Limburgsch Nieuws. St. Venraysche Arbeidsbeurs en Informatiebureau. Nieuws uit de Huurt. Algemeen Nieuws. Burg-erlijke Stand. Kerkelijke Diensten te Venray. ADVERT ENTIEN en tent. te laat aan den trein was gekomen. Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Geboorten. Sterfgevallen. - 11 Parochiekerk. Paterskerk. Worden gevraagd i Bieden zich aan t Ondertrouwd Sjot vcji/t. V EN RA VI 18 April 1908 Hed-nroiddsg om 5 uur. zal de Ge- meenteiaad aihier een openbare vergade ring houden, waarin de volgende punien zullen behandeld woeden 1. R quest onderwy?ers Dorpsschool. 2. Adres van het Bestuur van den Nederlandschen Bond van Vereenigiogen van den hnndeldry venden en industrieolen Middenstand. 3. Adres van het C'>roi'é der Maasver- eeniging te Eijsden. 4. Overname raohilair en regeling in de muziekzaal. P. J. G. K., oud 28 jaren, tuiDier wonende te Aken. tlmns te Gnentsveen. gedetineerd als ve*dacht van oplichting van een rijwiel ten nadeele van Th. Schmitz te Vlodrop en verduistering van rijwielen onder Hors'. Venrajp en Reuvor. werJ Maai dag ui* de gevangenis van Roermond naar Griendtsveen overgebracht om met verschillende personen te wniden geconfronteerd. Voor de Rechtbank te Roermond stonden Dinsdag o. a. terecht M. V. oud 59 jaren, venter te Venray beklaagJ dat hy te Venray op 21 Maart 1908. zich met goweld heelt verzet tegen den wachi meester der marechaussee Wehrens. Eisch 21 dagen gevangenisstraf M. H. J. oud 32 jaren, sjonwer te Venray. beklaagd dat hij te Venray op 22 Maa't 1908 den onbezoldigden tijksveld- wachter Sanders beeft mishandeld. Eisch I m iand govangenisst' wf. Uit het Hu s van Bewaring te Roer mond is naar het Rijksopv- edingesticht te Alkmaar overgebracht de ldjtrige M. v. H dienstknecht te Venray. Wegens gebiek aan hewys is J. F. D. koopman in schilderijen te Pu'te, verdacht van niet te noemen handelingen, gepleegd onder de gemeente Venray, uit de g>'. vangenis to Roermond ontslagen. Zaterdagavond werden tegen eenige vreemde werklieden procesverbaal opge maakt wegens openbare dr -nkenschap. Hierbij bleek, dat pen hunner, zekere D. W. geboren te Helmond, nog 6 dagen ge» te goed had. Woensdagmorgen werd W. naar de gevangenis te Roermond over gebracht. om eldaar de Paaschvacantie door te brengen. Tegen den veriofbouder W. alhier is Woensdagmorgen procesverbaal opge maakt wegens het verkoopen van sterken drank. Zondagavond eindigde in het café van den haer L. Verbeek alhier, het kaarteoneotrs, gegeven door de Kaartclub -Gezellig Samenzijn". De zeer mooie pryzen werden behaald als volgt le prys P. J. Voesten, 930 p. 2e pr. Schol», 847 p. 3e pr. A. tan Kessel 840 p. Bfl het Zaterdag te Venlu gehouden examen voor onderwijzer, slaagde onze dorpsgenoot, de heer A. Schilleman, leerling der Rijkskweekschool te Maas tricht. Het echtpaar Goeman»—Wittops zal a. s. Dinsdag den dag herdenken, waarop zy voor 50 jaren in het buwe lijk» bootje stapten. Leden van den Algem.Ned. Wiel» rydersbond wijzen we up achterstaande advertentie, betreflénde de vergadering Dinsdagavond a. s. bij den heer Willem Wijnhoven, alwaar het aanleggen van een fietspad door de Peel zal worden be aproken. Blijken» achterstaande advertentie zullen we hier a. s. Maandag in de Maziekzaal te hoorenkrygen den populairen humorist Luciën van Rotterdam, Luciën is in ea buiten ons land bekend en overal gewild. Geregeld treed hij op in de voor naamste schouwburgen van ons land en België en overal met het grootste succes. Het lijdt dus geen twijfel of Luciën zal ook hier in Venray kunnen bogen op een groote belangstelling, daar niemand deze gelegenheid zal laten voorbijgaan zonder ervan te prc fiteeren. Want te genieten zal er stellig zijn in de Muziekzaal a. s. Maandag. Dinsdag slaagde te Venlo voor bat Akre examen lager onderwijs Mej. M. A. H. Steinmann van Venhay. Als bewijs dat ook in Venray de veeteelt sterk vooruitgaat, kan dieoen dat deze week door den landbouwer Joh. Peeters op den Hoebert. een stier van 8l/« maand oud, is verkocht aan eene Stierhoudery te Sittard. voor de som van 202 gulden. \erfoud van invoer In Duititeliland. Woensdag wejd aan de stations tele» -raphisc'u bericht ontvangen, dat de invoer I in Pruisen van hooi en stroo, afkomstig uit, Nederland en Belgë, vanaf heden verboden en wel op grond van paragraaf 7, der Duit.sche Rijkswet, legen bestrijding »an be-roe Wel ij ke veeziekten. Er stonden nog op verschillende stations 'n aantal spo irwagens geladen welke bestemd waren voor uitvoer. Daar in deze artikelen een levendige handel tusschen Limburg en Duitschland bestond, vooral in deze omstreken behoeft het niet g-zegd, wolk finantieel nadeel vele groothandelen met hun enormm voorraad, ondervinden, door dezen plotseling geno men en onverwaeinen maa-pegel. Deze maatregel geld voor de dist'icten Dusseldo'f en Aken en is genomen door heid-r Rogeeringsprasnientep en wel m-t het oog op het yevaar voor overbrenging van mond en klauwz-er. Wel merkwaardig, dat dit verbod niet werd uitgevaardigd, toen de gevallen van mond en klauwzeer eenige maanden geleden in onz land en in België zon t ilryk voork watnën. ook enkel tn Limburg maar wel thans. nu deze veeziekte veel minder voorkomt. ftoodelooze politiecontrole. Men schrijft aan -de Gelderlander" On e Limburgsche Vaderlandsverdedigers schijnen na juist niet in den beBten reuk te s aan althans een betrouwbaar gegradueerd land we°'man deelt ons mede. dat zy bij huu vertrek n Nijmegen vauaf Venlo lot Mook naar elk atation werden gevolgd door de politie, èdie zich niet eerder verwijderde alvorens zij in den trein waren gesvap'. Te Mook vertrokken zy onder de hoede v tn den veldwachter. terwijl twee ui irechausseer uit («icesboek zich aldaar nan den trein bevonden De genomen maarregelen zijn echter oveibodfg. Onze Limhurgsche mannen schijnen te zeer den erns' hunner taak als landsver dedigers to heseffen, dan d tl zy zich aan wanordelijkheden zouden schuldig maken. Integendeel zy klaagden alleen en niet ten onrechte, dat speciaal in verschillende gemeenten van Noo d L'rahnrg men niet genegen is »ro hen. die vn0r een week uit hunnen werkkring women genikt, hiervoor schadeloos te stellen, wat te me*r kluut »iji in de steden f 1 tot i 1,50 par dag weidt vergoed. HORST. Do mattchaussee Merkelbach van de brigade alhier, is benoemd tot gemeenteveldwachter te Stein. GENNEP. Ken fraaie hond, „waarop de heer P. vau Wel Alhier, bijzoader prijs stelde, werd door een voorbysnorrende auto overreden. Jammer dat men verzuim de het nummer van het voertuig op te nemen. gadering werd Je volgeude motie by ac clamatie aangenomen De Maasverr liging te Maastricht, in ongeveer 500 pet sooen vereenigd, gehoord de besprekingen, betreurt ten zeerste, dat de Mans oubevaarluier is, terwijl een be vaarbare Maas een nationaal on Limburgsch belang is; spreekt de hoop uit, dat spoedig in elke Limbt^gcho gemeente eene ver eenig worde opgei iclit, w elke vereenigiogen een Limburgsci.eti ho id zullen stichten, ten doel hebbende foor alle wettelyke en ge oorloofde rniddei-n en geoorl iofde middelen met kracht te y veren voor de spoedige bevaarmaking der Maas in Limburg. De vrouw, die aati zwarte pikken l«ed, is Zaterdag in Celvarienberg over leden. Nieuwe gevallen de ten zich niet voor. Secrelarin van den Arbeid. In de maaudl-Maart werdeu 56 adviezen gegeven aan petjfonen en vereenigingen uit Maastricht, Oud Vreenhoven, Berg en Terblyt, Venray. Borgharen. Urmond, Beek, Hr»-rl«n, Ubachsberg, St. Pieter, Roermoud, Mfcersaen. Geulle. Schinveld. Urmond en Sht ideren. Deze adviezen hadden betrekking op Geldelijke vergoeding militiewet. Idem landweerwet Huishuur. Strafzaken. Fs- brieksgeschilien. Arbeidscontract. Openb. verkooptng. Opaporiug woonplaats. Raad van beroep. Ongevallenwet. Machinisten- curaussen. Oodurst. door H. M. de Konin gin. Testamenten. Paét denverzekering. Dir. belastingen. Neutrale vakbeweging. Ongevallenwet. Maatsch. van Staatsspoor. 5 adviezen werüeh schriftelijk, 5 mondeling aangevraagd. Het aantal gegeven adviezen bedroeg einde M>i;..ri 1917 BOXMEER. De echtelieden Adrifnus Kup en Elisabeth M dmans hopen den 21 dezer den dag te herdenken wnar»p 2ij voor 50 jaar in den echt vei bonden werden. Voorzeker zal dit zeld^nme teest niet onopgemerkt vochygaan en zullen de buren dezen dag voor de jubilarissen tot een otive-. lelijk en weten temaken, Er-nw commissi erd daartoe reeds under hen gevormd MEIJEL. Zondagnamiddag zat de her bergier W. van Bree met een «yner café bezoekers te praten, toen hy eensklaps de armen uitstrekte en niet meer antwoordde. Men snelde toe en vatt Bree was reed» een lyk. De man was den laatsten tyd wel ziekelijk doch naar men meende zoo goed als genezen, want 'e morgens w..onde de overledene nog de 11. Mis by. ROERMOND. Zooals men zich hei- innert, werd de geldophaler van de Gas fabriek v. D in den avond van 31 Maart in den wandelweg aan den Doolhof ge vonden met een snede over zyn aangezicht en nog eenige verwondingen op hoofd en borat. Zyn geldtssch met een inhoud van 450 gulden was verdwenen. Sindsdien is door de justitie een ijverig onderzoek ingesteld, dat evenwel weinig of geen resultaat heeft opgeleverd. Na voor den Rechter-Commiasaria. be last met de instructie der strafzaken by de Rechtbank alhier, verachillende ver- lmoren te hebben ondergaan, is v, D. Dinsdag op diens bevel aangehouden, daar op hem de verdenking rust, dat hy ge noemde gelden heeft verduisterd. Tevens werd door den rechter commis saris een groot aantal personen gehoord, waaronder eenigen. die D. in de richting van den wandelweg hebben zien gaan en even hierna iemand per flets zonder lan taarn, die volgens v. D. een der twee daders zou zyn. Woensdagmiddag deed de justitie ten hnize van v. D. eene huiszoeking, die evenwel geen resultaat heeft opgeleverd. VALKENBURG. De heer Jos. Schmitz, fabrikant alhier, heeft een kleine vlieg machine vervaardigd, die uitstekend vol doet. De heer S. is nu bezig een grooter toestel te vervaardigen, waarmede hy denkt io Spa aan de vliegwedstrijden deel te nemen. MAASTRICHT. Zondag is een ver gadering gehouden van de Maasvereeniging onder voorzitterschap van den heer L. Polis, tlie het doel der vereeniging nader uiteenzette en tot deelneming opwekte. Hy gaf vervolgens bet woord aan den beer Schaepkens, voorzitter van de Kamer van Koophandel, die een historische schets gaf van de Maasquestie. Mr. Janssen voerde daarna het woord i over leze kwestie. Aan het einde der ver- 1 CUYK. Woensdag stond voor de Arr. Rechtbank te Bosch terecht M. J. G., 26 jaar zondet horoep. wonende te Kuik, 'beklaagd v?« inderdooislag gepleegd te Knik in den morgen van 12 Pebr. 1908. Door het O. M. werd gerequireerd schaldigvet mg san bet ton laaie gelegd» en vèroordoelttig tot een gevangenisstraf van 2 jaren. De verdediger mr. F. J. v. Lanschot beval beklaagde aan de clementie der-i Rechtbank en vroeg oplegging van lichtere str «f. zigeuners, die het meisje volgden, 'ot tweemaal toe afgeranseld en door 't water De Dussen gejaagd. De marechaussees, wier hulp ingeroepen werd. zyn erin geslaagd net, meisje ie arresteeren. Behalve by genoemden landbouwer had ze nog meer gestolen en van een paar argelooze buis moeders geld gerild, 't Was oen heele consternatie. Palm paarden in u rltl- Op de Maandag gehouden palmpaarden- markt te Utrecht waren 1000 panden en hitten aangevoerd, die verkocht werden paaiden van f40 tot 875, hitten vau f60 tot f 215. Algeiueene werkslaking In de bouwbedrijven. in de Rijnprovincie is de algemeens werk8tiikutg m de bouwbedrijven gepro clameerd. Pd eisch is vet mee-dering van loon Vole Hollanders, die in die provincie ann den arb-i I waren, zyn hiordooi verplicht naar ons land terug te keeren. In den ragel ko non ze dan te Winters- wyk aan, »«ti alle middelen ontbloot en vragen dd politie om onderdak. Het politie-bureau was daar verleden week dan ook lederen avond voorzien geweest van gratis-lo^eergas'en, meer dan horgen konden worden. (jltaluiling. Zaterdagavond ia in 30 steden in Duitscnlund de uitsluiting begonnen van 12000 schilderskoecht8. Biauwe mazelen. Te Ede zyn wegens de daar heerscbende blau-te mazelen de scholen gesloten. Veel sterfgevallen komen voor in één huisge zin zijn reeds 3 kinderen aan die besmette lijke ziekte overleden. Lijk gevenden. Bij Kleef is in een kolk. aan deze zyde van den Rijn. het Jfjk gevonden van een 17jsrig meisje IDt bleek, dat zij thuis hoorde in bet pensionaat -Mülbausen", waaruit zij voor ongeveer 6 weken spoor loos verdwenen was. artt. 2 en 14 tl«« drankwet verdunning ia gevraagd voor den verkoop vau sterkeu drank in het klein »oor gebruik Ier plaatse van verkoop voor een gedeelte vau bet pe'ceel gelegen te Oostiura wyk K uo 897, kadastraal bekend sectie E no 2456. dat binuen twee weken na de dagteeke- tung dezer bekendmaking een iéder tegeu bot verleenen van deze vergunning schrift»- 1bezwaren kan inbrengen. Venray. 15 April 1908, Burgemeester en Wethouders voornoemd. H. ESSER. De Secietsria, STOOT. van Venray brengen by deze ter kennis vbh de be langhebbenden dat met de bescbryving der belasting op bedryfs en audere inkomsten over het dienstjaar 1908—1909 een aan vang zal worden gemaakt den 1 Mei a. s. en dat de aanslagregeling moet teu einde gebracht zyn op den 1 October dezes jaars Venray, 18 April 1908. Burgemeester eu Wethouders voornoemd, H. ESSER. De Secretaris, STOOT. - van Venray maken bekend, dat een afschrift van bet primitief kohier der belasting op de honden voor het dienstjaar 1908. geduren de vijl maanden, van deu 20 April 1908 tot en met den 20 September 1908. «er Gemeentesecretarie voor eenieder ter lezing ligt. Venray 18 April 1908. Burgeroeeste- eu Wethouders voernoemd. H. ESSER. De Secretaris. STOOT. een UDEN. Donderdagavond is de vrouw van den arbeider De Kort. die aan meningitis leed en iti bet gasthuis werd verpleegd, overleden. Dit is het tweede geval met duodelyken afloop. En drietal kinderen, die nog lijdende zyn aao deze vreeselijke ziekte worden verpleegd in eene bmak, die tn dun tuin van het gast hui» is gebouwd. D- strengste voorzorgs maatregelen zijn genomen, om de besmet ting zooveel mogelijk tegen te gaan zoo zyn het beddegoed en de kleeren by De Kort verbrand en is de woniug geheel gedesinfecteerd. Waarschijnlijk is de smet8iof dezer ziekte uit Duitschland medegebracht daar de vaders der gezinnen waar zij is uitgebroken, allen in Duitsch land hebben gewerkt. De millioenen-erfenis. Men schryft -Naar aanleiding van de berichten over een millioenen-erfenis. welke in de dagbladen circuleerden en van een inter- vieuw van een der millioenen-erfgena- men onlangs in de -Provinciale" gepubli ceerd, deel ik u mede dat heden in het -Weekblad voor Privaatrecht. Notarisambt en Registratie" het volgend -Ingezonden Stuk" vnnrkoml, het aan u overlatend om bet al dan niet over te nemen. Oudergeteekende, notaris te Zaltbommel. bericht door deze, dat ten zynen kantore vau de millioenen-erfenis Cretier—van Dyk niets bekend is, od deze z. i niet, beslaat. Hij verzoekt beleefd zijnen ainbtgenooton hem geen erfenisliefhebbers meer te zenden om inlichtingen omtrent die erfenis in te winnen en om hem niet meer te schrijven om ten bunnen kantoren gelden van die miilioen op hypotheek !e plaatsen. (w. g.) Mr. G. Kolff, notaris. Zaltbommel, 8 April 1908. (Nbr.) Korte reelit«praak. Te Dussen pasgeerden Dinsdagavond twee wagens met Zigeuners, van wie een aankomend meisje bij den landbouwer van Dinteren f 13,25 stal. Nauwelyks wa3 t bekend, of de be woners liepen te hoop en hebben drie üog zoo dom niet gczegtl De Geld. maakt molding van de volgen de - mo:ie« -De afd. Ilatert -Si.Amhonius" van den Gelderschet) Boeren bond, vergaderd te café Dinnissen op 12 Ap II, betuigt /yn adhaesie in het protest v»n den Nyrn. R K. Volksbond 'tegen de uve breuging van ZoU nair bet Pantheon te Parijs en gaat over tot de orde van den dag." De secretaris der afdeeliog lichtte, voor dat de vergadering in deze aangelegenheid haar oordeel ousprak, de zaak nader toe en deelde o. a. mede. hue Zol i ook de boeren door bet vuil gebaald had, hetwelk aan een der leden der oulboezemiug ont lokte:" De zó'k zien bulten, tot kunstmirt gemaolen. nt* op mien land willeu heb ben, schrief da ma gerust noé Frankt iek toe, sikkretaris Goed' afgeloopen Men meldt uit Den Bosch: Met de veldartilleristen, die enkele da geu geleden, stal wacht» zijnde twee van de bests paarden 's nachts u<t den stal der artillerie kazerne haalden, en daarmee een wedren gingen houden op de Pette laarschen weg, ia hei goed afgeloopen. Zooals men weet is er een van de paar den, een beeat van f750 waaide, by ver oogelukt. De zaak is met voor den ktygs raad genomen, doch behandeld door den baltsijj commandant Beide artilleristen kregen elk slee its 4 dagen provoost voor hun wedren. Merkwaardig was by de zaak, dat de artilleristen, in den nacht van het gebeurde, den adjudant hielpen zoeken naar het vermiste paard. Zij wa ren reeds in de kazerne tetug, eer de adjudant het teest miste. Dat ook de vilders in Den Bosch actief zyn, bleek hieruit, dat, toen de adjudant het veron gelukte ging ophalen op den Pettelaarsche weg. hem reeds eeu paardenvilder achterop reed per fiets, om het beest te koopen. van Venray Gezien de aan schry ving van den heer Commissaris der Koningin in Limburg houdende verzoek om evenals ten vorigen jare, by de beschryving der belasting op bedtijfs en andere inkomsten voor het dienstjaar 1908, aanvangende den 1 Mei aanstaande het publiek te wijzen op enkele der voornaamste verplichtiugen, die door de wet van den 2 Octoder 1893 Stbl, no. "49) worden opgelegd. Zie verder de bekendmakingen aangeplakt ten Raadhuize en aan de (O. L Scholen op de gehuchten. Venray, 18 April 1908- Burgemeester en Wethouders vooru H. ESSER. D« Secretaris, STOOT. van Venray, brengen ter openbare kennis dat door Peter Johannes Hanssen landbouwer wo nende te OostrumVenray ingevolge de VENRAY. Aangifte van den 10 tot den 17 April. Jobannas Jacobus Theodoras Classens. Theodora Johanna Engels. Petronella Gerarda Francisca Bomm. II illem An toon Houwen. Herman Antoon Jacob Maria Aerts. Antoon Willem Peter Jeuken. m Lode wijk Wokers, weduwenaar van Johanna Pekel, oud 75 jare*. Wilhelmus Poels, weduwenaar vau Anna Maria Venaekens, oud 4$ jaren. Maria Helena Ooemans, ecbtgenoete taa Jacobus Itoefts, 66 jaren. 1 -Jin Maandag, 2e Paaschdag, de diensten als des Zondags. Dinsdag om 9 uur Sol. Hoogmis voor een 50jarige Echtvereeniging. Woensdag 8 uur jaarg. 2de kt. voor den V elEerw. Heer Pastoor Ant. Grutters. Heden zal de hoogmis worden opgedragen voor 4e levende leden der Aartabroederachap. Na de Hoog mis Proceaaie. Om kwart na 4 plechtige Vespers, om 5 uur plechtig Lot. Maandag de dienaten als op Zon lag. Om kwart na 4 plechtige Vespers, om 5 uur plechtig Lot. Dinsdag om half 8 de hoogmis, om 5 uur Lof. V rijdag om half 6 de hoogmis, om 5 uur Lol en H. Kruisweg. Zaterdag teestdag van den H. Marcus Evangelist om halt 8 de processie, waarna de Hoogmis voor de vruchten der aarde. Het Kantoor is geopend op werkdagen van 12 tot l uur en Zondags van mor gens half 9 tot half 12. 2 jongens voor licht cartonnagewerk. 1 smidsknecht 1 dienstbode, goed kunnende melken voor Voölo 1 smidsknecht 5 jaar aan het vak, 1 dienstmeisje van 15 jaar voor Maastricht. 1 dienstmeisje voor Roermond- 2 Keukenmeiden. 1 leerling meubelmaker. 1 schildersknecht. 1 boerendienstknecht voor Horst. 1 paardeknecht. 1 daglooner of vaste dienstknecht voor een# houtzagerij te Venlo. 1 kindermeisje. 1 leerling smidsknecht, 3 jaar aan het vak. 1 bekwamen dienstknecht of daglooner voor eeu vaste betrekking. 1 bekwaam Koetsier (g?huwd.| 1 Meubelmakersknecht. Voor verdere inlichtingen we*de men zich ten kantore der Venraysche arbeidsbeurs en Informatie bureau Groote straat No. 86. Huwelijksvoltrekking 5 Mei a. Vbnrat, 15 April 1908.

Peel en Maas | 1908 | | pagina 2