f V Gebrs. Jeuken, Maat- en Gonfectie-Zaak Voor 't voorjaar J. BEKKERS „John Alman" St. Vincentius-Vereeniging sast. Garbolineum Plantarium IStrocliulzenfabriek AGENT gevraagd DIENSTMEISJES 2 bouwterreinen, Brei-lnrichting, WEINACHTS-ORATORIUM Vruchtboom Garbolineum M. Hendriks, een flinke jongen, JULIUS HOLZ ÏÏ5SST MARIA WISMANS. Marie Reijmer, De familie Reijmer. Zondag 16 Februari losse Werkliedenvereniging Tuin en Landbouwzaden Vasten ay on d-Zo n d a g en Maandag IN DE MUZIEKZAAL „De Kinderroof'. VENRAY. op Zondag 16 Februari a. s. V. FONCK. prima blank zuiver Schoolsteen, Prijs fl. 22 per 1000 K.G. bestaan d A gent schap te Venray. borgstelling (persoonlijk of zakelijk) vereischt. P. VERBEEK, Fatsoenlijke TE KOOP J. Leijendekkers Uit de hand te pachten: Ondergoederen en kousen. 31. D rees sen L utters Minimum Nicotinum, Sigaren, Sigaretten en Tabak. Bestelling van Aanvang precies 6 uur. „PAMONA" Q-. Ij. Verbeek, Notaris Linssen Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst H et Gemeentebestuur 600 slagen afgekapt dennenhout, Notaris Linssen Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, GÈRARD BERKENS. bij P. van Gerven Langstraat. Het Bestuur. Steeds te bekomen puike drama in drie bedrijven, met een voorspel Duur van 7 stuk circa 3 uur. Zegt 't voort. Het Bestuur. Bestrijd de ziekten uwer Vrucbtboomen met TH. SLITS Maandag 17 Februari wordt ontvangen. Brieven met volledige inlich tingen aangaande leeftijd, religie enz. enz. onder letter Z 33 aan het Algemeen Adver tentie-Bureau ROUMA en Co. Amsterdam. I)Ë MJ VER HEID. gevraagd voor dadelijk of later tegen hoog loon. Hermann Schaap, M.GLADBACH, Barbarossastr. 2 op den Heuvel bij de Gasfabriek Machinale Groote Straat, VEN RA Y. Handel in kalk, thomasslakken, kainit. chili, superphosph., grasmest, guano, patentkali, wortelzaad, lijnkoek en meel, Entrée le Rang f 1 20. 2e Rang f 0,75. 3e Rang f 0,40. BUFFET Wijn en Bier. LA PERLE Het bouwen van 2 Woon huizen te LeunenVenray. Station Venray Heden overleed plotseling tol onze diepe droefheid, onze iunig geliefde Tante en Behuwdtante, Weduwe van GERARDUS LIT JENS in den ouderdom van bijna 73 jaren. Namens de Familie, H. LITJENS J. POELS. MerseloVenray, 9 Febr, 1908. %/oor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden bij de ziekte en de begrafenis van onzen innig geliefden on» vergetelijken Vader Behuwd en Grootvader betuigen wij onzen hartelyken dank. MARTIN BERKENS, BETSIJ BERKENS. J. VERMEULEN-BERKENS DORA VERMEULEN— geb. Berkens en kinderen MARIE BERKENS Heiig lease THEODOR BERKENS. ANNA BERKENS, HENRI BERKENS. Venray. 15 Febr. 1908. oor de ondervonden belangstelling bij het overlyden en de begrafenis van onze geliefde Zuster, Behuwdzuster en Tante, Mejuffrouw betuigen wij hiermede onzen hartelyken dank. *8 namiddags om 5 uur van de Trouwe opkomst verzocht. berichten hiermede dat hunne it* overgeplaatst naar de School straat, in de woning naast den heer J. BEKKERS, Zaadhandel. wederom te bekomen puike Vooral bied ik aan mijne puike soorten Mangelwortelenzaad. Seradel- zaad alsmede gras en klaverzaden voor aanleg van nieuwe weiden, naar grondsoort wordt bet gepaste zaad geleverd Minzaam aanbevelend. Zaadhandel, Schoolstraat VENRAY. opvoering van VAN IN DE MUZIEKZAAL. De eenigste speciaal voor dit doel ver vaardigde soort- VI il mni den boom genezen of vergiftigen 'l dit is de vraag. Men streeft liet doel glad voorbij, indien men in de/.e niet oordeelkundig te werk gaat. Besproeiers ie buur en te koop. Ook worden vrucbtboomen oordeelkun dig door eigen werklieden behandeld. Succes verzekerd. door eene eerste klasse inlandsche Maat schappij van Levensverzekering met lage tarieven en liooge aanwervingspreiniën voor haar 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Marie Henriette, Ouverture van L Montagne door Fanfare Euterpe TWEE LIEDEKENS a/ Moederke alleen, van J. P. J. Wierts door Mej. D. Vermeulen. b; Het zoetste woord, van Em. Hullbroeck door Mej. E. Vermeulen. aGebet, van Ferd. Hfller i bEtude op. 25, piano Chopin door Me.)- 11 Orkaan cValse op-. 42, NELLY, of terug van de Bruiloft, kom, scène door don Heer A. Verheugen. aIch batte oinst ein schóne» Vatorland. van Lassen bTwee amoureuse Liedekens, van C. H. Coster door Me-> Orkaan. Grietje van Rumpt, kom. scène door den lieer A. Verheugen. Serenade op. 47, No. 2 van S. do Lange door Mej. H. Orkaan. Chrisje Pruuf, Hum. Drankbestrijders-voordr. door IIOdenhovkn. De vervolgde Xury, solo scène door den heer A. Verheugen. Manus de Stroopor. j. Theunissen. n Dikkeraotie, - - q Volléberg. Le Lys d'Argent, Fantaisie door Fanfare Sr Caecilia. 10 MINUTEN PAUZE Blanchette, Zang in de Kapel, Aux bords de la Sambre, door Fanfare Sr. Caecilia. Dames M. D. en E. Vermeulen. door Fanfare Euterpe. Beleefd aanbevelend, Hoenderstraat. Te bevragen bij Leunsche Weg. Twee huizen met bouw en weiland, groot 1 h. 20 a. gelegen te HorstAraerika geschikt voor alle nering en bedrijf. Dadelijk te aanvaarden. Te bevragen by Notaris Esser te Horst of by Alex Derix te Venlo. Herungerweg 10b. üignren a -li on 5r/? cl por «lult. Verder al e soorten Boereibig Venray. bij de Wijkmeesters of Secretaris, met vooruitbetaling van 25 cent per 100 K.G. voor IN Februari a. s. Het Bestuur. mot levemlo boeiden. door Fidelis Muller. Namens het Bestuur der St. Vincentius-Vereeniging. De Secretaris E. MESSEMAECKERS. Eischt immer het schoone merk op de Rijwielen, gefabriceerd van B. S. A fittings met het merk de drie geweren en U kunt verzekerd zijn van hoogfijne af werking en montering van prima onder deden als ketting, banden, zadel, enz. Voor Engros Eenig adres Firma is het doeltreffendste vordoigingM- middel tegen alle schadelijke insecten, zooals rupsen, bloedluis, vuur, schurft en kanker in vrucbtboomen en houtgewas. Alleen verkrijgbaar met gebruiksaan wijzing bij Houthandel VENRAY. Op Maandag 17 Februari, des namiddags 5 uur, zal ten huize van Fr. MARTENS te Leunen, voor rekening van M. Gel lings en Jac. Reynders, publiek worden Bestek en teekening liggen vanaf Don» derdag 13 Februari a. s. ter inzage hij L. WIJNHOVEN te Venray. verkoopt heden prima Duitsche bakrogge aan f 9.40. Prima blanke zware haver van f 7,00 tot f 7,80. Puike gezonde droge kleine mais f 7.60. Alles per 100 Kilo, Puik bakkende tarwebloem t'6.80. f7 en (7.25 per 50 kilo Alles uit. pakhuis te laden aan deze prijzen contant te betalen en ledige zakken binnen 4 dagen terug te zenden. Aan de Coöp. Stoomzuivelfibriék -Ven« S'e'. o'ÉvRAaSd. APri'' h"« voor het teiugmeten van melk. Zich te vervoegen om n idere inlichtingen aan het Kantoor der fabriek. te VENRAY. zal op verzoek en ten huize van de Erfgen. Antoon Smits te Veltum, op Dinsdag 18 Februari 1908, 's morgens 10 uur, publiek verkoopen Stoelen, tafels, kisten, kasten, spiegels schilderijen, banken, koper, tin, glas, porselein, aardewerk, potten, pannen', kruiken, tonnen, tobbe, vaten, kachels, lampen, klokken, ladetafel, een prach tige antieke kimt, een mooi tafeltje met marmeren blad, een antieke klok met kast. Sene melkgevende koe, een lange kar, schaapskribbon en schaapsbakken, een party hooi, stroo, wanmoleD, schoppen, rieken, zeisen, zichten, gaffels, dorsch» vlegels, kruiwagen, schansen, bascule met gewicht, aardappelen, gedorschte rogge en haver, 50 kippen en 1 haan. broodtrog, boekweit, vlasbraak, zwingstapels, karn' ijzeren vat, wan. ziften. 2 ledikanten] kalverkooien. ladders, hakseikist, snijmes en snijklots enz. Onraiddellyk daarna aldaar voor Hendrik Janssen, 35 jonge kippen en een partij stoelen. zal op Maandag 17 Februari 1908, nam, 4 uur bij J. aan de B ug te Geisteren, gem. Wanssum voor den heer L. Syriër publiek verkoopen 40 nrs. buitengewoon zwaar dennen- tophout. afkomstig uit de bosschen van het kasteel -Geisteren". zal op Dinsdag 18 Februari 1908 nam. 3 uur. ten linze en op verzoek van J. It-yii» ders te Venray aan Laagiiehioek. publiek verkoopen Een huis niet tuin en bouwland, gelegen te Venray aan Laagrie' roek, groot ruim 40 aren. Aanvaarding Pasclien en stopp. lbloot 1908 indien de verknop niet doorgaat zal het buis onmiddellijk daarna verpacht worden. zal op Dinsdag 18 Februari 1908. onuiid- di-lijk naafloop vhm dou Imutverkoop der gemeente, ter plaatse te Venray voor Mevr. do Wed. C. Esservan Wylick en den lieer H. Esser Le Biuu, publiek v<v« koopen 100 al. rek hout, hooneiistakan. pib-n. letup en brandhout, gelegen in hun boscli 'au den Boschbuizen naby den Maasheezer grindweg achter I'elzer. Onmiddellijk daarna ter plaa'se te Ven ray voorG. Poels, 25 nos gel in staken en 500 dennen» sclianaaen aan de Zandsctie bleek naby den Maasheezer grindweg. van VENRAY. zal op Dinsdag 1H Februari, des voormiddags 10 uur. publiek verkoopeu waaronder zeer vele slagen boonenstaken verder gelinthout, palen, enkele en dub bele lattten en brandhout, alles gelegen in het gemeentebosch aan den kiezelweg naar Maashees. Vergadering aan No, 1. TE VENRAY zal op W<>ensdag 26 Februari 1908 des voormiddugs 10 uur in do Muziekzaal alhier, publiek vei koopen, 5 kasten, ronde en vierkante tafels, stoelen met rieten en biezen zitting, Weener stoelen, houten en ijzeren ledi kanten, veeren bedden met peluws en kussens, sirooraatrassen, dekens, spreien, groote en kleine spiegels, fornuis, buffet en kolomkachel, regulateur, wekkers muziek automaat (symphonion) met 13 platen, een goed afgerichte Papegaai, (grijze roodstaart) kunnende zingen, spreken en fluiten, met groote koperen kooi, vloerkleeden, matten groote en kleine lampen kapstokken, canapé, eet en koffieservice, diverse schil» derijen, spriiigveeren matrassen, linnen, pellen, koper, tin, glas, porcelein, aarde werk, potten pannen enz. zal op Woensdag 19 Febiuari 1908 nam. 2 uur bij j. Ilueben aan het et itioit Gr ubhenvoi slLottum voor den heer L. Syriër publiek verkoopen 40 nrs. buitengewoon zwaar deunen» tophout en 20 nrs. schalen gelegen ibet bosch afkomstig van den lieer H. A. van de Voort aan do Meerlosche baan tusFchen wachtpost 59 en 60. zal op Woensdag 19 Februari 1908 nam. 4 uur bij J. van Kessel te Horst Amerika voor J. Vullings publiek verkoopen Een boerderijtje, hosiaande uit nieuw» t gebouwd huis met stal schuur bouw, weiland en heide gelegen te HorstAmerika sectie F nos 1252. 1253, 1214 en 1328 groot 4 I eet. 6 a. 69 c Onmiddellijk daarna voor den heer L. Syriër, 35 nrs boonenstaken en brandhout gelegen in zijn bosch achter de Eikhorst. maakt bekend dat door D. van den Burgt op Donderdag 20 Februari 1908 voorm. 10 uur bij den heer van Daal te Horst aan het Siation zullen worden verkocht Een partij dragende varkens, op crediej mits borgstelling. zul op Dinsdag 25 Februari 1908. nam. 2 uur bij Mart. van Dijck te Merselo— Venray voor de Wed J. Hoedemakers Beclet en kinderen, publiek verkoopen Een nieuwgebouwd huis met stal. schuur, tuin, bouwland, weiland en dennenbosch gelegen te Venray aan den Endepoel, Sectie A nos. 514, 881, sectie B nos. 1564, 2306 en sectie H nos. 825, 838, 1085 en 1330 groot 3 h. 47 a. 30 c. zal op Donderdag 5 Maart 1908 nam. 2 uur ter herberge van den heer Fr. Beuijs» sen te Horst in het Dorp op verzoek van de Wed. G. Dinghs en kinderen pnbliek verkoopen De vruchtbare en goed onderhouden boerderij genaamd »de Gortmolen" gelegen te Horst aan Schadijk bestaande uit huis, stal, schuur tuin, schoone boomgaard, bouw wei hooiland en dennenbosschen te zamen grout 9 h. 60 a. 70 c. zal op Maandag 17 Februari 1908 voorm. lil/* uur bij de Wed. Thielen te Venray aan het Eindt voor den heer H. van den Boogaart publiok verkoopen 100 nrs. nieuwe planken. zal op Vrijdag 6 Maart 1908 nam. 2 uur ter plaatse te Oitlo voorden weled. heer Th. van den Boogaart publiek vei koopen 100 nrs. schoon rekhout, gelintstaken, boonenstaken en brandhout gelegen in zyn bosch te Oirlo—Venray by Jan Cuppen. zal op Vrijdag 6 Maart 1908. nam. 4 uur, bij J. Feelers te Venray op den Hoebert voor W. Phihpsen. publiek ver koopen Gemeente Venray. 1. Hakhout in Vlakwater B nos. 1048, groot 32 a. 90 c. beleed den heer J. Poels, Mevr. de Wed. Esserv. Wylick en de Eerw. Zusters Ursehoen. 2. Hooiland in Beekerpas, B nr. 119, groot 44 a. 40 c. helend Joosten en H. Michels. 3. Bouwland op de Kemp C 285 groot 30 a. 60 c. helend P. J. Maassen en de heoren Gebr. Arts. 4. Bouwland aldaar C 242 groot 33 a. 90 c. belend den heer J. v. d. Boogaart en de Wed. A. Theeuws.

Peel en Maas | 1908 | | pagina 3