Limbnrgscii Nieuws. Op 's Pausen Gouden Priesterfeest. Gouden Priesterfeest Z. H. Paus Pius X. Algemeen Nieuws. Niïuws uit dc Buurt Je mijn te Maastricht zeudaa. Slecht weggekomen. Jüffr<MW Rooytirtftd fc*<! ien ?ehe«len i medewerken ora den optocht in alle of met de gans haar opzichten te doen slapen. dag get reu itl 't Was ievensgeluk weggewaaid was. Eu t was ook geen kleinigheid, als men drie maan den er voor gespaard heeft. Eo 't meest hinderde het haar, dat 't haar eigen schuld was. te had de gans beter vast moeten vast binden. En teen haar man 's middags thuis kwam 't goed rpaakte dat bij 's ochtends boos was weggegaan, liep de maat harer smart over. "Vrouwtje, we zullen ons een andere koo pen." riep by in een lichtzinnige opwelling uit. •Daar heb ik ook al aan gedacht, maar het zal een heel gat in onze beurs maken en het echte pleitier hebben we er toch niet meer van." Er werd gebeld. Ga jy kijken Henri, verbeeld je dat het de gans eens was." Kom hoo zou dat nu kunnen. Ganzen waaien wel weg, maar niet meer terug. Hy ging Daar voreo, eo kwam een oogenblik later juichend terug, een groot vette gans boven zyn hoofd zwaaiend. Er was een brief bij: Beste Rooyhoed. Ik heb toevallig van het ongelukje van je vrouw gehoord, vergun me je een kleine compensatie aan te bieden. Opdat de voge eehter weer niet zou weg waaien, heb ik «yn vleugels wat bezwaard, hetgeen ge, als oen kleine erkenning voor uwe trouwe plichtsbetrachting wel als een verjaring», geschenk zult willen aanvaarden. Met hartelijke gelukwenschen, BERGER. Met bevende vingers maakte Rooyhoed de papiertjes van de vleugels der gans los. In elk zat een goudentientje Te volgen weg Muziekzaal. Verlengde Schoolstraat, Langstraat, Korte Paters- laau. Pa'orsstraat, Groote Straat, Groote Markt, Hofstraat. Begijr.engang. Eind- straat, Schoolstraat, langs Heiseniusplein Henseniusstraatje, langs v. d. Boogaart's Muur, Kru'sen. Ka afliiop van den liohtsloet Vuur werk mui de Palersknil daarna Muziekuitvoering op het Henseniusplein door Faofaie -St. Cecilia" en op de Groote Markt door de Fanfare -Euteipe". Beide pleinen zullen evenals het Raad-uis prachtvol verlicht worden. De Feestcommissie twijfelt er geen oogenblik aan of' Venray's Burgery zal haar steun verleenen om dit grootsche feest waardig te vieren, en zonder eenige wanorde of wanklank te doen verloopen. Waarschuwing De Feestcom missie icaarschutct het publiek tijdens het afsteken van het vuurwerk zich niet te begeven binnen de omheining van de Patersbleek, maar als toeschouwer te blyven staan op de, het bleekveld om ringende wegen. Zij beveelt der Pleinen in de bescherming van eenieder aan. opdat f.kkels, ballots en transpiranteo, ongeschonden blyven. Tram Veiirav-Klnlion. Door de God. Staten van Limburg is concessie verleend tof het aanleggen van een tram (breed spoor) van Venray (Paters kerk) naar het s'ation Zooals bekend is zal de firma La Maison Brouwer en Th. Verhoeven deze tram leggen voor 25000 met bylevering van al het materieel, (rails, waggons. 1 pekelwagen. loods enz. Naar wy vernemen, zal binnen zeer korten tijd met den aanleg begonnen worden en denkt men dat nog vóbr Januari de feestelyke opening zal hebben. Nu davert "door de blijde steeren, Vol jubeivreugde en jubelgloed. Het lied, dat Priester U des Heeren Der volkren minnen, danken, ee#en In 's harter.taal vertolken moet. Hoe hebt Gij, sedert het beetijgen Van Petrus'Stoel, het hart geroofd Der volken, die in bangeml hijgen Wachtten, wat Paus zij zouden krijgen, Toen -'r Licht aan 4*» httnel' werd gedoofd, (r) Maar toea Gij reest, Gij met die trekken Van zachtheid op het schoon gelaat; Met blikken, die vertrouwen wekken; Rn «onrden. die 'ottroaa» verstrekken. Waar 1 leed zoo drukkend oinmegaat; Maar toen Gfj reest m warman Mgwn D vólkern groeteed coud uw IrOoc Toen ia da geestdrift hoogst ge*tegen Kiosk ki rereokkifcig '•'ierweger - J Pi-o, Gij iijtgoeti en schoon In eenvoud werd uw blijde leven, In eenvoud ging dat leven voort; En werdt Gij hooger steeds verheven, Staag sou die eenvoud U omzweven. Die onweerstaanbaar 't hart bekoort O grootheid, die in 't felste stralen Op Petrus' Stoel den Paus omzweeft, Niets kan uw schittring fijner malen, Uw kracht niets treffender vertalen. Dan de eenvoud, die in Pius leeft. U dank, o Öed, Wiens rijk erbarmen In Pius ous een Vader schenkt, Die in der liefde teerst omarmen Het hart der wereld kwam verwarmen, En 's harten dorst naar liefde drenkt Behoud en spaar nog lang den Goede, Wiens liefde licht en warmte spreidt; V iens wijsheid voor de dwaling hoedde. Wiens kracht verkwikt den doodensmoede i Wiens licht uaar waarheids dreven leidt. H. OPehoon hef Ooslrum kermis was, bleven weinigen achter, ja zelfs bedevaart gangers naar Kevelaer sloten zich by den stoet ud. Te ongeveer half 6 kwamen de pelgrims wederom (e Leunen aan, waar de beievaat met een -Tantum ergo" besloten werd. (i) Lumen in coelo, licht aan den hemel Leo XIII. Paus VENRAY, 19 September 1908. VAN Ter gelegenheid van de viering op aanst. Zondag van bet Gouden Priester feest van Z. H. Paus Pius X 's Morgens na de Hoogmis -Te Deum Na afloop van den H. KindsheidsVochtl^ILi 'c™\looa°\ aan de School der Eerw. Zusters J J '°ebe ,oorendje'»an M. van M. uitdeelmg vau krentenbroodjes en herinne- M ontvreemd. Eisch 9 maan» den gevangenisstraf. Gisteren is wederom naar Washington vertrokken, de Weleerw. Zeergel. Heer Dr. H. Poels. Professor aan de Kath Universiteit aldaar, die alhier zijne vacantie doorbracht. Wij wenschen den Doctor eene voor spoedige reis. Morgen Zondag by gelegenheid van het feest der H. Kindsheid, wordt m de Hoogmis om 10 uur de feestpredicatie ge houden door onzen vroeger-m dorpsgenoot den Eerw, Pater H. Peeters. Missionaris van het H. Hart te Tilburg, die in de a. s. maand October naar een nieuw Missiegebied in de Philippynen zal vertrekken. Des namiddags onder het Lof zal de feestpredicatie gehouden worden door den Eerw. pater Roobus uit het Franoiscanej klooster alnier. Naar wy vernemen zal op 20 Oer. ttie. èèor Z. D, H, Mgr. Drehmancs in de Parochiekerk alhier, bet H. Vorm sel wot den toegediend aan de kinderen van Venray Wanssum en Blitterswyck. Blykens achterstaande bekendma king moeten de candidaton-lysten voor de verkiezing van een lid van den gemeente raad (vacature Weth. Arts) ingediend zijü voor 30 Sept a. s. In 't Café van P. J. Beerkens, is Zondagavond een kaaitgezelscbap opgericht met ruim 30 leden. Een bestuur werd gekozen, beslaande uit de heeren r V. Fosck. President; L. Wynhoven, Vice- President P. Geurts. Secretaris M. Berkens. Secr.Pennlngm. E. van der Putten en A. v, d. Winkel, Commissaris sen. Aan de Vincentius-Vereeniging te Venlo is door den WeiEerw. heer Beak, in leven rector te Merselo, bij testamen taire beschikking een bedrag van f 150 vermaakt. Bij gelegenheid der Oostrumsche kermis ontstond aidaar tusschen eenige bezoekers uit Venray, eene vechtparty waarbij bet mes gebruikt werd. E«a tweetal personen liepen oeBige lichte sneden op, over arin en rug. Hiervan is aangifte gedaan by de politie. Voor de rechtbank te Roermond stond Dinsdag o. a. terecht; M. van D. oud 39 jaren, arbeider te Oeffeit, thans alhier gedetineerd, beklaagd dat hy te Venray in den nacht van 14 op 15 Augustus 1908 een rywiel loebehooren» de aan A. V., een emmer toebeboorende aan de firma de B. Cie 2 truffels, 2 kap hamers, 2 schietlooden en twee klossen MERSELO, Z. D. H. Mgr. J. H. Drehroaons, Bisschop van Roermond, hééft benoemd tot rector alhier, dog Weltserw. Heer A. Verstappen, kapelaan te Ëlerik. BERGEN. Ter waarschuwing.Naar verluid wordt er in Noord Brabant sedert I Sept. weer streng de hand gehouden nan dö.i bepaling van do woggeldbelasting. Een paar ingezetenen hebben dit onder vonden toon ze geverbaliseerd werd-n <vegeos_ het varen meteen kar over den provincialen weg, zonder een -kaart te hebben aangevraagd. venwel behoeven de Limburgsche neringdoenden, die eene kaait kochten, nu slechts te betalen f 10 per jaar,.en de landbouwers, (evenwel alleen ten dienste van biii! bedryf, alzoo aardappels, stroo of varkens ifleverende) slechts f 2 per jaar. I' vy! ij cie eene flets bebben alleen tor uitooieaing van hun bedryf. per jaar moeten betalen f 0,50. Neg een onbillijke belasting, docb nu niet zoo drukkend als ze zich eerst liet aanzien. BROEK HUIZEN VORST. Woensdag werd doo de marechaussee van de brigade te Weil, raar de gevangenis te Roermond overgebracht M. H. oud 28 jaren, arbeider Wonende alhier. Hy wordt verdacht van diefs i van een rijwiel te Tienray op 13 dezci .en nadeele van C. van Riet. ringsmedailles aan de kindereo. Om half zes ia de Muziekzaal rede van den Eerw. Pater Poeiers. Om half zeven vormen van den Licht- stoet voor de Muziekzaal in de richting van -De Gouden Leeow". Ruim een dertigtal gezelschappen en vereenigingen zijn door de Feestcommissie uitgenoodigd om aan den Fakkeloptocht deel te nemen, i -- Wordt de Commissie in bare verwaehtio-[bruidjes gen aiet teleurgesteld, dan twyfelt zy I 'oor 3 niet of alle Vereenigingen zullen zoo '.rouw LEUNEN. Zondagnamiddag trok van uit onze kapel de jaariykscbe processie naar Oostrum. Talrijk waren de bedevaartgangera, waaronder ook den Eerw. pater van Barlo, thans by zijn vader op vacantia. Te Oostrum werd de processie door afgehaald, en omstreeks kwart trok men da Miraculeuze Kapel binnen. Doodgeslagen. MOOK, Zekere A. B. uit Mook ging Zondag z:,n broer opzoeken en verbleef op zijn tem gieis eenigen tyd op de kermis te Nuttorden. Er ontstond in het café waar hij zich bc-ond een twist tusschen eenige jongens. Teen by zich tusschen hen meng de teneinde ^'e twistende te scheiden, kreeg hij onverwachts een slag met «en bierglas op het hoofd. waardoor hij naast zyn fiets neerzak in zwyro viel. Men liet hem daar liggen en eenigen tyd later droeg men hem bipn» n e: schuur in de hoop dat by zou 'r Joch na eenige uren stierf by zonder by benn;s te zyn gekomen. Gisterenmiddag bracht men de vader deze droevige tijding. De daders zijn reeds in hechtenis geno- men. GENNEP Zaterdagnamiddag had op den weg p asmolen"Mook een ernstig auto-ongeluk Jlaat». Zekere II. nit Groes beek wilde in beweging zijnde auto v-r'aUe, hij k w-tutte* vallen, en nier oen been en een arnj onder eeo der wie.y geraakte, 'Nader wordt vernomen. ó\t de ongelukkige, die geruimen tijd bewusteloos bleef, het been heeft gebroken, terwijl zijn arm totaal is verpletterd zoodat dit lichaamsdeel wellicht moet worden afgezet. Maandagnacht werd te Gennep by de winkeliers Tay, Looffen, Noy, Hom bergen, Van Bergen en Jelten door inklimming en door liet uitsnijden van deurglazen getracht in te breken. De dief of dieven, werden echter overal gestoord, zoodit niets werd vermist. Eenige personen zagen een man wegloopen ia een autoraobie'costuum. De marechaussees stellen een y7erig ondersoek in. HELDEN. Maandag overleed alhier in den ouderdom van ruim 56 jaren, de Z.Eerw. beer J. Jeuken, sedert een elftal jaren pastoor dezar parochie. De over ledene fungeerde vroeger als pastoor van de parochie AmerikaHorst. VENLO. In de eerste week van October zal door de Venloosche t ouwvereeniging annbes'eed worden tiet bouwen van oen twaalftal arbeiderswoningen in de nabyheid van St. L'rbanus. Daarna zullen achtereen volgens nog 36 woningen aanbesteed worden, te bouwen naby het Retraitehuis. Dit is in de huidige slapte in het bouwbe drijf voor velen een goed nieuws. Moge het nu daarheen geleid worden, dat de even» tueele aannemers Venlosche arbeidkrachten aan het werk g ellen. draagbaar naar Calvariëtiberg dringend noodig achtte, hetgeen dan ook geschiedde. Ook een meisje bekwam een paar mes steken die gelukkig niet levensgevaariijk bleken. De vermoedelyke dader, zekere H., werd dadolyk door de politie in hechtenis genomen. Woens laguvond is W overleden. Ontzettende ontploffing. EYGELSHOVEN. Te ongeveer 7 uur Dinsdagmorgen werd de omgeving van Eygelshoven door een geweldigen slag opgeschrikt het was alsof een zware donderslag door het luchtruim ratelde. De huizen ui de nabyheid dreunden op hunne grondvesten.; ruim een uur in den omtrek werd den knal gehoord. De bewoners vluchten naar builen en nog steeds dreunde de echo voort, honderd voudig weerkaatst langs de heuvelen en hoogten. Alles stormde naar de myo Laura en Vereemging. Biuusn enkele oogenblikken hadden zich reeds honderden naar de myn gespoed, waar een stoomketel was gesprongen en de machineloods gedosltelyk in de lucht gevlogen was. Droevige tooneelen werden afgespeeld moeders met kinderen op de armen riepen de namen van echtgonooten of zoDen, stakon hare handen ten hemel, en daartusschen mengde zicb het hulpgeroep en het gekerm en ge weeklaag van de onder het puin bedolvenen Voor zoover men heeft kunnen nagaan zjjn de volgende personen, die op het oogenblik der ontploffing in het ketelhuis waren gedood Wetzels. meesterknecht, gehuwd, 1 kmd, uit Eygelshoven. J. Haan, stoker, gehuwd, 10 kinderen, uit Nieuwenliagen. W. Curvers, gehüwd. uit Hoensbroeck. J. Rtlzen, gehuwd, vele kinderen, uit Nieuwenliagen J. Kemmerling, gehuwd, 1 kind, uit Waubach. Diederen, gehuwd, uit Amstenrade. Nauwelijks was er een stoomketel ge sprongen, of in de mijn. waarin om 6 uur de morgeii8chie.ht wan afgedaald, ontstond een geweldige paniek. Als bezetenen vlo. gen de ongeveer 160 mijnarbeiders naar de liften, die echter niet meer konden wer ken. Toen werd lang» de noodladders, die aan de liften bevestigd zyn, omboog ge klommen: haast je. rep je, alsof al de furièn der hel de myn werkers ach ter de hielen zaten. Geen wonder. Oogen- bl kkelijk steeg net water in de myn, langzaam doch zeker, hooger steeds hooger. Het duutde ruim 3 uren eer de laatste arbeider boven was. De paarden die in de myn zyn, werden eveneens in veiligheid gebracht; teen stonden de mynwerkers reeds 1 M. diep in het water. Oogenblik» lylt levensgevaar bestond er voor de antjeri&etfsehe iR-jaar b*i«Jwen«i«t i| treat hun fiaancieele aaugelegeubedeu zoodat ze bun spaarboekjes, ook al lieteu ze die niet op bet kantoor, aan niemand toonden. En hiervan heeft v. d. B. juist party getrokken, wetende, dat op die wyze zijn bedrog niet spoedig aan den dag zou komen. Vreemd is het verder, dat er ook hoekjes zyn waarop, naar men zegt, te veei is ingeschreven, of waarop terugbetaalde gelden niet of slechts gedeeltelyk zyn af geschreven. Ruwe zeden. Het volgende staaltje van verwildering ontloonen we aau de Stad Oss Nauwelijks zyio de heeren ei-Duitschers weder hun -Heimat" binnengetreden of op schrikbarende wijze wordt bun -terugzijn" hekend gemaakt. Dinsdagavond om ruim 10 uur, verschenen eenigen in het café vau P. C te Berchem. Na wat vervelend te ziju geweest, werd het aanwezig zijn afgewisseld met verwyderiug vau een der voornaamste belhamels. Eeoige oogen- blikken later werd de rest (waaronder zich ook een paar meer of minder al reeds met het mes bewerkten bevonden) door den gemeenteveldwachter de deur uitgezet. Om nu eenige bekendheid aan hun kwaliteit te geven, begonnen zij met hun heldenmoed te toonen aan het boveulicht var, den heer S. Vervolgens werd door de horde, welke zich in verschillende afdeelingen had verdeeld, op onderscheidene plaatsen deuren en vensters met steeuen gebom bardeerd als bezetenon, rijk gesteund door vloeken en razen, werd op dusdanige wyze huis gehouden. Ook het huis van H. werd onder vuur genomen. Nadat echter eenige tot dat café behoorende hun nog in leven zyn lieten zien, werd successievelijk de aftocht geblazen. Zelfs schroomden de lafaards oiet de woning van den algemeen geachten gemeenteveldwachter tot mikpunt te nemen, gelukkig zonder nadeeiige gevol gen. Schoon vooruitzicht voor de a. s. kermis. LL'limi!.* WEERT. P, H. S. herbergier alhier, werd Zaterdag -gevankelyk naar Roer mond gevoerd, verdacht van vermoedelijke poging tot doodslag, tenminste zware mishandeling door met een geladen geweer op A. H. C. te schieten, en deze aan het hoofd te verwonden. mogelyk met een groot aantal fakkels of Onder het plechtig Lof hield de lampions en transpiraotsn vwsebyoen, om WeiEerw. Heer Reetor Wierts de feesU den «toet alles luister b^j te zetten en1 predicate. HEER. Na een kleine woordenwisse ling in een danshuis werd zekere P. W., ongeveer 58 jaar oud, by het verlaten van dit café op straat opgewacht on werd hem met een mes zulk een vreeselyke wonde in het onderlijf toegebracht, dat de ingewanden er uit puilden. Onmiddellijk werd geestelyke en genees kundige bulp ingeroepen. De Eerw. beer pastoor oordeelde bet noodzakelijk hem de laatste H.H. Sacramenten toe te dienen, terwyl de inmiddels aangekomen Dr, Hoeberecbte uit Maastricht de oiimiddellyke overbrenging van den gewonde per MAASHEES. Zondag is alhier opge richt, onder algemeeue belangstelling der inwoners, de eerste Maasvereeniging in Noord Brabant. De heer A. Kellenaers JBzn. uit Meerlo, zette het doel eener dorgelyke vereeoiging uiteen, en met succes. Onge veer 40 leden traden diiect toe. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren Rieter, burgemeester. P. en G Stevens, J. Geurts en G. van der Lyk. BAKEL. By den landbouwer Jonkers alhier staat een koe, die binnen 3 jaar tijd8 4 maal 2 kalveren geworpen heeft, zeker een zeldzaam geval dat wel ver melding verdient. Hen oneerijke brievengnarder. ZEELAND. Het onderzoek, ingesteld door de directie vau de Rykspostspaarbank. haar de verduisteringen gepleegd door den gewezen brievengaarder W. v. d. B. is thans geèindigd. Alle boekjes zyn naar Amsterdam opgevraagd en daarna nogmaals dooreen chef dor eontróls, die alhier zitting hield, onderzocht. De eigenaars der ver. valschte boekjes, waarop een kleiner bedrag is ingoschreven, dan zy ten kantore gestort hebben, hebben moeten leekenen de veiklariDg. dat zy werkelyk die meer- dere gelden in handen van v. d. B. gestort hebben, met het doel, ze op de rykspost spaarbank te plaatsen. Of al die menscben voor d'c Rechtbank gehoord zullen worden, is nog onzeker, maarniet waarsohyulyk. De m irécbaus8eós, van de brigade Uden, hebben een afzonderlyk onderzoek naar de verpleegde malversatiën ingesteld. Over het totale bedrag der verduisterde gelden kan weinig of niets met zekerheid gemeld worden. De met het onderzoek belaste ambtenaren bewaren hieromtrent het stilzwygan, zoodat do sommen, in de bladen opgegeven, vrywel als reporters- fantasien beschouwd kunnen worden. Dat het bedrag echter vr(j hoog is, kan men eenlgszins afleiden uit het groot aantal boekjes, waarop te weinig is ingeschreven sommigen zelfs tot 900 gulden. Het wordt meer en maer waarschijnlijk, dat v. d. B. vooral rekende op Je geheimzinnigheid! waarmee de meeste eenvoudige en vooral niet geletterde menschen behept zyn, waar het bun geldzaken betreft. Voorai zulke meuschen wantrouwen anderen om» i\'oordbr. Zuivelbond. De Noordbrabantsche Zuivelbond heeft een voorstel tot fusie met den Zuid Neder, landschen bond mot 95 tegen 102 stommen verworpen. Met algemeeue stemmen werd aangenomen een bemiddelingsvoorstel van het bestuur, nl. dat do Noordbr. Bond zich onthoudt van gemeensohsppelyken boter» verkoop, behoudens samenwerking met den Zuid Nederl. Bond. Leden van da Noord Prab Zjpiveiitgad PP zyn van Zufd*Nederland- LUiUL «Chen Zuivclhood«L zot.dscig boter ten Vo nodige statutenwyzing zal daarvoor plaats vinden. Vlekziekte. Het hoofdbestuur der Zeeuwsche iand- bouwmaatschappy heeft, aangezien vau verschillende zyden uit de provincie berich ten ingekomen zyn over het heerschen dor vlekziekte onder de varkens, eu het meent, dat van de inenting met het serum- Lorenz wegens onbekendheid nog weinig gebruik wordt gemaakt, besloten voor het bestuur van iedere afdeeliDg eene som van f 25 beschikbaar te stellen, teneinde daarmede de inenting van varkens roet dat serum te bevorderen. Volgt op de plauken. Dj held van Köpenick is op een salaris van 3000 franes per maand door de Parijsche -Folies Bergères" geëngageerd Merkwaardig. Te Gorredyk zyn drie broers getrouwd met drie zusters. Alle paren hebben na twee kinderer» eu by alle drie s(jn de oudste jongens. Inbraken. Terwyl Zondagnamiddag de landbouwer J. G. te Randwijk, met zyn dochter de koeien in de weide molk en het buis ledig stond, werd er by hem door den arbeider T. K. ingebroken het kabinet werd geforceerd en daaruit ontvreemd een bedrag van f 2100. K. zag daarby een van 1 400 over 't hoofd, of liet dit met opzet liggen. Dadelyk na da ontdekking van den diefstal werd door den burge meester van Heteren en den gemeente veldwachter eon onderzoek ingesteld, dat tot de aanhouding van K. leidde. Het geld had hy, geborgen in een tabaksdoos, in den grond begraven. K. is te Heteren in arrest gesteld, van waar hij naar Arnhem werd gebracht ter be schikking van den officier van justitie. Zondagmorgen werd een der ochtend- godsdienstoefenigen in de R. K. kerk aan de Mariaplaats te Utrecht verstoord door het binnenkomen van een man, met zyn pet zwaaiende een liedje zong. Twee kerkbezoekers zetten den man er uit, die echter een oogenblik later weer terug kwam. Opnieuw werd by door dezelfde verwyderd. Buiten z(jnde trachtte ds rustverstoorder een der personen, die

Peel en Maas | 1908 | | pagina 2