te OSS in 1907. M. VAN AARSSEN 1 een Eereprijs of Grand Prix- Houthandel. G, L. Verbeek, Ontvangen voor den Winter l en G. H. DE H A EX, J. v- d. BERG, Jaarmarkt te Venray, Paarden, Hoornvee Varkens H. VAN DEN BOSCH. JOS. VOLLEBERGH Bericht. Zadelmaker en Stoffeerder ZOO KOMEN ZIJ TOT ONS. W. CLAASSENS Adverteert in dit blad. Maat- en Confectie-Zaak. Gebroeders Jeuken. Demi-Saisons, Overjassen, Dames- en Kindermantels. -V Heerenkleeding naar maat. Meubelfabriek en Magazijn. Woensdag 20 November. Te koop gevraagd Donderdag 14 Novemb. Woensdag 27 De geschiedenis van het kind en de gloeiende kachel. té wederom met de HOOGSTE ONDERSCHEIDING bekroond Eerste kwal. Timmerhout, HANDEL IN Schoenwerk en aanverwante artikelen. Winterpantoffels, eene ruime sorteering in Kachels, Kachelplaten, Fornuizen. Kachels, Fornuizen en toebehoor. V. FONCK NIEUWSTE MODELLEN- LAGE PRIJZEN. Ontvangen voor het a. s. Seizoen ruime keuze gegarneerde en ongegarneerde Alle Draai en örnamenlwerken, L I. AKKER, Van Alkemadeslrnal M. Rolterdam. Notaris Ësser te Horst, Ontvangen voor het a. s. Seizoen MAATWERK Hoeden, petten, boorden, strikken, ondergoederen en werkmanskleederen. Gebrs. Jeuken EindstraaU een in goeden staat zijnde Waar 1 zegt de Uitgever. Een onzer verslaggevers die ziel» te Zevenhergschehoek bevond, had daar toevnliig een onderhoud met den heer F. van DINTER, aldaar woonachtig, wiens kind voor eenigen tijd geleden zich zoo vreeseljjk gebrand heeft. De heer van Dinter vertelde op ons verzoek de volgende bijzonderheden Het ge beurde zoo, mijnheer, mijn dochtertje ROOSJE zat hij de kachel toen zij per ongeluk tegen den gloeienden pot aanviel. De hand van het kind was zoo vreeselijk verbrand dat de vellen erbij hingen. De hand wilde maar niet gene zen, niettegenstaande ik vele middelen ter genezing aanwendde. Toevallig kwam ik bij den stationchel ;e Zevenbergschenhoek, wien ik vertelde dat myn Roosje zich zoo gebrand had en dat zij zulke duldelooze pijnen uitstond. De chef gaf mij toen een beetje bloos- terknlNem klooster Sancta l'aulo. en deze zalf legde ik op baar handje. Het is werkelijk waar, mijnheer dat na verhop van drie dagen mijn dochtertje haar handje geheel beter was hetgeen u vrijelijk moogt, publioeeren. De Kloosterbalsem klooster Sancta Paulo geneest oude en nieuwe wonden brand en snijwonden, rkeumatiek, rheu matische zenuwpijnen, jicht, podagra ischias, kneuzingen, stramheid in de ledematen, verstuikingen, lendenpijn pijn in den rugspiercem-ekkingen winterhanden en wintervoeten. Prijs per pot 35 ct75 ct f 1.20 en 1.50 I'ai An Alleen de echte Klooster I balsem geneest, deze is ken baar aan een rooden band om den pot waarop de handteekening L. I. AKKER Rotterdam voorkomt, alle andere is namaak. Verkrijgbaar te VENRAY bij G Ambrosius, te HORST bij J. van Wel Verriet, te MAASHEES bij Geurts— Stoffels. Patersti uat. VENRA"V Bericht hiermede de ontvangst van een gioote Partij alle soorten WINTERSTOFFEN. Eigengemaakte Demi-Saisons, Overjassen en Costumes, Jassen Broeken en Vesten, Alledaagse be Goederen, Manchester, Be vertin, Mollekins, Pilow, Baar en Mol ton®. Half wollen en Katoenen Stoffen, Alleduagselip hoven- en ondergoederen, blauwe kielen. Borstrokken, zelfgemaakte en geweven Truien, wollen doeken, Gapers wollen D'Sseu en Motten, Pelzer Hoeden en Petten, Strikken. Boorden en Fronts, Bedden en Pulven, bedveeren en Kapok, alsmede een groote partij voordeelige Resten in Wollen en Katoenen Stoffen. Alle Koloniale Waren. Alles aan scherp concurreerende prijzen. Paterstraat, VENRAY. Van ALLE naaimachines, die op de Tentoonstelling van Ambachtswerktuigen in het Paleis voor Volksvlijt te Amster dam geexposeerd waren, verkregen ALLEEN de onze de HOOGSTE onderscheiding, t. w.: c x r r, MA AT^CTTAPPT.T AMSTEBI,AM: Katverstraat 60-62. oDauLK Ji A A 1 övllxil L L*J VENLO I Groenmarkt 12, FILIALEN IN BIJNA ALLE PLAATSEN VAN EENIGE BETEEKENIS. ^ideia^L 2525 as£5H525H52525HSa5aS25H5H52SHS25aS j Elegante coupe. Soliede en keurige bewerking. Steeds voorradig de nieuwste Stoffen. Groote mooie sorteering PETTEN, laatste modellen. Ruime keuze in Boorden, Fronts, Manchetten, Dasson, Saijetten, Kou sen, Fluweclen. Trico's en Ondergoe deren enz. enz. Verder eene prachtige Collectie Stalen. Alle goederen op maat kunnen m den kortst mogelijken tijd geleverd worden De ondergeteekende maakt het geachte publiek van VENRAY en omstreken bekend dat bij hem steeds te bekomen is, zooals: GREENEN KOZIJN en RICHEL HOUT, VUREN BATTINS, PLANKEN in alle lengte en dikte, PANLATTEN PLIJSTERLATTEN, onbekantrecht 2 duimsch GREENEN en VUREN HOUT, en een groote voorraad zeer goedkoope WAANPLANKEN, enz. Schilderijlijsten in soor ten le kw. Garbolineum en Asphaltpapier. Hoon derstraat, VENRAY alle soorten GEMAAKT Ontvaijgen eeg ruime keuze Opnieuw ontvangen eene ruime sorteering Groote voorraad. Nieuwste modellen. Langste prijzen Een oud Fornwx. TE KOOP Aanbevelend, Beleefd aanbevelend, Paterstrajt, VENRAY. ■'nierstraat, Venray. Groote vooraad in Meubels, Stoelen, Spiegels, Schilde rijen, Lijsten. Sport- en Kinderwagens. Kinderstoelen. als Tafol- Ledikant- en Kastpooten, Consoles, Ornamenten, enz. In al deze artikelen zeer ruime xorlee ring nieuwste modellen en uiterst concur- reerende prijzen. Zie etalage. Zie etalage. voor Aan concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend, Hofstraat, VENRAY. Eindstraat, Venray, beveelt zich beleefd aan tot het leveren van alle soorten De Ondergeteekende maakt hetgeachu. publiek van VENRAY EN OMSTREKEN bekend, dat hij zich gevestigd heeft als De volgende, zeer belangrijke tijding die ons eenigen tijd geleden werJ gebracht, zullen wij kieronder eens verhalen. De heer A. NOLLEN, die brievenbesteller te Waspik is, schrijft ons het navolgende -Zeker zullen er vele menscheh zijn die niet gelooven dat do Abdijsiroop zoo'ii uitstekend geneesmiddel is, daarom acht ik het tot mijn plicht aan de lijdende menschheid kennis te geven, welke ervaringen ik met de Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo gehad heb. Het was in 1902 toen ik te Geerlruidenberg mijne militieplichten vervulde. Op een snikheeten zomerdag hadden wij velddienstoefeningen waarbij ik gedurende eenigen tijd den looppas moest maken toen deze geëindigd was, zweette ik hevig en het schijnt dat ik toen op den tocht ben gaan staan, want den dag na dien bad ik het hevig to pakken, De hoest werd hoe langer hoe erger, terwijl ik dikwerf aanvallen van benauwdheid had. Ik gaf met groote moeite een grauwe taaiachtige slijm op, mijn horst piepte cn mijn nachtrust was gestoord. Wanneer ik tien minuten geloopen had was ik verplicht rust te nemen. Iedereen die mij hoorde hoesten, zeide -Nollen-wat heb je een leelijken hoest.- Ik ging er zeer onder gebukt dat ik op 24jarigen leeftyd een kwaal had, waar ik niet af kon komen, want ik had al verschillende geneesmiddelen ter genezing aangewend, zonder goed succes. Toen ik een advertentie van Abdijsiroop las dacht ik komaan, dat probeer ik nog eens. Ik nam de Abdijsiroop in en gevoelde dat dit middel mij genezing zou brengen, want de slijm die mij vroeger muur vast zat, kwam gemakkelijk los. Ik zetto de behandeling voort on na 4 flacons gebruikt te hebben ben ik totaal genezen. Ieder borstlijdor beveel ik de Abdijsiroop aan, |-_ q dat gij dezelfde soort ABDIJSIROOP hokomt die Lt I Ui den heer A. NOLLEN gebruikt beeft, deze alleen geneest en is kenbaar aan den rooden band om do flesch, waarop de handteekening van don Generaal Agent I,. I. A li K I-Al. Rotterdam voorkomt, alls »ndere is namaak De namaak geneest nooit. Prijs per flacon fl,— f2en 3,50. Centraal-Depót Verkrijgbaar bij G. AMBROSIUS te Venray, J. VAN WELL- Verriet te Horst. Jos. GEURTS-Stoffels to Maashees, A. VAN DIJCK— ACHTEN te Bergen. Billijke prijzen. Solieie afwerking TEN KANTORE van den zijn steeds groote en kleine KAPITALEN tegen matige rente op soliecle Hypotheek verkrijgbaar bij den Heer W. SWINKELS-COOP- MANS, en ntveelt zich beleefd aan tot het maken van alle Tuigen, zoowel Luxe als Werktuigen, en tevens ook voor het leveren en plaatsen van Tapijten, Vloerzeilen en Loopei-s, Gordijnen Matrassen Bed den en nekleed allerhande Meubels, en verder alles wat tot het vak behoort. Reparatiën worden spoedig en netjes afgewerkt. Onder minzame aanbeveling. Langstraat, VENRAY de nieuwste stoffen voor Steeds voorradig eigengemaakte Demi-Saisons, en winterjassen, dames en k'indermaijtsls in alle modellen, zeer notjes en veel solider afgewerkt dan fabrieksmantols. Deze worden ook op maat goloverd naar elk verlangd model. Ilot beste atli-ON voor verdere soorten Minzaam aanbevelend, Fr. Beckers, 1 S25S525H5H 5H5H5B5ZSSSH5HSH525H5H5E5H5H KACHELS. Aanbevelend, EffiS

Peel en Maas | 1907 | | pagina 4