Bericht. Prijskaarten Prijskaarten Ituiversmagazijn, M KABINET. Een Vermogen Prima Zeeppoeder W. A. v. d. Munckhof. Stroohulzenfabriek Melassevoeder Steenkolen G 1 Phoenix- Naaimachines. De „Phoenix"-Naainiachines G. II DE HAEJV, ONTVANGEN Nieuwjaarsbrieven, Nieuwjaarskaarten, W, A, VAN DEN (VIUNGKHOF, BERG, J. v. d WlNTELS ADVERTENTIEN. wasschen en strijken Anna Kessels, Zondag 5, Maandag 6 en Zondag \i Januari a. s. op Zondag 29 December bij J. van Maris. Te koop TB KOOP Slok|)aai'djes-LclicnmolkzeP|) prima blank zuiver Sclioolslroo, k 12 gld. per 1000 pd goedkoop en uilslekend voeder J. BEKKERS. Zijn been moes! afgezet worden. Handel in Portland Cement, en CEME.\TBUIZEN, V oederartikelen G. G ossens, Eindt Nieuw ontvangen werkon veel vlugger dan eene mooie sorteering IJiltrek-kaartenFantasie-kaartenenz. Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Meubelfabriek en Magazijn. Alle Draai en OiiLjiipnlwrikoii, Voordeeligc Resten Alle Koloniale Waren. Notaris Linssen Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser té Horst Notaris Kalissen Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst 1 van alle soorten linnengoed li" -v te geven door de Kaartclub Gezellig Samenzijn" bi) den heer G. L. VERBEEK, Het Bestuur voor VISCH, een sterk 8 maanden bereden. Waar zegi de Uitgever. ^Abonneert U op het KATHOLIEKE TH- SLITS eerste kwaliteit per wa?on, gewicht en per maat benevens prima kwaliteit. Istoflele. ORGHSTEELE verdienen boven alle andere Naai machines de voorkeur, bijzonder voor do industrie. Schnellsle und leis}ungsfëhiqstêj «IlldcrC eil loopeil loell 7,e(T Nahmaschine der Geqenwarf BaeRi.ReMPEL Bielefeld lCllt. 2 S'aatsmedaiiies. ^\\Q machines worden io eet oprijen. op proef geleverd. Vertegenwoordiger voor Venray en Omstreken, Reparatiewerkplaats voor naaimachines. A anbevelend, Boekhandel, in Wollen en Katoenen Stoffel). 1 KLft.FIT-A-I-.EISr Ondeigeteekende bericht hiermede dat by haar gelegenheid bestaat tot het laten Door eene nette en vlugge bediening hoopt zij do gunst van velen te verworven. Aanbevelend, Kruissen. iederen dag te beginnen om 5 uur nam, N B. i Alle liefhebbers kunnen aan het prijskaarten deelnemen. Maand-lijks verschijnen 48 png. groot formaat over 2 kolommen. ^^^^Rouians, Novellen, llls- toriselie lerlinlen, ^^fl|>oëzie, Allerlei Kaad- Isels, l.ogogrief. Helms Hoofdverhaal Robespierre. Prijs 6» eent per 3 maanden. Eerste afl. ter inzage bij don boekhandel en P. STOKVIS-WATERREUS, Uitgever, 's Bosch. wegens plaatsgebrek, een mooi eikenhouten Waar 1 zegt de Uitgever. vertegenwoordigt een zacht en rein ge- zlelit; een blozend jeugdig frisch uiter lijk. een zachte blanke huid. on ver blindendend schoon teint. Dit alle bewerkt de echte van BERDMANN Co. Radobeul echte fabrieksmerk -Stokpaardjes per stuk 50'c»s. bij W. van den Munckhöf T efiit per pakje ontvangt uit de Suikerraffineerderij v/b. SPAKLER TETTERODE Amsterdam. voor paarden, melkkoeien, roestrunderen en varkens. Controle Rijkslandbouwproefstations. Vraagt prijzen en brochure's aan hij den Agent Hoor kloosfcrluilsom Ie ftrltruikcii, liccl'l li ij sriji» bren lirlioiidrii. aan scherp coneurreerende prijzen. N pa M T CL (6 ERWTEN. STOKVISOH, LOOK. HARING. VIJGEN, goede kuolUeit en billijke prijzen. Beleefd aanbevelend, tL O (eheel Leiden staat verbaasd over mijne genezing, zoo verleide de heer L DE RU Middelste gracht 2, te Leiden aan onzen verslaggever 28 lange jaren l.eb ik gesukkeld met een >pen been. Wat ten duldelooze pijnen k in dien lijd heb uitgestaan is voor len besten schrijver niet te bcschiyven. luist mijne beenen moest ik veel ge bruiken omdat ik bakker van beroep beu en daardoor veel moet staan. Geenenkel geneesmiddel hielp mij Ik had wel eens geneesmiddelen ge bruikt die mij in den beginne ver lichting gaven en kon ik dan ook wel eenige weken werken, maar ik moest het dan weer bezuren niet drie maanden thuis te blijven. Ik bleet inaar voortsukkelen en was zoo lerzwakt, v..n de pijn, dat mijne vrouw mij van de eene plaats naar de andere moest dragen, «vant loopnn kon ik niel meer. Men wilde mijn been afzetten 0111 mij daardoor vet lichting van ijn te geven. Ik wilde daal juist toe overgaan, toen ik een mijner vrienden sprak, die mij zeide Jan, voordat ik mijn been zou laten afzetten zou ik het toch reis', nog eens met liloosferhalfcciii Klooster Snneta I'iiulo p'obeeren dat middel heeft zooveel duizenden geholpen, mis schien helpt het jou ook, wel. I* kocht toen by den drogist KRUISINGA, Nieuwe Rijn een potje Klooster balsem en toen ik dezen op de open wond deed voelde ik reeds verlichting van pijn. Ik ing met het. gebruik van de Klooster- balsem door oh kon onder-c-de ver- Klaren dat ik na het gebruik van 16 .lo'jes Kh osterbalsem geheel genezen hen, Mijne werkzaamheden kan ik weer er richten en ik loop weer als een ge woon mei.sc!i. ledeieeu die mij vroeger gekend heeft, staat verbaasd over mijne onezing en over de vooitreffelijke ge neeskracht van den Klo<>s'or balsem klooster Saneta I'aulo De Kloosterbalsem klooster Sancta Paulo geneest oude en nieuwe iconden brand en snjwonden, rhcumatiek, rheu- matische zenuwpijnen, jicht, podagra, ischias, kneuzingen, stramheid in de- ledematen, verstuikingen, lendenpijn pijn in den rugspierverrekkingen winterhanden en wintervoeten Prijs per pot 35 ct75 ct f 1.20 en 1.50.| Pl f Alleen de echte Klooster I balsem geneest, deze is ken baar aan een rooden band om den pot. waarop de handteekening L. I. AKKER Rotterdam vooikomt, alle andere is namaak. Verkrygbaar te VENRAY bij G. I.Vmbrosius, te HORST bij J. van Wel JVerriet, te MAASHEES hij Geurts— 7 gouden medailles, laatstelijk te Amat"rdnm ra a rv rv rïi nr\ rrarv prwtrArzna een eer eprijs. JAAA ^iAllA J J uur bij den heer Vic'or VENRAY. klok, spiegel, schilderyen, porcelein, glas aardewerk; keukengerief, verder 2 geiten. schuur en akkergereedschap, wanmolen enz. B nam, 4 Tervooren, Huis met stal. erf. 'uin «n bouwland, ge- legen te Wanssnm al sectio B nrs. 1504, 1821 en 1822 gróót 51 aren 80 cent. zal op Vrydag 3 Januari 1908 nam 2 uur ter plaatse te Venray aandeZwaite Klef, voor Mevr. de Wed. Pb. Esser, publiek verkoopen ;>0 nos enkele en dubbele latfeu en brandhout en 15 nos. strooisel ,n haar oosch te Venray aan de Zwarte Klef. Onroiddelyk daarna voor Mart. Maassen 2 slagen zwaar eiken slaghout in do Laaghoide op het perceel weide afk. van Goemans. zal op Vrydag 3 Januari 1908. nam. 3 uur ter herberge vjo A. van Dyck te Meraeto gemeente Vearay op verzoek van W. Linders, en kinderen publiek verkoopen Een boerderij'je, gelegen te Merselo. gemeente Venray. be» staande uit buis. stal. erf, bouwland wei land en heide, sectie 11 nos 930 931 1773 en 1205 groot 2 h. 61 a. 65 c. zal op Woentli.g 8 Januari 1908 vaorm. 10 uur bij Mej. de weJ. Vissi rs aan het Station te Tienray voir den beerj. H. van den Boogaait, publiek veikoopen 100 r.os nieuwe planken. l'alen-Mtraat, Venray. Groofe voora ad in Meubels. Stoelen. Spiegels, Schilde lijpn. Lijsten, Sport en I: ir dei wagens. Kinderstoelen. als Tafel- Ledikant- mi Knstpdnten, Consoles, O'namenfeft, enz. In al deze artikelen zeer ruime sortee ring, nieuwste modellen en uiterst concur reer ende prijzen. Zie etalage, Zie etalage. Patorstraat, VENRAY. Bericht biermede do ontvangst van een groote Party alle soorten WINTERSTOPPEN. Eigengoma»kte Demi Sdsons, Oynijassen, en Costumes, Jassen Broeken en Vesten Alledaagsche Goederen, Manchester, Be vertin, Mollekins. Pilow, Baai en Mol- tons, Half wollen en Katoenen Stoffen, Alledaagsche hoven- en ondergoederen, blauwe kielen. Borstrokken, zelfgemaakte en geweven Truien, wolion doeken, Capers wollen Dossen en Moffen, Pelzer Hoeden en Poften, Strikken. Boorden en Fronts. Bedden en Pulven, Bedveeren en Kapok. Alsmede een groote partij Alles aan scherp concurreerende prijzen to VENRAY, z il op verzoek van de wed. Martinnus busters on zoon. op Donderdag 9 Januari 1908, 's namiddags half 3, ten huizo van Francis Konpens aan den Nachtegaal te Venray, publiek verkoopen Gemeente Venray Een huis met schuur, stallen tuin, boomgaard en zeer vrucht- haar bouwland en weiland, ge legen in de Grastheide, groot 2 Hectaren 83 aren 45 centiaren, sectie D nos 106. 407, 408. 409, 1808, 2228, 2229, 2235. land. g' ooi 94 a. 90 c. sectie F 1443 naast do gemeente Venray. nabij den spoorweg en naast de kinderen de Best. 2. Dennon Oiiloscho Heide, groot 42 a. 60 c. sectie F 1710, naasde gemeente Venray en den spoorweg. 3. Dennen, gioot 25 a. 60 c. sectie F 1711, aan do overzijde van den spoorweg, tegerovor het, voorgaand perceel ter plaatse genaamd Oirfnsche heide, 4. Bouwland op de Kemp, groot 18a, 30 c. sectie O 237, naast den weg en de familie van den Bnogaart. 5. Bouwland op do Kemp, groot 30a. 40 c sectie O 218, na ist den weg. Herman St rij hos en Bobben 6 Weiland aan den Lounschen Molen, groot 18 a. 80 c. sectie I) 2538 naast den Dijk en Pe'er Jan Koniugs. 7. Bouwland en hooiland in iiet Leu Il se he Broek, groot 90 a. sectie D 1470, naast den weg en Martin us Peters. 8. Bouwland in het Venravsch veld, groot 28 a. 60 c. sectie C 1436, naast den weg en achter de 2 huisjes. 9. Bouwland in het Venraysch veld, groot 60 a. 70 c. sectie C 1456 en 1457 tegenover den Molenhof, naast den weg en het voetpad. 10. Bouwland in het Venraysch veld, groot 68 a. 70 c. sectio C 1610 naast de weg van 2 zijden en den heer Henri Esser Lo Brun. zal op W. ensdag 8 Januari 1908 nam 3 uur hij P. J. Vissers te Horst aan liet Broek voor den hoer J. Billeken?, publiek verkoopen 60 nos schoone boonenstnken en boom- paaltjes in hoopen van 1C0 stuks 50 i os schoone gelint en latstaken in hoopen van 50 sluks. Alles gelegen rondom zijn boseh bij den wegwijzer op de scheiding van de» grint weg Horst Vei.lenden ouden dijk iioigt G rubben vorst» zal op Maandag 30 December 1907 voorin. 10 uur ten huize en voor A. Nelissen te Horst dorp, publiek verkoopen Hnismeubels kasten, stoelen, tafels, kachel, matras, boddegoed, koper porcelein glas aardewerk, wnschketel. keukengerief. benevens klein schuur en akkergereedschap kruiwagen, egge en brandhout. zal op Maandag 30 D»cember 1907 nam. 2 uur bij Th. Maas te Grubbenvorst aan den Venloschen weg voor Mej. C. Ousters publiek verkoopen 50 nos. spurrie en latstaken, 50 nos. boonstaken in hoopen van 100 stuks, 20 nos. brandhout en 10 nos, erwtenrys, ge legen in haar bosch op Dennenoord. te Venray, maakt hiermede voofloopig bekend, dat hij in de maand Januari a, s, op verzoek van de familie J. Gitzols, publiek zal verkoopen Gemeente Venray 1. Hakhout, ter plaalse genaamd Roe- zal op Maandag 30 December 1907 nam. 3 uur bij de Wed. J. Ilageris café Provi- debit te Horst aan het Broek voor de Fam, Geurts--Janssen. publiek verkoopen 70 nos. boonenstaken, spurriestaken, bandroeden en 40 nos, dennenstrooisel, gelegen in bun bosch aan den grindweg aan het broek bij Providebit. zal op Vrydag 10 Januari 1908 nam, 4 uur ter herberge van G. Hoex te Oostrum Venray, op verzoek van den heer L. Timmermans, publiek verkoopen: 25 nos. tophout en 5 slagen schalen, gelegen te Venray op Boschhuizen in het bosch afkomstig van Joosten. 12 nummers kachelhoutjes gelegen op het stationsterrein te Venray. zal op Dinsdag 31 December 1907 te Wanssura op verzoek van Jacobus en Jacoha Maria Munsters, om uit onver deeldheid te geraken. publiek verkoopen A nam. 2 uur bij Jac. Munsters. Huismeubels, kasten stoelen tafels kachel zal op Zaterdag 11 Januari 1908 nam 3 uur bij de wed. Cnijpers op S >est te Gruhben- vooi M'-j. de Wed. Herwkens, publiek veikoopen 30 nut», facinen byompaaltj-'S en boonen staken en 40 nos. st-o-iisel, geleg-m in haar bosch te Grubbenvorst in ila Zaac, afkomstig van Clerkx, 7 nos spurriestaken en brandhonl in het bo«ch in de Heierhoevcn. zal op Vrijdag 17 Januari 1908 nam, half 5 uur bij Joh. Vousten te Venray aan 't Schoor, publiek verkoopen A veor den heer L. Wils 100 nos. zwaar tophout en schalen, ge legen in de bosschen van de Erven Fr. van den Boogaart in de Caslenraysche bergen en achter Vousten. B voor mevr. de wed, C. Esser van Wij lick en den heer II. EsserLe Brun. 60 nos. 40jirig dennenstro osei, gefegen in hun bosch aan den grintweg tusschen Castentav en het Schoor. TEN KANTORE den zjjn steeds groote en kleine tegen matige rente op solieuo I ypotheek verkrygbaar zal op Vrijdng 10 Januari 1908 nam. 2 uur ter plaatse te Venray op verzoek van Mevr. de Wed. C. Esser van Wylick en den heer 11 EsserLe Brun, publiek verkoopen 160 nos. rekhou', latstaken, ptlan en baonenstaken, g «legen in hun boscli te Venray aan den Mansheezer grindweg.

Peel en Maas | 1907 | | pagina 3