een HUIS WEILAND, Hiiishoudgroenten Een Vermogen De Notaris Brabers Algem. Vergadering De Notaris Brabers een oud Fornuis, Prijskaarten W. A. v. d. Munckhof. Lijnkoeken en Lijnmeel. prima Iniandsch L IJ N Z A A D Notaris LINSSEN :jPP 19 Venraysche Arbeidsbeurs en Informatiebureau. Notaris SMITS, Louis Wijnhoven op Zondag 2 Febr. a. s. EGXDP Het Gemeentebestuur die nog stukjes grond van de gemeente wen- schen te koopen Burgerlijk© Stand. Kerkelijke Diensten le Venray. ADVERTENTIEN. Antoon Berkens, Te koop of te huur Te koop of te pachten Wed. J. v. d. Linden, Si ok paard jes-Lel ien m«I k zeep Het Gemeentebestimr 600 slager afgekapt dennenhout, bij A. de Haen op Zondag 2 Februari bij J. van Maris. Notaris Linssen in verschillende soorten en prijzen bij Notaris Linssen Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst Notaris Es ser te Horst Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, van Venray, Burgemeester en Wethouders Worden gevraagd Bieden ai oh aan Het Bestuur. Geboorten. Sterfgevallen. Parochiekerk. Paterskerk. De rekening en verantwoording des boedels van wijlen den heer overleden te Venray, ligt ten kantore van ondergeteekende voor de Crediteuren ter inzage Dinsdag den 4 Februari 1908, van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uur. Blerik, 30 Jan. 1908. Namens de Et fgenamen, VISSERS. in blikken, zooals Doperwten, asperges, andijvie, wortelen enz. koopt men het voordeeligst bij te Vierlingsbeek Om 4 uur Bestuursvergadering Trouwe opkomst verzocht. te Vierlingsbeek, voor versche viseh, GEREGELD VOORRADIG 1 noodigt de ingezetenen. uit, deze voor den 15 Februari a s ter Gemeentesecretarie op te geven. van Venray, brengen ter openbare kennis, dat door Jacob van de Voort, koopman wonende alhier, ingevolge art. 5 al. 2 der Drank wet, vergunning is gevraagd voor den verkoop van sterken drank in het klein, voor gebruik ter plaatse van verkoop, voor een gedeelte van 'net perceel gelegen te Oostrum wijk K no. 89öa kadastraal bekend sectie E no 2511 dat binnen twee weken na de dag» teekening dezer bekendmaking een ieder tegen het verleenen van deze vergunning schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders kan inbrengen. Venray, 2 Februari 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. ESSER. De Secretaris. STOOT. Het Kantoor is geopend op werkdagen van 12 tot 1 uur en Zondags van 's mor gens hall 9 tot half 12. 2 keukenmeiden voor Venlo. 1 2de winkeljuftrouw voor Venlo 1 keukenmeid voor Venray. 1 bakkersleerling, 3 boerehdienstmeiden. 1 Kleermakersknecht, 2 Smidsknechten. 4 dienstknechten voor Duitschland, l leerling boomkweeker, 1 bekwamen boomkweeker. 1 dienstmeisje van 1516 jaar voor Kuik. 1 dienstmeisje van 17 jaar voor Heijthnizen. 1 dienstmeisje voor Tegeten, 1 dienstknecht of daglooner voorvast wefk. 1 naaister voor 1 of 2 dagen in de week. 1 dienstmeisje van 16 jaar voor Horst. t dienstmeiJe», 2 kindermeisjes 1 zeer bekwame boerendienatknecht. I kantoorbediende. 1 magazijnsknecht, 1 boodacbaplooper, 2 Smidsknechts 1 2de meid. 1 bekwamen winkelknecht, kraideniersvak. Voor verdere inlichtingen wende men zich ten kantore der Venraysche arbeidsbeurs en Infyrmatie bureau Groote straat No. 86. N.B. Bij elke aanvraag van werkgevers behoort 25 cent te worden betaald, aanvragen van werk zoekenden 10 cent. VENRAY. Aangifte van den 24 tot den 31 Jan. Anaa Maria Gertruda Jenneskens. Anna Gertruda Franssen. Lodewijk Jau Hendrik Joseph Kravkamp. Joseph Antoon Fila. I.amberdina Johanna Henriette van Reus. Johan Engelbertus Hubertus Custers. Theodora Petronella Voesten. Hubertina Maria Margaretha Schols. Maria Janssen, weduwe van Gerard Verstegen, oud 60 jaren. Antoon Berkens, weduwnaar van Maria Gert. Poels. oud 65 jaren. Peter Johannes Wijnen ongeh. oud 51 jaren. Jacob Cleophas, echtgenoot van Johanna Oee- mers. oud 71 jaren. Anna Maria Hendrika Jacoba Willems, oud 17 dagen. Johanna Tetiws, ongeh. oud 57 jaren. Willem Adriar.us Post, oud 5 maanden. Johan Ramm, echtgenooi van Elisabeth Dijkstra oud 37 jaren. Morgen O. L. V. Liehtmis, half 10 de wijding der kaarsen. Maandag 8 uur jaarg. voor Reinier Poels en Johanna Janssen. half 9 uur jaarg. voor Fr. Janssen en echtgen. Dinsdag 8 uur jaarg. voor Lambert Derks. Woensdag 8 uur jaarg. voor Gerard Litjens. Vrijdag 8 uur jaarg. voor Engelbert Wismans. Dinsdag half7 leesmis voor Antoon Berkens. Voortaan de laatste H. Mis om 8 uur. Heden, feestdag van O. L. Vr. Lichtmis, voor de Hoogmis de wijding der kaarsen, na de Hoog mis Processie, om 2 uur vergadering voor de leden der 3e orde, kwart na 4 plechtige Vespers, om 5 uur plechtig Lof. Maandag, feestdag van den H. Blasius, patroon tegen de keelziekten, zal de Blasiuszegen gegeven worden na de Missen van 6 en 7 uur en na de Hoogmis. Om 7 en half 8 de gewone uitvaart diensten voor de ziel van zaliger Antonius Berkens al* lid der Aartsbroederschap. Dinsdag, om half 8 de hoogmis, om 5 uur Lof. Woensdag, fee»t van de H.H. Petrus Baptists en Gezellen. Martelaren van Japan, is in deze kerk te verdiemen volle aflaat onder de gewone voorwaarden, om 5 uur Lof. Donderdag, om 7 en half 8 de gewone uitvaart diensten voor de ziel van zaliger Johanna Teeuw- als lid der aartsbroederschap. Vrijdag, le der maand, toegewijd aan het H Hart, om half 8 de Hoogmis, om sur Lof en H Kruisweg. Zaterilag om half 8 de plechtige Lijkdiens voor de ziel van zaliger Paus Pius IX. Tot onze gioote droefheid overleed heden zacht en kalm. voorzien van de H.H. Sacramen ten der St°rvenden, in den {ouderdom van 05 jaren, oi zo innig {geliefde en onvergetelijke Vader, iBehuwd- en Grootrader DE 11 EER weduwnaar van wijlen Mejulfrouw GERTRUDA POELS De bedroefde Kinderen. MARTIN BERKENS, GEHARD BERKENS, MBTS1.I BERKENS, JAN VERMEULEN Berkens. DOHA VERMEULEN, geh. Berkkjks en kinderen. MARIE BERKENS Religieuse] THEODOR BERKENS.' ANNA BERKENS. HENRI BERKENS, Venray, 24 Jan. 1908 zeer gunstig gelegen voor alle bedrijf, te Venray aan liet Henseniusplein en aan de achterzijde uiikomende aan het nieuwe Postkantoor. Te bevragen bij een perceel groot 3 morgen, gelegen in den Handerik. Te bevragen bij MART. MAAS, Heide Venray. Schoolstraat. vertegenwoordigt een zacht en rein go— ziclil; een blozend jeugdig friscb uilcr- '■jk, een zachte blanke liuiil, on ver- hlindendend schoon Icint. Dit 'alle bewerkt de ecbt^> van BERGMANN Co. Rideheul echte fabrieksmerk -Stokpaardjes per stuk 50 c's. bij W. van deifMunckhof van VENRAY. zal op l>in«(lag IH Fclirunri, des voormiddags 10 uur, publiek ver koopen waaronder zeer vele slagen boonenstaken verder gelinthout, palen, enkele en dub bele lattten en brandhout, alles gelegen in het gemeentebosch aan den kiezelweg naar Maashees. Vergadering aan No. 1. Zegt het voort. zal op Maandag den 3 Februari 1908. des voormiddags om 10 uur. ten huize en ten verzoeke van Frans Daniels te Overloon, publiek verkoopefs Allerlei huismeubelen, als stoelen, tafels banken, kachels, lampen, melktuiten, koper en tiuwerk; een compleeten winkel opstand en eene partij manufacturen, een compleeten herberginveutaris. Verschillende akkergereedschappen en landbouwwerktuigen, als lange en korte kar, egge en kruiwagen; paarden en ossetuig; eene groote partij ifcrdappelen, hooi, ren partij dakpannen, eenige glas ramen en eiermanden. Wijders een paaid, twee dragende koeien, eene versche koe, twee hokke- lingen, drie dragende varkens, 5 scheute liugen, een melkschaap en wat voorts nog zal worden te berde gebracht. Borgstelling voor het vee is verplichtend Voorts zal worden verkocht een zooals nieuwe hondenkar. des namiddags om 5 uur in «Ie Muziekzaal. AGENDA: Verslag over het jaar 1907 Rekening en verantwoording voor Boerenbond, Vee en 1'aardenverzekering en iSlierhouder] Bespreking Jaarlijksche Contributie in verband met -Land en Vee". Toespraak door den Zeereerw. heer Pastoor Schmeits. Gees lel. Adviseur. Rondvraag en sluiting. Het Bestuur. zal op Woensdag, den J2 Februari 1908, dos middags om 2 uur, op verzoek van Mevrouw wed. C. Esservan Wylick en den heer II. EsserLe Brun, beiden te Venray, publiek op het stuk verkoopen in hun bosch in de Giesevennen onder Overloon, 15 slagen schoon rekhout, 25 slagen dennen tophout en 20 slagen berken en eiken slaghout op stam staand. Bijeenkomst in net donnenbosch. te VENRAY. zal <>p Donderdag 6 Februari 1908, des voormiddags 10 uur, ten huize van Jan van Dijck aan de Heide te Venray, op verzoek van Gerard Wismans, publiek verkoopen 100 nos. boonstaken, brandhout en gelinthout, zich bevindende in zijn bosch in het Custert te Venray. A lies aan zeer lage prijzen. Rijkslandbow.c Onder openbare Controle der proefstations te VENRAY, zal op verzoek vhii Mej. de Wed. Willem Poels, op Dondeidag 0 Februari, on» iruddeiijk na don verkoop van Gerard Wismans, als nog Ier herborg» van Jan van Dijck aan de Heide, publiek ver koopen 20(1 in'S. boonstaken, ba iilroeden, spur- riostaken. gelmtpalen. opleggers. Rek- en Bi andbout, liggende afgekapt, in haar bosch in het Custert te Venray. TE VENRAY verkoopt op Maandag 10 Februari, 's morgens 10 uur. op verzoek van den lieer Jean Poels. ter plaatsen 75 nos boonstaken, gelinthout on brandhout en 8 nos eikenstruikhnu' in zijn bosch op den Gunhoek, en 25 nos gelinthout enz. in zyn bosch nabij de Boerder ij van de kinderen Dirks op de Blakt. Vergadering aan no. 1 op den Gunhoek. zal op Maandag 3 Februari 1908 nam. half 2 ter plaatse te Venray aan het Veulen op verzoek van Mej. de wed. P. VuUinghs en kinderen, publiek verkoopen 100 nos. buitengewone zwa-e latstaken zeer geschikt voor peellatten, 100 nos. zwaar brandhout 100 nos. sclioone spurriestaken en stroo» latten. 50 nos. zware kepers. 50 nos. hooneustaken en boompaalljes lengte 6 tot 8 meter. Alles gelegen te Venray aan het Veulen in het bosch afkomstig van de kinderen F. v. d, Boogaart. zal op Maandag 3 Februari 1908 nam. 5 uur ter herberge en op verzoek van den heer W. van den Beuken te Horst aan de Markt publiek veikooppn 1 Een eerste klas nieuw solied gebouwd en goed ingericht huis niet gangetje gunstig gelegen te Horst aan de Markt in de nabijheid van het Postkantoor, geschikt voor alle nering en bedrijf, sectie D no 3403 groot circa 2 a. 50 e. 2 Een perceel best, luiniersland in Weltersche weido, Noordwestelyk gedeelte van sectie D no 1769 groot 15 aren. zal op Maandag 3 Februari 1908 nam. 6 uur ter herberge van den heer A. Joosten te Hcret in het Dorp, publiek verkoopen A voor Mej. de wed. P. Vullinghs ea kinderen. Een bouwterrein gelegen te Horst in de Hérstraat, zuidelijk ged. van sectie I) nr 198. t9 zware eanadaboomen staande in d» weide voor hun huis en 2 zware canada- li .omen in do'weide aan de Waterstraat, It voor mej. de wed. P. J. Dooremiuis 1 Weiland en slagnout te Horst in Slooijcrbroek genaamd Kannegitserbroek, sectie B nos. 1330, 1342 en 1343 te zamen groot 41a, 30 c. Wordt in 2 perceelen eu in massa geveild. 2 Weiland te Horst aan het Broek bij de Venlosche brug sectie C nr. 133 groot 34 a. 40 e. zal op Dinsdag 4 Februari 1908 nam. 3 uur bij G. Cox te SwolgenMeerlo voor den heer L. Syriër: 20 nos. tophout uit het boscn vau den heer Ewals in de Swolgensche bergen. 15 nos. dunsel in het bo.ch van den heer Syriër afk. van baron Quarles de Quarles gelegen te Swolgen aan de Meer- losche baan. Onroiddelyk daarna voor G. Vergeldt 16 nos. lat en spurriestaken en brand hout aan de Meerloosche baan bij den Klomphak. zal op Vrijdag 7 Februari 1908 nam. 3 uur ter plaatse te Venray voor G. Poels publiek verkoopen 25 nos gelintstaken en 500 dennen» schanssen gelegen in zijn bosch aan de Zandsche bleek nabij den Maasheezer grindweg. zal op Dinsdag 4 Februari 1808 nam. 4 uur bij H. C"X te Horst aan ket Molen huis voor den heer L. Baetsen. publiek verkoopen 30 nos zware latstuken en 10 nos kepers Keiegen in het bosch aan de Castenraysche brug. 40 nos booneDstaken, latstaken on spurriestaken in het bosch aan den Eikelen- bosscherdijk by P. J Stevens. Al lea gelegen in hoopen. zal op Donderdag 6 Febimiri 19Ö8. en niet op Woensdag 5 Februari, nam. 3 uur, ten huize van en voor J. Reiuileis ie Venray aan Laagziebroek. alsmede voor di n heer J. Loenen, publiek verkoopen Een huis met tuin en bouwland gelegen te Venray aan Laagrie- broek, groot ruim 40 aren. Aanvaarding Pnschen en stop pelbloot 1&08. zal op Donderdag 6 Februari 1908 te te Venray A nam. 1 uur ter plaatse voor A. Michels 70 nos. boonensiaken latsiaken gelint» staken en brandhout gelegen m zyn bosch in de Vennen nabij het Schoor. K nam. 2 uur ter hei berge *an de wed. Tl omas Beurskens, 1 voor de wed. Th. Beurskens, 30 nos. boonenstaken en 40 nos. lat. s'.aken gelegen in liaar bosch aan den grindweg nabij het Schoor 20 essehen 23 canada's 20 elzen 2 rood- wilgen en 20 eiken allen staande nabij het huis aan Laagriebroek. 2 voor mevr. de wed. J A. v. d. Berg, 4 eikeboomen in de weide nabij de wed. Beurskens, zal op Vrijdag 7 Februari 1908, voorm. 10 "uur in Den Engel ie Venray voor D. vau den Burgt, publiek verkoopen Een partij dragende varkens, op crediet mits borgstelling. v zal op Donderdag 13 Februari 1908 nam. 1 uur bij A. Dings te Castenray, gem. Venray voor den heer P. J. van Heijster, publiek verkoopen 70 nos. rekhout, 40 nos. latten, 15 nos. kepers, 20 nos. brandhout en 15 nos. boonenstaken alles gelegen in zijn bosch nabij de Castenraysehe brug. zal op Donderdag 13 Februari 1908 te Horst voor bet Gemeentebestuur van Ilorst publiek verkoopen A nam. half 3 bij M. Wismans aan den Tienrayschen dijk 200 stuks dennenboiimen in 4 koopen, staande op den weg door de bosschen achter het kasteel naur P. J. Stevens aan den Eikeienbosch. 40 nos. buonensiakeii. gelint, spume slaken eu brandhout en 30 nos. strooisel in liet bosch aan den grindweg naar Tiet.» rny. li nam. 4 uur bij Malh. üeuits aan de Metenk, 50 nos. gelintpalen. gelint. spurrie, boonensiaken en brandhout gelegen in het bosch aan den Schadijk aan den weg naar liet Veulen. zal op Vrijdag 14 Februari 1908 nam. 2 uur ten huize van A. Fransseu te Venray in Daiand voor A. Franssen en kinderen, publiek verkoopen Den geheelen inboedel, kasten, tafels, stoelen, mantelketel, ledekant met bedde» goed, porcelein, glas, aardewerk, spiegels, schilderijen. Vee: koe, geit, 40 kippen met haan. Schuur en akkergereedschap kruiwagen gedorschen stroo, rogge, haver aardappelen wortelen, brandhout, planken enz. zal op Woensdag 19 Februari 1908 nam, 4 uur bij J. vau Kessel te Horst Amerika voor J. Vullings publiek verkoopen Keu boerderijtje, bestaande uit nieuw» i gebauwd huis mot stal schuur bouw, weiland en beide gelegen te Horst—Amerika sectie F nos 1252, 1253, 1214 eu 1328 groot 4 heet. 6 a. 69 c.

Peel en Maas | 1908 | | pagina 3