Y00Ï UitgeverW. A. Van den Munckhof, Venray. Het Arbeidscontract. Van 'n Knapsigaar. Zaterdag1 11 Juli 190S. 29öte Jaargang- No. £9. Tuin- en Landbouw. Mengelwerk. Abonnementsprijs per kwartaal voor Vknrat 50 c. franco per post 65 c. voor het buitenland by vooruitbetaling 85 c. afzonderlijke nummers 6 c. Prijs der Advertentiën: van 1 4 regels elke regel meer letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertentiën, 3maal geplaatst worden 2maal berekond. 20 c. 5 c. II. We besluiten met de volgende uittreksels, die met hetgeen is voor afgegaan een vrij goed beeld bieden van de wet, die nu spoedig in wer king zal treden en waarmee men zich meer en meer behoort te familiat'i- seeren. Beslaglegging op loon. Men kan beslag leggen op het loon van den arbeider, zoolang de werk gever bet nog heeft, doch bij arbeiders van f 4 of minder pnr dag bp niet meer dan een vijfde deel ervan. Tijd van loonbetaling. Hét loon moet op tijd betaald worden, uiterlijk op den derden werkdag, na den dag, waarop het bad moeten worden uitgekeerd. Voldoet de werkgever in dit op zicht Diet aan zijn verplichtingen, dan heeft de arbeider het recht verhooging te eischen wegens vertraging. Deze verhooging mag niet meer bedragen dan de helft van het loon. Collectieve arbeidsovereenkomst Vakvereenigingen kunnen ook overeenkomsten aangaan met een of meer werkgevers. In zoo'n geval zal elke daar-buitenom en daarmee strijdige overeenkomst tusschen een patroon en een afzonderlijken ar beider nietig zijn, als de vakver- eeniging zulks vordert. Voorschriften omtrent het loon. Het loon mag alleen bestaan uit 1. geld 2. voedsel, vuur en licht, gebruikt ter plaatse waar het verstrekt wordt 3. dienstkleeding 4. voortbrengselen van het bedrijf doch slechts in bepaalde hoeveel heid en behoorende tot de eerste levensbehoeften van den arbeider en zijn gezin, terwijl alcoholhoudende dranken in ieder geval zijn uitge sloten 5. vrije woning of inwoning vrije bouwgrond of weide-; gebruik van werktuigen 6. werkzaamheden door den werkgever voor den arbeider te verrichten (bijv. wederkeorige hulp); 7. onderricht, door of vanwege den werkgever aan den arbeider te geven. Andere loonvormen zijn onwettig. Worden, die toch bij contract vastgesteld, dan kan de werkgever gedwongen worden, een vijfvoud in geld van het onwettig vastgesteld loon aan den arbeider te betalen, doch niet meer dan 1/3 boven het ter plaatse gebruikelijke loon. Gedwongen Winkelnering. Deze is ongeoorloofd en nietig verklaard. Wel mag tusschen patroon en werkman bepaald worden dat de laatste deelneemt in zekere ziekenfonds, mits dit aan zekere eiechen voldoet, alsook, dat de patroon het loon van den jeugdigen Iarbeider gedeeltelijk balegt in een spaarfonds. De Kantonrechter zal in het laatste geval echter ouders of voogden kunnen machtigen, over de bespaarde gelden te beschikken, bijv. als de ouders het in hun gezin noodig hebben. Waar niettegenstaande de Wet toch een contract voor gedwongen winkelnering tusschen patroon en arbeider gemaakt wordt, houdt de arbeider het recht, het geld voor de te leveren of reeds geleverde winkel waren te vorderen, terwijl hij niet verplicht is het reeds geleverde terug te geven. Staangeld. Bij schriftelijke overeenkomst kan de werkgever een zeker gedeelte van het loorr achterhouden, als waarborg, dat de arbeider niet «wegloopt", binnen den vastgestelden termijn. Dit heet staangeld. Het moet ten name van den arbeider bij de Rijks postspaarbank belegd worden. De werkgever zal er alleen aan kunnen komen na rechterlijk vonnis. Het staangeld mag nooit hooger zijn dan het voor den duur van den opzeggingstermijn en voor arbeiders van f 4 of minder per dag nooit meer dan een tiende als staangeld worden ingehouden. Opzeggingstermijn. Waar geen tijd is bepaald, moet van beide zijden een opzeggingster mijn in acht worden genomen. Voor arbeiders van f 4 of minder per dag, mag die niet langer zijn dan 6 weken, tenzij het gebruik een langere termijn wil. De dienstbetrekking eindigt wel door den dood van den arbeider, niet door dien van den werkgever. Gedurende een proeftijd is dade lijke opzegging van weirszijden geoorloofd. Die mag echter niet langer dan 2 maanden duren. Bij onmiddelijke verbreking dei- dienstbetrekking zal schadevergoe ding moeten worden betaald, zoo er geen dringende (door den rechter te beoorJeelen) reden is. De wet noemt eenige gevallen, die voor den werkgever als drin gende reden gelden, bij" diefstal, dronkenschap, dienstwei- ing, roe- kelooze of opzettelijke beschadiging, verwaarloozitig van plichten enz. Soortgelijke dringende redenen bestaan voor den arbeider. Zoo behoeft hij bijv. niet op last van zijn patroon bij een ander te werken. Getuigschrift. Bij 't eindigen der dienstbetrek king moet de werkgever, als de arbeider zulks verlangt, dezen een getuigschrift geven. Op verzoek van den arbeider zal daarin worden opgenomen, hoe hij aan zijn verplichtingen heeft vol daan. Omgekeerd kan de werkgever erin opnemen wat hem door den arbeider voor onrechtmatig is over komen. Winterandijvie. Einde Juni of begin Juli is de tijd om met het uitzaaien dezer bladgroente te beginnen vant wat voor den langsten dag gezaaid wordt zal in 't zaad schieten. Dit is nog de meening van zeer velen. Waar is het echter niet, Ondervindt de plant in haar groei belemmering, zoodat de groei korter of langeren lijd stilstaat dan bevordert "dit den groei van den bloemstengel. Zoo zal dan ook op arme onvruchtbai grond, waar <le plant gebrek heeft aan voedingstoffen en vooral van stik stofhoudend voedsel het doorschieten vee'vuldig voorkomen. Op vochtige grond heeft men er minder last van dan in streken waai de water-capaciteit gering rs. Een middel, dat veel aangewend wordt en ook aanbeveligg verdien-: is het afsteken der wortels. Bij het uitzaaien gebruikt men weinig zaad, zoodat de planten hol komen te staan, en zich zoo krachtig kunnen ontwikkelen. Heeft men op zijn za od de planten te dicht dan is vroegtijdig aan te raden om straks bij het verspenen geen te spierige planten te hebben. De beste soorten zijn wel die met breedere bladeren welke dicht opeenstaan en waarvan het hart goed gesloten is. In de prijs couranten. vindt men ze onder den naam Andijvie, breedblad, volhart. Ook is er een 'soort, waarvan de bladeren diep ingesneden zijn. 't Is de zoogenaamde Krulandijvie.Voor inmaak is deze variëteit niet geschikt wel verdient ze aanbeveling voor andijviesalade. Zijn de andijvieplanijes voor het verpoten klaar dan wordt al ieder vrijkomend hoekje bezet. Bij 't ver» planten doet men goed den grond even los te steken, zoodat bij het uitnemen de wortels niet worden beschadigd. De bovenste deelen der bladeren afsnijden is niet noodig, zoo men bij vochtig donker weer plant, De afstand, waarop men uitzet mag wel 35 cM. zijn. Voor het uit» zetten der planten uw grond goed te gieren is aan te bevelen. Daardoor brengt men een groote hoeveelheid stikstof in der. grond, 't welk. de plant zeer veel voor een krachtigen groei noodig heeft. »Zeer geschikte groentesoorten om daarop andijvie te doen volgen zijn vroege erwten en tuinboonen. Deze komen juist aan 't veld als de winter» andijvie van de le zaaing uitgeplant worden, terwijl de vlinderbloemige gewassen den grond verrijken aan stikstofverbindingen, waaraan' de andijvie groote behoefte heeft" schrijven do heeren Claassen en Hazeloop in hun leerboek voor Groenteteelt. Om aan die groote behoefte aan stikstof te voldoen, doet men goed een handje chilisalpeter uit te strooien. Dit is een uitsluitende stikstof» meststof en bevordert een krachtige bladontwikkelifig. We moeten het geven, wanneer de plant haar groei hervaten zorgen dat het niet op vochtige bladeren valt. Een weinig rondom iedere plant uitstrooien verzekert goede resu taten, W. 't Was op eenon Zondag tegen den mid dag. De godsdienstoefening was voorbij, de kerkgangers waren reeds uit elkaar ge gaan; 'n deel ging naar huis, 'n deel naar de café's, '11 deel wandelde en 'n ander deel legde zijne officieele visites af. Aschenhausen 'n klein stadje waarin de fijne mode ver genoeg was door ge drongen om er de gewoonte der elegante wereld welig te doen bloeien. Zoo ver toonde het zich heden in eenen feestdos dien zich niet elke naburige gemeente kon veroorloven. Van alle gevels wapper den vlaggen, tevens waren zij met kran sen en guirlanden versierd en van den naaslen heuvel donderden van tijd tot tijd mortierschoten over de stad. Een gewichtig feest werd heden gevierd: dierenkeuring door zijne exellentie,-den Heer president van 't Bezirk Deze hooge Heer werd in 't middag uur verwacht, waarom zich de notabelen der stad in groote opgewonden heid bevonden; de aankomst van Zijne Exellentie had allen schijnbaar den eetlust bedorven. In dezen kritischen tijd was het, dat zich de winkeldeuren van 't voornaamste verkoophuis op hat stadsplein openden en 'n jonge man in frack en cylinder naar buiten trad, neen vloog want hij maakte een paar .monsterachtige sprongen alsof hem een onzichtbare kracht daartoe gedreven had. Doch de jongen matigde al lengs zijne haast en schreed glimlachend in de ingeslagen richting voort, alsof hij de versnelde sprongen in bovenvreugde had gedaan. Maar 't was echter zoo uiet. De gemeentesecretaris Klemens Rubele U#d zooeven bij den Heer J. Goldberger om de hand der dochter gevraagd. De principaal der firrai Goldberger en Co. was daardoor zoo opgewonden geworden dat zijne waardigheid als voornaamste koopman der stid en als gemeeulerAads- lid vergat en handgemeen werd. Kle mens viel uit de wolken, *11 zeer treu rige val! Io doffe berusting ging de on gelukkige solicilant weg en dacht aan niets anders dan aan hem overkomen smaad. Daar klonk hem plotseling een voorlijke groet tegen; drie heeren hielden hem aan en namen hem in 't midden. „En voorwaarts in 't café neuriede een hunner, die als tenor eener zangver- eeniging voor zich eene domineerende stelling innam. Ga mede, Klomens, zeide de andere en ..voorwaarts mai'schl" commandeerde de derde. Rubele trok zijn schouders op en ant woordde: Bedaard, mijne heeren, ik kan onmogen- lijk medegaai; gij weet, binnen één uur komt do president en ik heb nog veel te doen- Staatszaken verontschuldigen na tuurlijk, zei de tenor, 't Spijt ons zeer, doch halt 1 Ik heb heden een kistje keu rige sigaren cadeau gekregen, daarvan mag ik er u toch eene aanbieden Daarop kon Rubele niet »neen" zeggen hij haalde 't eenige overgebleven exemplaar uit. Belieft ge vuur Dank u zeer, ik kan thans niet roo- ken, daar ik den Heer Burgemeester tot ontvangst van zyne exellentie afhalen moet bemerkte Rubele. Jammer riep de tenor. Nu haast u, opdat u de president niet ontsnapt. Rubele groette en stak zyn sigaar in zijn geheel ledigen koker. Hij had er bij Goldberger willen koopen, doch daarvoor geen tijd meer gevonden. De drie heeren keken hem nog een oogenblik na en gin gen toen lachend hun3 weegs. Die zal n gezicht zetten, als de ge schiedenis lostbarst, zei de tenor. Hij heeft geen vermoeden, dat hij een raketsigaar gekregen heeft, dier na een paar trekken losbrandt, ha ha En weet je wie mij die sigaar gegeven heeft Niemand anders dan de oude Goldberger hij droeg me op ze aan den heer Rubele af te geven wijl hij hem straffen wilde, dat hij zijne dochter het hoofd op hol heeft gebracfit. De inktvisch en de rijke Goldberger. Onder dergelijke liefderijke gesprekken wandelden zij verder, tot ze eindelijk in de deur eener herherg verdwenen. Rubele ging naar het raadhuis en begaf zich in de burgemeesterskamer, om deze te melden, dat alles voorbereid was. Het eerwaardige hoofd der stad gaf 'n genadig knikje en ging zelfs zoover 'n bijzonder lof uit te spreken. Ge hebt de zaak zeer goed afgedaan; ik zal voor eene buitengewone aanbeveling zorg dragen. Voor heden steek een paar sigaren op bij deze woorden schoof hij hem een kistje toe 't zijn echte geïm» porteerden, die ik voor de feesttafel ge kocht heb. Hoogst verrast nam de secretaris twee stuks, stak ze in zijn koker en stamelde roerende woorden van dank. Al goed, antwoordde de burgemees ter, thans moeten we echter naar 't station vergezel my! Hij trok zijn kantoorjas uit en slak zich in zijnen rok, daarna zette bij den cy linder op, trok de glacés aan en ging met Rubele vandaar. 0e president kwam op den bepaalden tijd en werd door den burgemeester aller- eerbiedigst begroet. Nadat de beambten der stad en do stadsraden voorgesteld waren, werd de president op zijnen uit» ukkelijken wensch naar de feestweide gebracht, daar hij nog voor het diner eene kleine inspectie onder het rundvee houden wilde. Natuurlijk volgden de op het perron verzamelde rokken en cylinders den hoogen lieer. Deze, een minzaam oud ge-el, in vt-ndig gesprek mot den burgemeester gewikkeld, teistond uaar het terrein, «aar de beesten stonden, om deze te bezich tigen. Hij sprak zijn volle tevreJenheid over de goed verzorgd j dieren uit ên ging geluimd er tusschen rond. Plotseling keerde hij zich naar de burgemeester en zeide: Waarde heer burgemeester, ik heb helaas mijne sigaren in mijne handtasch gelaten; de stallucht werkt op mijne zenuwen. Zek8r, zeker, antwoordde deze dienst vaardig en zocht naar zyn sigarenkoker maar hij had hem in zijn bureau laten lig» daar viel hem in, dat hij den secre taris van defeestsigaren had gegeven. 'n Oogenblik, exellentie, en verzocht bij Rubele aan zijue zijde. Geef me spoedig uw sigarenkoker, zijne exellentie vraagt om eene sigaar. Ge krijgt ze weldra van me terug. Daarop vloog hij naar zijne exellentie en bood hein een sigaar aan. Goedig lachend nam de president ze in ontvangst terwij 1 hij opmerkte: Ze is toch uiet te zwaar. Integendeel, exellentie, lekker hoop fijn import? verzekerde de burgemeester. Wie heeft vuur 'u brave lanuraan, begeleid van een machtigen stier trok 'n lucifer uit zijn zak, wreef aan de broek en reikte ze den hoogen over, die vriende lijk dankend de sigaar aanstak. Hij deed een paar trekken toen plotseling 'n slag 'n vonkenregen spatte uit de sigaar •welke de president verschrikt van zich slingerde, De stier maakte een reusachtige l PEEL MAAS 1

Peel en Maas | 1908 | | pagina 1