Nationale militie. Vergadering BE UI CU T Heeren Metselaars, Opperlieden en Buitenlui, soliccle WERKSCHOENEN Heeren Dames en Kinder-Schoenwerk. Th. Janssen, Schoenwinkel. een nette Naaister, TILBURY. Regenmantel DIENSTMEISJES Algem. Vergadering Bordeausche Pap DROGERIJ HET HERT Aanbesteding. Afbraak eener schuur. Mr. Koperslager, Lieveling- laten verven Monogrammen. Zwaar eikenhout, Burgerlijke Stand. Bolcr- en Eiermarkten. ADVERTENTIEN. Jeanette Poels-Poels. H. Gertrudis, Oirlo, op Zondag 15 Maart, a.s. maak ik hiermede attent op mijne uiterst Verder alle soorten TE KOOP VERLOREN Fatsoenlijke Waarschuwing. Venraysche Arbeidsbeurs en Informatiebureau. Veeverzekering LEUNEN, Kerkelijke Diensten Ie Venray. Ondepgeteekenden verklaren Te koop a coulant Haverstroo, Prima blanke Voerhaver Zware Zaaihaver, Boerderij 't Venraysch broek. T© Koop Steenen, enz. Jac. Tillemans. Stokpaardjes-Lelienmdkzeep Wed. J. v. d. Linden, MONOGRAMMEN, V. FONCK. Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Lage moord. De Burgemeester van Venray Geboorten. Sterfgevallen. Voorspoedig bevallen van een flinke DOCHTER. bijzondere patrones teger) ratten en muizenplaag. van den R. K. Volksbond, Uiterst solied. Zie Etalage. Lage prijzen. Aanbevelend Biedt zich aan gevraagd voor terstond o later, deftige diensten, goede behandeling, loon 25 tot 30 mk. per maand. Burgemeester en Wethouders Worden gevraagd Bieden zich aan Zondagnamiddag na het Lof bij Fr. Martens. Burgemeester en Wethouders Parochiekerk. Paterskerk. 1. dat zij 8 Maart jl. Dauw- keurig inzage hebben genomen in de boeken van den Directeur der Mijn te Maastricht; 2. dat zij daarin NIETS hebben kunnen vinden van de veelbe sproken bedorven eieren, en spreken thans als hun over tuiging uit, dat deze NOOIT hebben bestaan en dat de geheele geschiedenis daarvan berust op een misverstand. H. Drab bels, P. A. Jacobs. Th. Droesen, W. H. De Haen, Aldus in duplo opgemaakt en onder- teekend te Maastricht den 8 Maart 1908. Groote Straat, Venray. Het bouwen van een nieuw huis, met bijlevering van alle materialen. Er bestaat gelegenheid tot het Heden ontvangen eeDe zeer ruime sorteering alle soorten direct leverbaar Zondag werd in de Belgische gemeente St. Laijreijns, even over de Hollandsche grens by Aardenburg, een 23jarig meisje vermist. Het meisje werd deze week levenloos in een gracht gevonden. Zij was aan het hoofd verwond en ter plaatse moet eene worsteling hebben plaats gehad zoodat hier zeer vermoedelijk aan misdrijf moet gedacht worden. Den dader heeft men evenwel nog niet ontdekt. Er was hoegenaamd geen aanwijzing in welke richting het onderzoek moest geleid worden, totdat twee kinderen van om streeks 10 jaar aan hunne ouders vertelden dat zij zekeren E. Radts nabij de plaats waar de moord gepleegd was, achter een boom hadden zien staan. De politie nam hem gevangen, zette zijn schoenen in de voetsporen, die juist er in pasten, en nu volgde weldra zijne beken tenis, waarna hij terstond naar Gent is vervoerd. Hij had den geheelen nacht mee helpen zoeken en het lijk op eene baar naai hare woning helpen dragen. Hij woonde nagenoeg naast het slachtoffer. ROO.OÓO arbeiders ontslagen Volgens mededeeling van do centrale organisatie van den Amerikaanschen Arbeidersbond zijn sedert 1 Jan. bij de verschillende spoorwegen in de Vereenigde Staten 500,000 beambten ontslagen. De bond gelooft, daar het ontslag«geveri voortduurt, dat tegon 1 April ongeveer het derde deel van het heele spoorwegper soneel zal ontslagen zyn. Een droom, die uitkwam. Thomas Pendergast, Adamstreet 327 te Hoboken, New Yercey, droomde Vrijdag nacht, dat hij bij zijn arbeid plotseling het gezicht had verloren. Toen hij Zater dagavond van zijn werk huiswaarts keerde, werd hem eensklaps alles zwart voor de oogen. De droom van den nacht te voren was werkelijkheid geworden, de man was stekeblind. liet beloofde land. Vrienden", sprak op een rumoerige volksvergadering een somber uitziend man, -ik meen te weten, wat gij allen noodig nebt. In de eerste plaats wenscht ge een land. waar iedereen door de wet gedwongen wordt zich goed te gedragen, en zyn naaste niet te verdrukken, niet waar »Ja, ja", riepen verschillende stemmen. In dat land moet men zonder zorg aan voedsel en kleeding komen en moet het geld niet bestaan niet waar •Juist." »Het moet een plaats zijn, waar ieders arbeid door de wet geregeld wordt en waar de werkverdeeling van staats wege plaats heeft Uitstekend 1 Goed gezegd 1" riepen allen. Welnu, zulk een plaats heb ik juist verlaten", ging de spreker voort. «En waar komt ge dan vandaan vroegen de voorsten. -Uit de gevangenis." was het korte antwoord. Toch een bewijs. Kobus woont op een wildrijk jachtter» reiu, geheel door dennenbo6scben omge ven Geen wonder, dat hij lust gevoelde om zonder gevaar van procesverbaal een konijntje te snappen. Hij vraagt een •akte op schadelijk wild'' aan en ontvangt na eenige dagen een gedrukt stuk. Met dit stuk gaat Kobus op jacht en menig konyntje valt door het moordend lood van den nieuwen jager. Wel ontmeette hy nu en dan een jachtopziener, doch deze was reeds tevreden, als hij het bewijs van Kobus zag geen die het nader in keek. Zoo had hij een jaar gejaagd' en ging nu naar zijn Burgemeester om vernieuwing zijner akte te krijgen. Deze ziet het stuk in, en deelt den ontstelden jager mede dat zyn -akte" niets anders is dan een... afwijzende beschikking. J graanmolen on het plaatsen van een 'gasmotor voor het in werking brengen van een graanmolen en een broodraachine. Venray 12 Maart, 1908. Burgemeester eu Wethouders voornd. H. ESSER. De Secretaris. STOOT. brengt bij deze ter kennis van belang hebbenden A. dat de Regeerir.g voornemens is het te kort aan presente manschappen voor den tweeden ploeg van het blijvend gedeelte gedurende het tijdvak van 27 Maart tot 25 Juli 1908, aan te vullen met milicien-ver lofgangers van het wapen der Infanterie van de lichtingen 1900 tot en met 1907, die zich daartoe vrijwillig aanmelden, onder dc navolgende voorwaarden lo. de miliciens, wien wordt toegestaan om van 27 Maart tot 25 Juli 1908 vrij willig onder de wapenen te komen of te blijven, ontvangen eene premie van HONDERD TWINTIG GULDEN (120J Komt voor 25 Juli 190S door omstandig heden, van hun wil onafnankelijk (by v. door ziekte.) een einde aan hun verblijf onder de wapenen, dan bedraagt de premie één gulden f 1.00) voor eiken dag van hun vry willig bedrijf. 2o. De premie wordt in eens uitbetaald bij vertrek met groot verlof of, bij voort gezet verblijf onder de wapenen, op 25 Juli 1908. 3o. De verlofgangers, die dit jaar voor herhalingsoefeningen worden opgeroepen en die tot het vry willig verblijf als hier- voren bedoeld zijn toegelaten, mogen voor het volbrengen dier oefeningen dadelijk na 25 Juli onder de wapenen blijven. 4o. In het geheel kunnen tot bedoeld vrijwillig verblijf worden toegelaten ten hoogste 2200 man, om het even tot welke lichting der militie zij behooren. Melden zich meer dan het vereischte getal aan, dan hebben zij, die zich het eerst aanmelden, den voorrang boven hen, die later komen. 5o. De aanmelding van verlofgangers geschiedt bij den korps.commandant per brief, waarin hun volledig adres duidelijk is vermeld en waarbij is ingesloten een bewijs van goed gedrag, dat ter gemeente secretarie moet worden gevraagd, B. dat omtrent het vorenstaande nadere inlichtingen te bekomen zijn ter gemeente secretarie, alwaar desgewenscht zorg zal worden gedragen voor de opzending van den brief van aanmelding. Spoedige aanmelding is in 't belang van gegadigden met het oog op het hiervoren onder 4o bepaalde. Venray den 10 Maart 1907. De Burgemeester voornoemd, H. ESSER, mis, waaronder korte toespraak en gebeden dei- noveen. om 5 uur Lof. Donderdag, feestdag van den H. Joseph, patroon der kerk, Om half 8 plechtige Hoogmis. Om 5 uur Lof. Vrijdag, om half 8 de Hoogmis, om 6 uur Lof en Lijdensmeditatie. VENRAY. A gifte van den 6 tot den 13 Mrt. Muria Josephina Henriette Johanna Póels. Rudolph; Martinus Hubert us Roelofs. Petrus Antonius Robben. Ailegonda Voesten, weduwe van Peter Reijnen, echtgenoote van Johannes Verstegen, 74 jaren. Hendrir.a Poels, oud 61 jaren, religieuse. Maria Francisca Helena Spreeuwenberg, oud 5 jaren. MAASTRICHT, 10 Maait Boter Ge mijnd 23505 K. G. Prijzen, hoogste prijs, f 1.50, Laagste f 1.37, Gemiddeld f 1.40 Eieren aangevoerd 91400. Dikke f3.40 a f 3.90, kleine f 3.30 a f 3.40. gemeng de f 3.70 f 3.60. Venray8 Maart'08, FEEST DER Feestdag 17 Maart, solemniteit van het feest, Zondag 22 Maart, op beide dagen do Hoogmis om 10 uur; te verkrijgen water gezegend ter eere der Heilige, en vereering der Relikwie gedurende de heele Octaaf. 's nam. 5 uur, in het lokaal van den heer P. CUSTERS, aan de Kerk. De leden, alsook de vakafdeoling Tim merlieden, worden beleefd doch dringend verzocht, deze vergadering bij te wonen. Het Bestur. FRONTESPIESSTRAAT. VENRAY. voor alle voorkomend huishoudelijk naaiwerk, nuttige en fraaie handwerken. Adres Mej. POST. Oostrum. een in goeden staat zijnde Adres Hotel ESSER, Boxmeer. Dinsdagavond van Oostrum tot Merselo een waterdichte Tegen belooning terug te bezorgen aan het Bureau van dit Blad. H. SCHAAP, M. Oladbach, Barbarossastr. 2 van Venray, waarschuwen bij deze de ingezetenen dezer gemeente, dat het vanaf heden ten strengste verboden is lurf te steken of te baggeren, beiden of struwelen te hakken of te houwen in de Deel, gelegen ten zuiden van den dijk naar Deurne. zooals ter plaatse is afgepaald. Allen, die ter plaatse nog turf hebben staan is geoorloofd tot 1 Mei a. s. dien lurf weg te halen of doen wegvoeren. Al wat na dien datum nog ter plaatse aanwezig is, wordt verbeurd verklaard. Venray. 13 Maart 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. ESSER. De Secretaris, STOOT. Het Kantoor is geopend op werkdagen van 12 tot 1 uur en Zondags vanv 's mor- -geus half 9 tot half 12. 2 dienstmeiden voor Venlo. 1 keukenmeid voor Oladbach. 3 dienstmeisjes van 15—17 jaar 1 dienstknecht of daglooner voor vast werk. I bekwame schoenmakersknecht voor Helden. 1 boerendienstmeid en 1 boerendienstknecht voor Merselo. 1 jongen voor licht cartonnagewerk. 1 smidsknecht 1 dienstbode voor Venray. 1 leerling smidsknecht 1 dienstbode, goed kunnende melken voor Venlo 1 dienstmeid, 22 jaar, niet voor buiten Venray. 4 kindermeisjes 1 kantoorbediende. 1 dienstmeisje van 20 jaar. 1 bekwamen winkelknecht, kruideniersvak. 2 dienstmeisjes 18 jaar. 1 schildersknecht 5 jaar aan het vak. Voor verdere inlichtingen wende men zich ten kantore der Venraysche arbeidsbeurs en Informatie bureau Groote straat No. 86. N.B. Bij elke aanvraag van werkgevers behoort 25 cent te worden betaald, aanvragen van werk zoekenden 10 cent. Leden, van den Volksbond, en Boerenbond, afd. Venray, gratis voor de Leden der van Venray brengen ter algemeene kennis, dat, bij hun besluit van heden, aan Henricus van Aarssen en de Gebrs. Hoedemakers alhier, vergunning is verleend, respectievelijk tot bet plaatsen Maandag 8 uur jaarg. 2de kl. voor den Wel- Eerw. Heer Pastoor Hazenackers. Dinsdag S uur jaarg. voor Joh. Michels, en Gertrudis Wismans. Woensdag 8 uur jaarg. voor Jos. Le Brun en echtgenoote. half 9 Sol. jaarg, voor Dr. G. Poels. Donderdag 8 uur Sol. Mis ter eere van St. Joseph, om 4 uur het Lof, hall 9 leesmis voor de St, Josephsgilde. Vrijdag 8 uur jaarg. 2de kl. voor Joh. Antonius Janssen en Anna van Vosselen. De Hoogmis zal worden opgedragen voor de levende leden der aartsbroederschap, Na de Hoog mis Processie, om 5 uur Lof. Dinsdag, 5e Dinsdag der uoveen ter eere vau Een exemplaar hiervan berust bij A. JENNISKENS te Leunen, Voorzitter der Coöperatieve Eierverzending Venray LeunenHeide. a f 12 de IOOO k.G. f 7 .50 per lOO K.G. f 8.00 per IOO K G. doodt alle iup?ennesten en ander ontuig, blijft steeds 't beste en ongevaarlijkste middel. Ook verkrijgbaar carbolineum en het met goud bekroonde raiddel tegen bladluis. Voor levend hoofdonrein en haargroei is bovenal te verkiezen Heling's Hoofd eau de Cologne, per groote flacon slechts 30 ct. Puike stijfsel vanaf 11 cent per pond, Sterke azijn 10 cent per Liter. Zogdrankon. Raitendood. Remedium tegen kalverdiarrhee. (goed succes, attesten op aanvraag.) Op Donderdag f O Haart naui- uur zal voor rekening van W. POELS te Venray, ten huize van de Wed. Thielen, worden Bestek en teekening liggen vanaf Maan dagnamiddag ter inzage by L. Wijnhoven. Ondergeteekeude maakt het geachte publiek van VENRAY en OMSTREKEN bekend, dat hy zich ten huize zijns vaders heeft gevestigd als en beveelt zich beleefd aan tot het maken van alle in het vak voorkomende werken. Hoogachtend, zeep der dames is de alleen echte van BERGMANN Co. Radebeul want deze alleen geeft een zacht, rein gezicht, blozend jeugdig uiterlijk, fluweelzachte huid en schoone tint, ii 50 ets. per stuk verkrijgbaar by W. A. van den Munckhof. van een petroleummotor Dinsdag, 5e Dinsdag der noveen ter eere van I voor net iD werking brengen van een den H. Antonius van Padua, om half 8 de hoog- Ie bevragen by den Uitgever. van alle Stoffen, zoo mooi als oieuw. zal o op Maandag 16 Maart 1908, nam. uur bij J Heuhen aan het station Grubbeiivorst—Lottum voor den heer L. Sijrier, publiek verkoopen, 25 nos buitengewoon zwaar tophout, ge- legen in het hosch afkomstig van den heer H. A. van de Voort aan de Meerlosebe baas tusschen wachtpost 59 en 60. zal op Maandag 16 Maart 1908 nam. 4 uur bij L. Tsbaerts te Horst aan het Broek voor den lieer L. Timmermans, publiek verkoopen 50 nos zwaar tophout in het boiek van Mej. C. Custers gelegen te Horst aan Reulsberg nabij den bandpaal aan den grindweg Horst—Venlo. zal op Donderdag 19 Maart 1908, voorin. 9 uur ten huize en op verzoek vaa J. U. CampsJansen en kinderen te Horst aan de Konjjnswarande, publiek verkoopen Huismeubels, kasten, tafels, stoelen broodtrog kachel klok boterkarn melk» tuiten porcelein keukengerief tonnen kuipen mantelketel. 20 kippen scbuur en akkergereedsehap wanmolen wan nieuwe kruiwagen slagkan egge weiboom benevens een partij peot» aardappelen mangelwortelen wortelzaad en voederstroo. zal op Vrijdag 27 Maart 1908 nam 2 uur ten huize en op verzoek van W. Poels te Lullgemeeme Venray, publiek verkoopen, huismeubels kast tafel stoelen mantel, ketel, klok porcelein glas en aardewerk. Vee 1 voldragen en 1 dragende koe, 20 kippen, schuur en akkergereedschappvH lange en korte knr. p'ueg, egge, weiboom, benevens h -oi stioo eu aardappelen. HUIS L zal op Woensdag 1 April 1908, voorm. 10 uur ten huize en op verzoek vau de Wed. W. Smits en kinderen teGeistêren, publiek verkoopen Den geheelen inboedel als Huismeubels tafels, stoelen, kasten, kisten, kachel, klok, boteikarn, keukengerief, melktuiten, mantel- ketel, porcelein, glas en aardewerk, koper, tin. Vee Een bruin raerrte- paard met getuig, 6 koeien, malen, 5 kalveren, 2 schapen. 7 varkens, 125 kippen, 6 eenden Schuur en akkergereedschap karren, ploegen, egge, dorsóhmachine, hakselma chine, wanmolen, kruiwagen, weiboom, benevens een party hooi, stroo,. spurrie, aardappelen, mangelwortelen, lupinen, brandhout, en wat verder zal worden aangeboden. r Het vee wordt om 12 uur verkocht. zal op nader te bepalen dag in het hotel -de Zwaan» te Venray op vei zoek van den heer H. Kemps, publiek verkoopen 12 Hectaren WEILAND gelegen te Merselo gemeente Venray genaamd Z/eide» kamp of Weverslobosch. Wordt in 5 percoelen en god. massa's geveild.

Peel en Maas | 1908 | | pagina 3