DROGERIJ RET HERT 15000 Boonstaken, 2 Smidsknechten, Daar zat het. Maat- en Confeetie-Zaak. Gebroeders Jeuken. Demi-Saisons, Overjassen, Dames- en Kindermantels. Modes. iodes. K. VAN AARSSEN. W, A* VAN DIN MUIVCKHOF ÏJR UK WERKENals: ooscmuoBiaiH). éénjarige dennenplanten. Venlosche Almanak, W. A. v. d. Munckhof'. w a a a a a 4 Brei-lnrichting, JOS. VOLLEBEHGH MÖ DE-ARTIKELEN j. ïUïdmiWAA uuurtii, Lijnkoeken en Lijn meel, Raapkoeken. prima Inlandsch L. IJ N Z A A D, FR. van Opbergen, Wolle Doeken, Soa's, Truien, Wollen Dekens en Spreien, MANUFACTUREN 6ED7EEREN EN KAPOK. De echte Petkuzer en Bonette Zaairogge Huk Janssen van Son, Roermond» Tabak en Sigaren, H. VAN DEN BOSCH. het beste voeder wat bestai t H .T. HELING. GEVRAAGD Kunst en Machine-Werkplaats GEVRAAGD en een Leerjongen MATH. CUSTERS, SE Ontvangen voor het a. s. Seizoen MAATWERK Hoedon, petten, boorden, strikken, ondergoederen en werkmanskleederen. Gebrs. Jeuken Eind-straat- 91 prima onvervalsehtc lijnkoek en lijn meel. enz. enz. alles aan concurreerende prijzen. MARKT, VENRAY. Boek- Courant- en Handelsdrukkerij, Boek- en Rapierhandel. FA NTASIEKA A R T E N. Haagdoorn en Beuken-planten. ,J. BEKKERS. de oprechte STOELEN Sport- en kinderwagens. Hub. Ousters, l)b NIJVERHEID. Ondergoederen en kousen. M. D rees senZ utters Sigaren, Sigaretten en Tabak. Steeds voorradig ruime keuze geg meerde en ongegarneerde in kinder-lingeries, Dames- en Heeren- prima kwaliteit, broei vrije, zachte van Ontvangen eene ruime keuze in alle soorten gebreide Gaudes, Het zuivere Sternniarke Thomasmeel, Beendermeel, Roggemest, Kaïnit enz. Prima ruwe en opgeloste Guano, Vleeschmeel ONDER VOLLE GARANTIE. Prijs per 100 kg. f 11.00, franco tot Venlo. Sigaretten en pruimtabak. HANDEL IN Schoenwerk en aanverwante artikelen. Winterpantofïels. Groot© Straal, Ven ray. Witte Borax, groene en geele zeep, per pond en vaatje. Azijn, Azijn-essence, ^zijnzaür, per llesch, per Liter en per vaatjr. WORSTKKIIDËNThijm, ,\agelgrni»4, Salpeter. Aard appelmeel, enz. Sode.v. Zeeppoeder Chloorkalk. Chloorwater (zonder kalkj heter bleekmiddel dan chloorkalk, Maagzouten en Luchtftttm voor Koeien. Alle soorten PILLEK'. Zalf en Smeersel tegen winterhanden en voeten. Middelen tegen tyoest, Keelpijp, Kiespijn enz. epz: Aanbevelend, door de vereenigde boomkweekers te WANSSÜM, geschikt voor boompaaltjes. Kleinere partyen komen ook in aanmerking. Zich te wenden tot A. H. WIJN HOVEN, Secretaris. „VENRAY." om direct of met Mei in dienst te treden. VENRAY. \Vy, hadden onlangs een onderhoud m«len heer M. H. HEUPF, te Maarn. die ons het hei volgende mededeelde. Gedurende geruimen tijd heb ik rheu- matische pijnen in armen en schouders jebad.. Aan rheumathieklijders behoef k niet te vertellen wat een vreeselijke pijnen dat zijn. maar het was in één woord erg. Ik had zulke hevige pijnen dat ik 's nachts niet in bed kon blijven en moest opstaan. Mijne werkzaamhe den kon ik niet meer verrichten, totdat ik overging om een pot KLOOSTER BALSEM. KLOOSTER SANCTA PAULO te koopen bij den winkelier H. Van Egdom alhier en waarvan ik met zooveel lof hoorde spreken. Het ia bijna ongeloofbaar maar nieltegen- taande waar. dat ik van dat eene potje van 35 cents totaal genezen ben geworden van inijn rheumatische pijnen en nergens geen last meer van heb. De Kloosterbalsem zal ik aanbevelen waar ik kan. De Kloosterbalsem klooster Sancta Paulo geneest oude en nieuwe wonden brand en snij wonden, rkeumatiek, rheu matisehe zenuwpijnen, jicht, podagra, ischias, kneuzingen, stramheid in de ledematen, verstuikingen, lendenpijn pijn in den rugspierverrekhingen icinlerhanden en wintervoeten. Prijs per pot 35 ct75 ct f 1.20 en 1.50. Cl 01) Alleen de echte Klooster I balsem geneest, deze is ken baar aan een roeden band om den pot. waarop de handteekening L. I. AKKER Rotterdam vooikomt, alle andere is namaak. Verkrijgbaar te VENRAY bij G. Ambrosins, te HORST bij J. van Wel Verriet, te MAASHEES bij Geurts IStofiels. de nieuwste stoffen voor Steeds voorradig eigengemaakte Demi-Saiso^s, en winterjassen, dames en kindermaplsls in alle modellen, zoor netjes en eel solider afgewerkt Jan fabrioksmantels. Dezo worden ook on maat geleverd naar elk verlangd rao 'el. IIof beste adres voor verdere soorten Minzaam aanbevelend. Gebrande Koffie vanaf 32—3640 Abrikozen 50 ct per pond. 44 c. p. pond, en hooger. Heele appelen 34 ct. Suiker 24 c. Schijfappelen 26 ct. Zout (lijn en grof) 3 c.» Limburgsche peren 30 cenl per pond Witte, boonen vanaf 1416 en 20 Slaolie 25 cent per llesch. cent per liter Prima eigenslag Raapolie 47 cent Alle soorten busgroenten .pet" liter. i/i blikken 21 c. Prima Raapolie 42 ct, per liter. 3 ifi Liebigsvleesehextract 40 cent. 2] 8 r> 75 1/2 blikken 16 c. i/r blikken f 1.75. Sleepasperges u/2 f0 9a 1 !i blikken 37 c. Sloofaapergps j ,^bIihken 23Ci 1.45- per llesch. Kersen w ijn 37 cl (Bessenwijn 35 cent per llesch. Kistjesvijgen 17 ct, per kislje, Frambozen- en citroen kwast 35—50 Candijsiroop 16 cl. p. pond. cent per llesch. Keukensiroop 8 ct. per pon,!, B1()m v_ d Venne 8 ct. p.p. 17.50 p z Pruimen 1216 c. p, pond Blom Botha 10ct. per pond, per zak Pruimedanten 202328 c. p. p. van 1 '0 f8,00 zakkennietgerekend Verder verkrijgt ar Beleefd aanbevelend VENRAY, beveelt zich beleefd aan tot het leveren van alle soorten Adreskaartjes, Bestekken, Bidprentjes, Briefkaarten, Circulaires. Enveloppe», Etiqueiten, Kwitaniiën. Labels, Menu's, Postpapier. Ontvangen een mooie collectie Aan scherp concurreerende prijzen. Programma's, Prijs-Couranten. Publicatiëo, Rekeningen, Registers. Reclame-Biljetten. Reglementen, Rouwbrieven. Trouwkaarten, Verlovingskaarten, Wtsssels. Wederom bied ik het geachte publiek van VENRAY en OMSTREKEN ten zeerste aan mijne prachtige Alsook verkrijgbaar Aanbevelend, Verkrijgbaar voor het schrikkeljaar 1908. I*rijs O eenf. meer dan 20 verschillende soorten met biezen, stroo, houten, relief en rieten zittingen. Allernieuwste modellen en uiterst lage prijzen. Aanbevelend Machinale voor 'net breien en aanbreien van Zeer voordeelige prijzen. Minzaam aanbevelend, Groote Straat, VENRA Y. Handel in Eindstraat, Venray, beveelt zich beleefd aan tot het leveren van alle soorten Billijke prijzen. Solieele afwerking Groote sorteoring in. bloemen on voeren. AU© mutsen benoodigheden alsmede bloomen en linten voor poffers. Alle rouwartikelen worden in don kortst mogelijken tijd geleverd. Zij bevelen zich beleefd aan tot het opmaken van hoeden, unssrlion van mutsen enz. Tevens Filiaal van Em. BARTELS—PEETERS Veolo Ondergoederen en Pelswaren. Scherp eoneiirreercnd, ziel» beleefd aanbevelend, Paterstraat. VENRAY. L. V, wu* muwuii, GEREGELD VOORRADIG gehalte 42 pCt. eiwit en vet. De koekon behouden zich zeer goed, daar zij niet uitslaan of muf worden. Alles aan zeer lage prijzen. Onder openbare Controle der R ij kslandbouwproefstations VENRAY. uwe aandacht op de volgende vanaf 34 ct. por pond. 21 2 JJ8W "D* 'J* MiMMoUlt 3i(s cent pi. p, 4i s per pakje. HOFSTRAAT, Vestig slechts artikelen Gebrande KofFu Suiker Soda Vermicelli Blanke rijst Zeep Stukjes appelen Zeeppoeder Aardappelmeel enz: enz alles tan i5e scherpst concurrerende prijzen Prompte bediening verzekerd. Verder alle soorten HsaiiH gaven weder dit jaar het meeste stroo en rogge, vooral ook op zandgrond. Handel in puike Beleefd aanbevelend, Groote Straat VENRAY. STALEN-DEPOT Bruning en Muhreij te Amsterdam. Direct van de fabriek. Vooidceligste prijzen. alle soorten GEMAAKT Ontapgen eeij ruime keuze Aan conurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend, Hofstraat, VENRAY. G0EDK00PE WINKEL I 4 DAB- 1 K1NDERQQEDEN. G0EDK00PE WINKEL I* -f I 8 v4 1 van 1 t

Peel en Maas | 1907 | | pagina 4