UitgeverW. Munckhof, Venray. Limburgsch Nieuws. Gemeenteraad te Venray, Woensdag 1 Januari 19Q8. 2 O ite ,Taargang*. No. 1. Abonnementsprijs per kwartaal Pri i <ier Advertentiën: 20 c. 5 c. In de meest opgewekte tonen, mot, de meest uiteenloopende gevoelens, uit de meest verscheidene inzichten hoort men in de binuenkaraers en aan de huisdeuren, in de dorpstraten en op de landwegen en op allo denk» bare plaatsen elkander toeroepen den gebruikelijkeo wensch Zalig Nieuwjaar I)e dichter zet zich neer in wonder peinzen en voelt in zijn ziele dringen nog wonderbaarder stemming en giet zijn zieleleven in zangen van de hoogst zwevende abstractie om, na zijne omzwerving in hot rijk der idealen zijne harlensgevoelen samen te persen in eeue eenvoudige om schrijving van den warmen wensch Zalig Nieuwjaa,V'' «L En de koude prozaïst, rug en schouders vol welbehagen .Schu^nd legen de warme voering van &ijn winterjas, zoekt met verlangenden haast zijn plaatsje op in de «soos" en bestelt zich daar een vuil? klare; om ondanks alle drankbestrijding, met vrienden en kornuiten eens^hartelijk aan te stooten op een Zalig Nieuwjaar En dan komen veldwachter en bode, als ge er een torenwachter op na houdt, ook deze staats- ep stadsbeambten, wablief! en steken gulhartig de hand uit en lachen u toe met oogen en lippen en wenscher. U (ondanks alles, wat daarbij komt aan bijzondere inzichten, meeningen doeleinden, oogmerken) toch een hartelijk Zalig Nieuwjaar En uw vrienden en verwanten, uw leveranciers en uw klanten, uw ge- buren en uw kennissen allen spieken zich uit op de hun eigene wijze in den gebruikelijken groet .- Zalig Nieuwjaar Maar op dien eersten Januari ge schiedt er toch iets, wal ontsnapt aan het oog van de buitenwereld, e:i wat toch onvergetelijken indruk maakt op u, iets waarvan niemand getuige kan zijn. of het verliest machtig veel in aantrekkelijkheid; iets wat inwerkt op uwe gehöele persoonlijkheid, als do enkele door brekende zonnestraal op een triestige da8* Nauwelijks hebt gij u neergezet, ol daar komt uw jongste, een dreu mes van «even boven de broek uit". En zijn vuistje, dat nauwelijks kan naneenspannen om uw duim, vader omknelt heel gewichtig een zorg vuldig opgerold papier. Daar moet iets gewichtigs gebeuren; want verbeeldt u de schitterende oog jes staan angstig strak, dat hemelrein engelen-voorhoofd heeft een diepe gleuf recht boven het allerliefst wip neusje; en die voetj s, die anders niet kunnen dan huppelen, komen in afgemeten pasjes naar u toe. Ge hebt waarlijk toer, om uw lachen te hou den 1 Maar de ernst van uw dreum- s zegt u, dat gij niet lachen moogt. [moei/,aam iresiudeerila hoofdbuiging jen <en trillend stemmetje j Lieve Paatje, lieve Moeije, Weer verging het oude jaar; En nu maakte voor het nieuwe, Mijne liefde een Wenschje klaar! Lieve Paatje, lieve Moetje, k Bid thans, dat de goede God Rijkelijk zegen ai met vreugde Uw toekomstig levenslot Zijt nog lange, lange jaren Heel gelukkig m>;t elkaar, Blijde om ons Dit is mijn wenschje Bij '1 begin van 't nieuwe jaar,'! Eu dan Ufoer een buiging 'En dan Ja, dan moest èigentiiik plechtig worden overgereikt net mooie met hen. dio,ujiet li' wie, hel innigst verhonden zijd. Mof .dezelfde harte lijkheid c.n opreeh hcii roepen wij ti toe Zalig Nieuwjaar Als zij hopen wij dat God u in het nieuwe jaar, d. tgeno schenke, wat hunne liefde zou villen bewerken wat hunne gebeden voor u tullen vragen. Mot hen hopen wij dat de onmis bare keg en dos Idee; ui ruste op uwe huisgezinnen en uwe bezittingen, op uwe werkzaamheden of op uwen handel, op uwe lichamen en op uwe zielen. Met hen hopen w:|, dat 1908 1 1 1 wal 'iet 00k volgens goddelijke papier, den plooien brief met dat .r- re j i* Dfscniitking brorrge moge bij- vergulde prentje en die schitterende bloemen. Maai plechtigheid nog na dat lange vers i In 'n wip zit de dreumes op uw schooi; boort met zijn vonken- spuwende oogjes in uw oog en laat zijn «Zalig Nieuwjaar" wegsterven En uw hart wordt u warm; gij gevoelt dat men u geluk wenscht; ge vergeet alle andere wenschen voor dat eetie, onvergetelijke «Zalig Nieuwjaar" van uw lieveling Of ais ge alleen zijt Voor alle officieele bezoeken en familie-visites komt tot u, uw beste vriend, die in oprechtheid en zonder verkorting als de helft uwer ziel is. Veel hebt ge met hem doorgemaakt en juist daarom zijt gij met hem zoo nauw verbonden, wijl tegenspoed on verdriet deXanden uwer vriendschap vlochten en versterkten. En op dien Nieuwjaarsmorgen komt hij uw' kamer iti, en nadert u met blijden tred, en steekt gulhartig zijn hand in de uwe, en zegt eenvou dig, maar met bijzondei en nadruk «Kerel, God zege no ons in hel nieuwe taar En als dan uw oog hooit in het zijne, als uw ziel door den i>iik samensmelt met de zijne, als dan een onbeschrijfelijk gevoelen uw gehcele wezen doortintelt onder den hand druk van uwen vriend; dan gevoelt gij, hoe geen wensch, op nieuwjaars dag u geboden, zooveel omsluit a's het onbeschrijfelijk «Zalig Nieuwjaar van dien vriend. Ach, iedereen heeft op den nieuw jaarsdag een enkelen wensch, die zich boven het algemeen verheft. Wij twijfelen geen oogenblik aan de oprechtheid dier algemeene wen schen. Zelfs in onze g-elha tige omgeving heeft ook zijn waarde de wensch die wordt uilgesproken in de verwachting van een nieuwjaarsfooi. Wij meenen het te goed met elkander om daaraan te twijfelen Toch willen wij ons in ernst en oprechtheid verheffen boven het algemeen karakter der nieuwjaars- werischen van Jan en Alleman, nu wij u van harte toewenschen Zalig Nieuwjaar Wij kunnen zeker niet indringen in de teedere gevoelens van het kind enge moge bij dragen om de \reug.e dezer wereld te veihoogen en uwe aanspraken op geluk voor de andet i wereld moge verdubbelen. Ten opzichte van 01 ze vriendschap Lezeressen en Lezers, «ouden wij htt versje van onzen k inen dreumes hierboven wat willet, veranderen en zeggen u, we! nïe< zoo plechtig, maai* toch hartelijk": Zijn we lange, lange jaren Nog tevreden met elkaar En dan vorm ik blijde wenschen Telkens bij het Nieuwe Jaar JAN. En daar begint de kleine met een of van den haitensvriend; maar toch op Vrijdag 27 December 1907. PEEL voor Vbnray 50 franco per post 55 c. voor hef buitenland bij vooruitbetaling 35 c. afzonderlijke nummers ti c. I. 1.V van 1 4 re-els elko regel moor letters i-n vignetten naar plaatsruimte. Advprtentien. 3maal geplaatst worden 2maal berekend. wiiiCli wij iets meer 0 tti het gewoon. hieraan hunne goedkeuring niet zcuJen E«' wij kuftfien dit niet b*-t"i" doeri ItPetitei'. dan, om tr vfueeuigen'in onze weusoli 1>e l,pei' ^l',x bewoners van het Ovet broek ook gauw /ouden als zij. V* t'MJIgUlüint liet UIUUIC I in con kh:i!icr,do zoon. I" OPENBARE VERGADERING van den des voormiddags 10 uur. Tegenwoordig de lieeren H. Esser Burgemeester, Vooizit»er. J. Arts en M. Poels, Wethouders, Hub. Janssen, P. Camps, A. Loonei», Tii. Stils, J. Loenen, V. Fonck, Jac. Aerts, P. J. Derks, J. M. Micliels, L. Janssen, loden en Stoot Se cretaris. De Voorzitter opent de vergadering met gebed en verzoekt den Secretaris de notulen dei vorigo vergadering voor te lezen, die onveranderd werden goedgekeurd. Do Voorzitter wilde, ofschoon dit buiten de agenda was, even iets zeggen naar aanleiding van het in de vorige vergadering genomen besluit tot. bet ver beteren van den weg VenrayStation. Door verschillende lui was hom de opmerking gemaakt, dat de gemeente dwaas zou zijn, die verbetering reeds het volgende jaar aan te brengen, mot bet oog op het nog te bouwen krankzinnigen gesticht. De weg zou dan direct weer vernield worden. Er zouden nu wel geen steeueu over vervoerd behoeven te worden, d cii er moeten 5 a 600 kubieke Meter hnrdsteenen komen. Meer dan driemaal zooveel als voor het andere gesticht. De weth. Poets zegt, dat een groot gedeelte van die hardsteenen hier is, De lieer Aerts meende, dat we ter wiile van hot gesticht geen slechte weg kunnen houden. Al zou het der gemeente ook f 1000 meer kosten, dan zou hij nog voor zijn ora do verbetering aan te brengen. De Voorzitter zeide, dat hij ook niet met iiet idee sympaiiseerde, doch hy wilde deze opmerkingen eens ter sprake brengen. De beer II. Janssen merkte op. dut de weg nu ook veel sti ker werd dun de e rste keer en toen was ook ju st h >i kooster Jeruzalem in aanbouw, De weg h eit van dat vei voer toen niets geleden De weth! Arts meende, dat men tol op dezen weg moest zeiten. Do lie ere n L. Janssen en J. Loenen waren van 'i zelfde gevoelen. Weth. Poets dacht dat de Gid. Staten komen om een grindweg. Da beer J. Loenen zeide, dat bet daar ook broodnoodig is, w u t do weg is (laar buitengewoon slech'. De Voorzitter sluit tiie over bot debat en gaat over tot de orde van den dag. 1. Bemerkingen gemeenterekening 1906 De Voorzitter zeide, dat do ge neente rekening 1906 van Ged. Sinten was t -I uggekomen met enkele bemerkingen, welke de secretaris zal vootlezen en toelichten. Hierbij zij 'evens meegedeeld, dat gisteren de begrouing 1908 goedge keurd van GeJ. Staler, is terug ontvan gen. Ged. S uteo hadden gee ie bezwaren gemaakt tegen den i ost van f 5000 voor den weg naar Oost>u n en in verband daaimee den verkoop van siukjes ge meentegronden. Spreker meende, dat zij, die stukjes aan te geven hebben, zulks maar zoo rposdig mogelijk moe'en doen. De beer Stils zou eene advertentie in de courant plaatsen. De Secretaris behandelde daarna de gemaakte bemerkingen op de rekening. Na de aangebrachte wijzigingen bedraaagt het nadeelig saldo f 614,845 in plaats van 619.18. 2. Verzekering legen ongevallen i n pens ionneer ing van gemeen te- veldwachters. De Voorzitter zeidf. wat betreft de) pensionneerdng zoude li ij willen wachten, mei nei crog up die door den staat zal worden ingevoerd. Deze rijksregeling van pensionneeriug van gemeenteambtenaren zou reeds in 1909 in werking treden. Wat echter b t eft het verzekeren tegen ongevallen, daarvoor beeft men een schrijven ontvangen van den vei te- genwoordiger der Maatschappij -Fatum." De Secretaris zal dit schrijven voorle zen. Uit dit schrijven bleek, dat tegen een jaarlijksche betaling van f 6 50 per veldwachter dezelve bij tijdelijke invalidi teit door ongeval f 1.50 pei dag krijgt uitbetaald en f 1000 ineens bij blijvende inva'idi'eit, terwijl tevens f 1000 wordt uitgekeerd aan de naaste bloedverwanten bij bet overlijden. Wordt goedgevonden de veldwachters op deze voorwaarden te verzekeren. De Voorzitter zeide. nu men hierover toch bezig was, wilde hij maar even verder spreken over de politie. De Korte krijgt 1 Januari a.s. zijn ontslag als nachtwacht. Hij is reeds werkzaam aan de gasfabriek. Spreker had naar aanleiding hiervan een voorstel, waarmede naar hij hoopte, de Raad zich 2'>u kunnen vereenigen. Een jaai of een paar jaren geleden is er in den Raad net voorstel gekomen om stappen te doen, dat hier een paar marechaussee! gestatio neerd zouden worden. Spreker is toen zelf naar den oflieier van justitie geweest, doch do pogingen, toen aangewend, waren zonder resultaat. Nu mot het oog hierop wilde hij voor stellen om een Hinken dienaar van politie aan testellen. Deze diouaiar van politie met de twee veldwachters Fila en Lom- mens, zouden dan om de beurt elk een week de nachtwacht kunuen doen Dat zal de gemeente wel wat meer kosten, doch dan kunnen we ook een flinke nachtwacht hebben, die wel noodig is. De Raad kon zich met dit voorstel van den Voorzitter wel vereenigen. De heer II, Janssen zeide, dat, als er een vierde politieman werd aangesteld, hij er voor zou zijn om streng toezicht te doen houden op de bosschen. want het is verschrikkelijk zooals daar hout uit gekapt wordt. De Voorzitter zou willen voorstellen om voorloopig het tractement op f 400 te te stellen. De heer Aerts vroeg, of niet beter zou zyn, bet ineens op f 450. te stellen, dan ware beter kans, dal zich flinke solliji- tinten aanmelden. De heer Stils t<>u in de oproeping zetten f 400 met vooruitzicht op verhooging van t' 50 en dat ze verzekerd zijn tegen inge vallen. Hierover wed nog wat gediscussiesrd, waarna liet voorstel Aerts werd aar ge nomen. Met het oog op het prestige zullen vreemde sollicitanten de voorkeur hebben boven inwoners. 3. Besluit tot het aangaan met den Staat van een contract betreffende Staats, boschcultuur. De Secretaris las een concept-contract, opgemaakt door den heer van Dissel,' den vertegenwoordiger van den Staat', voor, dat na eenige discussie werd goed gekeurd. De gemeen-e kan jaarlijks een renteloos voorschot van het ryk krij-en van f 3000. terug te betalen na 50 jaren? De heer Mtchels sprak naar aanleiding hiervan over hakken en bouwen achter Merselo, waar hoofdzakelijk de-.e Loiachen zullen worden aangelegd. 4. Voorstel gasfabriek tot het aan' brengen van automatische ontbranders op de straatlantaarns. Lr was een voorstel iugekomen van de bestuurders der gasfabriek ora op hunne kos'en automatische ontbranders op de straatlantaarns aan te brengen. Dit werk zal ruim 2000 Mark kosten en dit bedrag zal worden bijgeschreven op de rekening van den bouw der fabriek. Dit voorstel werd goedgekeurd De Voorzitter zeide, dat de lantaarns des nachts gedurende deze maand nog niet gebrand hebben, komt met het oog op het ontslag van de Korte. Deze was met de zorg daarover belast en hij heeft hem zulks niet willen aanleggen Verder wilde de Voorzitter hierover maar niet uitweiden. üe neer firmer r.ieeiRie N leen ver ie spreken, doch naar aanleiding van deze verklaring van den voorzitter bad hij niets te zeggen. f De Voorzitter zaide, dat by nog iets had en dat betrof Oostrum. Daar staan 7 lantaarns, waarvan bet ains'eken en nazien, met bijlevering van petroleum, was opgedragen aa$ F. Vermeulen, die daarvoor f50 per jaar kreeg. Deze heeft echter verklaard, dat hy het voor datzelfde bedrag na 1 Januari niet meer doet. De olie was veel duurder ge worden. Het moest nu f 80 zijn. Werd besloten hiervoor ieraaud anders te zoeken. De heer Fonck zou dit met den voorzitter regelen. Wijl er verder niets meer aan de orde was, sloot de Voorzitter de openbare ver gadering en ging de Raad in geheime zitting over. VENRAY, 1 Januari 1908. Maandag bad in do Parochiekerk alhier de gewone 3jaarlijksche verpach ting plaats van de kerkbanken. Deze brachten op de de som van 1016 gulden. Met ingang van heien ia o.,ze dorpsgenoot de heer V/. do Wijze benoemd tot telegrafist te Amsterdim, Dat liet hier met den wildstand slecht gesteld is, is algemeen hekend, doch daar tegenover staat het feit, dat er nooit zooveel schadelyk gedierte werd aangetroffen dan dit jaar. Nooit zag men grooter vluchten hout duiven als m dit seizoen. Iemand op een heide schoot er zes in één schot. Dat er konijnen zijn, bewees, dat er op een dag 15 stuks gevangen werden met één fret. Met een buusiog-hond werden op een nacht 2 otters bemachtigd in het Hoogbroek. Dit zijn bewijzen dat er schadelyk wild met de vleet is, zeer ten nadeelo va» landbouw en boschcultuur. Het bericht der vorige week, dat eet.ige bezoekers werden verbaliseerd in t café O. wegens te laat in de herberg, w is foutief. Dit gebeurde in 't café L. V. alhier. Zondagavond had de tweede al» gemcwr.e vergadering pla ts van het kruis vei boi.d, welke door een overtalryk publiek werd bijgewoond. De voorzitter, Dr. Janssen, opende met den Ciiristelyken groet de vergadering en hield eene flinke inleidingrede, waarin hij leden en belang stellenden een hartelijk welkom heette en

Peel en Maas | 1908 | | pagina 1