Uitgever Munekhof, Venray. Puer natus est Nieuwjaarswenschen. Donderdag 2-4 December 190S. 29ste Jaargang No. 53 de militie te doen inschrijven, Deuilleton. Villa Rustoord. Abonnementsprijs per kwartaal voor Vbnrat 50 c. franco per post 65 e. voor het buitenland by vooruitbetaling 85 c. afzonderlijke nummers 6 c. Prijs der Advartentiën: van 1 4 regels elke regel meer letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertenliën, Smaal geplaatst worden 2maal berekend. 20 c. 5 c. Burgemeester en Wethouders van Venray, Gelet op art. 17 der militiewet 1901. Brengen ter kenni9 van belanghebben den dat ieder mannelijk Nederlander en die op den 1 Januari van het jaar 1909 zijn 19e jaar is ingetreden, namelijk die geboren is in het jaar 1890, onverschillig of hij al dan niet redenen van vrijstelling meent te hebben, verplicht is zich in de maand Januari 1909 voor en te doen vestigen in verband hiermede de aandacht op de aan het raadhuis en op de gehuchten aangeplakte publicatie. Venray 13 December 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd. H. ESSER. De Secretaris, STOOT. lijk dak worden in de eerste waardigheid en Wij moeten daarop letten; want j gered worden voor eewig ,En daar- Een kind is ons geboren Weer schalt door de blijde luchten in stijgende trilling, in klimraenden jubel de hooge boodschap Een kind is ons geboren het in wondere sterro aan den hemel; in luid uitgalmend zegelied trilt het door de luchte; in felstralen- dd heerlijkheid van eDgelen-veischij- ning leest gij tegen het zwart dei- nachten Een kind is ons geboren En als gij opgaat, volgend de aanwijzing-der engelen, de voorlich ting der wonderbare sterre, de sym- pathetische stuwing van uw eigen verlangend hart; dan vindt gij daar op een handvol stroo, in een ruw getimmerden voerbak, in hot om hulsel van eenige armelijke doeken het Kind, dat geboren is. Wat beteekend die schijnbaar on beduidende verschijning Wat wil dat zeggen in de wereldgeschiedenis, dat Kind, voor Wie bij Zijn geboorte zelfs geen plaats was onder mensche- Ooisponkelyke n >ve!lo van F. Do Sinclair. 4. Dr. Potser was radeloos hij had het al zevenmaal geprobeerd zonJer succes, omdat de menschen er gek van werden, maar in Klaarbeke had hij zeker geducht te zullen slagen. Hij bood dubbel loon, driedubbel loon... ze kwamen niet Ja toch, oindeiijk kwamen er twee mannen, die tranen met tuiten huilden, naar z'n villa, hun neuzen stijf dichtge bonden met in petroleum gedrenkte zakdoeken en die baden en die baden en smeekten hem cm asjeblieft te vertrekken. Ze zouen gratis de fabriek en de villa voor hem afbreken en 'n mud aardappelen en een kan jenever kreeg hy op den koop toe, als by maar wegging, wegging en als onze lieve Heer dan maar storm en regen en onweer zond om die verpestende lucht weg te vegen uit de heele buurt. Dr. Potser zwichtte, liet z'n fabriek en z'n villa ongebruikt staan en vertrok raar elders. Of het kwam door de muskus, weet ik niet, maar 't leek wel ol dat ijselyke goedje 'n soort renctie in het brein van hoe minder dit Kind schijnt, te grooter moet Zijn beteekenis zijn, indien Het een beteekenis heeft. Welnu dan wat heeft dat in de wereldgeschiedenis te beduiden, dat dat Kind geboren is en wel daar en wel in zoo arme omstandigheden en wel vooral voor ons Want zoo luidt de jubel der Kerk puer natus est nobis, ons is een kind geboren Wat beteekent dat En luistert hoog, boven in de heldere luchten weerklinkt het ant woord op die vragen in het onver gelijkelijk lied der Engelen Eere aan God in den hooge Vrede den menschen op aarde. Eere aan God Zeer zeker God werd door die aarde niet meer geëerd, zelfs grootendeels niet meer gekend. God was verworpen. In Zijn plaats was gesteld het maaksel van 's menschen hand steen, hout, klei. Zijn dienst was verdrongen door den dienst der verlagendsto hartstochten. De bede tot Here was- vervangen door den. ellende zoo ver. dat hij tergéndsten vloek. Zijn geest was l7T" verworpen voor het dier in den mensch, En het gevolg van dat alles Dat het meesterstuk van Gods scheppende macht bedreigd werd met reddeloozen ondergang. Wat schoon was in dat werk Gods, den mensch was bezoedeld door de wal- gelijkeste onreinheid, wat verheven was in hem verzonk in de diepste verlaging; wat groot was kenmerkte zich door de slechtste verwerping. En nu daalde in dat Kind Gods eenige Zoon neer om al die ellende weg te nemen, die verlaging op te heffen, die vernieling te herstellen. Het meesterstuk van Gods schepping de mensch, zou niet te loor gaan, maar door edelmoedige toewijding eener eindelooze liefde hersteld sommige Klaarbekers had bewerkstelligd. Vermoedelijk hadden ook die enkele dager, van goed geld verdienen de menschen een beetje wakker gemaakt. Nu begonnen ze ten minste rond te zien of nergens een tweede bron kon ontdekt worden, die hen brongen kon tot meerder welvaart, en toen lluisterde ern slimme geest hen. dut ze de vreemde lingen een beetje moesten exploiteeren. Die slimme geest wa3 geen Klaarbeke- naar, het was 'u eenigszins obscuur jongmensch, die Dr. Potser overal nareisde en hem al zijn fabrieken en fabriekjes afkocht voor 'n appel en 'n ei. zoodra er ergens een muskusonderneming mislukt was. Den eersten dag, dat de fabriek werkte, hadden ze hem al gezien in Klaarbeke, of eigenlijk geroken, want zoo'n prenetante muskusgeur als dat heerschap va t zich afgaf, dat was eenvoudig miraculeus. Overal waar hy zich maar even vertoonde wou de lucht niet meer wijken en hy kwam zoowat in alle huizen tot in de kerk incluis. Stroopman heette hij, Karei Stroopman en ondanks het ondragelijk aroma dat uit hem opsteeg, mochten ze hem graag. Hy was overal geweest in Perzië, in China, in landen waar de Klaarbekers nooit van gehoord hadden, ti,igerjachten had-ie meegemaakt, olifanten geschoten, met luchtballonnen was-ie opgestegen en drinken kon-ie en rondjes geven, maar betalen deed bij nooit. Dat scheen 'n om gaat uit de reien r' -r hemel geesten in geestdriftige toejuiching op bet loflied den Aller! ogste ter eere .- r Gloria in altissimis Deo Eere in de hoogste hemelei aan God Vrede den menschen op xrde Dat is de hooge rede voor dei- aarde jubel. Ach, de arme mensch 1 zijn af dwaling en verval kende ven vrede niet. Geen vrede met G;!.,Onop houdelijk drukte den n usch de vloek des Allerhoogste, dregde hem de verwerping des Allerhoo ste. Uit den geheelen drang van ?;jn wezen zocht de mensch God; ie.iore vezel van zijn hart versmachtte i iar God. Maar tusschen God en d i mensch was door de zonde een on verbrug» baren afgrond geworpen. In God, dat wist de mensch, be isite zijn eenig heil, geheel zijn teverlaat; maar hij kon God nier genaken, Daarom ging hij in zijn melende lat h ij h zei ven 'goden maakte uit hout a «teen: Arme, gevallen mensch Geen vrede met zich zeiven De afmattende strijd der hartstochten groeide aan naarmate het hooge godsgezag dieper werd miskend, principiëeler werd verworpen. De ééne, hooge Meester werd niet meer geduld, en de kleinere tyrannen der hartstochten haalden in feller geese» lingen hun tyrannie uit. Nooit vond het hart bevrediging, nooit rust, omdat het voor God geschapen, in God niet rusten kon. Altijd in strijd met zich zeiven, altijd voortgestuwd door niet te bevredigen driften, on» ophoudelijk getergd door niet te te stillen begeerten, was die mensch zoover gekomen in zijn ellenden, dat hij zijn bestaan vervloekte en aan zijn toekomst vertwijfelde. Maar ziet, dat alles zou veran» deren door het Kind, nu geboren. Door den vrede te herstellen tus schcn God en den mensch, werd da vrede weer mogelijk voor dat wreec gefolterd hart. In onderwerping en berusting zou het pad loopen tot een blij en vreedzaam bestaan. En ga het heir der engelen eere aan God, omdat het meesterwerk Zijner schep» ping, de mensch, was hersteld en behouden; de aarde had redenen tot den blijdsten jubel, omdat door Christus, nu geboren, het arme men» schenhart weer rusten kon in God. Ja, dat was een blijde tijding, die daar trillend opging in de heldere luchten Een Tind is ons géboren beginsel van hem te zijn, mn:ir in d e gouden week van 't fabriekje keken ze zoo nauw niet in de herberg. Toen Dr. Potser wegging, bracht Stroopman lieui naar den trein Dr. Potser keek bedroefd, Stroopman verheugd Ik schei er uit, zei Dr. Potser, ik heb or nu geld genoeg aan verloren, ik ga 'n beeije op reis om afleiding te heboen eu dan vestig ik me rustig en wel in den Haag. Dus de fabriek en de inventaris kan ik weer overnemen op de ouwe conditie vroeg Stroopman. Ga je gooi, alïes wat 't ine op brengt is winst, want mij is 't toch niks meer waard, zuchtte dokter. En de villa...? vroeg Stroopman begeorig. De villa die blijft voorloopig zoo staan, tot ik terug ben van de reis. Dan stuur ik wel in tyds 'u tappissière om de meubels er uit te halen en dan kunnen ze 't huis voor afbraak koopen. O ja, bier zijn de sleutels, laat haar maar es luchten, als je hier nog blijft. Hm... zei Stroopman, terwijl hij op z'n nagels keek blijft u... e lang op reis 1 Een paar maanden zeker... ik wil die musku8lucht ook uit m'n kleeren hebben. Goeie reis, dokter. Dank je, 't ga je goed. Dr. Potser vertrok. Stroopmnn koorde tovnsr nna» Klnnrbeko Niet aneen voor zich zelvea voud de mensch herstel in dit pasgeboren Kind; maar ook zijn samenleving werd door dit Kind gezegend, ver» beterd en verbeven. Evenmin als de mensch vrede had met God en met zich zeiven; evenmin had hij vrede met anderen. Dit kon niet onder de .heerschappij der driften. In die heerschappij bestaat geen onderiiuge toewijding; geen reine aanhankelijk» heid, geen edelmoedige zelfopofïe» ring, geen bereidvaardige belacge» loosheid. Een koud egoismus, een gevoellooze ik-zucht, een berekend eigenbelang beheerscble de geheele samenleving. De brutale macht van den sterkste beheersebte haar, een grove zinnelijkheid bedierf haar, een onmatig materialismus drukte haar met zijn verlagenden vloek. En ziet, ook dat alles zou worden hersteld door dit Kind, dat aan de macht grenzen, en aan de onder» werping verdiensten kwam stellen; dat den hoogmoed kwam beschaven en de nederigheid zou verhellen; dat de zelfzuchtigen zou bestraffen en de toewijding kwam beloonen. Dat Kind zou de maatschappelijke samen» leving met Zijne verbevenste leer» stelling doortrekken en al de gele» dingen dier samenleving door Zijne heiliging verheffen. Ja, dat was een blijde boodschap, die daar weergalm» de in de groote verkondiging .- Puer natus est nobis Een Kind is ons geboren en liet de villa luchten, maar dat hielp niet veel, want bui'en rook 't even bard naar muskus als binnen. Nog 'n paar dagen bleef Stroopman, want bi.) moest op een paar karren wachten, die de inventaris van de fdbi iek voor hem zouden weghalen en in die paar dagen bad hij, onder 't genot van veel onbetaalde borrels en glaasjes bier, de onnoozele Klaarbekers inlichten, hoe ze 't aan moesten leggen om profijt te trekken van de vreemde bezoekers. -Kijk es hier brave menschen, jullie motten je nou es allemaal eender aan gaan kleeden en hoe gekker hoe beter en als de bezoekers er dan om lachen of er verbaasd over zijn, dan maak je ze wijs dat dit al van oudsher de Klaarbeeksche kleederdracht is geweest. Dan motten jullie zorgen, dat de menschen je niet verstaan als je onder mekaar spreekt. Dan gaat er in 'n omme zien 't praatje rond, dat jullie nog 'n uitgestorven tongval hebben en je zullen zien, dat er binnen 't jaar vijftig taalge leerden naar Klaarbeke komen om het dialect te bestudeeren. Vervolgens motten je zorgen, dat er in 't dorp zelf wat bijzonders is. Dat is er wel niet, maar dan verzin je *t maar. 'a Echo bijvoorbeeld 'k zal jullie zeggen, hoe je dat aanlegt. Je stuurt jongens in Klaarbeeksche kleederdracht naar de vreemdelingen toe. -Weg wijzen naar de beroemde Klaar- beekscho echo, mnnopr of juffrouw,,dr,'e Een Kind is ons geboreD Het past ons dan op dezen dag dankbaarheid en blijdschap jubelend uit te spreken, Naarmate wij boei de weldaden begrijpen door de men» schelijke geboorte van Gods eenigen Zoon ons gebracht, zijn wij ook strenger verplicht die matelooze wel» daden te erkennen en te waardeeren. )e treffende plechtigheden van het Kerstfeest herinneren ons onze hooge verplichting tegen den Christus in altijd vollediger overgave te toonen. s in die geboorte ons geschonken den Zoon van God, dan moeten wij ons ook geven aan God, in de 07er» gave niet slechts onzer woordelijke toewijding, maar ook onzer daad» werkelijke toewijding. Omdat God ons in Ziin eenige Zoon alles schonk, moeten ook. wij alles in ons en van ons schenken aan God. Hem zij eere gebracht in geheel ons bestaan; ons denken, ons 7oelen, ons minnen, ons handelen, ons weten ons werken Hem zij eere gebracht door al den invloed, waarover wij beschikken; door al het kunnen, dat afhangt van ons Hem zij eere gebracht ieder oogenblik van'onzen tijd, «opdat wij Hem ook eere moge toezingen in de eeuwigheid. JAN. In het nummer van PEEL EN MAAS, dat op Nieuwjaarsdag verschijnt, wordt evenals vorige jaren de gelegenheid aangeboden cent per persoon Direct willen ze mee. Dan 1 jopen de jongens vooruiten brengen ze bijv. naar die onbewoonde villa van Dr. Po'ser en daar laten ze dan de menschen mair tegenaan schreeuwen, 'n Beetje ge luid komt er altijd wel weerom t-n als 't niet lukken wil, dan zeg je waar. dat 't wel es meer niet wil met de nattigheid ef de warmte, al naar 't uitkomt. Dan krioelt het bier van muizen ert ratten en alles is verpest van de muskus. Goeie menschen, jullie fortuin ligt zee voor 't oprapen. Je vangt ratten en muizen, zooveel als je kan en zegt tegen de vreemdelingen -Kijk, daar komt nou die rare lucht van daan, dat benne muskusdiereu Binnen 't jaar kom je van dat ontuig te kort want iedereen wil zoo'n beest hebben. Vyf, tien gulden geven ze d'r met gemak voor en bij de vijftig taalgeleerden kryg je henierd professoren en studenten ia de na tuurlijke historie, behalve nog de beesten- verzamelaais en allemaal motten die mus kusdiereu bestudeeren. tot op heden nog nooit aangetroffen in heel Europa. Of deze wijze en zaakkundige lessen in de oeconomie vruchten droegen zal wellieht later in deze geschiedenis blijken. Weldra vertrok stroopman en in Klaar beke heerschte 'n tijd lang weer de oude behalve dan, dat de muskusatmosfeer als 'n weezoeten benauwing over de heele streek bleef hangen maar de Klaarbekers raakten er aan gewend en wisten weldra n:el br'ers of 't was n'tijH too gewe-st. PEEL t r HH

Peel en Maas | 1908 | | pagina 1