Limburgsch Nieuws. Nieuws uit de Buurt. Algemeen Nieuws. Ingezonden. Ar.r fsts-ssseSs :zz hy aan dat korte tooneel dacht. Hij kwam zou plotseling voor Peter staan, dat deze vei schrikt terugtrad. Je weet heel goed. dat Anna veel te hoogmoedig is. Zelfs om slechts aan mij te denken, zeide hij met verboten woede, waarom gaf je haar dan gelegenheid het openlyk te vertellen '1 Hoe kon ik weten, dat ze achter de sti uiken stond te luisteren, verdedigde hi zich, 't was anders maar een aardigheid en als Anna thuis niets zegt, z..„.het ook geen verdere gevolgen hebben. Ik ga dadelijk naar huis en zeg mijn dienst op, riep George uit en uit zijne oogen sprak zooveel vastberudenheid, dat zyne kameraden er niet aan konden twij felen, dat het ernst was. Zij keken elkander verbaasd aan. Daar door verraadt jij ons allen, zeide Peter. Slot volgt. VENRAY, 2 Mei 1908. RIJKSPOSTSPAARBANK. Aan het postkantoor Venray en de daaronder ressorteerende hulpkantoien werd gedurende de maand April 1908. Ingelegd f 17085,24 Terugbetaald f 21888,42. Het laatste, doordat kantoor uitgegeven boekje draagt bet nummer 38 <3. Verleden Zondag is alhier eene iMariavereeniging opgericht. Do Weleeerw. Pater Barrotneus de Greeve. de uitnemende redenaar op het gebied van drankbestrij- ding, was hiervoor overgekomen, en wist in een drietal predikatiën zijne toehoorders zoodanig te boeien, dat, toen na het Lof de definitieve oprichting der Mariavereeni- ging plaats had. 130 leden toetraden, waarvan 19 als geheelonthoudsters. Tot bestuursleden werden gekozen Me»-r. Esser—Trynes, Mevr. Janssen— Esser, Mevr. Reijnders, Mej M, Arts en Mej. Fonck. 's Avonds hield de WelEer». Pator de Greeve nog eene rede voor de leden van den Volksbond, en spoorde deze aan lid te worden van het Kruis verbond. Staande de vergadering traden eenige leden toe. De tentoonstelling van de teekeningen vervaardigd door de leerlingen der Ge meente teekenschool, gedurende den afge» loopen w intercursus, trok Zondag zeer vele bezoekers naar de Muziekzaal. De talrijke, van de gewone tot de meer ingewikkelde teekeningen getuigde van het degelijk onderricht, dat onze jonge vaklui aan genoemde inrichting ontvangen. Hulde aan de leermeesters en commissie V MVM c"* 1 deze inrichting tot bloei te brengen tot welt'yn van Venray's ambachtslui. Zaterdag slaagden te Venlo voor het examen onderwijzeres de dames Emons en S. J. M. Desaint, beiden van Venray. Dinsdag had zich voor de Recht bank te Roermond o. a. te verantwoorden: P. M. V 24 j. sigarenmaker te Ven- rav. beklaagd van op 6 April 1908 te Venray T. H. Janssen te hebben mishan del.'. Op do veemarkt van Woensdag waren aangevoerd ongeveer 300 stuks rundvee. De handel was druk. vooral in weivee. De prijzen varieerden van f 90 tot f 140., voor dragende koeien van 18Ö tot 250 gld. Op de biggenmarkt was de aanvoer zeer groot, welke nagenoeg verkocht werd aan prijzen van 5 tot 8 gulden per stuk Met genoegen vernemen wij, dat onze vroegere dorpsgenoot, de heer H. Thomassen, thans conducteur te 's Bosch, met ingang van 1 Mei jl. benoemd is tot Hooidconducteur bij de S. S. De heer A. Schilleman alhier, is met ingang van 1 Mei benoemd tot onderwijzer te Lobith. De minister van oorlog heeft be paald, dat in het gesticht voor krank zinnige mannen van de -Vereeniging der Broeders van Liefde" alhier, voor rijks- rekening kunnen worden verpleegd, krankzinnige roomsch katholieke onder officieren en mindere militairen. De Fanfare -Euterpe" verkondigde ons gistermorgen wederom door hare vroolyke toneo dat de Meimaand was aangebroken. Met een fl nken raarsch trok men reeds omstreeks 4 uur door het dorp en werden oudergewoonte de groene mciboomen ge plant voor de woningen der bestuursleden. In onze Parochiekerk zullen morgen Zondag een aantal kinderen van Venray en de gehuchten het schoone en treffende feest der Eerste H. Communie vieren. Niet minder dan 72 jongens en 48 meiBjes zullen bet onwaardeerbare geluk hebben voor de eerste maal tot de tafel des Heeren te naderen. Moge op dezen gelukkigen dag eene liefelyke Meizon hare stralen verspreidden. Verleden week Zaterdag vermiste een landbouwer van de Heide alhier, op de Veulosche markt een biggetje. Groot was do blydschap toen Zondag morgen het beestje wederom plotseling in den «tal was teruggekeerd. Doch de vreugde bleek niet van langen duur; een persoon uit Veltum, die eveneens een big vermistte was het spoor van dit diertje gevolgd en zoo terecht gekomen by de woning van bedoelden landbouwer, bij wien het daags voor de Venlosche markt gekocht was. Eerst na lang heou en weer gepraat kreeg de persoon uit Veltum zijn eigen dom terug, het andere beestje is nog niet van de Venlosche reis teruggekeerd. MERSRLO. Bij den landbouwer B. van M-ijel vervoegde zich Zaterdag 1,1. een schnpenhandelaar, welke voornemens scheen eere groote partij schapen te koopen. Nadat hij hier twee dagen kost en naehtlogies had genoten, zou hij Maandag zijne zaken verder afmaken. Om hiertoe te gemakkelijker in staat te zijn leende hy eene fiets, welke hij tot dus ver vergeten heeft terug te brengen. Hoewel 's mans uiterlyk niet ongustig was, twijfelt men toch aan de terugkoms' van de fiets. De politie is met het zaakje in kennis gesteld. HORST. Bij Koninklyk besluit is met ingang van 5 Mei herbenoemd tot burge meester dor gemeente Horst, de Edel» achtb. Heer J. J. H. Houba. Bij gelegenheid der Meikermis zal aanstaanden Zondag door de koninklijke harmonie wederom een concert gegeven worden. De vele en degelijke repitities van het gezelschap, als ook het ryke programma, waarborgen den liefhebben van muziek wede'om een genotvollen avond. HEIJEN. Bij zekeren P.. werd Vrydag een zak met varkenshaar ont- vreemd Een werkman, in de buurt op veld aan 't werken, had een persoon me een zak zien voorbykomen en waarschuwde den niets kwaads vermoedenden P., di i kort daarna huiswaarts keerde. In alleryl ging P. den dief per fiets in de richting naar Gennep na en waarschuwde de politie. Des avonds reeds werd door d marechaussees de vermoedelijke dadei zekere v. B. welke nog in 't bezit van het gestolene was, te Oroesbeek gearres teerd. GENNEP. Een ongeluk komt nooit alleen Dezer dagen braken hier aan d grenzen, de veeren van een zwaar beladei bierwagen. Het gevolg was dat de paar den moesten worden uitgespannen. Een hond, die in de nabijheid was, kwam blaffend op de pnart»- 'oegi^O ^n. begonnen te springen, ê.j torwijl de voerman de paarden tot bedaren trachtte te brengen kreeg hij eeu slag voor zijn hoofd, zoodat de neus heeleraaal werd verpletterd. Hy werd naar het hospitaal overgebracht, waar hij aan de bekomen wonde door bloedverlies is over leden. Naar men verneemt, zal er van den automobieldienst GennepNijmegen voorloopig nog niets komen, daar de ondernemers nog geen verlof hebben om te Nijmegen over de brug t? rijden aan de St. Annalaan. Een der automobielen bestemd voor den dienst GennepNijmegen maakte Woens dag een proeftocht, terwijl een paard in de Niersstraat vastgebonden stond. Het dier werd schichtig, liep achteruit en verbrijzelde een der vitrines van het Hotel Verzett, OTTERSUM. Zondag werd een man uit Groesbeek naar hier gevankelijk over- gebiacht. vprdacht van diefstal te Heijen en op de Milsbeek alhier. Nadien werd hij geboeid naar Groes beek teruggeleid, doch wist onderweg in de richting van de grenzen te ontsnappen zonder dat het gelukte hem te achterhalen ARCEN. Zondagnamiddag ten 3 uur ontstond er een boschbrand op de grens tusschen Arcen en Walbeek, waarbij 10 hectaren gronds een prooi der vlammen werd. Tegen 6 uur wist men den brand te overmeesteren WEERT. Donderdagmorgen is alhier de tienduizendste inwoner geboren. Hot is een zoon van den heer P. J, Weegels Van het stadhuis was de vlag geheschen. VAALS. Naar verluidt zullen de speel holen die door het energiek optreden van burgemeester Quadecker buiten da grenzen van het Rijk werden gebracht, weer het lieve leventje in Vaals gaan beginnen. Eén der clubs die zoo lang mogelyk weer stand had trachten te bieden aan het ingrypen des burgemeesters, de sociëteit -De Vereeniging heeft thans weer nieuwe circulaires rondgestuurd, waarin medegedeeld wordt dat, volgens besluit der aigemeeno vergadering het lidmaat schap op lOmark is bepaald Tegelijkertyd veroorlooft het bestuur zich de vryheid de aandacht erop te vestigen, dat het lokaal vanaf 3 uur lederen dag is geopend. Burgemeester Quadecker zal ook dit zaakje wel weten op ie knappen. MAASTRICHT. Alhoewel het zeer ..oud is en de weikmanscrisis in Pruisen veel van zich doet spreken, zijn er deze -*ek alhier nirt minder dan 3000 kaart jes aan werklieden, vrouwen en kinderen afgeleverd, die aan de steenbakkerijen in Duitschland gaan werken. Meest al deze werklieden komen uit de Maasvallei en ook al uit de Kempen. Te Mechelen a/M. alleen zyn 364 personen vertrokken. VfERLINGSBEEK. Door den Briga den der Rijksveldwacht A. P. Smoor en dón Onbez. Rjjksv. J. v. d. Iloogen te Boxmeer werden deze week niet minder dan 9 j nge vossen uitgegraven op de g'ens Sambeek en Vierlingsbeek, terwijl de moervos met de revolver in het hol werd doodgeschoten. Voorwaar een mooie opruiming, welke door de omliggende bewoners met vreugde vernomen zal worden. Door den Commissaris der Koningin in Nocrdbrabant zyn de Burgemeesters vi.< zocht er de ingezetenen op te wijzen, iat streng zal worden gelet of rijwielen enz dit*.;, yin aangegeven om daarmede uitslui- tenu tot uitoefening van een beroep of een bekijf van den provincialen weg gebruik te aken, ook buiten dat beroep of bedrijf werden gebruikt. HELMOND, Alhier heeft Woensdag een man uit Antwerpen, die gescheiden vau zyn vrouw leeft, zyn driejarig kind t v, het naar school gebracht werd, opgelicht, sprong er mede op den trein ii naur Eiudhovon vertrok, om het verder oaar Antwerpen mede te nemen. De echtgenoote, die daarvan de lucht •.re g, begaf zich terstond op den sneltrein, welke om 10 uur te Eindhoven aankomt en ,rof nog haar kind op deu arm van den man, die juist wilde vertrekken, Enn onverkwikkelijk tooneel volgde, waarbij de vrouw om haar kind stieed, totdat de politie naderde en den man met het kind deed uitstappen en alle in de wav Uamer 3e klasse bracht. >RN. De Meningitis breidt zich in onze gemoente steeds, hoewel laDgzaam, uit, hoewel onze geneesheeren al hun bost doen, door publiciteit en inlichtingen de menschen te waarschuwen. Bij een zekeren Kievit», alweer een arbeider op de k ostmestfabriek van de firma Coenen en f.1, - makers, hebben zich weer twee gev;-"-n voorgedaan. Eén kiod is al jwb- .ji- *i' er o «ml vei -oöro irkir de Rijks-barak. Geen wonder, dat de bevolking zich minder op z'n gemak gaat voeler en wai angstiger de arbeiders vau gemolde firma zoekt te ontwijken. Zondag werd van de pui van het gemeentehuis tot bedoelde werklui 't vriendelijk verzoek gericht namens den inspecteur der Volksgezondheid, om zich zooveel mogelijk terug te trekken en door 't niet bezoeken van kerk en school de verspreiding der ziektebacillen tegen te gaan. EINDHOVEN. In eere Maandag in het gebouw van den R. K. Volkshond alhier gehouden buitengewone algemeone verga dering der bij de Coöperatieve Centrale Boeieuleenbai K aldaar aangesloten lokale banken werd met algeraeene stommen in beginsel besloten tot de oprichting eener Boerenhypotheekbank. Op deze vergadering waren 204 van de 229 lokale banken vertegenwoordigd. Ze werd geleid door den president van den Raad van toezicht, den heer H. Van Heeswjjk te L'denhout. Zooals door den voorzitter der commissie van voorbereiding, den weleerw, heer Th. Van der M&rck, werd uiteengezet, zal de hypotheekbank, waar er een geleidelijke toename is van spaargelden, maar een veel groot-ere toename van gevraagde voor» schotten voornamelijk moeten werken tot hulp der lokale banken en te zorgen hebben, dat deze oiet vast komen te zitten en geld hebben te verschaffen als er meer spaargelden worden teruggevraagd dan ze geld loopende hebben. Voor <le grengbemronerg. We vestigen de aandacht op een in den vorigeu herfst genomen besluit der Pruisische regeeiing. waarbij aan de bezitters van runderen, schapen, geiten en varkens verboden is hun vee iu op Hollandsch gebied gelegen weiden te brongen, of omgekeerd. Zijn kind vermoord. )p den Zijpendaalschen weg te Arnhem is een drama afgespeeld, dat, door de reden welke er aan ten grondslag ligt, nog af8chuwlijker en wreeder wordt dan de daad op zich zelf reeds was, I>e dader is de 40 jarige schilder F J. Gordes uit Oberhnusen. Eenige jaren gele dén stierf zijn vrouw en reeds bij haar leven bestond er bij G. een wrok tegen de beide kinderen, een tweeling, jongen en meisje, die zy hom geschooken bad, omdat de man in de verondoistelling verkeerde, dat het niet zijne kinderen waren. Die wrok is hij ook na het overlijden zijner vrouw blijven koesteren en ten slotte is in hem het onzalige plan gerijpt, waaraan hij V ijda? nacht uitvoering heef' gegeven. Zijn 11 jarig zoontje nam hij mede op reis naar Arnhem, zijn dochtertje liet hij thuis. Een scheermes stak hy by zich om de daad te volvoeren. Eerst bedronk hij zich aan jenever een halve Hese h jenever is nog bij hem in beslag genomen en op den Zijpendaalschen weg, ongeveer aan het einde van de helling bij Teerplaats, in de bccht, welke de weg daar maakt, beeft hij onverhoeds den jongen aangegrepen. Het scheermes kon hij door den benevelden toestand niet vinden en daarom nam hy zijn zakmes en bracht den arme jongen daarmede sneden in den hals toe, die wel ernstig van aard zijn, doch voor don jonge geen direct levensgevaar opleveren; zijn toestand is bevredigend. ëcii „grappenmaker-'? In den laatsten tijd werd telkens een der sluizen van het eiland Marken open gedraaid, waardoor het zeewater zou kunnen naar binnenstroomen. Do burgemeester heeft nu f 20 uitge loofd voor dengene, die kan aanwijzen, wie die ongevolmachtigde is Hondentrouw. Een ingezetene van Steenwyk kocht voor eenige weken te Emmen een 2jarigen jachthond en nam het dier per trein mee naar Steenwijk. Het beest scheen met zyn Dieuwen baas en omgeving wel tevreden. De vorige week ging de kooper, de heer B. weer naar Emmen. zijn huisgenooten verzoeken de, goed op den nieuwen hond te letten. Evenwel wat gebeurde Toen den vol genden och'end de heer 3. in een der buurtschappen van Emmen zaken deed. zag hij eensklaps zyn viervoeter voor zich staan. Ily streelde het beest, maar dit spoedde zich weer verder en zocht zijn ouden meester weer op. Het bleek dat het beest den vorigen avond te zes uur uit zyn nieuwe woning te Steenwijk was gevlucht en den volgenden morgen om tien uur te Emmen was aangekomen. Het had een afstand van circa 20 uur gaans afgelegd. Onder verdenking. Vrydag reed door den Reiderpolderweg, onder Finsterwolde, eon wagentje met twee heeren. Op de Reiderlil werd stilgehouden een der heeren stap'e uit, nam een koffer uit het rytuig en liet dien in bet kanaal vanen duartiA --irti •- judu. Het geval was opgemerkt, door drie personen, onder wie een onbezoldigd Rijksveldwachter. Onmiddelyk werd nu met dreggen begonnen doch tegen den avond was nog niets opgehaald, Het rytuig reed in de richting naar de Duitsche grens. De -Asser Cit." lost bet raadsel op. Terwijl de politie, zoo schrijft hot blad, druk met dreggen bezig was, kwam liet rijtuig terugrollen met één persoon erin Dat maakte 't geval nog meer verdacht. De voerman wérd aangehouden en onder vraagd, wat daar 's mogens iu 't water was geworpen. En 't antwoord luidde... 'u stoof, die in 't rytuig in brand was geiaikt. Werkelijk had de politie ook reeds een stoof op het droge gehaa'd. Dat de voerman hartelijk lachte om al de drukte, die er reeds was gemaakt en do politie beschaamd nfJroop, laat zich begrijpen. Dwaalbegrippen omtrent kinderverpleging. Het verslag der gezondheidscommissie te Zaltbommel deelt mede. dat te Driel eigenaardige opvatting, betreffende de verpleging van het j< nge, zieke kind heerschen. By het meerendeel der bevolking, behoorende tot de lagere klassen, zit de overtuiging voor, dat aan jonge kinderen beneden den ongeveer tieojarigen leefiyd, wanneer zij door kinkhoest, mazelen, waterpokken en dergelyke meer gewone ziekten worden aangetast toch geen medische hulp kan baten de natuur moet zijn loop hebben zij moeten maar uitzieken bij kinderen s'aat de dokter toch machteloos daartegenover. Zoo is hun redeneering. Dit idee is by die klassen van inenschen als ingeworteld en wordt gesteund en geprikkeld bij de gedachte, dat de hulp van een medicus geld kost, een groote factor om met het inroepen van medische hulp zoo lang mogelijk te dralen." De gevolgen vau deze opvatting waren, dat van 24 jonge kinderen bekend is, dat zij bij de jongste kinkhoest overleden. De gemeentebesturen van Driel, Herwijnen en Zuilichen verzochten om bijdragen van Rijk en Provincie voor genees en verloskundige bulp. Verdaeht. Dinsdagavond begal' de tolgaarder Boersen. wonende Ie Aehteveld. ouder da gemeente Barnoveld, zich por fiets naar een paar op den weg staande woonwagens met de bedoeling den eigenaar hiervan te verzoeken zich te verwyderen. Toen hij echter niet spoedig terugkeerde, begaf ook zyn zoon zich naar de aangeduide plaats, 'iier gekomen vond hij zijn vader dood aan den kant van den weg Üggen. Vol gens de verklaring van de bewoners der wagens zou B.. byna onmiddeljjk na aankomst, in elkaar gezakt zyn. Hoewel een ingeroepen geneeskundige geen uiterlijke teekenen van geweld op het lijk constaieeren, wordt toch door de politie een streng onderzoek ingesteld. Illikseiiigrril. Een zeldzaam uitwerksel van deu bliksem wordt uit Apulië gemeld. Een onder een olijfboom schuilende herder werd gedood. Zijn Inar en baard schroei den gehpel af en zijne kleeren werden geheel afgerukt. Merkwaardigerwijze vond men de lappen zijner kleeren terug in de tikken van den boom, hoog boven den grond. Drie millioeii werkeloozeo. De correspondent te New York vau de Londensilie -Daily Telegraph" becyfert in een uitvoerig telegram aan zijn blad het aantal werklooze mannelyke en vrouwelijke arbeiders van allerlei slag in de Vereenigde Staten op volle 3000000. En dan nog zijn naar deze corres pondent aan de statistieken ontleent sinds November 11. 600000 lieden uit de V, S. teruggegaan naar Europa. De imigratie in Maait 1908 bleel' volle 100000 hoofden onder die van Maart 1907 Van de 3000000 werkloozen bevinden er zich 120000 in Grooter New-York. Spaart un oogen Als er eenig lichaamsdeel is. waarmee we roekeloos omspringen, dan zijn het voorzeker onze oogen We spannen ze tot het uiterste in, en als ze moe, zwak, pijnlijk of dof worden, wrijven we ze ach teloos uit met de knokkels van onze vuist, alsof ze, inplaats van onze kost baarste en teerste bezitting deelen zyn, die er minder op aankomen. Het ooglid is niet alleen daar om het oog te bedekken gedurende den slaap, maar het houdt de oppervlakte voortdurend vochtig en verwydert stofdaarom is het zoo goed, de oogen bij sterke inspanuing eenige oogeoblikken te sluiten, hetgeen de oogen aangenaam outspant en het gezicht merkbaar goed doet. Wryft nooit het lid ruw over het oog, omdat dit den oogappel schaadt, de gezichtszenuw be- leedigt en het oog verzwakt. Als de oog.; eden zwak ijn mi ooo oeiglug .yiiouowt: aan elkander Ie kloven, hetgeen vooral bij het ontwaken kan voorkomen is het vers ai.dig ze 's avonds met een weinig vaseline te bestrijken, terwyl men ze 's morgens met een zacht linnen doekje met lauw water uitwascht. Wryft in ieder geval nooit met uw vingers in de oogen, omdat in de poriën van de huid doorgaans onreine stoffen voorkomen, die tot de ontsteking van oogappel en ooglid aanleiding kunnen geven. Bij zeor lichte aan doeningen is het wa8sclien met boorwater dikwyls een uitstekend middel, maar helpt dit niet, dan doet men verstandig een bekwaam oogarts te raadplegen en niet zelf aan do oogen te knoeten. Bekend het, dat men de oogen zeer ver sterkt door, het gelaat 's morgens in een kom met frist-li, koud water te domelen «n de oogen langzaam onder water te openev. Dit gaat eersteen heerje moeilijk, marr met een weinig doorzettingsvermogen weet men na een paar dagen zijn gezicht zondtJv ademhalen eenige seconden in het water te houden terwijl men de oogen met het grootste gemak opent: men gaat hot zelis een zeer versterkende en veifrisschende gewoonte vinden. Als dit geregeld iederen morgen wordt gedaan, houdt men tot op ouden dag sterke oogen. En nu nog ie's over het afdrogen van de oogen: men kan het doen op een goede en op een slechte manier; de juiste wyze is, den handdoek zachtjes van den buiten sten ooghoek naar den binnensten by den neus te bewegen. En ik eindig, zooals ik begon, met de waarschuwing:Spaart: uw oogen. Mijnheer de Redacteur. Het bericht mij betreffende in het vorig nummer uwer courant getuigt van belang stelling; mijn dank daarvoor I Zeker is het een dankbaar stemmend voorrecht, dat ik rti 1868 reeds als R. K. Onderwyzer begonnen door Gods zegen op tamelijk gevorderden leeftijd myn bescheiden taak hier nog kan vervullen. Maar nauwelyks twee jaren ben ik hier in functie en slechts weinig kinderen uft Venray zijn onder myne leei lingen; daarom meen ik nog niet voor byzondere -blyken van belangstelling" In aanmerking te mogen komen.

Peel en Maas | 1908 | | pagina 2