Bekendmaking. a&aaaaïaao Lijnmeel en Lijnkoeken. Op Zondag 13 Oclober 1907, Jos. Géominy. Stroohulzenfabriek PERSONEEL een zindelijk Meisje, R. K. Keukenmeid, en eene Werkmeid. De Notaris Haffmans DROGERIJ HET HERT een Maalkalf Een Vermogen MILITIE RISICO. wekelijksciie geldelijke uitkeeringen M. VERHOEVEN, PELSEN EN WOLLEDOEKEN. Heeren Vilthoeden en Petten. Overjassen en Demi-saisons. W, A. v. d. Munckhof. P. Hoetleniakers, na a a 3 n, B£ ATELIER VOOR MOOELHOEDEN, CAPERS en KIN DERBARETS. Vraagt tarieven en inlichtingen bij Burgerlijk© Stand. Kerkelijke Diensten te Venray. Boter- en Eiermarkten. ADVERTENTIEN. der Melkritten, boter- en kolentransport, P. Camps-Delhougne. te V E N L O. heer J. VERHEUGEN. Groote Straat Venray. Bij ongunstig weder 8 dagen later. (Gevraagd: H .T. HELING. Te Koop Kalf van 6 maanden, Slokpaardjes-Lelieninolkzcep ONTVANGEN Paletots, Sacco's Pelerines, Regen- en Kindermantels, Dames en Kinderhoeden, Gemaakte Damesonderrokken. HANDSCHOENEN, KOUSEN, enz. BUXKING VOOR COSTUMES. •HM9MCIN ww Wed. J. Van der Linden, Notaris Linssen Notaris Linssen Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst tarie der Gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Venray 11 Oct. 1907. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. ESSER. De Secretaris, STOOT. VENRAY. Aangifte van den 5 tot den 12 Oct. Geboorten. Sterfgevallen. Parochiekerk. Paterskerk. MAASTRICHT. 8 Oct, Botor Ge mijnd 23660 K. G. Prijzen, hoogste prijs, f 1.50, Laagste f 1,24, Gemiddeld f 1.36 Eieren aangevoerd 28000, Dikke f 5.90 k f 6 30, kleine f 4 80 a f 0.00, gemeng de f 4.90 a f5.70. Het Bestuur der Goop. Stoomz. Fabriek Venray, maakt hiermede bekend dat de zal plaats hebben op Vrijdag 25 October, 's nam. 5 uur in liel Café wan den Heer .1. Kemp». Tevens deelt het Bestuur mede dat de leden hun ondermelk aan de fabriek kunnen laten vanaf 1 INov. tot 30 Maart 1908, a 2.25 ets. per Liter. Zij moeten zich dan voor Nov. melden aan het Kan toor der Fabriek. Venray. 12 Oct. 1907. HET BESTUUR. Op Maandag; 21 Oclobcr a. s. '8 namiddags 6 uur, zal ter herberge van JAC. DE BRUIN op de Kemp, worden Het maken van een Woon huis aan den Merseloschen weg, voor rekening van Jan de Bruin. Bestek en teekening liggen ter inzage bg Jac. de Bruin op de Kemp, Aanwijzing den dag van besteding 's na middags 5 uur. TH- SLITS vraagt flink voor geregeld werk, loon f 1. a f 1,20 per dag. in een klein deftig gezin to GOCI1 voor dadelijk of 1 Mei n. s. voor keuken- en huiswerk (c verrichten. Hoog loon en veel verval. Adres: Bureau Peel en Maas. In een deftig gezin te Nijmegen worden met 1 November gevraagd eone Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Brieven met opgave van leeftgd onder letter K.K. aan L. C. G. MALMBERG, Boekhandel Nijmegen. Belangrijke openbare verkoop van paarden, hoornvee en varkens. te HELDEN, zal Donderdag 24 October 1907 om 2 uur's namiddags te Oostrum, gem, Venray, op verzoek dor Wed. en Kinderen J. Camps, publiek verkoopen, 3 paarden als 1 best merriepaard, 7 jaren (stamboekpaard meer malen geprimeerd). 1 best merriepaard, oud 14 jaren, 1 best veulen, oud 4 maanden, allen Belgisch ras. 6 beste dragende en melk gevende koeien. 3 puike dragende vaarzen. 4 beste guste vaarzen. Eene groote partij dragende varkens. 2 beste fokberen, scheutelingen en biggen. Zegt liet voort. Groote Straat. Venray. Schoensmeer gewoon en voor chroomleer. Ons nieuwe merk is 't beste van alles, goedkooper dan de potjes, goed voor alle soort leder. Lcdersmeer, machineolie, cylinder-olie, Beendermeel tegen stijfheid der varkens. Puike levertraan, Klicrendrank, Middel tegen ziekten der kippen. Het middel tegen de Vlekziekte. Diverse middelen tegen hoest. enz. Aanbevelend, en een by ANT. VAN KESSEL, Brabander. ertegenwoordigt oen zacht en rein ge- jielil: een blozend jeugdig frisch uiter lijk, een zachte blanke huid. en ver- hlindendend schoon teint Dit alle bowerkt do echte van BERGMANN Co. Radebeul echte fabrieksmerk Stokpaardjes per stuk 50 ets. bij W. van den Munckliof De eerste Nederlandsche Maatschappij van Verzekering- tegen Militie-Risico, goedgekeurd bij Kon. Besluit, hoofdkantoor Kazer nestraat 68a, te 's Gravenhage, sluit alle verzekering voor gedurende den actieven diensttijd en bij opkomen zoowel bij de Land en Zeemacht hier te lande (bereden en onbereden corpsen), als bij de Landweer, tegen een matige premiebetaling per week, maand, t maanden, half jaar, of per jaar. B. v. b. Ouders of Voogden verzekeren hun zoon thans 1 jaar oud om gedurende den actieven diensttijd en bij opkomen eene uitkeering te ontvangen van f 4 per week. 'alsmede f 6 per week bij de Landweer eene maandpremie van f 0.825. Komt die zoon echter bij de bereden corpsen, dan ontvangt hij in plaats van een totaio uitkeering van f 220, eene uitkeering van f 416. Kruissen, Venray. eene ruime sorteering in gegarneerd en ongegarneerd. A anbevHend, Groote Straat, VENRA Y. Prima Schiedammer Jenever, Roebroek's Oude Klare. Bols en üulstkamps Oude Boll, enz. enz. Bran d e w -ij n, Cognac. R h u m, Quast. .Limonade, Advocaat, Likeuren, Bitter. Port, Sam os. Madera, Punch, enz. enz. enz. Verkrijgbaar bij llenseniusplein, Venray Ontvangen voor het a. s. winterseizoen de nieuwste modellen Dames en Kinderhoeden. Paletots, Pellerines, Capes in a-lie genres en grootten. Wolle Doeken en Rokken, Reformvoorschoten Wollen en Sitsche Dekens. ONDERGOEDEREN. Truien en Jnelilvesten. PELTER IJ E N. Enorm groote l*euzg in alle veorkemea- de artikelen, Prima waai. Lage prijzen. VENRAY. te VENRAY. zal op ve'Zbek van den heer Aoloon Berkens en kinderen, op Dinsdag den 15 October 1907, 's namiddags 5 uur in het Hotel -de Zwaan" te Venray publiek verkoopen Gemeente Venray Een huis met schuur stallen, tuin. boom- gaard en bouwland gelegen aan den Leunschen weg, groot 35 aren 58 centiaren sectie C nrs. 2393 en 2980 geheel en een noordelijk gedeelte van nrs. 2981. Te teilen in de navolgende 3 koopen en in massa als le koop Een perceel tuin. naast de Erven Janssen, groot 9 a. 85 c. sectie C 2393 geheel en ged. van 2980, hebbende eene frondbreedte van 18 Meter, 2e koop Het huis met aanhoorigheden. groot 14 a. 48 c. naast het voorgaand perceel ged. van de nummers 2980 en 2981. 3e koop Een daarnaast gelegen perceel bouwland, groot 11a. 25 c. gedeelte van nrs. 2981, hebbende eene frondbreedte van 22 Meter. Koopen 1 en 3 zijn zeer geschikt voor bouwterrein. te VENRAY. zal op verzoek en ter. buize van de Erfgen. Antoon Smits te Veltum op Zaterdag 12 October, 's namiddags 2 uur, publiek verkoopen j Fen schoon en sterk vijfjarig werkpaard (merrie) g PI 'm. paardetuig, lange en korte kar, ploeg en egge. 2 drachtige koeien 1 versche en 1 vette koe. zal op Maandag 14 October 1907 nam. 4 uur bij Jac. Schaeffers te Venray aan de Langstraat op verzoek van den heer P. Meeuws publiek verkoopen I Huis met tuin gelegen te Venray naast de Erven Janssen groot 4 aren 75 c. bewoond door den heer E. Messemakers II Huis met tuin gelegen aldaar naast het vorige groot 4 aren 72 c. bewoond ■loor den heer J. Derksen. Beide huizen zijn zeer gunstig gelegen in de kom van het Dorp en geschikt zoowel voor renteniers woningen als voor alle handel en bedrijf. Openbare verkoop van Huizen en Bouwterreinen te Horst. zal op Woensdag 16 October 1907 nam. 4 uur ter herberge van den heer A. Peters Veestraat Horst, op verzoek van bet R. K. P. Kerkbestuur van Horst. publiek verkoopen, 1 Huis en tuin te Horst aan het Kerk» paadje, bewoond en in gebruik bij den Weleerw. beer kapelaan Jaspers, sectie D nrs. 2180 en 2181, groot 12 a. 20 c. 2 Huis en tuin aldaar bewoond en in gebruik bij den Weleerw. heer kapelaan Munnecom seclie D no 2571 en 2&T8 te zamen groot 16 a. 60 c. 3 Bouwland in de Herstraat te Horst, achter den tuin van Mai. de wed. Vullings sectie D no 2284 groot 55 aren, verdeeld als volgt 1 Bouwterrein achter den tuin van Mej. de wed. Vullings groot 12 a. 70 c. 2 Bouwterrein daarnaast gr. 11 a 10 c 3 Bouwterrein naast het vorige groot 10 a. 45 c. 4 Bouwterrein naast het vorige groot 10 a. 30 c. 5 Bouwterrein naast het vorige groot 10 a. 45 c. OerarduR Alphonsus Hubertus Marcellis. Maria Johanna Francisca Simons. Flora Maria Josephina Thewissen. Caspar Mathijs van Megen. Johannes Martinus Hubertus Jenneskens oud 24 dagen. Maandag 8 uur uitvaart voor Johannes Willeuis waarna brooduitdeeling aan de armen. Dinsdag 8 uur Sol. jaarg. voor Alb. Ksser en Johanna van den Boogaart. Woensdag 8 uur Sol. jaarg. voor Henricus Johannes van den Boogaart en Theodora Janssen 9 uur huwelijksmis 2de klas. Donderdag 8 uur Jaarg. voor Antoon Millen en echtgenoote. Deze week om 5 uur Lof en Rozenhoedje. Heden feestdag van de H. H. Daniel en gezellen martelaren onzer H. Orde is in deze kerk te verdie nen volle aflaat onder de gewone voorwaarden Woensdag om 7 en hall 8 de gewone uitvaart diensten voor de ziel van zaliger Henricus Poels al» lid der aartsbroederschap van het Koordje. Donderdag om 7 en half 8 de gewone uitvaart diensten voor de ziel van zaliger Johannes Wilms als lid der aartsbroederschap. Zaterdag feestdag van den H. Petrus van Alcan tara, belijder onzer H. Orde, is in deze kerk te verdienen volle aflaat onder de gewone voorwaar den. Aanst. Zondag zal de Hoogmis worden opgedra gen voor de levende leden der aartsbroederschap, ïia de hoogmis Processie. i/t •en, M P. si

Peel en Maas | 1907 | | pagina 3