamer cn jhr. mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck, lid der Tweede Kamer, het nieuwe hospitaal te Heerlen plechtig ingewijd. Het doelmatig en naar alle cischen des tijds ingelichte hospitaal, dat vooral door de goede zorgen van dr. De Wever tot stand kwam. zal in deze mijnstreek, waarin uit den aard der zaak zoo menigmaal ongelukken voorkomen, in een ware be hoefte voorzien. verleden Zondag alhier gehouden zijn uit- lijdelijk als abt in zyn plaats werd stekend geslaagd, liet weer was goed, de aangesteld. deelname teer druk en da belangstelling j Laatstgenoemde is sedert uit Tdhu' g vertrokken, doch heeft als veitegen- woordiger gezonden den rector dor Trappistinen te Boxtel, met opdracht de monniken over te balen, bet klooster te verlaten. Het valt dezen laatste echter moeilijk zyn last uit te voeren, daar hij (naar bet schijnt) niet in het klooster wordi toegelaten. In het klooster heeft een g'deelte der monniken party gekozen voor den abt en een smeekschrift ge teekend aan Rome, om henr als abt tp behouden. Zij schynen in de meening te veikeeren (door wien en door welke middelen bij beu gewekt ?j da', het bij deze gehe°l zaak er om te doen is, de Franse he paters hier heer en meester te doen worden. Nu is liet eergisteren den vertegenwoordiger gelukt, een tw ntigGI monniken op liet hooiveld voor het klooster te spreken te krijgen, tnot het gevolg, dat di ie (onder weken de novicemeester) dadelijk vei trokken zijn (een was reeds vroeger vertrokken) terwijl een tiental anderen waarschijnlijk zouden volgen. Maandag z< u de vertegenwoordiger beproeven, op de een of andere manier binnen het klooster re komen, teneinde de overige monniken over te balen, om te vertrekken. Gelukt Item dit, dut zal de positie van den abt onhoudbaar worden, daar dan de a' beid in de brouwery en in da verdere inrichtingen tot tiet klooster behoorende onmogelijk zal zyn gemaakt. Hoewel ora'rent den abt geruchten loopeti. die in de gegeven omstandigheden gretig geloof vinden, herhaal ik, wat reeds vioeger in uw blad werd medege deeld, dat het geschil met Rome alleer betreft de kwestie van overschrijving der goederen en dat alleen in verband hiermee klachten tegen den abt bij de kerkelijke Oveibeid werden ingebracht. In het klooster zelf moet de tucht streng en goed zyn ge wees'. Te Tilburg zelf wret n en van de zaak zeer weinig af. Daar lo< pen de dwaaste praatjes zoo bijv., dit de abt de monniken wegjaagt, terwijl zij integendeel tegen zijn w il liet klooster vei laten. van het publiek grooter dan men had durven verwachten. De optocht, die om half 1 in liet clublokaal, hotel de Keizer opgesteld werd. best oud uit omtreot 40 nummers en werd algemeen zier practrtig gevonden. Het feestterrein achter het Kasteel was smaakvol versierd. Geheel den dag was er buitengewoon veel volk aanwezig. De harmonie Entre Nous en de faniareSt. Cecilia gaven concert en om C uur kwam 't stafmuziek van het 2e regiment uit 's Bosch. De prijzen werden behaald als volgt Mooist versitrd rijwiel, lo p*ijs Heijne- macs Helmond 2e pr. Jaspers Aarle- Rixtel, jury-prijs Seijkens Helmond. Mooist versierde groep, le pr. Bakel; 2e pr. Tongeire; jury-prijs Ammerzoden. .Mooist cornisch versierd rijwiel, le pr. Wildenberg. Helmond, 2e pr. Altbuizen. Boekei. Mooist comisch versierde groep le pr. Wielerclub Stratum; 2e pr. Wielerclub Boekel. Wedstrijd hindernissen, le pr. Janssen Tier.ray, 2 pr. Wittenboers Stratum. Hoogs hoeden race, Ie pr. Janssen te Tienray, 2d pr. v. Zeelst St. Oedenrode. Versikotnond gezelschap Wielerclub uit Hilvarenbeek. BEEK EN DONK. Sinds Zondagavond is alhier vermist de 26jarige F. v. d. H. Men vermoedt dat hem een ongeluk is overkomen. Toppunt van verstrooidheid. Kruispunt Beugen. Trein loopt binnen Elegante dame stapt in! Hevige ontstelte nis! Spoorkaartje en portomonnaie zijn ver dwenen De hemel w eet, misschien zakken rollers Dame stapt uit. Personeel zoekt in hoeken en gaten Manteltje dat dame over den arm draagt, waait opStationchef ziet dat zij portemonnaie en biljet in de hand houdt I Zenuwen bedaren. Dame stapt in Trein vertrektAlgemeenc hila riteit. OEFFELT. Zondag j. 1. vierde onze be minde Herder, de ZeerEerw. heer W. H- van Heeswijk, onder zeer groot belang stelling van de geheele parochie zijn gouden priesterfeest. Jlet kerkplein, de pastorie en de kerk waren prachtvol ver sierd, verscheidene ecrebogen waren opgericht. Door de verschillende corpora tion werd de jubilaris in optocht van de pastorie afgehaald en naar het Godshuis geleid alwaar ZeerEerw. onder assis tentie van zijn beide neven, de Ecrw. Heercn van Heeswijk, eene plechtige H. Mis celebreerde, waarna door het zangkoor een prachtige cantate en vervolgens door de geheele parochie ccn lied werd gezon gen. HELMOND. Een bloedige vechtpartij had Zondagavond hier plaats rond 10 ure tusschen de arbeiders J. V..„ cn M. F.... J. V. had in zijn aangezicht verschillende sneden terwijl een nabij het schouderblad de longen heeft geraakt en hij niet buiten levensgevaar is, M. F. heeft ook sneden in het aangezicht en een ernstige aan den pols, waardoor hij veel bloedver lies leed. Beiden zijn door Dr. Nuijcns verbonden terwijl de gemeente politic de zaak in onderzoek heeft. GEMERT, De wieier- en turufeesten, He toestand na (Ie herstem- iiMiigeii voor (Ie Tweede Hamer. De uitslag is voor Links verpletterend geweest. We hadden voor Rechts geen Kamer zetel winst verwacht. behoudens dan Ede. dat zeker rechts bleef. En er zijn buiten dien vijf zetels veroverd Amster dam II, Haarlem, Rotterdam IV en V en Utrecht II. Zes zetels bij eersten slag en vijf bij den tweeden En bij dro herstemmingen verloor Links zetels, die bezet werden gehouden door mannen als Lely en Van Raalte. de oud- ministers, Plate, den grootmeester van den vrijhandel, Roëll, den Kamerpresi dent!... Hun beste officieren sneuvelden. Het zwaarst geteisterd zijn de oud- liberalen. die hun groepje van 9 man tot 4 zagen slinken en niets, letterlijk niets, ophaalden. Unie -liberalen en vrijz. democraten werden minder, (naar verhou- d'»-* onderling even hardl getroffen. AiLm de socialisten wisten zicb te haiiNr d-vjrdat zij, na hun verlies van KnecUWé by eerste stemming aan de A.R. Zaandam op de liberalen, Amsterdam IX en Den Haag I op de V. D. veroverden. Doordien zij van den anderen kant Hoogezand en Schoterland weer aan de liberalen verloren, vorderden zy geen stap, en is bun verwachting, dat zij uit deze stembus minstens eenige zetels zonden opvisschen, deerlijk teleurgesteld. De totaalwinst van elf zetels is aan de A. R. en C. H. ten deel gevallen, dank zij de offervaardigheid der kath. partij, die, gebaseerd op haar vaste groep van circa 25 zetels, zich deze edelmoedigheid veroor loven kan, en aan wie Christelijk Neder land het danken mag, dat het thans eene zoo écletante regeeringsmeerderheid ook in de Tweede Kamer heeft. Het zal wel niet te gewaagd zijn te voorspellen, dat mits Rechts nu Christelijke en geen specifiek-antirevolu- tionnaire politiek gaat voeren, en mits ze in het regeeringsbeleid, bij alle doortastendheid en vastberadenheid, waar toe ze nu recht heeft, de zaken niet op de spits gaat drijven de Rechterzijde zich thans reeds vrijwel van eene 2 a 3 maal vierjarige regeeringsperiode verzekerd kan achten. Dat zo die benutte Principieel benutte. Maar ook tactisch te werk ga I Prinses Juliana. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld, dat, dank zij de natuurlijke voeding Prin ses Juliana zeer voorspoedig opgroeit en gestadig in lichaamsgewicht vooruitgaat. He zaak (Ier Trappisten te Tilburg'. Wij lezen in -De Tijd" Zooals reeds vroeger werd gemeld, is de oorzaak van al wat den laatsten tijd geschiedt te zoeken in de weigering van den abt, om de goederen, die op zijn naam staan en met groote schalden bezwaard zijn, te laten overschrijven op naam eener vereeniging. Tevergeefs voegden zich tot hem een notaris en een advocaat, die alle stukken van overdracht gereed hadden, zoodat de abt ze maar behoefde te teekenen. Tevergeefs ook na hem de abt van den Catzberg die van het afzettings- en suspensie decreet van Rome mededeeling deed. Sedert heeft de abt zich aan de censuur Tentoonstelling Tilburg. Dc tentoonstelling stad Tilburg 1909 nadert met rassche schreden haar voltooi ing, Dc beide hoofdbouwen, machinehal en nijverheidshal, resp. I35 X 35 M. en 130 30 M., zijn gereed. Dc feestzaal en restauratie zijn eveneens zoover gevor derd, dat binnen enkele dagen hunne voltooiing een feit zal zijn. Deze beide ruime gebouwen bieden aan ruim I200 personen plaats. Een 22 meter hooge toren, waarvan electrische zoeklich ten naar alle zijde het tentoonstellingster rein en de ganschc stad hel zullen ver lichten. is geplaatst in het midden der gebouwen. „Venetie" de z. g. „clou" der tentoonstelling is eveneens zijne voltooiing nabij. Rare toestanden. In de Geldersche gemeente A. is de burgemeester door een zijner veldwachters bekeurd wegens openbare dronkenschap. Bij die gelegenheid is de bekeurende veldwachter door den bekeurden burge- mees'er beleedigd, tegen wien r.u eene iüsti uctie is geopend In die/.elfde gemeente is een veldwachter geschorst, wegens verdenking van eeD misdrijf tegen de zeden. Hooi aan (len Maaskant Voor het hooigras in de Maaskampen, dat meer uit boterbloemen dan uit gras bestaat, werden kapitaal hooge prijzen besteed. Vijf morgen, te samen II2 aren, besomden f 240. Vele vetweiders en land bouwers, zijn dan ook zonder te pachten huiswaarts gekeerd. De opbrengst bedraagt niet de helft van 1908. <j>rasYerkooping;pn. Van alle kanten komen klachten 'over den slechten toestand der weilanden en de duurte van het gras. Bij de verkoopingen van heelgta« welke Maandag te Dinxperlo en omstreken zijn begonnen, bleek duidelyk bet gebrek aan gras door de hooge pi ijzen welke in vergelijking met vnrige jaren weiden besteed. Ze bedroegen 18 a f 20 per 500 K.G. behalve het werkloon. Het zal velen landbouwers moeite kosten zich behoorlijk van gras te voorzien. Op de Maandag te Wager.ingen ge houden veiling van uiterwaardsch hooi gras waren bijzonder veel gegadigden. De prijzen die i et gras opbracht, waren dan ook ongewoon hoog. Naar berekmg werd betaald van 30 tot f35 per 1000 pond hooi. Voor het gras aan de Betuwsche zijde moet die pry's nog iets hooger worden genoemd, aan gezien het daar nog slechter is dan in de Veluwe. De uilerwaaiden geven dit jaar nauwelijks een half gewas. Loting Militie. Nu voortaan de loting der voor de militie ingeschrevenen geschieden zal tusschen 7 Augustus en September van elk jaar heeft de Commissaris der Konin gin in dit gewest, alvorens tot aanwijzing van de lotingsdagen over te gaan. ver onderworpen, d. w. z., dat hij geen Mis leest. Overigens echter blijft hij zich als ZOcht le Ino-eD vernemen of er 0,,k d»8en hoofd van het klooster gedragen, niet- m g«meld tijdvak vallende, minder ge- tegenstaande de abt van den Catzberg schikt voor de handeling der loting voorkomen en zoo ja, welke, en om welke reden. Tien veilig plaatsje. Hoe kippen of eenden zich soms een vreemdsoortige leg- of broedplaats kunnen uitzoeken, bleek uit het volgende De landbouwer B te Kerk-Driel, bemerkte, dat één zijner eenden zioh een verborgen legplaatB bad uitgekozen hoe men ook het gansche erf afzocht, het nest der eend was nergens te vinden. Eindelyk miste men ook sinds eenige dagen de eend, en vermoedde men. dat zy hier of daar zat le broeden nogmaals toog men op -nderzoek uit en gelukte het eindelijk tiet nes' t" ontdekken in... het honden hok. Op he' eif stond een hondenhok, waai in de groote karnhond gehuisvest was, en ec ter in dit hok zat de eend rustig te broeden op een lGtal eieren. Landloopers-liumor. Dezer dag^n, a dus meldt het -U. D." moest te Utrecht het lokaal, aan het hoofdbureau van poli'ie, bestemd als slaapveitrek voor de laudloopers. de jaurlijksche Hollandsche schoonmaak ondergaan. De muren waren in den loop der tydeu d'ior de oachtverbly vende landloopers volgekrabbeld met allerlei teekeningen en lijmelary -Onder die potlood- en krijtk'abbe's waren er, die een onmis kenbaar talent verrieden. Daar waren dorpsgezichten geteekend, met een door- trekkenden landlooper op den voorgrond, daar waren ook zeil- en stoomschepen geteekend op onstuimige baren, woeste zeeën met strand en vuurtorens aan den horizont of wel landschapjes met een dorpskerkje achter de hoornen. Hoeveel verborgen genie heeft er in dat land- loopersliok gehuisd... En tusschen die krabbels in, waren allerlei opschriften te lezen. De poëzie, die het -U. L); opteekende, verraadt echter niet veel genialiteit. Bijv. -Zoo s'ap ik naar Veenbuizer-oord, 't Is niet. wat mijn hart bekoort, Maar de weg hier in dit leven, Is vol jammer en vol beven." Of wel -Ik gaan met een pak op mijn rug En kom tegen den winter terug. Dan doet ik m'n best dat ik weer Gaat verhuizen, Al naar Veenhuizen", Een grappenmaker verzon het volgende uithangbord voor het hoofdbureau van politie ifdeeling landlooperij) -Werving voor Veenhuizen Handgeld Vier sneden droog brood En een kop koffie." Eu toen voelde een collega zich drongen daarby aan te teekenen -Die nog Daar VeenhuizeD wil Moet zich haasten I De werving eerstdaags gesloten. Er is volk zat," Maar een ander protesteerde daartegen en schreef -Weg met Veenhuizen, Leve de Maatschappij I" Een kameraad weer -Weg met 't spinhuis, Leve de kolonie." Intusschen filosofeerde een derde -Leef eerlijk Bidt en werk.' Onder de nachtverblijvende heeren waren ook ontevredenen, die het logies beneden hun waardigheid vonden. Zoo riep er een uit Dit is een tehuis voor varkens 1 Maar een andere logeergast vatte het kalmer op en schreef met een dankbaar gemoed 't Is vandaag de laatste dag, Dat ik hier eens schrijven mag. De teekeningen zullen bewaard blyveo. Men heeft ze laten photografeeren. En een agent van politie, die de teekeokunst verstaat, schetste een der beste vlug na en maakt er nu prentbriefkaarten van. Toen dat alles gedaan was kwamen de witters om meedoogenloos teokening en rijm te doen verdwijnen. De kunNfselialten van koning Leopold. Volgens den Brusselschen correspondent van de Temps, moet koning Leopold door een Parijschen deskundige het meubilair en zilverwerk der Paleizen te Brussel en Laeken hebben laten schatten. De oorzaak van de liquidatie, waarvan deze maatre gel de voorbode schijnt te zijn, moet in geldgebrek gezocht worden. Slaapziekte. De Belgische bladen melden, dat de slaapziektejin de Kongokolonie, die tot nu toe de blanken maar weinig teisterde, zich ook onder dezen begint te verspreiden. Tien van de honderd aangetaste blanken moeten er tegenwoordig aan bezwijken. De nonvlinderplaag. Het staatsbosch wezen in het koninkrijk Saksen heeft verleden jaar al een half millioen mark voor de bestrijding van de nonvlinderplaag uitgegeven. Maar de jaar- lijksche vergadering van de Saksische boschbouwvereeniging heeft te Dresden een verdere krachtige bestrijding dringend noodig verklaard. gre- 1

Peel en Maas | 1909 | | pagina 2