Fanfare „Euterpe." Groot Concert Bericht 2 slagen best voorgras 0 Boerderij, Vtnraysche Arbeidsbeurs en Informatiebureau. op Zondag 13 Juni 1908* i i p. Burgerlijk© Stand Kerkelijke Diensten te Venray. ADVERTENTIEN op het Henseniiuplein, A. FolbersSluijers, De Coóp. Stoomzuivel- fabriek Venray Te koop op crediet TE KOOP 6 stoelen (rieten zitting) ronde tafel, (mah. voet^), een buffetkast, 1 prachtige hanglamp. Notaris Linssen Notaris Linssen Notaris Linssen .Notaris Esser te Horst, Notaris Linssen Notaris Linssen Notaris Linssen Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst, Esser te Horst en Halfmans le Helden, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst Sotaris Esser te Horst, Votaris Essor te Horst Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst I 1.10. Laagste f 1.08, Gemiddeld f 1.14 Eieren aangevoerd 80900. Dikke f3.70 k f 4.20, kleine f 3.30 k f 3.70, gemeng de f 3.70 ft f 4.00. en VBNRAY. Aangifte van den 5 tot den 12 Juni. Geboorten. Sterfgevallen. Parochiekerk. Paterskerk. i i Htfi Kantoor ia geopend op werkdagen vau 12 tot 1 uur en Zondags tan 'a mor gone hall 9 tot half 12. Worden gevraagd i Bieden ziob aan aanvang dos namiddags 6 uur. Het Bestuur. Ondergeteekande brengt hiermede ter kannis van belanghebbenden, liaar niet meer af te halen op onoverdekt voertuig, en verzoekt belanghebbenden hiervan goede nota te nemen. Hoogachtend Gein. Vroedvrouw. bericht hiermede dat voortaan dagelijks, (uitgenomen Zondags) aan de fabriek is te bekomen bty stukken per kg. van 15 kg. A 2 ct. De Directeur F. VËRKLEY. s.^zal Maandag 22 Juni a. s.'zai in het Café van H. MARCELLIS aan het Overbroek, voor rekening van den Edel- Achtb. heer H. Esser te Venray, worden j Het opbouwen van een Schuur enz. Aanwijzing den dag der besteding nam G uur. Bestek en teekening liggen ter inzage by A. MARTENS. Te bevragen bij JOH. VERSTEGEN Zwarte Klef. ndergeteekenden berichten hiermede dat de Coüp. Eiervorzending gevestigd te VenrayHeide, voor de eerste maal eieren heeft geleverd aan de Mijn te Maastricht. Zy, die nog LID wenschen te worden kunnen zich aanmelden bij j JANSSEN, Voorzitter, JOH. PEETERS, Secretaris, Heide. wegens plaatsgebrek 1 mooie ovaal Waar zegt de Uitgever. VEN RA Y zal op verzoek van Martin August Buggems en van Johannes Jacobus Buggems en kinderen, op Dinsdag 16 Juni a.s. 's na middags 4 uur ten huize van Frits Martens te Leunen, publiek verkoopen Gemeente Venray Eene vruchtbare en goed onderhouden zeer gunstig gelegen op de Steeg nabij Leunen in pacht bij Johannes Reinljes, kadastraal bokend in de sectie D als f Huizen met tuin. Bakoven, Poel, Bouwland, Boomgaard, weiland, nos. 828, 832, 833, 834. 835, 83ö, 839, 2942, 2943, 1936, 1937. groot 1 H. 77 a. 30 2 Bouw- weiland en boomgaard aldaar langs den weg achter 't huis van Buggems, groot 91 a. 78 c. no. 3000 geheel en een zuidelijk gedeelte van 3183. Te veilen in 2 perceelen. No. 1 naast Buggems groot 47 a. 14 c. No. 2 naast het vorig perceel groot 44 64 "c. 3 Bouwland langs den Sparreweg, groot 2 H, 39 a. 40 c. no. 840. Te veilen in 3 perceelen. 4 Dito op de Steeg, grot-t 27 a 70 c no. 842, langs den weg en Willem Arts. 5 Dito aldaar no, 853. groot 54 a. 80 c. naast den Sparreweg en Arn. Weijs. O Dito aldaar no. 875 groot 56 a 80 naast den Peelweg en den heer burge meester Esser. 7 Dito aldaar no, 907 groot 68 a naast den weg naar bet Overbroek en den heer Burgemeester Esser. N Weiland in den Biieushoek groot 43 80 c. no. 2031 naast den weg en Johannes Locnen. O Hooiland m Leunsche Pas, groot 18 a 30 c no. 1544 voor de Beek. 10 Dito aldaar no. 1543. groot 29 a 30 c afkomstig van WillemsVan Dijk. 11 Hooiland en Moeras in Oirlosche Pas, no. 1618, groot 27 a 40 c. over de Beek. De massa groot 8 H. 34 a 58 c. te VENRAY. zal op verzoek van Willem Baumans op Woensdag 17 Juni 1908 publiek verkoopen a 's morgens 9 uur by G. Friezen Kemmelings te Oirlo 80 nos. planken, latten en ribhout, b 's morgens 11 uur bij Gerard Camps te Oostrum, 80 nos. planken, latten en ribhout, e 's namiddags 2 uur bij de Wed. Martinus Thielen te Venray 80 nos. planken latten en ribhout. te VENRAY. zal op Woensdag 17 Juni 's namiddags 4 uur, ten huize van Hendrik Poels in de Groote Straat te Venray, overgaan tot den openbaren verkoop van het Voorgras van de navolgende perceelen Weiland onder Venray als van 1 van den Heer Jean Poela. vragen nabij den Molenhof. 2 de Wed. Joh. Willems—Jans. 2^ slagen in dea Handrik. 3 Mej. Wed. J van der Linden. 1 slag in Weverslosch Ven. 1 slag in de Lullsche Kuilen. 4 Mei. Wed. Willem Pools, 2 slagen in het Vlakwater. 2 slagen in het Venrayacb Broek. 5 Wed. Martinus Thielen. 1 slag in den Nieuwmolen groot 36 a. naast de Wed. Ewals—Baltezen. 1 dito aldaar, groot 30 a. Gerard KustersVan Aghten 1 slag in de Vollemolen, 1 dito op den ouden Peel, nabij de schaapskooi van Maitin Poels. 1 dito op het Hoogbroek. 1 dito op de Zwarteklef naast Peter Johannes Dircks. 7 Willem Willems, 3 slagen naby zijn huis in Laagriebroek* sche pas. N Gezusters Maassen 1 slag groot 33 a. naby Wittops. 0 Mathjjs Smits (Schoolstraat! 2 slagen op de Zwarteklef. lö Martinus Vermaten, 1 slag in de Laagheide. 11 Gerard Gossens 1 slag in de Vollemolen groot 42 a 12 Peter Goumans (Hofstraat) 2 slagen in den Nieuwmolen naast Jac. Rutten. 13 Martin Wismans, 2 slagen in de Laagheide. 14 Piet Eibers 1 s'ag in de Laagheide, groot 33 a. naast Jan Swinkels. 15 Gerard Pypers. 1 slag in den Nieuwmolen genaamd Tolsche weide" groot 27 aren. I® Jac. Rutten, 14 slagen in Weverslo. (weide van H. Kemps. t7 Martinus Hendrix (Overloon) 2 slagen op Hanssenberg, aan dén dijk naar de Spurkt (weide afk. van de familie Verbeek) 18 den heer C. Esser—van GefFen. 2 slagen in den Handerik groot 77 a afkomstig van Lambert Poels. 'zal op Dinsdag 16 Juni 1908 te Wanssum publiek verkoopen A nam. 2 uur bij den heer V. Tervooren 1 voor het Burgerlyk Armbestuur van Horst, het voorgras van de Groote Waard in 9 ïlagen en van de Kleine Waard in 3 slagen 2 voor Lucia Peeten te Hapert, bet vooi gras van de Haal of Koeweide te Wanssum in 4 slagen en uagras ter be weiding in 1 slag. B nam. 3 uur by G. Tax -op de Kooi- a voor Mevr. de Wed. Dr. Peters, Het voorgras en de beweiding van de Prop8enmaagdwaard en net daa*mee ver bonden Kesselwaardje in 5 slagen, de Groote Waard nabij de Veerpont in 10 slagen, de waard naast de Horster Armen in 3 slagen, de waard afkomstig van Tervooren in 2 slagen, de waard naast Kemmelings in 1 slag (dit nagras mag ook gesneden worden) en de weide Lichteveld in 2* slagen. b voor den weleerw. heer pastoor Neujean te Bocholtz, het voorgras van de Aalweide te Wanssum in 2 slagen en het nagras ter beweiding in 1 slag, o voor den heer M. Poels te Over- loon. het voor en nagras van de waard naby de Kooi, groot 62 a. elk in 2 al. d voor den heer Poels in 't Groene wolt te Venray, fiet voorgras van de Ronde Weide -bij de Kooi in 3 te VENRAY, zal op verzoek van den heer Henri Trynes op Woensdag 17 Jnni 's namiddags 5 uur ten huize van Hendrik Poels in de Gtoote Straat te Venray, j publiek verkoopen 23 perceelen schoon Voorgras, staande te wassen ter plaatse genaamd -Jacobslust zijnde de nummers 1 tot en met 19 over de Beek en 20 tot en met 23 op den Ouden Peel. te VENRAY, M zal op verzoek en ten huize ®an de Wed. Johannes WillemsJans e. kinderen in den Handerik te Venray, op Maandag 22 Juni 1908 's namiddags 4 uur, publiek verkoopen Gemeente Venray 1 Een huis met verdere aanhoorig- heden, tuin en bouwland, gelegen in den Handerik groot 82 a. 95 o. sectie B 2819. 2. Weiland in het Vlakwater groot 64 a. 30 c.,Sectie B 2249. De massa 1 H. 47 a. 25 c. te VENRAY, zal op verzoek en ten huize van de Wed. Johannes Willems—Jans en kinderen in den Handerik te Venray op Dinsdag 23 Juni des voormiddags 9 uur publiek verkoopen Kast, kisten, kachels, mantelketel van 110 Liter, ledikanten, tafolg, banken, waschkuipen, stoelen met rieten en biezen zittingen, leuningstoel, karn, tobbe, regu lateur, lampen, spiegels, schilderyen; wekker, bier en jeneverglazen, spoelbak ken, porcelain, aardewerk, tonnen, potten, raoeston. aardappelenmolen, stroo ladders kruiwagens. 20 kippen met haan, draad, potten, pannen, klein akker en schuurge» reedsehap, te- velde staande rogge, spurrie enz. zal op Dinsdag 16 Juni 1908, nam. half 5 bij Hermans—Herman» te Blitterswijk publiek verkoopen 1 voor de R. K. Kerk te BUterswyk, Het voorgras van de Beuschweide er. van Overdrachtsweide aan den Sterren bosch. 2 voor den R.K. Arme van Blitterswijck, het voorgras van de Beusohweide. Daarna ter beweiding van de twee Beuschweiden te zamen. 3 voor Mevr. de W e j. v/d Bergh, het voorgras van de Veermansweide naast Soholtusweide in 4 slagen en nagra» ter beweiding in 1 slag de daaraangren zende weide afkomstig vau Tervooren in 2 slagen en naweide in 1 slag het voor- gras van de weide aan de beek in 1 slag en nagras in 1 slag. 4 voor Mej. Wed. P. W. Vullinghs. het voorgas van de Marsweide in 5 slagen, N.B. Onmiddelijk daarna zal ton ver zoeke van het R. K. Kerkbestuur van Blitterswyck de gewone 6jaarlijksche verpaehting worden gehouden van hunne bouw en weilanden.' Openbare Grasverkoop en verpachting van naweiden van het kasteel Well. Grasverpachting op de ontgin ning »Venrajj§Qh Broek". zal op Maandag 15 Juni 1908 nam. half 2 ter plaatse to Venray op verzoek van den heer J. Straatman te Linne publiek verkoopen Circa 4 Hectaren best voor en nagras, te wassen staande in de ontginning te Venray genaamd -Ven aysch broek" ver deeld in 24 perceelen. Het stuk naast den heer Kruitzer wordt öok in massa geveild om te beweiden. Daarna circa 10000 a 12000 kg best havemroo verdeeld in koopen van 250 kg. Aanwijzing doet de opzichter Krikke Vergadering aan het woonhuis van de ontginning. zal op Maandag 15 Juni nam. 5 uur by L. Janssen te Horst Voor—Amerika, voor Mevr. wed. dr Peeters publiek verkoopen Een perceel weiland gelegen te Voor— Amerika gem. Hoist sectie F no 464, circa groot 8 Heet 50 a 70 c verdeeld in 8 perceelen Dadelijk te aanvaarden DE NOTARISSEN zullen op Woensdag 17 Juni 1908 voorin. 11 uur ter herberge van Tax op de Kooi te Wanssum op verzoek van de Maatschap- py Well, A publiek verkoopen het voorgras der navolgende hooilanden de Neth in 22 perc., Steenenweidje in 1 perc.. Waardjes Ayerbeek in 2 perc., Es- senweide in 5 perc., Sophiaweide no. 1 in perc., de Eawaar^ in 9 perc., Klein Es- veld (afkomstig van Huberdenhof) in 2 perc de Hoek (afttomstig van Henckens) in 4 perc., het Hoekweidje in 1 perc., de Beitel in 3 perc., de Kolkweide in 6 perc., Au- gustaweide in 9 perc., een gedeelte van de Groes" aan de weide van Mooren te Gen nep (voor en nagras groot 9 a. 50 c. in 1 perc.) de Riet weide no, 1 in 4 perc., do Rietweide no. 2 in 3 perc,, Eikenweide ui 5 perc.. klein Elsenweide op de Kamp in 3 perc., Veldweide te Well in 4 perc., Muldersweide in 4 perc., Lindsche weide in 9 perc.. Leoweide in 4 perc.. Kempwei I in 7 perc., Nieuwe weide in 9 perc groote weide bij het Kasteel in 6 perc Mariaweide in 7 perc., Biesenpas in 5 perc Grootbroek 3de stuk in 5 perc. Baendsche weide in 2 perc., Valckxweide in 2 Maaswaard te Bergen in 4 perc. B publiek verpachten de navolgende naweiden ter beweiding met hoornvee. De kleine Elsenweide op de Kamp, de Veldweide te Well, Leoweide, Kempweide no. 1, Mariaweide, Baendsche weide. C publiek verkoopen het nagras van Waardjes Ayerbeek in 2 perc. Valksweide op den Baend in 1 perc. N.B. De koopers aan gene zyde dei- Maas hebben vry veer. j>erc. zal op Woensdag 17 Ju.ii 1908 onmidde lijk na afloop van den grasverkoop van het Kasteel by G. Tax op de Kooi te Wanssum publiek verkoopen: 1 Voor den WelEd. Heer Th. van den Boogaart: Het voor gras en de beweiding vaD de navolgende perceelen alle onder Well gelegen: Het waardje aan de Munnikenweide te Ayen in 1 al., het Maasheeierwaardje tegenover Maashees in 2 sl de Rietweide in 4 sl. de Groote weide in den Band in 9 al., de waard in den Band in 3 sl.; aan den Plankenweg in 4 sl,; de Pas in 4 sl.; de waard aan het Heiligen Huiske iu s! het voor-en nagras van de waard aau de school elk in 4 sl. 2 Voor den Heer Dr. Janssen te Venray: Het voorgras van de Kemp te Well m 11 perceelen. 3 Voor den Heer P, A. Scheuren te Well: Het voorgras van de weide in EschvelJ gr. 40 a. 80c. in 1 sl.; bet voor-en nagras Boogaertsweide in 2 sl. en het voorgras van de nieuwe Rietweide in 2 sl. 4 Voor het BurgelijkeArmbestuur van Horst. het voorgras van de Begijnenwaard te Woll in 3 sl. 5 Voor den heer A. Joosten Weyers: het voorgras van zijn gras te Ayen in 4sl. De koopers aan de overzijde der Maas krijgen het veer vergoed. zal op Woensdag 17 Juni-1908 nam. 5 uur by A. Achten le Velden in de Veort voor Hendriks publiek verkoopen: 1 Bouw en weiland te Velden in de Voort B no. 1310 en 3463 groot 48 a 25 belend den heer J. Hoogera te Horst, 2 Bouwland aldaar C no. 5281 groot 27 a. belend C. van den Homberg. 3 Een 17jarig dennenbosch aldaar in Wittenberg C no 5336 groot 44 a. belend P. J. v. d. Homberg en gemeente Arcen en Velden. zal op Maandag 22 Juni 1908 nam. 3 uur ter herberge van G. Eykelberg te Ma.-s- hracht voor de familie Engels, publiek verkoopen Het voorgras van Engelsgriend te Maas- bracht groot 20 hectaren verdeeld in 46 slagen. zal op Dinsdag 23 Juni 1908 te Horst publiek verkoopen A nam. 3 uur by Kersten op den Daniël voor den heer Fr. Houben 4 sl voorgras in de voorste weide aan de Lemraerik. 5 s! in de weide by J. Achten B onmiddellijk daarna by J. Huis aan de Konynswarande A voor den beer J. Hoogers: 6 slagen voorgras in Stoksweide en 3 al. voorgras in de weide by Huis 3 voor mej de wed P W Vullings sl voorgres in Geêrtjesweide en 6 sl voorgras in Doktersweide C voor den heer J Bil (ekens: 2 slagen voorgras in de weide aan de Nieuwstraat by T Vallen, het voorgras van de weide aan de Stokt, van Meersweide aan het Broek naast A Keizers en 2 sl veorgras van de weide aan den Vrouwenboom D voor Mevr. de Wed. K. Esssr, 2 slagen voorgras van de weide aan den Dolgaarde en Dagras ter beweiding met hoornvee. E voor Mej. de Wed. P. J. Doore- mans, het voorgras van de weide aan de Venloosche brug, F voor den heer Fr. Driessen. 8 slagen voorgras van de weide aan den Oostenrijk. G voorden heer H, Verheyen. 3 slagen voorgras in de weide aan den Hanzenberg naast H- Janssen, H voor G. Hendriks, 3 slagen voorgras in de weide bij het huis aan den Tienrayschen dijk. 1 voor den heer P. J. Emons. 2 slagen voorgras van de weide aan de Waterstraat, bij de Wed. van Megen. zal op Woensdag 24 Juni 1908, voorin, half 10 ten huize en op verzoek van de Erven W. KleuskensLitjens te Horst Amerika publiek verkoopen Den geheelen Inboedel, benevens een koe, een rund, l dragend varken, 1 scheu- telingvarken, 1 jonge schaapshond, bene vens 46 kippen met haan. zal op Dondeidag 25 Juni 1908 voorm. 10 uur ter plaatse te Geysteren op ver zoek van de wed. Smits en kinderen, publiek verkoopen 28 perceelen rogge, 12 perc haver eH perc aardappelen staande te Geysteren op den Nieuwenhof. zal op 1 Juli 1908 nam.luurby W. Groothuis te Horst aan de Smaibrug krachtens Alt. 1223 B. W. publiek ver- koopen: 1. Huis en tuin te Horgt aan de midde- ijk A. no 3017. gr 6 a. 30e. 2 Heide en bouwland te Horst in Schadijksbroek A.no. 1721 gr 28 a. 90c. In eigendom toebehoorende aan T.ieo- dora Janssen. zal op Donderdag 2 Juli 1908 bjj Godfr. Hebben te KesselVeers op verzoek van de erven Görts Croonen broek publiek verkoopen. Huis, tuin, bouwland en dennen te Kessel Secie B. nos. 382. 2624. 260$ en C nos 1207 en 1213 samen groot 1 h.-26, 40 c. Theodora Jacobs Maria Camps. Maria Petronella Theodora Peelers. Maria Petronella Verstegen. Johannes Hendrikus Arts, echtgenoot Huberdina Hendriks 58 jaren. Jan Arts. echtgenoot van Hermina Francisca Ooeinans, oud 87jaren. Maandag 6 uur zielmis waarna processie over het kerkhof. 8 uur jaarg. voor Joseph Le Brun. half 9 jaarg. voor de vrouw van Peter Swinkels Woensdag 8 uur jaarg. voor Marie Custers. half 9 jaarg. 2de kl. voor Willem Poels. Donderdag, feest van het H. Sacrament, de diensten als des Zondags. Dsze week wordt het Allerheiligste aan de rieken gebracht. Dinsdag in Mft XKSp, Woensdag op de gehuchten, en Vrijdag Velt urn en Heide. Heden avond om 5 uur Lef en H. Kruisweg. Dius-lag om half acht plechtige Hoogmis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn onzer weldoe- e2.voer het behoud van de vruchten der aarde Woensdag, om 7 en half acht de gewone uitvaart diensten voor de ziet van zaliger Hendrikus Arts ais lid der Aartsbroederschap. Donderdag feestdag van het Allerheiligste Sacrament dee Altaars, om 8 uur plechtige Hoog mis waarna Processie, om 5 uur plechtig Lof. Gedurende de octaaf zijn vele aflaten te verdienen door het bijwonen der goddelijke getijden, 's Nam om 3 uur Vespers, om 4 uur Metten, om 5 uur Lol. letteren dag dezer week om 5 uur Lof. A.s. Zondag zal de Hoogmis worden opgedragen voor de levende Leden der Aartsbroederschap waarna Processie 1 bekwaam smidsknecht 1 dienstbode, voor Venlo. 1 smidsknecht 4 of 5 jaar aan het vak. 1 dienstmeisje voor Venray. 1 schildersknecht voor Horst. 1 bosrsndienstknecht roor Horst, t paardeknecht. t Meubelmakerskuechts en 2 leerlingen. I dienstmeisje van 14 jaar voor Oostrum. 1 kindermeisje. i dienstmeisje voor Tegelen, voor October. 2 daglootisw koor boerenwerk 1 leerling smidsknecht, 1 bekwamen dienstknecht of daglooner voor een vast* betrekking 1 bekwaam Koetsier (gehuwd. 1 bekwaam werkvrouw voor eenige dagen in de week. 1 bekwaam koetsier en tuinier, 27 jaar, ongeh. Voor verdere inlichtingen weade men zich ten kantore der Venrayache arbeidsbeurs en Informatie bureau in de Schoolstraat. N.B. Bij elke aanvraag van werkgevers behoor' 25 cent te worden betaald, aanvragen van werk" zoekenden 10 cent. Leden van den Volksbond, eu Boerenbond, afd. Venray, gratis.

Peel en Maas | 1908 | | pagina 3