Limburgsch Nieuws. rijkspostspaarbank. Algemeen Nieuws. Nieuws uit de Buurt. Boter- en Eiermarkten. Vrees voor smokkelarij. g*»9o»*w*?i>ni|eluk:. dat jij de kotelet moet opzetten. Die zal knecht van den bierbrouwer Timmers smaken (Uit het Amerikaanse!)). Bi Illicit f >*ii uou umi urvunv» (onder zyn wagen en bleef op de plaats VENRAY, 11 April 1908. Aan het postkantoor Venray en de. daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand Maart 1908, Ingelegd f 1002»,08 Terugbetaald f 11225,33. Het laatste, doordat kantoor uitgegeven hoekje draagt bet nummer 3850. Zondagmiddag had een wielrijder uit Meerlo, te Oostrum het ongeluk te vallen, hierbij kwam hy terecht in een glasruit aan de woning van K. Door de glasscherven deerlijk verwond in gezicht en handen kon hy zijne reis voortzetten. In den loop der a.s. week zullen de dames Fensionairen en de heeren Studenten uit het Gymnasium alhier naar huis ver trekken, teneinde de Faaschvacantia in den schoot hunner familie door te brengen MERSELO. -Ketrien. krieg me ins gaauw mien Zondags grei, ik mot noa de Helmondsche merret. De Vendelsche merret hingt me nou vort de kèel uut nee, nou ik zoo gemekkelik ten Meijerij kan komme, nou gao ik Helmond. Mer, KetrieD. mak toch wat vort, gunds kumt et ding al anhoerze •t is al nève den Dril hin. Wiever zien toch wiever, dor lit ze nou toch zoo gerust op één oor en ik kan hier mer ïen mien wit baaitje blieven staon heur, de muur davert van et snurken. Ketrieneke help me ins gaauw. stik dalik hilt et de nao ding hier stil, toe vrouwke Daar wordt de dierbare wederhelft wakker zeker zich nog de lieve woordjes herinnerend, gesproken, voordat -bij en -zy" een waren. Ze kykt Hannus ver wonderd en eenigszins verschrikt aan Schrik niet. goede vrouw, uw Hannus is in zalige droomen verdiept en hoort in zyne verbeelding reeds den tram komen aansnorren. Droomen zijn bedrog, doch Hannes, bevatte uw droom slechts in zooverre waarheid, dat in de toekomst op zoo iets te hopen viel. wy zouden niet aarzelen o den profetenmantel om te hangen en uw naam voor het verre nage slacht te vereeuwigen door een standbeeld op ons drukste volksplein, Naar uit achterstaande advertentie blijkt, zal bet Bchietseiioea van -St, Huber- j».» - •«-.kmaandag a, s. piechtig geopend Worden. Alsdan zai er tevens prijsschieten plaats hebben ouder de werkende leden, om pracbTige pryzen. Als moeder Natuur ons geen nukken speelt, ligt een drukke en gezellige namiddag in 't verschiet. Thans reeds zijn vele schutters zich aan het oefenen, zoodat dezeD zomer veel belooft voor 't gezelschap. Laten dan alle schutters het besluit nemen het stalen ros voor een middag in rustige rust te laten doorbrengen en bij deze opening blijk geven van belangstelling en ijver. GENNEP. Meldde men voor eenige dagen dat door een der landbouwers te GeDnep 174 muizen waren doodgeslagen in één namiddag thans kan gemeld worden, dat door zekeren M. G. dit getal ver werd overtroffen, en namelijk 208 bedraagt, De oorzaak hiervan schijnt hieriD te zitten, dat de hermijten zijn gedorschen, en nu de beestjes elders in hun onderhoud moeten voorzien. De buit vulde een flinke mand. AROEN. Alhier is in de rivier de Maas opgevischt het lijk van J. Hendriks oud 24 jaar, bankwerker te Venlo, die aldaar in den nacht van 2 op 3 Maart is te water geraakt en verdronken. ROERMOND. Naar wij vernemen zal op een nader te bepalen Zondag in de maand Mei alhier voor de onderwijzers en onderwijzeressen in de provincie Limburg eene groote salansmeeting gehouden wor den. ROERMOND. Vrijdagmiddag heeft alhier in de Protestantsche kerk een ernstig ongeluk plaats gehad. Drie werklieden, bezig zijnde met het verrichten van schilderwerk in die kerk, hadden het ongeluk, dewijl de 18 meter hooge stellage, waarop zy stonden, brak, naar beneden te vallen, tengevolge waar van zij inwendig werden gekneusd en uitwendig verwond. Dinsdag arriveerden alhier uit Den Bosch, een detachment miliciens, van het 2e regiment infanterie, ter sterkte van pl.m.70 manschappen, tot versterking van het garnizoen alhier. BERG TERBLIJT. Het 16jarig dienst meisje Jvan den eigenaar der boerderij alhier, welke Zaterdag afbrandde, is ge arresteerd, daar zij verdacht wordt van brandstichting. Ook verdenkt men haar de branden gesticht te hebben, die eenige weken geleden aldaar zijn voorgekomen. KERKRADE. Maandag geraakte de onder dood. MAASTRICHT. Maandag is alhier een staking uitgebroken in de ijzergieterij van Van Oppen. Zij omvat 35 man. De staking is uitgebroken naar aan leiding van een oneenigheid met den Algemeenen Nederlandschqn Metaalbe- werkersbond over het ontslaan van een drietal werklieden. De meeste der stakers zijn aangesloten bij den neutralen A. N. M. De L. K. meldt o. m. het volgende over het ontstaan der staking in de ijzergieterij- van Oppen, welks werklieden zijn aange sloten bij den Aig. Ned. Metaalbewer» kersbond Aangezien het gesmolten ijzer vlug moet worden behandeld, moeten, wanneer gegoten wordt, én ter voorkoming van het stollen, én io het belang der vormers zeiven, allen samenwerken, om de gietir.g zoo snel mogelijk te doen geschieden. Verloden week Donderdag werd door een zoon van den heer van Oppen, die de leiding in de fabriek heelt, een werk man bevolen, een contra gewicht te leggen op een gietkast, met behulp eener kraan. Gedurende de ruim 43 jaren, dat de heer van Oppen eigenaar der fabriek is, zijn de werkzaamheden in de fabriek geregeld, zooais toen verlangd werd. De werkman zei echter -dat is mijn werk niet." Meerdere malen werd hij verzocht het hem bevolen werk te doen, doch hij bleef pertinent weigeren. Het gevolg was, dat de werkman zijn ontslag kreeg. Een tweede arbeider weigerde eveneens het werk te doen, ook hij kon oogentdikkelyk ïijn biezen pik ken. Het personeel verrichtte toen aan stonds het werk, wat eerst door de twee werklieden geweigerd was te doen. Een kwartier later moest weer gegoten worden. Een andere vormer weigerde weer een dergelijk werk te verrichten, als den weggezonden werklieden was opgedragen. Ook deze vormer kreeg zijn ontslag. Op een vraag van den leider in d* fabriek, of er nog meer- on willigen waren, was het antwoord, dat onmidde» lijk met gieten werd begonnen. Reeds 700>' eenigen tijd had de A. N. M. B. doen weten, dat de -vormers- geen handlangerswerk meer wenschten te verrichten. Dit schrijven werd niet beant woord. Zondag confereerden, ten huize van en met den beer F. van Oppen, de heer Dekkers, secretaris van het hoofdbestuur en het bestuur der Alaastrichtsche afd. Op de conferentie werden eischen gesteld, die de hee<- van Oppen niet kon inwilligen i'vftorpsgyj.'^. ee»> 0<>»n tioel oogpuni.) hij dien een weiuig achteruit to zetten, waarop hij z h weder tusschen den lang landbouwer De Groot Diefstal A la Köpenlck Zekeren J., een te Nijmegen woonachtig gemeente Laren. in zaam achteruitrijdenden trein begaf. (timmerman, bekroop do lust zich een3 aa" De aan het sta'ic i staanden zagen hem spoedig tus; hen de wagens uitkomen, doch weder even t ig daartusschen verdwij nen of di trein zijne kleederen heeft gegrepe of dat hy gestiuikeld is. valt niet uit te maken. Het oniuiddeli.k toesnellend personeel vond Fuckinr do;> en zoodanig vermink', dat het vreeselijk was om aan te zien. Beide voete: wa s-n afgereden de eene hand was .n liet dwars, de andere in de lengte afge nden zijn lichaam was ver pletterd stukken der ingewanden lagen op de rails later vond men nog gedeolten van vingers en een heele duim alleen zijn hoofd was ongedeerd. Oniniddeüjk werd ziju lijk per brancard naar het station vervoerd. De directie der spoorwegmaatschappij uit Gennep, twee doctoren, de burgemees ter der gemeente en de wachtmeester der marechaussee bevonden zich terstond ter plaatse. De nog sleciUs 36jarige ongelukkige, die beken- lond als e«n ijverig beambte en eea braaf, oppassend man, geacht door superieurer en kameraden, laat eone weduwe irjt vjt nog jeugdige kinderen achter. In den h ,p van den namiddag werd zijn lijk gekist -n met den trein van 7.31 naar zijn woonplaats Boxtel vervoerd. UDEN. Alhier komen tegenwoordig meerdere evallen voor van hersenvlies- rugg smerg ontsteking. Voor de lijders, die tot heden io een afzonderlijke zaal van het ziekenhuis der Eerw. Zusters verpleegd werden, wordt thans in de nabijheid van het ziekenhuis oen geheel afgezonderde l arak in gereedheid gebracht waar zij insgelijks door iefdezU8tprs zullen ver pleegd wot ieu. Ken kleine patiënt is over- lederD aIer zelf zsg zich genoodzaakt het lijkje s rafwaarts te dragen. EINDHOVEN. De bouw van het nieuwe postkantoor alhier is gegund aan de laagste inschrijvers Van Oijen te Game ren en var. Muemeren te Osch voor de sim van f 96,683. MAASHEES. Tot brievenbesteller te Vierlingsbeek is benoemd de heer Bouten, onbez. rijksveldwachter alhier. BOXMEER. De hulpbrieven- en tele grambesteller H. Verdyk alhier is met ingang van 16 April a. s. benoemd tot besteller aan het hulppostkantoor te Vier lingsbeek op een aanvangsalaris f 400. MILL. Op 5 Mei a. s. viert de veld wachter C. A. Thijssens zijn 50jarig jubilé als politieman en tevens zijn gouden bruiloft. Reeds is een commissie, bestaande uit den gemeenteraad en eenige notabelen, werkzaam om deo door iedereen geachten jubilaris en zijn brave eebtgenoote een waardig feest te bereiden. CUYK. Z. D. H. de Bisschop van '8 Bosch heeft benoemd tot kapelaan te Nijmegen (H. Augustinus) den weleerw. heer W. J. van Kessel en tot kapelaan te Cuijk den eerw. heer P. Goorts, priester van het Seminarie. Ernstig; ongeluk. HAPS. Omtrent het ernstig ongeluk, dat Zaterdagmorgen nabij het station al hier voorviel, wordt nader gemeld Dagelijks passeeren een viertal goede rentreinen, twee in elke richting, de spoorweglijn van Boxtel naar Gocb. Gewoonlijk zyn deze treinen zeer groot, doch de goederentrein, die Zaterdagmor gen even voor half tien, van Boxtel alhier kwam, was zoo lang dat de ma chine aan het station stond en het achter ste gedeelte ongeveer 100 meters voorby den overweg. Aan dezen overweg, zijnde de provinciale weg van Oeffeit naar Uden, vlak bij de kom der gemeente Haps is tamelijk veel verkeer. 2oodat al spoedig aan beide zijden voetgangers, karren en andere voertuigen stonden te wachten. Daar bet rangeeren van den trein nog eenige minuten zou duren, besloot bet treinpersoneel om den overweg vrij te maken, het achterste gedeelte van den trein af te baken en dit achteruit te zetten. De couducteur Buckinx begaf zich Door de Pruisische politie in de ver schillende grensplaatsen wordt in den laateteu 'jd het toezicht op den invoer van vee '.ver streog uitgeoefend Herhaal delijk kr sen de landbouwers bezoek van Ar 7 'r -skéfi As te *ian- waarin het gestalde vee moet worden aangerekend, eo daar vele veehouders het met deze boekerij niet zoo ernstig nemen, wordt meermalen een vervolgiog tegen hen ingesteld eo het vee van stal gehaald, dat wegens het niet in orde zyn der boeken verdacht wordt gesmok keld te zijn. Al wordt bet nu ook later teruggebracht, toch ondervinden de vee houders daarvan groote schade. Een nachtelijke wedren. Zondagnacht hebben een paar veld artilleristen te 's Hertogenb >sch, die stalwacht hadden, het iu hun hoofd gekre gen een nachtelijken wedren te houden. Ze haalden twee van de beste paarden van stal en reden er mee den Pettelaar- scben weg op. Het was zoo'n woeste rit, dat een der paarden Maandagmorgen half dood op den weg werd opgeladen en op een kar kazernewaarts gebracht. Het beest zal er het leven wel bij inschieten. Het is zeker een nog zeldzaam voorgekomen feit. De beide wedrenners zyn thans britsruitors. want zij werden tijdig opge borgen in de doos. Behartiging wan gemeentebelangen. In de jongste raadsvergadering der gemeente Wamel was o. ra. aan de orde de salarisregeling der onderwyzers. We ontleenen hierover bet volgende aan -De Maas en Waler" De Voorzitter. Nu de nieuwe onder wijzer benoemd is op een salaris van f 100 boven het minimum, zou 't nu niet goed zijn ook het salaris van den onderwijzer met verplichte hoofdakte te Wamel te verhoogen. Mulders. Als we de salarissen in plaats van te verhoogen konden verminderen... maar dat zullen ze wel niet graag hebben, 't zou anders wel in het belang der gemeente zijn. Of sommige raadsleden ook hebben in het gemeenschapsbelangHoe minder centen uitgeven, al is het voor nog zulk een gewichtige zaak, des te beter. Ook een opvatting van wat bet gemeen schapsbelang vergt Alweer een gelukkige 1 De Hoofdprijs der le klasse ad f 3000, van de N. V. -De Tijdgeest" is in de tusschen de wagens om af te koppelen, - - doch waarschijnlijk wijl de ketting te sterk gemeente Leur gevallen op 1,20 Lot, gespannen was, kon hem dit niet gelukken I Zoo'n buitenkansje in een slechten tyd Tusschen den trein uitkomende, verzocht j al® deze is niet te versmaden. het Schiedammer nat te goed te doen. doch het ontbrak hem aan hot n -odige geld. Hij wist evenwel raad: hy zocht een twee tal collega's op, die zonder werk waren, deed zich voor als de aannemo van het sloopingswerk van de kaz-rnegebou *en ei nam beiden in zijn dienst. Vervolgens werden door hem als baas van het zaakje eenige ladders en een hand wagen gehuurd en toen toog dit drietal naar de oude Mariënburgkazerne; een ladder werd tegen het dak geplaatst en in korten tijd waren door het drietal eenige bladen lood losgebroken, op den wagen geladen en daarna by een opkooper ver kocht voor f 30. De helpers kregen nu achterdocht en weigerden hun verdere hulp mot het gevolg, dat de zaak uitlekte en de pseudo-aanneaier werd gearresteerd. Bloedvergiftiging;. De slager P. D.. te Berkenwoude, die de vorige week, bij een aan miltvuur gestorven koe, zijn werkzaamheden ver richtte, is aan bloedvergiftiging gestorven Men had hem vergeten. Te Maareen is door de politie een verzuim gepleegd, dat zeer druk besproken wordt. Een Amsterdammer, die daar bedelende was, is Maandag door de politie in het arrestantenlokaal opgeborgen. Doch men heeft blykbaar den man geheel... vergeten. Woensdag vertoefde hij nog in het hok, zonder dat men naar hem had omgezien. Honger en dorst kwelden hem zoodanig, dat hij door schreeuwen de voorbijgangers poogde le waarschuwen, wat hem ten slotte gelukte, De postbode hoorde zijn roepen. Daarna werd de man door de politie losgelaten- Kikvorseheiijnelit. Men schrijft uit Oostelijk Zeeuwsch Vlaanderen Nauwelijks beginnen de kikvorschen uit hun winterslaap te ontwaken of er wordt weder jacht op deze nuttige diertjes gemaakt. Het zyn Belgen, die van een schepnet voorzien langs de slooten enz. gaan en zoo de kikkers weten te bemachtigen. Zij verzenden de diertjes near Parijs, alwaar kikkerboutjes een geliefkoosde delicatesse zijn In België zyn de kikvorschen door de wot be achermd bij ons te laude ochter niet het ware echter wel te wenschen, want millioenen voor den landbouw schadelijke insecten worden door de kikken verdelgd Over het spoorwpgongeva' te Bfeukeleö bij Utrecht, wordt het volgende gemeld De 25jarige Hem en de 23jarigo Pieter Kroon, landbouwerszoons te Kortwijk waren met paard en wagen varkens gaan verkoopen te Breukelen en reden met de ledige wagen naar huis terug, toen zij den overweg passeerden van den spoorbaan (de slagboomen waren o.l. geopend) plotseling den trein van 12,03 van Breukelen op zich zagen aanvliegen. Voor zy den tijd hadden zich te her stellen van den schrik, waren zij aange reden en zoo goed als vermorzeld. Meer dan 15 Meter zijn zij weggeslingerd door den trein. Deze hield onmiddellijk stil en zetta de reis voort, toen de lichaamsover blijfselen waren weggeruimd. Het paard was ook op slag gedood en de wagen was in tweeën geslagen. Een eind verder vond men de beide voorwielen. De lijken zijn naar de machinelooJs te Breukelen ver voerd. De ouders en de vier broeders der aldus ongelukkig omgekomenen waren verlamd van schrik bij hel vernemen der treurmare. Op het oogenblik dat het ongeluk ge beurde. werd de dienst voor de slag boomen waargenomen door een ovei weg- wachteres. die onmiddellijk in haar lunctie geschorst is. Zij beweert geen signalen gehoord te hebben, die de aankomst van een trein behooren aan te kondigen. De ongelukkige vrouw is er vreeselijk aan toe. Een nauwkeurig onderzoek is door de autoriteiten daar ter plaatse ingesteld. Steeuen. Er staan tegenwoordig aldus wordt door een vakman aan onzen berichtgever in Maas en Waal verzekerd ongeveer 1200 raillioen steeuen op de fabrieken in Nederland onverkocht, zonder dat er in den eersten tyd vooruitzicht bestaat, dat hiervan oen eenigszins belangrijke hoeveel heid zal verkocht worden. De fabrikanten gevoelen daarom weinig lust in den aan staanden zomer van grooten omvang te doen zijn de campagne zal laat aanvan gen en vroeg ophouden. Natuurlijk is dit van grooten invloed op den maatschappelijken toestand in de vele gemeenten langs Waal en Rijn, waai steenfabrieken zyn gevestigd. Een aantal werklieden tracht dan ook ander werk te vinden in Duilschland. Dolle boe. In het laatst der vorige week zou de van Ha'fserschool. de vroegte een koe afleveren aan den slager J. Z. te Deventer Op de Poth.ioMsbrug werd het dier plotseling woest, wilde de brug niet over en sprong, toen het tot voortloopen werd aangemoedigd, pardoes door de leuning der brug, waarvan twee spijlen als riet f>>raken. Een half uur zwem het beest rond in de haven en toen men het poog de op het droge te brengen, bleek, dat het koude bad de woestheid nog niet had verdreven. Toen wierp men het dier een lus om den hals. haalde het met vereende krach ten wat op uit bet water en met een snede in den hals werd een einde aan het leven van het rund gemaakt. De slager wenschte de koe niet le ontvangen, zoodat het ongeval tevens een schadepost voor den laiidbouwor werd. Te weinig loon. Men meldt aan de -Pr. Gr. Ct." De heer W. A. van Zuilen, van Nieuwolda aannemer van den houw der coöperatieve cartonfabriek, te Koevordee. wendde zich tot- de Arbeidsbeurs te Groningen, om een elftal flinke metselaars. Hij wilde wat gedaan hebben, maar odk goed betalen. Den manneu. die beu» aan bevolen werden, weken lang al werkloos en levende van de publieke liefdadigheid, bood hy 30 cent per uur, b^j een werkdag van 11 uur. De daghuur zou dus f3.30 zijn. De lui verkozen daarvoor niet te werken. Het was hun te weinig. Is het niet een rare wereld 1 lit «leii Dreumelseliein gemeenteraad. De zitting van den Dreumelschen raad, voor 't eerst na de staking der raadsledeu bijeen, werd bygewoond door 5 leden. Dadelijk na lezing der notulen begon het tumult over het opnemen van het door het lid Cruysen gesprokene. Wethouder Van Wely stelt voor het niet opnemen ervan in rondvraag te brengen. Voorzitter: Dat doe ik niet en dan wil ik u nog wel zeggen de heer Oruyseu heeft zich in de vorige vergadering be- yverd achler my plaats te nemen. Wan neer dat weer gebeurt, zal ik van myn recht gebruik maken en da vergadering schorsen. Er is daarua sprake van een bouwplan van acht gemeentewoningen. De heer Cruysen interrompeert den voorzitter. De voorzitter Mijnheer Cruysen. u moet wachten, tot ik verlof geef tot spreken. Cruysen Ge moet fur mijn gin uit zondering maoke Voorzitter Cruysen Ge i.egt. Voorzitter Ik versoek u te swygtu. Cruysen En oe verzouk ik, giu on- waorhede te zeggen. De veurige keer hedde ok al kapsie gemakt, de'k tege oe aanleunde en truug ging zitte, maar de was omdat de kachel zoo heet was. 't Mo hier g n schoalmester worre. Voorzitter zwijg 1 Cruysen Ik zit hier om het volk te vertegenwooidigen en zal op den rechten tijd spreke en zwijge. Voorzitter Als er geen orde is, schors ik de vergadering. Er zal aan de oproeping van een onderwijzer met landbouwakte toegevoegd worden, op vootstel van wethouder Van Wely -vrij van sterken drank." I)e lieer Cruysen wil voortaan de lezing der notulen aan het slot der ver gadering en kondigt, daar het reglement van orde zich er tegen verzet, een voor stul tot wijziging van dat reglement uan. Dan mot te mar zien wa wij doen De inspecteur van politie te Tiel, woonde op last van de justitie, naar wy vernemen, de vergadering bij. Kijli getrouwd. Het trouwen van een millioenenbruid heeft ook zijn schaduwzy. Dat ondervindt graaf Szeciienyi, de Hongaarsche edelman, die onlangs te New York met mej. Vander- bilt huwde en die velleden week met syn jonge vrouw te Boedapest is aangekomen. Hij wordt niet alleen overstelpt met bedelbrieven, maar hij wordt ook in syn hotel telkens lastig gevallen door menseken die geld komen vragen of hem komen verzoeken, geld in ondernemingen te steken, en op straat houden honderden menschen hem aan om geld. Het werd soo erg, dat de graaf zich beklaagde by de politie en deze heeft hem nu twee geheime agenten gegeven om hem te beschermen gedurende zijn verblijf in de Hongaarsche hoofdstad. De gravin is sinds hare aankomst byna niet uitgegaan, om niet denzelfden last te hebben als haar man MAASTRICHT. 7 April. Boter Ge mijnd 23825 K. G. Prijzen, hoogste prys, 1.28, Laagste f 1.15, Gemiddeld f 1.21 Eieren aangevoerd 127800, Dikke f3.50 a f 3.90, kleine f 2.70 ft f 3.20, gemeng de f 3.30 ft f 3.80.

Peel en Maas | 1908 | | pagina 2