Limburgsch Nieuws. Nieuws uit de Buurt, Algemeen Nieuws. te landen te Margate, onder voorwendsel dat haAr kennissen wilde bezoeken. Een maal n*n den wal, vaarwel uThetis" voor altijd. Hij giug naar de brug en vertelde den kapitein, dat hg voor den avond te Mar gate aan wal wilde gaan. Heel goed, meneer, zei Anderson, we kunnen erin twee uur zijn. Als u er niet tegen is, zou ik u liefst in een boot aan wal laten brengen. Zoo als u wilt, kapitein. Kn wat ago uw orders naar Marga te Ik ben nog niet vast besloten; ik denk Ostende of Bordeaux (dit waren de eenige havens op 't vasteland, die Griggs te binnen schoten» mijn vrouw en ik tullen van avond beslissen. De arme Griggs had in zijn heole leven nog niet zoo veel leugens verteld. Hy moest nu ook tegen zijn goed vertrouwend wijfje de komedie volhouden. Met een opgewekt nonchalant air begon hg: Verbeeldje, zeg. I)e kapitein zet ons te Margate af en zegt, dat we daar tot mor- gen kunnen blijven. O, hoe leuk. Wat een aardige raas. Dat vind ik ook. Zeg we hebben onze bagage noodig, dus je moet dat ding inpakken. Toch niet alles Ja kind. J e kunt nooit weien. Ei- kou eens slecht weer komen, eu dan kon bet wel gebeuren, dat de b >ot niet op ons wachtte. Daar kwam de chef hofmeester waar schuwen dat de diner wachtte tn de eet salon, voor Criggs en zijn vrouw was dit maal een ware beproeving, het Fiansche menu. de lange lijst van wyoen en de ijskoude deltigiieid der bedienden ovei bluften hen, en er was geen sprake van eeo prettig praatje. Grtggs kon niets eten; zijn vrouw peuzelde een beetje. 't Was* een opluchting, toen ze weer naar 't dek konden. Daa'1 kreeg hij van zyn vrouw weer een vriendelijk standje, omdat bij 't zoo royaal deed. en legde hem uit, dat ze wel eeo buffet en een mooi Brusselscii tapijt hadden kunnen koopen voor 't geld dat hij te veel be steedde aan de huwelijksreis. Ze wist zeker dit die hem meer koste dan hij wilde bekennen. Nu ja, er zijn een paar extraatjes maar breek daar je boofd niet mee. De Pier van Margate raakt io 't gezicht eu de 'Thetis" begon te minderen in spoed. Meneer, zy de kapitein, de brug afkomend, daar komt een boot naar ons toe met twee heeren. Misschion zijn dat uw vrienden. "t Was een politieboot, en dat wist de kapitein heel best. Griggs keek angstig naar de vreemde boot. Ik zal er maar niet op wachten, kapitein. Ook goed. We zullen een boot voor u aflaten. Doch eer de boot geread was, kwam de andere langs en zy, weldra waren twee detectives aan dek. Otley. zei de politieman, ik arresteer u wegens verduistering. U moet met die jonge vrouw dadelijk mee aan land. Griggs zweeg Kom, meneer, riep zijn vrouw, wees niet dwaas. Wij weten geen Otley hij is Griggs: we zijn pas van morgen getrouwd nietwaar, Henry'l Houd je bedaard, kind, fluisterde Griggs 't Is niets. Maak je niet onge rust. Wij moeten ons netjes houden. Mevrouw Grigg9 echter stampvoette van ongeduld en opgewondenheid. Dit maakte Griggs plotseling vastberaden. Ik zal alles bekennen, barstte hij uit. Pas op waarschuwde de detective en verpraat je niet. Wacht liever tot je voor de rechtbank slaat. De rechtbank jammerde het vrouwtje. Als u weten wilt, wie we zijn, kuni u vragen bij de dominee en bij meneer Potter, en... Mevrouwtje, lacht de detective, u is inderdaad kostelijk. Maar laten we geen tyd verbeuzelen Kom mee. U zult zoo niet togen myn vrouw spreken. Ik zal er rapport van maken, nep Griggs, nu werkelijk boos. Ik heb de braceletjes hier als je dat maar weet. 't Kan mij niet schelen, wat u hebt. Waarom wilt u mij niet laten uit» sprekeo! Nu, vertel dan maar op. En Griggs bekende stoutmoedig de geschiedenis hunner vergissing iu de oogeu zijner vrouw las hij vergeving. De detective begreep, dat deze sukkel niet de man kon zijn, die heel Londen had verbaasd door een diefstal van 20.000 pond. Hg beraadslaagde mei den kapitein Anderson en toonde hem een telegram van Schotland Yard. «Otley en zyn vrouw vertrokken 10 uur met stoomjacht -Thetis". Zullen pas» seeren tegen een uur sein te stoppen eu arresteer hen. Masevelt komt met eersten trein." U ziet wat mijn orders zijn. De zaak werd uitgelegd aan Griggs en echtgenoo'e, die gewillig scheen te gehoor zamen. Ze namen afscheid van den kapitein Anderson en stapte in de politieboot. Op de Pier werden ze verwelkomd door een volksmenigte, die de beruchte Otley's wilde zien. Verscheidene cameras weiden opgericht op het paar. Griggs hief trotsch het hoofd op, en toen een oude juffrouw Uem begroette als -schurk" ho-'g hij beleefd. Ze bleveu in 't politiebureau, tot de man uit Londen kwam. Twee minuten later waren ze vrij. Later konden ze lachen om die huwe lijksreis: maar op dat oogenblik vonden ze 't alles behalve grappig. VENRAY, 27 Juni 1908. De prachtige groote Processie, welke ieder jaar des Zondags na H. Sacraments dag door de voornaamste straten onzer gemeente yekt, word jl. Zondag begun stigd door prachtig weder. Op deze Pioressie. die van jaar tot jaar in luister toeneemt, mag Venray met recht trotsch zyn. Belanghebbenden maken we op merkzaam dat de veemarkt, wegens den invallenden feestdag van St. Petrus en Paulus, Dinsdag zal gehouden worden. De collecte, alhier aan de huizen der ingezetenen deze week gehouden ten behoeve van het fouds ler aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dien3t iu Nederland, bracht op f 11,20. Tot agent van politie is alhier benoem met ingang van 15 Juli a s. B. Janssen, thans politieagent te Hel mond. De Zeereerw. Zeergel. heer Dr. H. Poels, professor te Washington, is Dins dagavond wederom in Venray gearriveerd, ten einde de jaarlijksche vacantie hier te komen doorbrengen. Deze week is by eene vrouw aan den Nachtegaal alhier een geval van typhus geconstateerd. Moge het bij dit eene geval blijven Heden morgen om 9 uur vergadert de Gemeenteraad van Venray, ter behan deling van de volgende onderwerpen 1 Verpachting jacht 2 Opm«keu eener vooidracht tot benoeming van leden College van Zetters. 3 Kohier gebruik gemeentegr onden. Belegging van gelden op hypotheek 5 Verslag Gasfabriek. 6 Mededeeling ingekomen stukken, Door Gedeputeerde Staten is voor» gesteld om over het jaar 1909 eene sub sidie toe te kennen van f 150 aan de Gemeenteteekenschool te Venray. Op het jongste algemeen kapittel van de Vereenigde Zusteis Ursulinen te Rome is gekozen tot prov. overste van alle Nederlandsche, Belgische, Engelsche, Duitsche. Nederl. Indische huizen de eerw. Overste van het Klooster te Noordwijk Batavia, Mére Augustine. Zij zette voet san wal te Batavia den 2den Sept. 1863. was in het onderwijs werkzaam te Soorabaja en daarna vanaf October 1877 als overste van het instituut der Zusters Ursulinen op Noordwijk te Batavia. Woensdagavond bracht de Fanfare -Euterpe" eene welgeslaagde serenade bij haren Directeur, den heer J. Verheugen, bij gelegenheid van diens naamfeest. Na uitvoering van een schoon muziek stuk werd de héér Verheugen op harte lijke wijze gefeliciteerd door den heer Jac. Aerts, Commissaris der fanfare, waarna nog eenige mooie 3tukken werden ten ge hoore gebracht. Morgen Zondag zal de Fanfare -Euterpe" deelnemen aan het groot Festival, te geven door de Kerkelijke Harmonie te Gennep. Zooals ieder jaar, werd ook thans de kermis aan de Heide druk bezocht, vooral Maandag op de plaatsen waar gedanst werd. Naar wij met genoegen vernemen is de kermis, ook de overige dagen in goede orde afgeloopen. MERSELO. Woensdag werd alhier het feest gevierd van St. Johannes, patroon onzer kerk. Wegens de drukke werkzaam heden met het hooi en de weinige dagen voor de kermis, bepaalde zich het feest enkel tot de Hoogmis, welke om 9 uur werd opgedragen door den Zeereerw. heer Pastoor. Deze gaf onder den H. Diens', eenige grepen uit zyne reis naar Rome Aandoenlijk waren de herinne» ringen aan deze Heilige Stad, vooral aan de Reliquièn en Heiligdommen, welke zij in zoo grooten getale bezit. De toehoorders waren dan ook in de ziel geroerd by het vernemen van al dit verhevene en plechtige voor het Christen hart, op de hem eigen boeiende en wel sprekende wijze door den Zeereerw. heer Pastoor voorgedragen. Tot slot schonk hij aan al de aanwezige geloovigen den Pauseltjken zegen GENNEP zal ook weldra zijne Mans- vereeniging hebben. Reeds vroeger cir culeerde hier eone lijst, waarop eenige burgers goteekend hadden. Op initiatief van dhr. burgemeester zal nu 5 Juli a. s. eene oprichtingsvergadering plaats hebben waarop dhr. A. Keller.aers JBz. uit Meeilo als spreker zal optreden. HELDEN. Het mes is weer uit de sclieede geweest bij de kermis Een zekere V. schipper uit Neder weert heeft Maandagavond twee andere personen sneden gegeven over arm en wang, zoodat ze niet huiten gevaar waren. Drank schijnt weer de oorzaak. V. is naar de gevangenis te Roermond overgebracht. De Woensdag alhier gehouden jiarmarkt was als gewoonlijk druk bezocht. Omstreeks 125 koeien stonden aan de lijn Da handel was echter onbe duidend. In eone van liet Bestuur der stoom» zuivelfabriek -Maria" alhier, werden benoemd tot eerste en tweede werkman resp. J. Oeurts eu Fr. .Gielen, beiden alhier. De levering der machines werd opge dragen aau H. Grasso, machinefabrikant 'e s Hertogenbosch, vo >r de som van f 14'KX). S VALMEN. In verband met het ver- drin en van p. H. H. Straus uit Roer mond in de rivier de Swalm onder Swairnen, en wiens lijk aid tar op 15 dezer werd gevonden en daags dan na na gere hteiija te zyn geschouwd te Roer mond op de R. K. begraafplaats werd begraven, hield zóówel onze als de Duitsche Justitie >n Poliie zich onledig met een nauwkeurig n ijverig onderzoek, daar ge- ruct en i:cp i dat Straus zou zyn om het leven gebracht. Het gevolg van dat onderzoek was, dat J. Lankes, voerman wonende te Biüggen in Pruissen, hij wien Straus als dienst knecht I eeft gediend, door de Duitsche politie werd aangehouden. Daar vermoed werd dat Straus, na eerst te zijn vergiftigd of bedwelmd gemaakt in het water zou zijn geworpen, werd door de justitie alhier opgraving van 't lyk bevolen welke opgraving Woensdagmiddag plaats had in tegenwoordigheid van dhrn. Mrs. Mathon, substituut officier van justitie en Gotrpertz. re''er commissaris hij de Rechtknok ie Roermond. Ook dhr. burge meester v4K.jJi liggen was laar by aanwezig terwij! door'de doctoren B.oex en Styns, artsen te Roermond, eenige lichaamsdeelen uit het lichaam zyn genomen om aan een nader onderzoek te worden onderworpen. Refrailes Ie Mieijl. Do retraites io 1908 zullen plaats heb ben Voor juffrouwen 4—7 Juli (Zater dag—Dinsdag) Aanmelding gelieve men op te zenden Aan het klooster der Missiezusters te Steijl by Tegelen. Voor mannen en jongelingen: I. 14 17 Augustus (Vrijdag—Maandag.) II. 11 14 Sept. (Vrijdag—Maandag). Aanmeldingen gelieve men op te zenden Aan het Missie huis te Steijl bij Tegelen. Begin 4 uur middagmaal. 53/4 uur Veni Creator en inleiding. Sluiting op den laatsten dag omstreeks 10 uur 's morgens. Op de eerste retraite der heeren is na het raiddag en avondeten recreatie en vrij spreken, op de tweede met inachtneming van stilzwijgen. Op deze wijze kunnen allen naar believen hunne keus doen, zij worden echter vriendelijk verzocht, met het oog op anderen deze bepaling in acht te nemen. Steijl ligt 20 minuten van het station Tegelen. Aan het station Venlo vertrekken 11,50. 1.45 en 3 50 trammen, die te 12,35, 2,25 en 4,30 te Steijl bij 't Missiehuis aankomen, voor hen die nog inlichtingen of nog geen retraite kennen, moge het volgende dienen Op eene retraite wisselen meditaties, conferenties en andere godsdienstoefeningen af met vryen tijd, dien elk in het huis of den schoonen tuin van het Missiehuis mag doorbrengen. De hoofdzaak ig na te denken over het einddoel des levens, en zich tot het afleggen eener goede biecht voor te be- reiden. De retraitanten genieten in het Missie- huis kost en inwoning waarvoor zij eene vergoeding volgens hunnen stand geven, die echter niet minder dan f0 bedraagt. ROERMOND. De Hooge Raad deed Maandag uitspraak in de zaak van de vijf leden van het bestuur der vereeniging -Groote Sociëteit" alhier, door kanton rechter en rechtbank aldaar veroordeeld tot f 5 boete of I dag hechtenis ieder, wegens overtreding der Loterij wet door gelegenheid te geven aan de leden om te kienen om wild, in het societeitslokaal. tegen 60 cents de kienkaart. Tot verwerping was geconcludeerd. Maar de Hooge Raad overwoog ambts halve dat de Loterywet, sprekende van het openstellen van de deelneming aan loterijen, niet het oog heeft op de loterijen in besloten kring als de onder hevige verloting. Uit de geschiedenis dor Loterijwet blijkt trouwens, dat men hij het maken dier wet alleen het oog heeft gehad op de benadeeling van het puhliok door loterijen. De. requirauten we d dus ontslagen van alle rechtsvervolging. Bij Kon Besl. is benoemd tot ridder iu de orde van Oianje Nassau, de Weleerw. heer Th. H. A. van der Marck, adviseur der Coöperatieve Centrale Bieren- leenbank te Eindhoven en rector van het pensionaat S'. Louis te Roei mond. wonen de aldaar. MAASTRICHT. Dhr. van Vorst ge- we'.en pater Coelestinus van de orde der C ipucyneii. wiens huishouding sinds zyne vestiging hier ter stede door eene Haag» sche juffrouw word waargeuotuen, zal. naar wij vernemen hinneukort eon burger lijk huwelijk aangaan, dat te 's Hage zal gesloten worden. Van Vors! in 'I Zuiden. Zondagmiddag, tegen dea aanvang der oefeningen in de R. K. kerk, arrivdetde te Heer, vlak bij Maastricht, de heer Van Vorst, propagandist der S D.A.P. voor 't Zuiden. Hij was vergezeld van tal rijke volgelingen uit Maastricht; Van Vorst had een lokaal weten te krygen, niettegenstaande dienzelfden dag een reeds gehuurd lokaal was afgezegd. Het halve dorp was te hoop geloopen, en had gepos» teerd voor het gebouw, waar Van Vorst, nadat de gordijnen van het lokaal waren afgelaten, begon te spreken over de maat schappelijke toestanden eaz. De dorps- schutterij was iu -volle wapenrusting" onder de waponen gekomen, en had zich voor het 1 kaal geposteerd. De tamboer ri-ffelde aanhoudend op zijn trom, terwijl het volk schreeuwde en joelde, en de jeugd op deksels, emmers en keukengerei den expater Goelostinus een serenade bracht Na afloop der vergaJering waarte gen de zeer eerw. Heer pastoor met kracht van den kansel had geprotesteerd bracht eene opgewonden menigte, benevens de musiceeerende jeugd, den oude Caj u» cijner, tot aan de grens van de gemeente. Zoo werd Van Vorst te Heer ontvangen HEERLEN. Maandag kregen een Duitsch en een Nederlandsch mijowerker twist, waarbij de laatste met een brood mes een wonde kreeg even boven het linkeroog. Toen de me3senha!d zijn wapen wilde terugtrokken uit de wonde, bleek dit niet mogelijk en vluchtte mot een vikud in het café V. De personen dia den ongelukkigeu Eschhof vergezelden, trachtten op hun beurt liet mea te verwyderen, doch al huu pogingen faalden. Zij geleidden daar op het slachtoffer naar dr. de Wever. Daar slaagde men or ook niet in, het mes uit de wonde te trokken, zoodat de gestokene naar het li^spitaal vervoerd werd, waar men door een operatie het geweii8chte resultuat bereikte. Toen bleek dat het mes door den schedel in de beisenen gedrongen was tol een diepte van ongeveer 10 cM op een breedte van 2t/i cM. De ongelukkige zal waarschijnlijk ten gevolge van de bekomen verwonJing ster ven en is aanstonds van de laatste li. Sacramenten voorzien. De dader is aangehouden. Iluiwelijlt geluk is Do. 4 van Onze Gele Boekjesdie bepaald pakken. Kort maar zakelijk wordt uiteengezet, dat geen verbetering der veelvuldige maatschappe lijke misstanden mogelijk is. zonder ver betering van het huisgezin. Op een juiste en eenvoudige wijze wordt ons geschetst Voorbeeld van het c uiste- lijk huisgezin, familieleven, het familieleven bedreigd, de hoofdvyand van het familie leven is de geest van uithuizigheid, wat de vrouw doen moet om het familieleven te bewaren. En wanneer men deze hoofdstukken doorgelezen heeft zegt men met den ge leerden pater Woisz -De eigenlijke leer- school van alle deugden is de familiekring" Uit het kwijnen van het familieleven ontstaan verreweg de meeste tnzer hoden- daagscbe maatschappelijke kwalen: genot zucht, onmatigheid, gebrek aan ernst eu zelfbebeersching, onverdraagzaamheid en opstand tegeu het wettig gezag, zelfzucht afkeer van arbeid en van alle ernstige bezigheid. Willen al de kwalen, die de maatschap, pij in al hare wegen uit elkaar rukken afgeweerd worden, dan moet het huisgezin verbeterd worden. Daar gaat het om. De middelen die wij reeds boven gaven, geeft dit gele boekje. Eenieder schalïe het zich aan. Verkrijgbaar bij den Uitgever Bern Claessens te Sittard en bij alle R.K. Boek. handelaren a 6 ets franco thuis; 10 ex. 37i/a ets fr. h. 100 ex. fl 3,20 fr. h. DEURNE. Op de jl. Zondag gehouden vergadering der R. K. Kies vereeniging werd de Zeergel. Heer Dr. P. J. H. Crobach met alg"m°ene stemman canli'ant gesteld voor de Provinciale Staten. Onze ilandboogschuttery -Willem Teil" behaalde Maandag op bet concours te Aarle-Rixtel den lsten prijs, bestaande uit een prachtige gouden medaille. CUYK. Bij deu Zondag te Heerlen „„■houden internationalen wedstrijd voor harmoniën behaalde de Kerkelyke Har monie -Gaudete in Domino" der St. Josephsvereeniging alhier den tweeden prijs. Iletlewanrl IXijuiegeit-Hoxuieer Zondag vertrokken een 400tal pelgrims van Nymegen naar Boxmeer, om daar de kostbare relikwie van het H. Bloed te gaan vereeten. Aldaar aangekomen, werden zy door de Bondsharmonie verwelkomd, waar na men in de vofmaakste orde naar het gebouw van den R.K, Volksbond trok, waar men gelegonheid had eenige ver- verschingen te gebruiken Nadat de wsleerw pater Tarcisius Cox een woord van op wekking tot de aanwezigen geiicht had, trok men naar de kerk, Bijna alle pelgrims namen deel aan de groote processie, welke ook dien dag ge- houden werd. Ongeveer vijf uur voerde een ex'ra trein hen huiswaarts. Nog dient vermeld, dat er zich onder de Nyraeegsche pelgrims iemand bevoud, die vo >r de vijftigste maal het II. Bloed te Boxmeer was komen vereeien; eeu zeld zame gebeurtenis; die dan ook herdacht werd door den Weleerw. pater Eusebius die dit jaar de feestpredikatie te Boxmeer houdt. CU1K. Zaterdagavond ging het dienst meisje van J. D. uit de afd Vianen naar het Broek om de koe te melken, doch zy keerde niet huiswaarts. Tevergeefs zocht men des nachts en des Zondags do omgeving af. Nergens was zy te vinden. Ook de politie en ma'échaussees speurden tever geefs. Eindelyk kwam Maandagmorgen het vermiste dienstmeisje uit de schuur naby het huis, waar zij diende, voor den dag. Blijkbaar was zy te water geweest, want hare kleeren waren nog half doorweekt. Wat er eigenlyk gebeurd is, weet men niet recht. Waatschynlijk is zy op het Broek in een der vele sloot en geraakt, waaruit zy zich zelve heeft gered en is daarop in den nacht in de schuur gegaan. Het is een vreemd geval. lufo-zaak. Voor hof Kantongerecht te Tiel zal hedon terechtstaan de burgemeester van Oeldertnal8en. die als bestuurder vau een automobiel geweigerd heeft te stoppen, toen een voerman te Wadenoyen hem dat door liet opsteken der zweep verzocht. Het paard sloeg toen op hol. Eigenwijze boer. Te Zeist reed een boer met paard en wagen over deu Dynselweg en zou den publieke» overweg over de Ijjn der centraalspoor passoeren, juist toen de porsonentrein. welke te kwart voor elf van Zeist naar Utrecht vertrekt, in aan tocht was. Hoewel het seinbord by dien weg op onveilig stond, de machinist steeds belJe en de stoomfluit deed werken, reed ons boertje kalm door alsof er niets aan t handje was Om een groot ongeluk te vooi komen moest de machinist uit alle macht stoppen en gelukte het dien beambte den machinist P. van der Tol. den trein op zeer korten alstaud van dea wogen tot stilstand te krygen. Eerst toen kreeg ons hoertje haast en haalde do zweep over het paai d. 'legen dezen zal procesverbaal worden opgemaakt. oelbalongeluk. Naar men uit Bergen op Zoom aan de s li.b Ct.' meldt, is de voetbalspeler v. d. B.. die Donderdag by een wedatryd van -V.I.O.S" togen -Victoria" te s Hertogenbosch eeu schop voor deu buik kreeg, zoodat zijn dikke datm scheurde, Zondagavond in 't gasthuis overleden. De overledene was voorzitter van V.I.O.S." Deze club is ontbonden. tiroole studNéllende. Dinsdagochtend vonden voorbygangers in de Tasmanstraat te Arasterdam aan den dijk een betrekkelyk jonge vrouw met een zuigeling van ongeveer 9 maanden by zich liggen, geheel uitgeput en uitge hongerd. De brigadier van politie Hendriks, die gewaaiscnuwd was, kwam ter plaatse, en was de eerste om in zijn beurs te tasten, waarna de vrouw naar het bureel der havenpolitie aan de Hout haven vervoerd werd, waar niet alleen alle aanwezigen het hunne er toe by- droegen om de vrouw financieel te steunen, maar waar zy nog bovendien een goed maal kreeg, en net kindje weer eens melk kon proeven, een maal, dat het reeds sinds weken had moeten missen. Dat voorbeeld van dien brigadier zy velen ter navolging ingeprent

Peel en Maas | 1908 | | pagina 2