solied gemaakt SCHOENWERK Th. Janssen, Schoenwinkel. Om van te watertanden. ATTENTIE Winterpantoffels, H. VAN DEN BOSCH. Let wel Fijne Speculatie Melassevoeder Goedkoope Winkel Nuttig St. Nicolaas Cadeau. VENLO, Groenmarkt 12. HUIZEN, I Houthandel. G. L. Verbeek, na a tii tr 'i a a. J. v. d- BERG, Zaadhandel. J. VERHEUGEN. Prachtige Surprises, Alle Speelgoederen. V. FONCK. P. KLA ASSEN, De Gistfabriek te Delft J. BEKKERS, Schoolstraat Venray. BIERBOTTELARIJ puik BIER, als K. VAN AARSSEN. WlNTELS SINGERM AATSCH A PPT J. Meubelfabriek en Magazijn. schoenen en pantoffels, overschoenen in alle grootte, water- en sneeuw-schoenen, camassen, hooge en lage soorten. een halfwas Schoenmakersknecht St. N ieolaas-ciidea u GEVRAAGD lekkere Taai Taai Nieuw ontvangen goedkoop en uitstekend voeder J. BEKKERS. K. Thomassen- van Welie OPRUIMING Heerenkleeding naar maat. In NEDERLAND vertegenwoordigd door meer dan 50 eigen magazijnen. Te koop of te huur Eerste kwal. Timmerhout* Wed. J. Van der' Linden, Alle Draai en Ornamenlwerken, Bloem- Tuin- en LANDBOUWZADEN. Klaas Bekkers SPECULATIE, vanaf 25 ct 35 ct. per pond en hooger Keilt© Koek Dinant, IIeerlijke Taaia 25 et. per pond. Luxe-Artikelen, Bamboes-Meubelen, en. enz. enz. Wegens verbouwing van het huis zullen dit jaar alle SPEELGOEDEREN aan buitenge woon lage p r ij zen opgeruimd worden. Eenieder profiteere van deze gelegenheid. van K. VAN AARSSENVenray Voor het seizoen alle r.oorten Alles aan concurreerendc prijzen. Aanbevelend- ST. NICOLAAS-ETALAGE H. CUSTERS, Het beste, geschikste en doelmatigste voor cud en jong, voor groot en klein, zijn sterk eg fijn. Terstond of met 1 Maart 7 Elegante coupe Soliede en keurige bewerking. Groote mooie sorteering PETTEN, laatste modellen. Bol's en Hulstkamps Oude Boll. BrandewijnCognac, It hum, Quast, Limonade, Advocaat, Likeuren, Bitter, Port, Samos, Madera,, Punch, enz. enz. enz. Verkrijgbaar bij 'i Henseniusplein, Venray. Hl W I. *«1 lö Oïir==»» Héén twee nieuwe Schilderijlijsten in soor ten le kw. Carbolineum en Asphaltpapier. Ontvangen voor het a. s. winterseizoen de nieuwste modellen Dames en Hinderhoeden. Paletots, Pellerines, Capes in alle genres en grootten Wolle Doeken en Rokken, Reform voorschoten Wollen en Sitsche Dekens. ONDERGOEDEREN. Truien en Jaelilvcsten. P E L T li K IJ E N. Bnojm groote keuze ia alle voorkomen de artikelen. Zie etalage, Zie etalage. Minzaam noodig ik eenieder uit een kijkje te komen nemen naar mijne voor e|k wat wils, voor rijk, arm en middenstand, vanaf de fijnste en de mooiste artikelen, alsook alle mindere soorten, alles wat het vak meebrengt, door het aanschaften van nieuwe vormen grootere ver scheidenheid als vorige jaren. vervaardigd van zuiveren honig, 30 ct. per pond. Mij minzaam in ieders gunst aanbevelend, Voor elk wat wils. Voor groot en klein. l>oor de uitgebreidheid der keuze, groote voorraad prijzen, vertrouw ik met een druk bezoek vereerd te wov en billijke den Aanbevelend, Minzaam aanbevelend, Goudsmid en Horlogemaker, Venray. levert onder openbare controle der Rijkslandbouwproefstations Verkrijgbaar bij den wederverkooper levert van de Bierbrouwerij »de Krans" te Utrecht verschil lende soorten Pilsener Bier per i| i flesch 15 ets, Dubbelgerstebier 10 ets. Lagergerstebier «8 ets. Ook verkrijgbaar per vat met pomp, gratis in gebruik. Aanbevelend Wederverkooper** ral»al. alsook zaei warm gëvix r «le FRONTESPIESSTRAAT. VENRAY. Aan hetzelfde adres GEVRAAGD voor dadelijk of later, loon naar bekwaamheid. Het is den Boekhandelaar W. M HEIJL Hamburgerstraat te Utrecht, weer mogen gelukken een (ÜlLDË^S PAKKET samen te stellen, out van Ie waterlanden. Luister nu eens goed wat men voor ËENI GUI.ÖËA ontvangt. In het pakket bevindt zich 1. Een prachtwerk met verschillende mooie verhalen, waaronder«Nacht en Morgen." «Uitvindingen en Ontdekkingen der Toekomst." -Een gelukzoeker of met een dubbeltje de wereld door" enz. Het werk is geïllustreerd in 1582 platen. 2. Een gekleurde plaat -Zomertooigen in Holland." 3. Een gekleurde plaat -Zomeravond in Holland." 4. Twee kinderprentenboeken. 5. -De Twee Weezen", een boeiend verhaal met illustraties. 6. Een boeiende roman, getiteld -De vrouw van den ander." 7. Een Penhouder. 8. Een goed Potlood. 9. Een Morastandaard. visiteformaat. Wie dit pakket bestelt,.ontvangt daarbij cadeau Hol aardige gezellige Wedrenspel. Zend spoedig een postwissel van I' I waarop staat Waterlanden". en U ontvangt het pakket franco, thuis. Aanbevelend Meubelfabriek. Hofstraat. Beleefd aanbevelend. Hofstraat. VENRA\ een bekwaam tegen goed loon, voor Woensdreclit, Westelijk Noordbrabant. Brieven te zenden aan het Bureau van dit Blad, in verschillende prijzen, alles eigen gebak, van prima zuivere grondstoffen. Aanbevelend, K M -o O. ERWTEN, STOKVISCH, LOOK. HARING. VIJGEN, portie kwaliteit en billijke prijzen. Beleefd aanbevelend. CJ uit de Suikerraffineerderij v/li. SPAKLER TETTERODE Amsterdam, voor paarden, melkkoeien, mestrunderen en varkens. Controle Rijkslandbouwproufstations. Vraagt prijzen en brochure's aan bij den Agent Fr. Beckers, van Groote Slraat. VEN RA Y, van MANTELS, OVERJASSEN. HOEDEN en MUTSEN, Truien, Boa's, Wollen Doeken. Alle soorten gebreide goederen. Wollen Dekens en Spreien, eigengemaakte bedden en pulven, Veeren en Kapok, alle soorten Kleedjesstoffen en Bux kings, echte Kanten. Mutsen, bloemen, linten enz. Minzaam aanbevelend. Paterstraat, VENRAY. 52S25E5HSHS2S2SH5E5H5HSH5S5H5H5H5ESH 5E asas a5asa5H5a5asas25a5asasasa5HSHSHSHs Steeds voorradig de nieuwste Stoffen. Ruime keuze in Boorden, Fronts, Manchetten. Dassen, Saijetten, Kou sen, Fluweelen. Trico's en Ondergoe deren enz. enz. Verder eene prachtige Collectie Stalen. A Ue goederen op maat kunnen in den kortst mogelijken tijd geleverd worden Prima - Schiedammer Jenever, lioebroek's Oude Klare P, in winkels met DIT uithangbord zijn de SINGER Naaimachines verkrijgbaar. Ondeiricht gratis ook in het moderne borduren en stoppen. met stalling, schuur, bergplaatsen, tuin en bouwland gelegen aan den Ooatrum- schen weg, gront 93 aren -11 centiaren. Wed. G. VERHEIJEN, Oostrum— Venray, I)e ondergeteekende maakt het geachte publiek van VENRAY en omstreken bekend dat bij hem steeds te bekomen is. zoonis: GREENEN KOZIJN en RICHEL HOUT. VUREN BATTINS. PLANKEN in alle lengte en dikte, PANLATTEN PLIJSTERLATTEN, onbekantrecht 2 duimsch GREENEN en VUREN HOUT. en een groote voorraad zeer goedkoope WAAN PLANKEN, enz. Hoenderstraat, VENRAY Prima waai. Lage pryzen. VENRAY. Paterstraat, Venray. Groote vooraad in Meubels, Stoelen. Spiegels. Schilde rijen. Lysten, Sport- en Kinderwagens. Kinderstoelen. als Tafol- Ledikant- en Kastpooten, Consoles! Ornamenten, enz. In al deze artikelen zeer ruime sortee ring, nieuwste modellen en uiterst concur- reerende prijzen. Ondergeteekende maakt her geachte publiek van VENRAY en OMSTREKEN bekend, dat bij hem steeds aan concur- reerende prijzen verkrijgbaar zijn alle soorteo Tevens beveelt hij zich beleefd aan voor het leveren en beplanten van winterparken. Paterstraat VENRAY. ST. NICOLAAS. (■«•«kroonde Spoeling, krachtig on goedkoop voedingsmiddel voor koeien, varkens en schapen, met een gewaarborgd gehalte van 18 pet. eiwit eu 7 pet. vet. benevens volledige zuiverheid.

Peel en Maas | 1907 | | pagina 4