St. Anna". Koningschieten, Manufacturen, „DI AJf A." KONINGSCHIETEN PRIJSSCHIETEN Prijsaanvrage. Kluitkalk Een Knecht De Notaris Haffmans Lijnkoeken, Wed. J. v. d. Linden. Lieveling- Wolspinnen. Voorde a.s. Kermis VOLLE HARING Nieuwe Aardappelen StrooMlzenfabriek zuiver Schoofstroo, bij H. Dechnar. ADVERTENTIEN rhoinusslakken, Kainit en Kalk op Zondag 12 Juli 1908, Wegens vergevorderd Seizoen als resten Buxking, wollen en katoenen Japonstoffen, gemaakte Manshemden vanaf 90 cent, Stroohoeden vanaf 25 cent, enz. enz. A anbevelend, Burgerlijke Stand. HANDBOOGSCHUTTER» op Zondag 12 Juli. DeR. K. Volksbond Zij, die prima le soort Wed. J, Van der Linden. Venraysche Arbeidsbeurs en Informatiebureau. best Weiland, Steeds voorradig SlokpaardjesLelienmelkzeep Kerkelijke Diensten le Venray. Wed. P. A. Kuslers, OPRUIMING Voorscholen, Kindeedassen en Sli'oohocden. Notaris Linssen Verkrijgbaar en witte Wijnen, Wed. J. Van der finden. Notaris Linssen 20 perceelen Kogge, Hoenderpark „Diana", a f 10 per 1000 pond. Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Linssen Notaris Esser te Horst Boter- en Eiermarkten. *1 »Ik ondergeteekendo, zoo luidt zijn want eon groole losgebroken bandhond, laatste wil, verklaar, dat ik mijn geheel van iemand daar uit de buurt, is in zijn vermogen, roerend en onroerend, over» ongekende vrijheid door zijn zalige roerend maak aan de acht dames bij wie ik eens een huwelijksaanzoek gedaan heb, dat door allen van de hand gewezen werd. Toen ik hare acht of liever zestien handen vroeg, bewees ik, dat ik een domkop van den eersten rang was. Ik bad, nadat ik het eerste blauwtje gekregen had, net nog zeven anderen moeten uitlokken. Als vrijgezel heb ik - ik kan bet niet ontkennen vele onaangename oogen- blikken leeren kennen, oogenblikken, waarin men van huwelyksvreugde droomt. Doch aan den hemel van den vrijgezel schijnt zeer spoedig de zon weer, zijn ge luk is blijvend. Alles te zamen genomen, bad ik ik moet het bekennen eigehlijk dus byzonder geluk, toen ik bij da acht dames ongeluk had. Ik dank haar allen. Mogen zij als belooniug voor de goede diensten, den buit deelen, als ik er uietmeer zijn zal." Politie en kwartjesvinder**. Dat treurige zaken wel eens een ver makelyke zijde hebben, bleek Maandag middag te 'a Hage. I)e politie heeft daar sedert eenigen tijd een campagne geopend tegen de z.g. kwartjesvinders. Voor de woningen waar zij verblijven, zyn politie posten geplaatst. Gaan de beeren de straat op, dan worden zij overal door de agenten vervolgd, zoodat zij dan geen gelegenheid hebben hun -betoep" uit te oefenen. Toen dan ook twee bekende kwartjes vinders gestationeerd in het Lamgroen Maandagmiddag per fiets een uitstapje wildén maken, werden zy onmiddelyk door twee agenten eveneens per fiets ge volgd. Op dit gezelschap minder gesteld, keerden beide vrienden naar hun huis terug alweder gevolgd door de twee agenten Dóch nu zij toch aan het peddelen waren, bleven zy ten pleziere van veel publiek de route Lamgroen, Ververstraat Spui en Ammiinitiehaven, een uurtje rond rijden* steeds achtervolgd door de twee agenten. Heft baantjeryden moede, gingen daarop de heeren ergens een hartversterking nemen en trokken ten 9lotte over hot Spui en de Arasterdamsche Veerkade, met hun beide,oppassers naar het centrum der stad. Ren spookgeschiedenis Men schrijft uit Zoelmond aan de -Arnh. Ct." Kan ware geschiedenis, die toch niet waar js. Dat is iets byz nders, nu ja. dat is het ook. Wat is er dan gebeurd 'k Zal 't je mededeelen, doch schrik niet, 't ia erg griezelig om er kippenvel van te krijgen. Verleden Donderdag op Vrydag even aa* middernacht, moest een persoon van Zoeimbnd, een jongmensch van een goede twintig jaren, voor een patiënt naar den doktér, die te Beusichem woont. Halver wege tu8schen Zoelmond en Beusichem gekomen, op de hoogte van den molen of het molenaarshuis, ziet hy plats midden op den weg een brommende zwarte gedaante, met vuurroode oogen, oogen zoo groot als een theekopje, neen wel als een theeschoteltje. En alsof 't nog uiet genoeg ware een raensch midden in den nacht zoo'n schrik en angst op 't lijf jagen, het ding was ook nog zoo brutaal den persoon achter op den rug te springen. Ontzettend 1 Doch medelijden schijnen die dingen ook nog te bezitten want toen die persoon io zijn angst en benauwdheid driemaal zuchtte, zegge driemaal, 't is goed dat men zulks weet 't mocht anderen ook nog eens overkomen gleed dat ding van zijn lijf en verdween op het land. Hiermede was de geschiedenis uit, doch de persoon kwam zoo ontdaan, verschrikt en verbouwereerd bij den dokter, dat het geruimen tyd duurde eer hy zyn boodschap kon doen en ook zyn wedervaren mede deelde. Of se 't ding ook nog op den terugweg gezien hebben, daarvan wordt niet gesproken, nu, eenmaal is ook al meer dan genoeg. Wanneer men den verschrik ten persoon ayn wedervaren hoort ver tellen, hapert zyn stem nog van schrik en ontzetting. Nu hoort men zeggen, dat daar in de huurt zich thans een weerwolf ophoudt. Wy dachten, dat die ondingen uitgestor ven waren, daar wy er in zoo langen, langen tyd niet meer van hoorden, doch er tal zeker een oude uit zyn assche zyn herrezen of een nieuwe generatie geboren. Aan te raden was een klopjacht iïp dat onding te houden, om er van verlost te worden, doch het heeft ook zyn bezwaren, want alleen geloovigen zien zulke ondingen en die zullen uit angst niet durven en aan ongeloovigen verschijnen ze niet, zooals kenners beweren, aan ongeloovigen schijnen ze dus een hekel te hebben. Dat naar aanleiding der historie weer tal van oude verhalen uit de asch opgerakeld worden, kan men begrijpen. Gelukkig dat de winteravonden er niet ïijn, want dan zou menige angstige ziel van al die griezelige vei halen ernstige naohten kunnen hebben. Maar is 't niet treurig nog in onzen tijd, in de 20e eeuw, nog door velen met ernstig geloof over zulke dingen te hooren spreken en verhalen En wat is nu 't einde der geschiedenis Geschrokken zal die p°rsonn wel zijn. vroolijkheid de oorzaak van alle schrik ontzet' ing. De Burgemeester van Venray brengt ter kennis van belanghebbenden, dat volgens ontvangen bericht, door den r heer POLLEN, Landmeter van het Ka daster op Mtiuiidag den fltt Juli a.s. in deze gemeente een aanvang zal worden gemaakt, met de jaarlijksche kadastrale opmetingen in deze gemeente, zooals die noodig zijn voor de toepassing der wet op de Grondbelasting. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen ter gemeentesecretarie. Venray den 10 Juli 1908. De Burgemeester voornoemd, H. ESSER, Bestelling van bij Wijkmeester of Secretaris met voor uitbetaling van 25 cent per 100 K.G. tot 25 Juli a s Het Bestuur. Handboogsehutterij Th. Pouwels, Langstraat. Doelen Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis dat ter ge meente8ecretarie ter inzage ligt een ver zoek met bijlagen van Johannes Ludovicus van den Berg, schrijnwerker te Venray om vergunning tot het plaatsen van een gasmotor, voor tot hel terrein. het in werking brengen van een zaag machine op het perceel kadastraal bekend in sectie C no 4395. Op Dinsdag 14 Juli 1908 des voorraiddags te 11 uur zal ten Raadhuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen deze verzoeken in te brengen en deze mondeling en schrifi telijk toe te lichten. Zoowel do verzoeker, als zy, die be zwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, voor bet bovengemelde tijdstip, op de Secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Venray, 26 Juni 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. ESSER. De Secretaris, STOOT. Aanvang 's namidilags 3 uur. Belangstellenden hebben vrijen toegang van eene partij 'T Het Bestuur. VENRAY. Aangifte van den 3 tot den 10 Juli. Geboorten, üerardus Martinus Hubertus Aarts. Bertha Potronella Antonia Maria Verbeek. Sterfgevallen. Johanna Anna Maria Laraers, echtge noot van Lambertus Wijnen oud 91 jaren. Willemina yollenberg weduwe van Peter Noijen, oud 77 jaren «I» lirt terrein van «Ion Hoer tlntli. CESTERS, Aanvang 4 uur. Voor ledereen vrijen toegang. HP1T BESTUUR. vraagt prijsopgaaf voor liet leveren van 40.000 K G. Vetkolen en 10.000 K.G. Magere kolen. Franco Station Vfeacyy H. Handelaars, die hieraan wenschen deel te nemen, gelieve hunne pryzen op te geven voor 15 Juli a. m. uij den Secretaris J. THE WISSEN, Paterstraat. HET BESTUUR. wenschen te bekomen, tegen zeer lagen prijs, besteile deze tijdig by Het Kantoor is geopend op werkdagen van 12 tot 1 uur en Zondags van 's mor gens halt 9 tot half 12. Worden gevraagd t Bieden zich aan s gci'raagd van gevorderden leeftijd op eerie kleine boerderij, indien hij gehuwd is. staat eeDe mooie woning te zijner beschikking. Adres JOS. SAVELBERG te Spek' Gemeente Venray Een perceel gelegen in de Spurkt. groot 2 H. 50 a. gedeelte van sectie A no 1435 naast den heer Victor Fonck Te aanvaarden 1 November 1908. Betaaldag 30 November 1908. zal Maaiulag 20 Juli 1908, om 9 uur voormiddags te OOSTRUM op ver zoek der kinderen CAMPS, op do boer derij aan den Molen, publiek verkoopen 1 eenjaug merrieveulen, 1 slagkar, twee lange karren, waarbij een zeer zware, drie korte karren, paardentuig, drie tweescha- rigc ploegen, 2 eggen, dorscbmachine. wanmolen, stofmolentje,- een antieke eikenhouten kast, eene partij gezaagd eikenhout enz. enz. Zegt bet voort. prima broeivrije zuivere zachte onder openbare controle, bij zeep der dames is de alleen echte van BERGMANN Co. Radebeul want deze alleen geeft een zacht, rein giezieht, blozend jeugdig uiterlijk fluweelzachte liuid en schoone lint per stuk verkrijgbaar bij W. A. van den Munckhof. zal Parochiekerk. Paterskerk. Zij, die wenschen wol gesponnen te hebben, voor Brei en Weefgaren en om Dekens van fe-maken, bezorge ze ten spoedigste bij de LEUNEN -VENRAY. van 09n zeer schoone Collectie t# VENRAY, op Maandag 13 Juli 1908, 's naraid 5 uur in het Hotel -de Zwaan" te Venray, publiek verkoopen A voor Mej. de Wed. Willem Poels, 2 perceelen rogge in het Venraysch veld nabij het St. Servatiusge9ticht. 2 perceelen dito aldaar, land van Maitin Poels. 1 perceel haver en eve tegenover Hermanus Beclet. 2 perceelen haver in liet Vlakwater naast Victor Fonck. It voor de Gezusters Maassen, 1 perceel rogge in het Boscbveld. 1 perceel rogge haver en aardappelen aan de Kruissen nabij de fabriek van Th. Slits. C voor Gerard Kusters—Van Agchten, 1 perceel rogge in de Lullsche kuilen, groot 14 a. 2 perceelen dito in den Brabander, tegenover Hendrikus HenJnks. D voor Gera d Gossans. 2 perceelen rogge en 1 perceel lupinen in bel Venraysch veld, op bet land van Gerard Poels. E voor Hendrik Verhalle. 4 perceelen rogge in den Brabander, naast den heer Jos. Aeits en den weg van 2 zijden. F voor Peter Gerard Poels, 4 perceelen rogge, nabij zyn hut9 aan den Heuvel te Venray; no. 1 naast bet perceel aardappelen aldaar. G 7oor Hendrik PoelsCvmps, 3 perceelen rogge in 't Venraysch veld, nabij de Kolk; no. 1 groot 12 aren, no. 2 groot 16 aren en no. 3 groot 18 aren. II voor Heodrik Janssen (Veltum) 2 perceelen rogge in 't Venraysch veld no. 1 langs den weg van de Paterskerk naar OosHum. Paterstraat, VENRAY. beste roode TE VENRAY zal op verzoek van de Erfgen Antoon Smits op Maandag 13 Juli 1908, 's nam. half zes in het Hotel -de Zwaan" te Venray, publiek verkoopen in het Velliimsch veld. 1 perceel haver aldaar en 1 perceel haver in 't Vlakwater naast do erven Janssen (Gouden Leeuw) MAASTRICHT. Prima Italiaansche legkippen, 2 3 maanden oud, f 0.80, 3—4 maanden oud, f 0.90, Vrij van besmettelijke ziekte st at onder controle van den Rijksveearts. Verkrijgbaar puike nieuwe en TH- SLITS ontvangt prima blank 2al op Maandag 13 Juli 1908 nam. 2 uur by 9. Litjens te Castenray—Venray, voor a. van de Pasch, publiek verkoopen: 15 perc. rogge op zijne boerderij -de Roflert" te Castenray. zal op Maandag 17 Juli 1908, nam. 4 uur bij J. Kersten te Horst op den Daniël voor de Wed. G. Poels en kinderen. publiek verkoopen Een in goeden staat zijnde BOERDERIJ, met schoonen boom gaard, schaapswei, bouwen weiland, hak hout en heide gelegen te Horst aan de Mei- lerslo. Sectie B nos. 236, 237, 238, 239. 253. 251 255, 267. 268, 2510. 2511. 2513 2515, 2516, 2518, 2999, 3089, 309U. 3100, 3103 en 3104 tezamen groot 9 heet 94 a. 00 a. Aanvaarding Pascben en stoppelbloot 1908. 1 te VENRAY, sal op verzoek van den heer Eugèoe Krnvfzer op Maandag 13 Juli 1908, 's na. i zal op Woensdag 29 Juli 1908, nam. 5 uur ten vorzoek van den WelEd. Ges'r. heer Coenegracht, Advokaat en Procureur te Roermond, Curator in bet failissement van L. Kessels te Meerlo, ter herberge van voornoemden Kessels, publiek verkoopen I Huis, waarin bakkerij en café, met stal, schuur, erf en tuin in het Dorp, Sectie D nos. 1247 en 1248 groot 17a. 40c.' <6 Bouwland in Hoogveld nos. 2345 en 2366 groot 67 a. 70 c, ïl Bouwland in Meerloderbeide sectie D nos. 1676 en 1677 groot 64 a. 25 c. 4 Weiland in Dorpsbroek sectie D no. 507 groot 20 a. 70 c. 5 Gekopt dennenbo.cli in de Hei sectie D nr. 2370 groot 50 a. Sectie D MAASTRICHT, 7 Juli.^feoter Ge mijnd 27410 K, G. Pryzen, hoogste prys, 1.26. Laagste f 1.17, Gemiddeld f 1.22 Eieren aangevoerd 90300. Dikke f3.60 a f 4.40, kleine f 2.90 A f 3.40, gemeng. de f 3 30 3 f4.40. en Extra Aanbieding. OPRUIMING en 1 dienstbode voor Venray in een net burgergezin I dienstbode voor Maasbree. 1 bekwaam smidsknecht 2 Meubelmakersknechts en 1 leerling. 1 dienstmeisje voor Tegeien, 2 smidsknechten voor Horst. 1 boerendienstmeid voor Duitachland, loon 300 Mark per jaar. 1 schoenmakersknecht voor Reuver. 3 landbouwersknechten voor Duitschland. 2 boodschaploopers 1 kantoorbediende. 2 magazijnsknechten. 1 Timmermansknecht. 1 sjouwer ot daglooner. Voor verdere inlichtingen wende men zich ten kantore der Venraysche arbeidsheurs en'Informatie I holzerheide gem. Kerkrade bureau in de Schoolstraat. N.B. Bij elke Aanvraag van werkgevers behoort 25 cent te worden betajIJ. aanvragen van werk zoekenden 10 cent. Leden van den Volksbond, en Boerenbond, afd. Venray, gratis Maandag 4 uur de maaiersmis. 8 uur Jaarg. 2 kl. voor den Weleerw. Heer Henricus Rongen Pastoor van Sevenum. Dinsdag 6 uur Oud Jaarg. voor Jan Buis (onda-1 teurs. 8 uur Sol Jaarg. voor Jacob Trynes en Anna Gertruda Camps Hendrina Camps en Peter Joh. Van den Broek Woensdag 6 uur Oud Jaarg. voor Willem Dekkers Ouders en foudateurs. 8 uur Uitvaart voor de Wed. NooijSH. Donderdag 8 uur Jaarg. voor Egbert Hendrik Gertrudis en Maria Van den Berg. Vrijdag 6 uur Oud Jaarg. voor Henricus Amen j zijne huisvrouw en hunne twee zoons. 8 uur Oud Jaarg. voor Gerhard Wienen Giesbert j Drabbels en fondateurs. Heden avond om 5 uur Lof en H. Kruisweg. Maandag om half 8 plechtig Jaargetijde voor onze overledene medebroeders, bloedverwanten en weldoeners. Dinslag, feestdag van den H. Bonaventura, kardinaal, kerkleeraar en belijder onzer H. Orde. volle aflaat onder de gewone voorwaarden, om half acht Hoogmis om 5 uur Lof. Donderdag om half acht plechtig* lijkdienst voor de ziel van zaliger Mejuffrouw Keijzer als lid der 3do Orde. Vrijdag, om half 8 Hoogmis om 5 uur Lof. A.s. Zondag zal de Hoogmis worden opgedragen voor de levende leden der Aartsbroederschap. Na de Hoogmis de processie. Alles ver beneden fabrieksprijzen.

Peel en Maas | 1908 | | pagina 3