Limburgsch Nieuws. Gemeenteraad te Venray, Venraysche Arbeidsbeurs en Informatiebureau. Nieuws uit de Buurt Algemeen Nieuws. Provinciale Staten. Opgaven van Caudidalen, Burgerlijke Stand. op Dinsdag 19 November 1907. Nog «en lotingskweslie. S5>pfennig-ii(uk. Burgemeester en Wethouders De Burgemeester van Venray Burgemeester en W ethuder s Sterlgevallen. Worden gevraagd s gekomen. Wegens voorgenomen herstel lingen had men den dom gesloten en de werklieden zoowel als de kapelaan deden vergeefs moeite orn den oude aan liet verstand te brengen dat hij op dien d niet binnen mocbt. Slot volgt. Mededeeling van ingekomen stukstemmen tot onderwijze? aan de school OPENBARE VERGADERING van den 's Namiddags 5 uur. Tegenwoordig de heeren H. Esser Burgemeester, Voorzitter. J. Arts Wet houder. Hub. Janssen, P. Camps, A Loonen. Th. SÜts. J. Loenen. V. Fonck. Jac. Aerts, P. J. Derks en J. M. Michels leden en Stoot Secretaris. Afwezig de heeren M. Poels en L Janssen. De Voorzitter opent de vergadering mei gebed en verzoekt den Secretaris de notule» der vorige vergadering voor te lezen. Na de voorlezing vraagt de Voorzitter of iemand der leden op de notulen iets aan te merken heeft. De heer Fonck zegt dat hy niets gehoord heeft over het gesprokene van hem aan gaande de verzekering der veldwachters tegen ongelukken. Daarna worden de notulen onveranderd goedgekeurd en gaat men tot de volgorde der agenda over. 1. Vaststelling gemeentebegroting 1908 De Voorzitter zegt dat de begrooting in de vorige vergadering post voor post is nagegaan en behandeld en vraagt of de heeren over het een of ander punt nog inlichtingen verlangen. De beer Jac. Aerts vraagt of het niet beter zou zyn met de vaststelling der begrooting te wachten totdat men een be slissing heeft genomen over de pension- neoring der veldwachters. De Voorzitter zegt dat nog altijd een supplement-begrooting kaa gemaakt wor den. De begrooting sluit aan inkomsten en uitgaven met een bedrag van f 39398.61 en eene post van onvoorziene uitgaven f406.965. Wordt met algemeene stemmen goedge keurd. 2. Vaststelling gemeenterekening 1906. De Voorzitter deelt mede, dat de ge meenterekening van 1906 ter goedkeuring wordt aangeboden, deze heeft 14 dagen voor eenieder ter inzage gelegen. De rekening wordt door den Secretaris post voor post voorgelezen. Wordt daarna met algemeene stemmen goedgekeurd. Zij sluit aao uitgaven inkomsten nadeeiig saldo 3. Mededeeling der Gasfabriek dat zij ingevolge art. 28 der concessievoorwaarden de concessie toillen overdragen aan de Actiën Geselschaft für Gas- IVasser- und Elektrizitats-an- lagen te Berlijn. De Secretaris leest de brieven der con cessionarissen voor, waarin deze te kennen geven, dat zij de concessie aan bovenge noemde heeren willen overdragen met een vertegenwoordiger in Nederland. De Voorzitter zegt dat ingevolge art. 28 der concessie-voorwaarden hier niets tegen is. mits men verzekerd is, dat het een goede firma is en deze stipt de concessie voorwaarden nakomen, daarom is door den Secretaris een concept-overeenkomst upge maakt, welke wordt voorgelezen. Hiermede kunnen zich de heeren ver eenigen, om onder die voorgelezen voor waarden de overdracht toe te staan. De heer Jac. Aerts vraagt of de beheer ders der fabriek al een jaarlijksch verslag aan den gemeenteraad hebben uitgebracht. Het gebeurt nog al eens dat de lantaarns niet branden wyl de glazen of kousjes stuk zijn, dit kon geregeld gecontroleerd en aan de fabriek getelefoneerd worden. De Voorzitter deelt mede, dat de gas fabriek jaarlijks in Maart verplicht is een verslag uit te brengen, daar deze echter 15 Januari 19Ö7 geopend is. zal er in Maart 1908 een verslag moeten gegeven worden. De heer Hub. Janssen vraagt of er bij de overdracht geen gelegenheid zou bestaan om de leiding te krijgen naar het station. Zoo de bewoners langs dien weg nog al willen aansluiten, zou het de kosten wel loonen. De heer Slits vraagt of de S.S. wel zal aansluiten. De Voorzitter denkt vbd wel. Wordt besloten de concessionarissen hierop te wijzen. 4. Benoeming van lid van het Burn gerlijk Armbestuur, aftredend lid de heer Jac. Aerts. Wordt by acclamatie herbenoemd. 5. Benoeming van een lid der plaat' selijke Schoolcommissie, aftredend lid de heer M. Poels. Wordt bij acclamatie herbenoemd. 6. Reclamen Hoofdelijken Omslag. Wordt in geheime zitting behandeld. 7. hen. De heer Michels vraagt of er in den Handerik overal boomen worden geplant. De Vo >-zitter zegt dat er elk jaar door de gemeente boomen worden geplant. I)e heir Michels zegt dat ze daar overal niet even goed zullen groeien. De heer Hub. Janssen zegt dat men ze dan maar moet planten op den dijk langs hel Krankzinnigengesticht. De Voorzitter zegt dat de meeningen hierover zoo uiteenloopend zijn, dat men zich hieiaan niet kan storen. De heer Jac. Aerts wyst op den slech ten toestand van den weg naar Oostrura Hij zegt. dit is de zwaarste belasting die wij liebi>eii. er gaat jaarlijks voor f 200 kiezel op en de weg wordt nooit goed. Zou het niet Heter zijn er in eens f 5000 aan te wagen en de weg met steenslag en de stoomwals in goeden toestand te brengen Do Voorzitter zegt, dat hij eene geheele begrooting van den heer Sarolea heeft gektegen en dit punt in een volgende vergadering ter bespreking zal brengen. De begrooting is wel goedgekeurd doch op het voorstel van den heer Aerts zou hij deze nu willen wijzigen om nl. de kosten te dekken door meerdere verknop van gemeentegronden. Dit wordt goedgevonden. De post verkoop gemeentegronden wordt dus met f 5000 verhoogd en gebracht op f6500. en die van in walsen en verbetering van kunstwegen ook met f 5000, zoodat de begrooting sluit aan inkomsten en uitgaven met een bedrag van 44398,61. Wordt goedgekeurd. De heer Fonck heeft het verwonderd dat er 's nachts nog geen lantaarns branden, hetgeen toch in de vorige vergadering besloten was. De Voorzitter zegt dat nog niet bepaald wanneer daarmede een aanvang moet worden genomen. We zullen nu maar 1 December daarmee beginnen. Niets meer aan de orde zijnJe sluit de Voorzitter de vergadering en gaat de Raad in geheime zitting. f 35990,76 f35371,58 f 619,18 concessionarissen VENRAY, 23 November 1907. Op de verplichte rijksbengsten- keuring te Venlo werden aangegeven 6. allen goedgekeurd. Brillant, eigeoaarj. Rambaghs Venray. Vos, id. Venray. Major de Boussart, eigenaar L. Haff- uaana Weil. Jnles. eigenaar C. van Duynhovon Mook Faro, eigenaar J. Kamps Afferden. Lee, eigenaar J. van Wylick, Grubbon- vorst, Dinsdag heeft de oieuw benoemde Directrice van het Postkantoor alhier, bet kantoor van den waarnemenden directeut de heer A. Rutten overgenomen. Zondagnamiddag hield de schuttery het HofT'haar jaarlijksch koningschieten. De heer Chr. Goumans mocht het geluk ken de eer van het koningschap voor een jaar te verwerven. Eene buitengewone drukte heersch- te Woensdag op de alhier gehouden jaar markt. Vooral op dat gedeelte der markt, waar de kramen met manufacturen en andere artikelen stonden, heerschte een kolossale bedrijvigheid, en had men moeite om door de opeengepakte volks menigte te komen. Ook de aanvoer van vee was groot Ongeveer 250 stuks rundvee stonden aan de lijn de handel was zeer levendig en er werden goede prijzen besteed. Biggen waren er betrekkelijk weinig en heerschte hierin weinig handel. Men betaalde van 3 tot f 5 per sluk. Men verzoekt ons mede te deelen dat de aangekondigde propaganda-ver- gaderjng van Dr. Ariëns door bijzondere omstandigheden niet kan doorgaan. Tevens kan hier nog aan toegevoegd worden, dat deze in overleg met Dr Ariëns tot een der eerste Zondagen van Januari is verdaagd. Tot Secretaris van de Fanfare -St. Cecilia" is gekozen de heer Fr. Hoedema» kers. Dit gezelschap en ook het Kerkelijk Zangerskoor zal a.g. Maandag het Cecilia feest vieren. JNaar wij vernemen bestaat het plan om binnenkort de gaslantaarns voorlaan automatisch te ontsteken en uit te dooven. HORST. Naar wij vernemen, zal voor de verkiezing van een lid der Prov. Staten in het district Horst op 5 Dec. a. s. candi- daat gesteld worden de heer Ger. Peeters, burgemeester der gemeente Bergen. De afgevaardigde voor dit district de edelgrootachtb. heer Emile Haffmans van de Roobeek, heeft nl. als zoodanig bedankt. In de Zaterdag alhier gehouden raadsvergadering werd met algemeene ta Griecilisvoen benoemd de heer G. van den Eynden, onderwijzer te Helenaveen. LOTTUM, Tot hoofd der school alhier is benoemd de beer J. M. Schinck, thans onder v ijzer te Meerlo. VENLO. Zaterdagavond om 10 uur had de rangeerder bij de SS. M. A. Grul, oud 26 jaren, werkzaam op het rangeerterrein te Blerik, bij bet langeeren het ongeluk tusschen do buffers te geraken met bet noodlottig gevolg dat hij op de plaats dood bleef G. was een oppassend werkman en de steun zijner' moeder. BAARLO. De boortoren van het station Helenaveen naar hier overgebracht, zal dezer dagen wederom beginnen te werken. Het plan is met buizen van over de 20 cM. doorsnede te beginnen, de groote wijdte dezer buizen maakt, dat men zeer diep kan boren, daar deze groote wijdte gelegenheid geeft telkens kleinere buizen in liet boorgat te doen afdalen. ECHT, Zondagavond heeft alhier een poging tor doodslag, althans ter zware mis handeling plaats gehad, doordien J. H. oud 21 jaren, landbouwer, wonende alhier, op ongeveer«v passen van hem verwydord een revolver heeft afgevuurd op II. Vos. zonder dat deze evenwel werd getroffen. Door de marechaussee is de revolver in beslag gr nomen, doch tot de arrestatie van H. is niet kunnen worden overgegaan, daar hij tengevolge van deD bekomen schrik orristig ziek en als verstyfd te bed ligt. Hy wordt door de marechaussees bewaakt. Naar men zegt zou minnenijd hiervan de oorzaak zijn. WEERT. De geheele stad. speciaal de neringdoenden, verkeeren in vrees voor de bende -zigeuners", die sedert een paar dagen ier gekampeerd is, en waarvoor niets meer veilig schijnt. Naar wi booren zyn reeds vele lui op de een f andere manier beetgenomen. De winkeliers te waarschuwen is hier onnoodig, want als zij iemand van die lui zien aank<n, sluiten zij behoedzaam de deur. WESSHM Al heel iu de vroegte zag men Woensdagmorgen boven onze plaats een luchtballon zweven in de richting Thorn. Men k a de inzittenden (die door liet blazen ojeen muziekinstrument aanhou- nd te kennen gaven dat ze het erg prettig vonden daarboven! duidelyk onder scheiden. Heeft men hier goed gezien dan stonden in reuzengrootte natuurlyk) op het ge vaarte te lezen -Elberfeld." AfAASTRICHT. Alhier zyn Donder dagmorgen te 5 uur twee postbeambten door een locomotief aangereden en op slag gedood. DEURNE. Bij kon. besluit is herbe noemd met ingang van 25 dezer tot burge meester der gemeente Deurno en Liessel, de heer K. Laan. CUYK. Op de Dinsdag gehouden z.g. Cuyksche wintermarkt waren aangevoerd 605 stuks runderen en ongeveer 240 biggen. De handel was zeer levendig. Het vette vee blijft duur. Men besteedde van 25 tot 38 cent per half KG.; 't dragend vee gold van 180 lot 280 gld. 't mager vee van 80 tot 120 gld. biggen deden van 4 tot 7 gld. De drukte was inderdaad buiten gewoon. Jammer, dat des avonds liet overmatig alcoholgebruik weer aanleiding gaf tot walgelijke dronkemans- vecht- en snij partijen, waarbij de politie te pas moest komen. NIJMEGEN. Maandagmorgen circa 7 uur werd door een voorbijganger in het Hunnerpark nabij de Belvédère gevonden zekere B. slagersknecht, die zich door middel van een scheermes den hals had afgesneden. I oen men hem vond leefde hij nog en kon de ongelukkige nog verklaren, dat hij hetzelf had gedaan. B. was tot voor korten tijd bij eene firma alhier werkzaam, doch had meermalen blijken van oneerlijkheid gegeven, waarvan zijn patroon de politie had in kennis gesteld. Het lijk is naar het R. K Ziekenhuis overgebracht. UDEN. Dinsdagmiddag had een treu rig ongeluk plaats. De bejaarde wed, v, d. Leygraaf werd door een wagen overreden en de bekomen kneuzingen waren van dien aard, dat haar de H.H. Sacramenten moesten worden toegediend. Vreeselijk ongeluk. Woensdag werd te Roosendaal een zekere Spaapen, werkzaam aan de suikerfabriek van de Ram en Co., tusschen twee machi nes als 't ware fijn gemalen. In stukken en brokken kwam zijn lichaam te voorschijn. De ongelukkige laat een weduwe met zeven kinderen achter. 't Schijnt wel, dat men lang nog niet overal op de hoogte is der bepalingen van de tegenwoordige mi'tiewet. Zoo vernemen wy wederom, dat d"Oi verschillende lotelingen bij Gedeputeerde Staten van Noordbrabant een bezwaar schrift is ingediend tegen de onlangs te Grave gehouden loting en zulks op grond, dat daaraan deelgenomen heeft een voor die gemeente ingeschreven student van het Missiehuis der H. Familie, welke loteling Amsterdammer is en wiens ouders ook aldaar verblijven, zoodat bedoelde loteling ook te Arasterdam bad moeten loten. Be grijpelijkerwijze wordt die actie met belangstelling tegemoet gezien ên door ben die een vrij nummer én door hen, die een dienstplichtig nummer getrokken hebben De nazomer. In verschillende tuinen te Ubbergon en Beek kon men deze week nog bloeiende stamrozen zien. En dat op 20 November In Duitschland is in de kringen van handel, industrie en landbouw een bewe ging begonnen ter gunste van da.invoering van een 25 pfennig-stuk. Bedragen van 25 pf. kunnen thans in Duitschland slechts met drie geldstukken worden voldaan, de invoering van een enkel geldstuk van dit bedrag zou dus een groote vereenvoudiging en vergemakkelijking van het verkeer brengen. Een uiuoie loeatnnd. We lezen in de -Nbr." dat de inwoners van Iluisseling besloten hebben beurtelings des nachts de wacht te houden omdat in den laatsten tijd veel kippendiefstallen plaats hadden en varkens werden vermist. Is daar ter.plaatse geen nachtwacht of politie ülooic l>4'/ol(li£ill£. Terwyl het gemeentebestuur van Dinx- perlo adverteert om een nachtwaker, die eiken nacht op post moet zijn en daarvoor jaarlijks f 100 kan verdienen, heeft ook de lantaarnopsteker, die een bezoldiging van f 75 geniet, zijn ontslag genomen. Een koe gebarsten. Bij nat weder is het voor de land bouwers van liet grootste belang toe te zien op het voeder der lunderon; bij den landbouwer J. Stevens te Bavel bij Breda is een koe gebarsten, tengevolge van het eten van nat knolgroen. Onveilig Zeist. Uit particuliere bron wordt uit Zeist medegedeeld, dat achter het Seminarium Rijsenburg" een dynamietbom is gevon den. die daar door drie personen was neergelegd, zeker niet met goede bedoelin gen. Eene dame, die de 3 personen daar had gezien, waarschuwde de politie, die weldra per automobielde daders had ingehaald, waarop ze werden gearres teerd en naar Utrecht overgebracht. Ook de bom is in beslag genomen. Men houdt de zaak zeer geheim. Verder deelt men ook mede, dat de vrouw van Overhorst, den kassierslooper en feitelijk de hoofdpersoon in de gruwelijken moord te Zeist, krankzinnig geworden. Men beeft algemeen met haar te doen. liedrog. Een meisje, met zeldzaam mooi haai kreeg het aanbod haren haartooi af te staan voor f 200. De koop gesloten, wordt zy eerst gefotografeerd voor het knippen daarna met half afgeknipt nog eens en daarna nogmaals, nadat zij kaal afgeknipt was. Toen dit was afgeloopen, werd haar beduidt dat ze nu maar gaan kon geld kreeg ze niet. Gelukkig heeft d politie daarover anders gedacht. Later prijkten de foto's in des heeren haarwerkerswiokel, maar natuurlyk in omgekeerde volgorde, de laatste f.'to met kaalgeknipt hoofd het eerst, daaronder het fraaie opschrift: -ten gevolge van eene huidziekte totaal kaal geworden," na twee maanden de tweede, en na drie maanden de 3e foto wat een succes Een vierling. Te Beltrum bij Gr.-enloo, is dezer dagen een vierling geboren. Een van de vier kinderen is kort na Je geboorte overleden als bedoeld in artikel 51 der Kieswet en artikel 8 der Provinciale wet dat deze opgaven moeten inhouden den naam, de voorletters en de woonplaats van den candidaat, en onderteekend zijn door ten minste 40 kiezers, bevoegd tot deelneming aan deze verkiezing. dat de inlevering dezer opgaven moet geschieden persoonlijk door een of meer der peisonen, die de opgave hebben ohdar» teekend. (De candidaat kan daarby tegen woordig zyn. Van de inlevering wordt een bewijs va» ontvangst afgegeven) dat formulieren, voor de opgaven boven vermeld. zijn ter Secretarie dezer gemeente kosteloos verkrijgbaar van den 21 Nov. 1907 tot en met den dag der verkiezing. De Burgemeester brengt hierby in herinnering artikel 151 der Kieswet, luidende als volgt -Hij, die eene opgave, als bedoeld in art. 51 inlevert, wetende dat zy is voorzien •van handteekeningen van personen, die -niet bevoegd zyn tot deelneming aan de •verkiezing, waarvoor de inlevering ge- -scluedt, terwyl zonder die handteekenin- -gen geen voldoend aantal voor eene -wettige opgave zou ovorblyven. wordt -gestraft met gevangenisstraft van ten -hoogste 3 maanden of eene geldboete van ten hoogste 120 gulden, -Met gelyke straf wordt gestraft hy -die. wetende dat hij niet bevoegd ia tot deelneming aan de verkiezing, eene voor die verkiezing ter inlevering bestemde opgave, bedoeld by art. 51. heeft onderteekend Venray den 20 November 1907. De Burgemeester voornoemd, H. ESSER, van Venray brengen bij deze ter algemeene kennis, dat naar aanleiding der wet van deh 2 Juni 18.8. Stbl. no. 97, de navolgende vergun- ningen zyn verleend 1 aan W. Wynhnven alhier tot het plaatsen van een stoomketel voor het in werking brengen van een graan en hout- zaagmolen op bet perceel Sectie C no. looO. 2 aan de firma Haché Kallaert en De Braekeleire tot het plaatsen van een verticale verplaatsbare locomobile voor het in werking brengen van een kalk en rasmolen op het perceel sectie C 4816. 3. aan P. J. Versieyen alhier, tot het plaatsen van een gasmotor, op het perceel Sectie C no. 4338. Venray, 22 November 1907. Burgemeester en Wethouders voornoemd n H. ESSER. De Secretaris, STOOT. CANDIDAATSTELLING voor de maakt bekend, dat op Donderdag den 5 December a.s. zal plaats hebben de ver kiezing (candidaat8telling] van een lid van de Provinciale Staten van Lim>urg, in het Kiesdistrict Ilorst, waartoe deze gemeente behoort dat op dien dag, van des voormiddags negen tot des namiddags vier uren, ter Secretarie bij den Burgemeester der ge meente Horst, (hoofdplaats van het Kies district) kunnen worden ingeleverd van Venray, brengen ter openbare kennis, dat ter ge- meentesecretarie te? inzage ligt een verzoek met bijlagen van Johannes van Rhee, a. beider wonende te Oirlo-Venray om vergunning tot het oprichten van een brood bakkery op het perceel kadastraal bekend in sectie F no 434 Op Dinsdag 10 December 1907 des voor- middags te elf uren, zal ten Raadhuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en.schriftelyk toe te lichten. Zoowel de verzoeker als zy, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen voor bet bovengemelde tijdstip, op de secretarie der gemeente kennis pemen van de ter zake ingekomen schrifturen. temay 22 November 1907. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. ESSER. De Secretaris, STOOT. VENRAY. Aangifte van den 15 tot den 22 Nov. Qeboorten. Maria Johanna Diktenzée. Gerardus Wilhelmus Martinue Hubertus bijbers. Martinus Thuijls, ongeh. oud 69 jaar. Jacoba Kersten, 75 jaren, weduwe uit het le huwelijk van Renier Vullings, en uit het 2e huwelijk van Jacobus van Emmerik Jacobus Aalbers, oud 84 jaren/echtgenoot van Cornelia Vermeulen et Kantoor is geopend op werkdagen 12 tot 1 uur en Zondags van 's mor» Het van 12 tot 1 uur en Zondags gens half 9 tot half 12. 2 dienstmeiden voor Venray. 1 keukenmeid voor Oijen, 1 noodhulp keukenmeid voor Roermond. 2 kindermeisjes, 1 nette dienstbode voor Breda. 1 keukenmeid voor Duitschland. 1 dienstmeisje 15 jaar voor Oostrum. 1 tuinier. I bekwaam dienstknecht voor boerenwerk. 1 bakkersleerling,

Peel en Maas | 1907 | | pagina 2