GROOT CONCERT, Attentie Nieuw Scheersalon JOH. KUSTERS. Veefokkerij en Vetweiderij ZÜUT, een paardendeken. een flinke Werkman, Huishoudgroenten Wed. v. d. Linden. PRIJSKAARTEN PERU GÜAN1 en mooie weiklaverzaad St. Hubertus, Merselo. Prijsschieten, Henri Van Gaal Portland'Gement, BOUWMATERIALEN. jong Waakhondje. H,H. Bookers. sa q 1 a n DROGERIJ HET HERT ZAADHAVER Inlandsche Rogge. De beste Naaimachines Venraysche Arbeidsbeurs en Informatiebureau. op Paaschmaandag a.s. „Alcyon" en Rama' Burgerlijke Stand. Kerkelijke Diensten te Venray. ADVERTENTIEN met medewerking van den bekenden humorist Luciën uit Rotterdam, op Maandag 20 April 1908, 2e Paaschdag '3 op Zondag 29 Maart, 5 en 12 April, i F. FONCK. Vernieuwing van het Kerkdak met Dakgoot. Slok paard Jes-Leliemnelkzeep Afnemer gevraagd, voor de helft van liet uit de brouwerij >de Keizer/' VERLOREN GEVRAAGD op Zondag 12 April, bij J. VAN MARIS. Verkrijgbaar CI1ILIS ALP ETER M. HENDRIKS Opening van het Sehietseizoen en „B E N S 0 N", T© Koop Ontvangen Dames- en Kinderhoeden, glacé en lange dameshandschoenen Wed. J. v. d. Linden, TB KOOP M. Ciaassens TB KOOP Jos, Jenneskens h Notaris Esser te Horst. Notaris Esser te Horst, Notaris Linssen Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst,. Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst Huismoeders JOH. CUP, Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst, kapitalen VENRAY. Aangifte van den 3 tot den 10 April. Geene. Geboorten. Sterfgevallen. Parochiekerk. Paterskerk. Hel Kantoor is geopend op werkdagen van 12 tot 1 uur en Zondags van 's mor geus half 9 tot half 12. Worden gevraagd t Bieden zich aan x te geven door de kaartclub Gezellig Samenzijn", in hot lokaal van den lieer G. L Verbeek, om 3 prachtige prijzen, te beginnen eiken Zondagmiddag om 5 uur Alle liefhebbers worden beleefd tot deelname ui'genoodigd. Het Bestuur. IN DE MUZIEKZAAL Het Bestuur Ondergeteekende bericht hiermede zijne geachte begunstigers, dat hij zijn geopend heeft in de Schoolstraat in de woning naast de .Gebroeders JEUKEN. Minzaam aanbevelend op de weilanden in de Spurkt, Weide-Seizoen 1 Mei tot I Oct. 1908. Prima zoet gras en klaver, helder drink water. Nog eenige runderen en veulens kunnen worden aangenomen. Het Kerkbestuur van Oirlo is voornemens a->n te besteden Woensdag 22 April, 's middags 3 uur bij Oer. FRIESEN ie Oirlo, Het vernieuv/en der geheele noordzijde van het dak dur kerk met nieuwe goot. Beschrijving en voorwaaiden liggen ter inzage in genoemd Café. is een zacht, rein gezicht, blozend, jeugdig uiterlijk, witte, fluweel zachte luid en verblinden schonue tint. Dit alles wordt alleen verkregen door de echte van llerguiastn A Co., A 50 cent per stuk verkrijgbaar bij W. A. van den Munckhof. tusschen Leunen en Donderdagmorgen Schoor. groen en geel gestreept. Tegen belooning terug te bozorgen aan bet Bureau van dit Blad. aan de Coop Stoomzuivelfabviek «Venray." Zich in persoon aan te melden aan het Kantoor der Fabriek. De Directeur, F. VERKLEY. in blikken, zooals Doperwten, asperges, andijvie, wortelen enz. koopt men het voordeeligst bij om versche viseh, Ohlendorffs opgeloste aan vooideelige prijzen bij Vanaf heden kunnen de boekjes over «Bemesting op zandgrond'* alsmede het Wortelzaad afge haald worden bij den Secretaris Het Bestuur. ▼oor de werkende leden, Aanvang half ure. Algemeens opkomst wordt verzocht, HET BESTUUR. Steenweg, HELMOND. Alleen vei k.oop Merk Vuurvaste steenen levert alle soorten levering franco elk station. een mooi Waar zegt de Uitgever Wij hebben in voorra-i 1 een partijtj» fijne restanten Sigaren, die voor 1/3 der waarde worden verkocht lloogfijne kwaliteiten, heerlijke melange, sieilijk vei pakt all© dur© ni©rk©n, van f40 en f 50 p. m. thans voor slechts f 1» en f 14 per mille. 300 stuks »ls proef f 5 50. terwijl de IO eerste bestellers nog een luxe kist 100 sigaren als cadeau ontvangen. Haast u de voorraad is klein en zend postw. aan N. J. T1LKEMA, Grossier in Sigaren, Leeuwarden. voor het a.s. zomerseizoen, eene ruime keuze Eene schoone keuze V QI i B S tft KRANSJES. Voor de Eerste H. Communie alsmede ten prachtige sorteering KETTINGS, COLLIERS EN kammen. Schoolstraat. Venray. Sponsen, zeemleer, dweilen, Zeopen, poetsirtikelen, Verf voor Paascheieren. Riba kunstkalk om te witten, (met gebruiksaanwijzing) Witkwasten, borstelwerk, kalkblauw, Kalkgroen. boenwas, nieubelvernis, enz. Behangselpapier, volgens modelboeken, Nouveauté 1908, beveelt aan Groote Straat, Venray. echte Straalsehe 10 cent per kilo bij circa 6000 kg. Ook per H. L. verkrijgbaar bij BoschbuizenVenray. houdploeg, 2 eggen, weiboom snijklota wanmolen, wan, zeis, hooi stroo aard appelen en mangelworteleo, 10 eikeboome» bij het huis. De boomeu en het vee worden het eerst verkocht. rn 'm zal op Dinsit'g 21 April 1908, u*in. 2 uur ten huize en voor M. Vollenberg ee G. Peters op de Steeg te Leunen—Veu» ray, publiek verkoopen Huismeubels stoelen, tafels, kasten, kisten, kachels met toebehoor, lampen, boterkarn, melktobben. kuipen, melkiui- ten, broodtrog, ketels, nieuwe mantelketel (120 L.), groote ijzeren ketel- Vee een zware ponny met getuig en paardendeken, 2 dragende en melkgeven de koeien, 2 runderen. Schuur en akkergereedacbap een lange en een korte kar, beide met nieuwe as en raderen, een lange karbak, 2 eggen, ploeg, wanmolen hakselkiet, snijbak, kalverkooi. biggen- korf, vlasbraak, swingstapels, kortyzer. boutketting, draad, benevens een partij aardappelen rogge en haverstroo en eene partij eikeboomen. zal op Dinsdag 21 April 1908 aam. 4 uur te Venray op de Kruissen op verzoek van den heer Th. Slits, publiek verkoopen 50 nos. afbraak als steeneB, panuen, plavuizen, kepers, deuren, ramen, plankeR latten etc. TE VENRAY zal op verzoek vati de Erfgen. Antoon Berkens, op nader te bepalen dag in het Hotel -de Zwaan" te Venray, j ubliek verkoopen Gemeente Venray. 1. Bouwland 111 het Venraysch veld, groot 90 a. 30 c. 2. Dito aldaar, groot 26 a. 90 c, 3. Dito in de Wieën, groot 33 a. 70 c. 4. Hooiland in de Smakterspurkt, groot 25 a. 10 c. 5. Bouwland op de Kemp groot 39 a. 40 c. 6. Dito op het Desselken groot 36 a. 20 c 7 Dito met opgaande boomen langs den Merseloschen weg, 8. Struikhout tegenover het Sint Oda- park. 9. Weiland naby Plankenkamp, ach ter8te weide, groot l H. zal op Vrydag 10 April 1908 nam. 2 uar by J. Aandobrug te Geisteren voor den heer L. Syriër publiek verkoopen 55 nos buitengewoon zwaar topnoot aikomstig uit de bosschen vau het kasteel Geysteren. zal op Woensd>g 22 April 1908, te Geysteren. publiek verkoopen a voorin. 10 uur tin huize en up ver zoek van de Wed. M. Smits en kinderen. Huismeubels, tafels stoelen, kasten, kisten kachel, klok, boterkarn, koukeugerief, melktuiten, mantelkelel, porselein, glas, aardewerk, kopsr luiten. Vee 1 dragend zes-jarig bruin werk paard, 6 koeien, 2 malen, 5 kalveren, 2 schapen, 125 kippen, 6 eenden. Schuur en akkergereedschap karren, ploegeu. eggen dorschmachine, hakselmachine, wanmolen, kruiwagen, weiboom benevens eeu party hooi, spurrie, aardappelen mangelworielea lupinen, brandhout eo wat verder zal worden aangeboden. Het vee wordt om 12 uur verkocht, b nam. 1 uur ten buise van W. Bal- lussen op verzoek van de Erven Coopmane Huismeubels. 1 eikenhouten kast, secre taire, 1 uieuwe kleerkast, tafels stoelen. 6 nieuwe kersenhouten stoelen met rieten zittingen, banken, klok met kast, spiegels boterkarnen en wat verder zal worden aangeboden. zal Maandag 13 April 1908 te Horst publiek verkoopen a voorm. 9 uur ten huize en voor M van Rens te Voor Amerika. Huismeubels, schuur en akkergereed. 1 scheutelingvarken. mest hooi stroo, kalk steenen en pannen b om 10 uur ten huize en voor W Schattevoort te voor America. Huismeubels, c. om 11 uur ter herberge van P. Hezen te voorAmerika voor M. van Rens huis met tuin, bouwland en heide gelegen te voorAmerika sectie F no 1484 groot 37 a 50 c. Dadelijk te aanvaarden. Indien het huis niet verkocht wordt Z8 het voor 3 jaren publiek worden verpacht zal op Dinsdag 14 April 190S nam. 1 uur ten huize en ten verzoeke der kinderen M. Beelen te Horst—Meterik op het Rooth, publiek verkoopen Huismeubels. 10 bijenkorven 20 pond honing, vee 1 löjarig werkpaatd met ge tuig 2 dragende koeien. 1 rund. 2 scheute lingvarkens, goote partij kippen. Schuur en akkergereedsehap een byna nieuwe lange kar, slagkar ploeg egge weiboom, hondenkar met getuig, kruiwagen, ziften ladders een party aardappelen, hooi haverstroo enz. zal op Dinsdag 14 April 1908 voorm. 11 uur ten huize en voor Peter en Hendrika Geurts te Horst aan de Nieuwstraat. publiek verkoopen Eenige buismeubels als tafels stoelen kachels schilderijen keukeugerief benevens 2 seheutelingvarkens en 25 kippen. voor alle doeleinden zijn het voordoeügst te koop bij Machlnefabrikant MAASHEES. zal op Donderdag 23 April 1908 nam. 2 uur ten huize en op verzoek der kiudereB Vermazeren—Thijssen te Broekhuizen publiek verkoopen Den geheelen inboedel, kaaien commode tafels, stoelen leuningstoel, ledikanten, met beddegoed, een flets, kaehels met toe- biboor mantelketel spiegel# sehilderyee, lampen, klok. wekker, koper porcelein glas aardewerk broodtrog potten ketcle, keukeDgerief spek hammen manden kuipen vlootjes klompenmakersgereedschap, kort ijzer. 3 geiten, @4 kippen met baan. Schuur en akkergereedsohap, wanmolen kruiwagen egge, weiboom hooi stroo mangelwoi telen, aardappelen brandhout steenkolen schanssen een slijpsteen enz. zal op Vrijdag 24 April 1908 naui 2 uur ten huize en op verzoek van J. Verstegen en kinderen te Venray aan deu MaasUsezer grindweg publiek verkoopen Allerhande huismeubels tafel» stoelen kasten, spiegel schild-ryen 2 kachels met toebehoor, klok potceleiu glas aardewerk kuipen ketels tonnen vet »u spek: aard- appelmolen karu tobbe bioodtr>g. Vee eeu lOjarige poony met getuig een melugeveude koe 7 kippen. Schuur en akk.rgereedschap lange en korte kar karbak radvellingen hakselbak wanmolen wau benevens eeu party hooi strooi aardappelen enz. zal op Woensdag 15 April 1908 nam 1 uur ten huize en ten verzoeke van de wed G. Dings en kind ren te Horst Schadijk op de Gortmolen, publiek verkoopen Huismeubels. vee 1 sterk 12jarig werk paard met getuig 2 melkgevende koeien, 2 seheutelingvarkens, 50 kippen schuur en akkergereedsehap, nieuwe lange kar korte kar. brabantsche ploeg, omgaande ploeg, zal op nader te bepalen ter herberge van H. Poel» te Venray in de Groote Straat, op verzoek van de kinderen Janssentod Rossum, publiek verkoopen. 1. Bouwland gelegen te Venray in Ven- raysch veld. Sectie C nr. 2326 groot 35 a. 30 c. bolend don heer H. Esser—Le Brun en J. Arts. 2. Bouwland gelegen aldaar Sectie C nr. 2176 groet 27 a. 30 c. beland J. Baken enJ. Ratten. 3. Weiland gelegen te Venray 111 Vlak water Sectie B nr. 1070 groot 49 a. 50 c. belend A. Poels en den weg. TEN KANTORE zijn steeds groote en kleine tegen matige rente op solxeuo Hypotheek verkrijgbaar Geene. Diensten der goede week. Donderdag 9 uur de hoogmis en kwart voor 8 het rozenhoedje met miserere. Het Allerheilig ste blijft den geheelen nacht uitgesteld. Vrijdag 8 uur den dienst, om 4 uur de metten, en om 7 uur kruisweg en slot der meditatie. Zaterdag om half 8 de wijding van het vuur en de doopvont waarna de hoogmis kegint, om 4 uur het Lof. De flambouwdragers gelieven Donderdag eD Vrijdag hst Allerheiligste te vergezellen. Vrijdag de collecte voor het H. Oral te Jeruzalem Woensdag en Zaterdag wordt vanaf 3 uur biecht gehoord. Zaterdag na de Hoogmis kau men wijwater halen. Heden om 5 uur Lof en H. Kruisweg. Dinsdag. 9e Dinsdag der noveen ter eere van Jee H. Antoniw van Padua, om half 8 de hoog mis. waaronder korte toespraak en gebeden dei- noveen. om 5 uur Lof. Woensdag om 4 uur Donkere Metten. Donderdag om 7 uur de plechtigheden aan dien dag verbonden. Om 11 uur de voetwassching. Om 4 uur de donkere metten- Vrijdag om 7 uur de plechtigheden, om 2 uur H. Kruis we-, om half 5 de donkere metten. Zaterdag om 7 uur de plechtigheden. A.s. Zondag, Hoogfeest van Pasclien, zal in deze kerk de H. Communie niet worden uitgereikt. Tevens is het 3e Zondag der maand. De hoogmis zal worden opgedragen voor de levende leden der Aartsbroederschap. Na de Hoogmis Processie. 1 keukenmeid voor öladbach. 2 jongens voor licht cartonnagewerk. 1 smidsknecht 1 dienstbode, goed kunnende melken voor Venlo 1 smidsknecht 5 jaar aan het vak, 1 boomkweeker. 1 dienstmeisje van 15 jaar voor Maastricht. 1 dienstmeisje voor Roermond- 1 dieustmei 1, 22 jaar, niet voor buiten Venray. t kindermeisjes l jongen van 13 jaar. I leerling smidsknecht, 3 jaar aan het vak. 1 bekwamen dienstknecht of aaglooner voor een cjte betrekking. 3 bekwaam Koetsier (gehuwd. Voor verdere inlichtingen wende men zich ten kantore der Venraysche arbeidsbeurs en Informatie bureau Groote straat No. 86. N.B. Bij elke aanvraag van werkgevers behoort 25 cent te worden betaald, aanvragen van werk zoekenden 10 cent. Leden van den Volksbond, en Boerenbond, afd. Venray, gratis OUUUUl OostrumVenray. Bakker, Markt. Dsn geheelen inboedel v» n den

Peel en Maas | 1908 | | pagina 3