M. ROOIJAKHERS. Let wel Wol Jen Dekens, Steenkolen H. VAN DEN BOSCH. J. v. d SÊ §1 Houthandel W. WIJNHOVEN Fr, Beckers, I Adverteert in dit blad. G. Maat- en Gonl'eotie-Zaak. Gebroeders Jeuken. Demi-Saisons, Overjassen, Dames- en Kindermantels. FR. yan Opbergen, WE Doeken, Boa's, Truien, ACTOREN BEDÏEEREN EN EAPOK. Een van de drie. Modes. Modes. MO DE-ARTIKELEN J. Jküj- VAJ annum mm Phoenix- laaimachines. De „Phoenix"-Naaimaehines 3 jaaa aaaasma. G. H. I)E HAEN solied gemaakt SCHOENWERK Th. Janssen, Schoenwinkel. WlNTELS. Appalen-Gelei, (Kruit) Is dat een goed middel Heerenkleedirg naar maal. Nieuw ontvangen Alle machines worden en L ijn m eel. KOLONIALE WAREN. M. HOOI JAKKERS, Handel in Portland Cement, en CËMEWTBIJZEiV Voederartikelen, 6r. O ossen,s, Eindt. HANDEL IN Schoenwerk en aanverwante artikelen. Winterpantoffels. Fornuizen, Huishoudelijke en Landhouwartikelen. G. H. DE HAEN. Mtubelfabriek en Magazijn. Alle fkaai en Oniamenlwerken, TIMMERHOUT, Notaris Esser te Horst, ■F» Ontvangen voor liet a. s. Seizoen MAATWERK Hoeden, petten, boorden, strikken, ondergoederen en werkmanskleederen. Gehrs. Jeuken Eind-straat van Ontvangen eene ruime keuze in e soorten gebreide Gaudes, i 5 L I. AKKER, Van Alkcmadeslraal II. Rollcrilain. Steeds voorradig ruime keuze gegarneerde en ongegarneerde in kinder-lingerie's Dames- en Heeren- werken veel vlugger dan andere en loopen toch zeer licht. op proef geleverd. schoenen en pantoffels, overschoenen in alle grootte, water- en sneeuw-schoenen, camassen, hooge en lage soorten. VERKRIJGBAAR prima Lijnkoeken OFRBIMING var alle voorradige Bij o.idergeteekende bestaat gelegenheid tot het laten ver- vaardigotai van Nette afwerking. Concurreerende prijzen. Ze genazen er alle drie van. per wagon, gewicht er> per maat alle soorten Ontaggen eeg ruime keuze van bakende goede kwaliteit. Concurreerende prijzen. A tinbevelend Zie etalage, Zie etalage. la kwal. Asphaltpapier Bruine en zwarte teer Elegante coupe Soliede en keurige bewerking. Groote mooie sorteering PETTEN laatste modellen. KAPITALEN ,Cl a de nieuwste stoffen voor Steeds voorradig eigengemaakte Demi-Saisogs, en winterjassen, dames en kindermaglsls in atie modellen, Vestig slechts uwe aandacht op de volgende artikelen Verder alle soorten ITk- -j& Vb? .1 Prijs per flacon f 1,f2en 3,50. imm m Groote sorteering in bloemen en veeren. Alle mutsen benoodigheden alsmede bloemen en linten voor pollers. Alle rouwartikelen worden in den kortst mogelijken tijd geleverd. BaeRu.Rempel Bielefeld-. ORGIMEELE verdienen boven alle andere Naai machines de voorkeur, bijzonder voor de industrie. Vertegenwoordiger voor Venray en Omstreken, Reparatiewerkplaats voor naaimachines. Voor het seizoen alle soorten Alles aan concurreerende prijzen. Aanbevelend in «miner* «n 10 pond a fl.25 Vum de eism rs ontvangt men 10 cent.- terug. Verder te bekomen alle aan scherp concurreerende prijzen, bij LeunenVenray. Aanbevelend, LeunenVenray. eerste kwaliteit benevens primo kwaliteit aaa Nrherp concurreerende prijzen. GEMAAKT Aan conurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend, Hofstraat. VENRAY. Steeds voorradig eene ruime sorteering T*v#bs alle Patet'Kiraal, Venray Groeie vooraad in Meubels. Stoelen. Spiegels, Schilde rijen. Lysten. Sport- en Kinderwagens. Kinderstoeleif. als Tafel- Ledikant- en Kastpooten, Consoles, Ornamenten, enz. In al d»te Artikelen zeer ruime sortee ring, ieutctle modellen en uiterst concur* rttre prij - f, Ondergeteskende maakt het ,ie publiek van VENRAY en OM8TPKK-BN bekend, dat bij hem steeds te bekomen is eerste kwaliteit zooals GRENEN. V0-REN, DENNEN en PITCH PINE 3ESTEKH0UT, BATTINS en PLATEN, Pitch Pine RAAMHOUT, Grenen sa Vuren KOZIJNEN. Grenen en Vuren RAAM en DEURHOUT. geschaaf de, geploegde en gladkante VLOER- DEELEN. Kornaldeelen en Plinten Panlatten. Plafondlatten en Schroten en een greete voorraad zeer goedkoop? Waan plankenAlsmede gemaakte DEUREN' ea RAMEN op maat volgons pga.it Langstraat, V ENRAÏ Paterstraat. VENRAY. 5HSH5H5E5E5B5E5E5E5H5HSE5ESHEïESSSH5iS SE E5E5 5SE5?S2SESESH53Sa5E5E5E5E5E5E5E5ES S'eeds i -orrajig ile nieuwste Stoffen. Ruii-:-; m Boorden, Fronts, Mancheti en, Saijetten, Kou sen, Fin T ico's en Ondergoe deren enz.' Verdei j.. r.ige Collectie Stalen. Alle goeder op maat kunnen in den kortst mogelijk, i tijd geleverd toorden TEN KANTORE van den zijn steeds groote en kleine tegen matige rente op soliede Hypotheek verkrijgbaar Mej. D. BLOMMERS Bugenhove^ te Zevenbergen verklaart, tiet volgende Tot driemaal toe heeft de Rloosler- balsem, Klooster Sancta Paulo bij ons genezing in het gezin teweeggebracht. Mijn man had rlieumatlck in zijn schouderblad die hem 200 hinderde, dat hij hijgend en piependj adem haalde liij werd opmei kzaam op de goede wei king der EAIooster balsem. Klooster Sancta Cs»ulo eu genas van dit heilzame! middel in 14 dagen tijd door het ge bruik van twee potjes, die hij haald bij H. MEIJER te Zevenbergen. llijn zoon had zich vertild loor het dragen van suiker-zakken, wegende 400 kilo. Hij stond d aai dooi veei pijn uit en binnen enkele dagen was de pjjn verdwenen. Ken andere zoon van mij sneed zicli mei een zeis tot aan bet been toe in zijn drie vingers ook deze wendde den klooslerbalsem aan| en na 2 dagen waren de wonden eheeld en was de pijn verdwenen. Mej. D. BLOMMERS heeft ons verzocht hare verklaringen te puMi- ceeren uit denkbaarheid voor de goed» en heilzame working van den Klooster balsem. Klooster Sancfa Paulo. I)e Kloosterbalsem klooster Sancta Paido geneest oude en nieuwe iconden brand en snijwonden, rheumatiekrheu- matische zenuwpijnen, jicht, podagra, ischiaskneuzingen, stramheid in de ledematen, verstuikingen, lendenpijn pijn in den rugspierverrekkingen winterhanden en wintervoeten. Prijs per pot 35 ct75 ct f 1.20 en 1.50. f Alleen de echte Klooster t balsem geneest, deze is ken- aar aan een rooden band om den pot. waarop de handteekening L. I. AKKER| Rotterdam vooikomt, alle andere is amaak Verkrijgbaar te VENRAY bij G. Ambrosias, te HORST by J. van Wel Verriet, te MAASHEES bij Geurts— Stoffels. f se O O Sh "3 O O w ERWT1N, STOKVISCH, LOOK. HARING, VIJGEN, goede kmalitcil en billijke prijzen. Beleefd aanbevelend, K! sa a. O W zeer netjes on "eel solider afgewerkt dan fshrieksmantels. Deze worden ook op j maat geleverd naar elk verlangd mo lel. j Hel beste adres» voor verdere soorten Minzaam aanbevelend, WINKEL HOFSTRAAT, VENRAY, Gebrande Koffie Suiker Soda Vermicelli Blanke rijst Zeep Stukjes appelen Zeeppoeder Aardappelmeel vanaf 34 ct. per pond. 24 2 - 10 T 8 24 3i(2 cent p. p, 4i/2rfi» per pakje. prijzen enz: enz alles aan de scherpst concurreerende Prompte bediening verzekerd. Mej. Johanna Gelten, volgens portret. Een vaii de drie dames op bijgaande afbeelding voorkomende is Mej. Johanna 'lellen, woi. 4e bene len Sas nabij S'eenbergeii. Deze dame die aan >r hmn geleden 1« u is door do wondei baarlijke ge neeskracht der Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo genezen. Mej. Gelten was. toen zij thuis door een onzer verslaggevers opgezocht weid, uiterst verheugd om hare dankhaaiheid te kunnen betuigen voor de baat die zij door het gebruik der Abdijsiroop ondervonden had. Toen zij om verdere bijzonderheden gevraagd werd verhaal de zij het volgende Gedurende een jaar oen ik een slachtoffer der agthma geweest. Ik had het altijd benauwd, en was bijna geen dag goed. Ik was hijgeiig en mijn borst piepte altijd. Ik had veel last van hoofdpijn, rillingen en koude voeten, Ook had ik meermalon pijn 111 den rug en schouders. Ik gevoelde mij vermoeid, zwak en zwaarmoedig. Ik was dikwyls te akelig om mijne gewone huiselijke bezigheden te verrichten. anneer ik naar de kerk moest gaan. kon ik niet regelrecht doorloopen, doch was verplicht om na enkele passen gelnopen te hebben, 'o gaan uitrusten. Mijn toestand was werkelijk hachelijk. Het zal wel onnoodig zijn te vertellen, dat ik verschillende geneesmiddelen probeerde, dosh geen baat. vond. Opeen goeden dag las in de courant van de goede werking der Abdysiroop. Ik verschafte mij dat geneesmiddel bij den drogist W. VAN DE LEUR t,e Steenbergen en reeds na een begin met innemen gemaakt te hebben voelde ik dat mijne gezondheid vooruitging, want de slyra die rnij altijd vast zat, kwam mot «roote blokken los. Het hijgen en piepen der borst werd minder, mijn rustige slaap keerde weder terug en ik was veel opgewekter. Ik ging voort met de Abdijsiroop te gebruiken, totdat ik genezen was. en heb sinds dien geen last meer van mijn oude kwaal gehad. Ik loop thans, zonder dat ik behoef te rusten, naar Steenbergen, een afstand van twee uur. Ik ben zoo dankbaar voor mijne genezing dat ik wensch dat u mijne verklaring 111 de couranten plaatst, opdat alle asthmalijders daardoor de Abdijsi roop zullen aanwenden en genezen zullen evenals ik. Centraal-Depót Verkrijgbaar bij G. AMBROSIUS te Venray, J. VAN WELL Verriet te Horst. Jos. GEURTS—Stoffels te Maashees, en A. VAN DIJK—Achten te Bergen a/d Maas Zij bevelen zich beleefd aan tot het opmaken van hoeden, waaaehen vaa mot sen enz. Tevens Filiaal van Em. BARTELS—PEETERS Venlo Ondergoederen en Pelswaren. Scherp cuiicurrecreiid, zich hcicefd aanbevelend, Paterstraat. VENRAY* GaqrI8B5 Schnellsle und leistunqsfahitjsle Nahmaschine der 6egenwarf'' 2 Staatsmedailles. 7 gouden medailles. 10 eereprijzen. laatstelijk te Arasterdam een eereprijs. alsook zeer warm gevoerde FRONTESPIESSTRAAT. VENRAY.

Peel en Maas | 1908 | | pagina 4