Limburgsch Nieuws. Algemeen Nieuws. veel van Irma, en hij zat er bij op een stapel brandhout, somber en zwijgend. Vervolg Bijvoegsel. VENRAY, 14 September 1907. Eene buitengewoon talrijke menigte volks was Zondagmorgen aanwezig bij de Paocesie, die zich van uit de Parochiekerk te Venray begaf naar Oostrum, het be voorrechte genadeoord van Maria. Deze jaarlijksche beletocht, ook thans weer opgeluisterd door de Fanfare Euterpe, wordt blijkbaar ieder jaar talrijker tevens sehooner in versiering. Afgehaald door sierlijk uitgedoste bruidjes van Oostrum. trok de processie tegen 9 uur onder plechtig klokgelui het gehucht binnen, terwijl de gebeden der geloovigen werden afgewisseld door de statige muziek onzer Fanfare en de ge wijde gezangen van het Zangerskoor. In de Miraculeuze Kapel aangekomen, die alweer veel te klein bleek om de bezoekers te kunnen bevatten, werden de pelgrims van Venray op hartelijke wijze verwelkomd door den weleerw. Rector Wierts, waarna de plechtige H. Mis begon. Eene schoone Feestpredikatie werd gehouden door den weleerw. heer kapelaan Lenders. Toen de kerkelijke plechtigneden geëin digd waren, en men eenige rust genomen had, trok de processie weder in dezelfde volgorde naar Venray terug. Mogen door het gebed der pelgrims, Gods rijkste zegeningen over Venray nederdalen. De verlofgangers der Landweer, hehoorendo tot de lichtingen 1903, 1904, 1905, 1906 en 1907 zullen worden onder zocht Te Venray, Muziekzaal, 1903, 1904 1905 op Maandag 25 Nov., 1906 en 1907 Dinsdag 26 Nov. Te Horst, Harraoniezaal op Woensdag 27 Nov. Te Sevenum, Donderdag 28 Nov. Te Meerlo, 2 Nov., voor do gemeenten Meerlo. Broekhuizen en WaDSsum. Te Bergen, 1903, 1904 en 1905 op Maandag 18 Nov., 1906 en 1907, Dinsdag 1» Nov. Te Gennep, Gemeentehuis, Donderdag 21 Nov, voor die gemeente Vrijdag 22 Nov. en Zaterdag 23 Nov. voor de gemeen te Ottersum. ue MBo .3ciwri..„ «ui Exploitatie van S.S. zal bij elke wachterswoning aan de lijn Venlo —Nijmegen een bakoven laten bouweiv. Nogmaals herinneren wij er aan dat. morgen Zondag alhier bet jaarlijsche feest der H. Kindsheid gevierd wordt en de gewone optocht der kinderen zal plaats hebben. Wij twijfelen niet of de inwoners van Venray, zullen voor dit schoone doel, hunne mildadigheid toonen. LEUNEN. Blykens achterstaande advertentie zal Zondag alhier eene ver gadering gehouden worden, ter oprichting eener fietsclub. HORST. De landbouwer M. B. alhier gevoelde zich Zaterdag, terwijl hij bezig was haver te maaien, onwel en kreeg hevi ge pijnen, die hem noodzaakten naar huis te gaan. Zijn toestand verergerde evenwel zoodanig, dat de man na korten tijd het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. OTTERSUM. Gisteren viel alhier spelende het zoontje van V. zoodanig tegen den grond, dat men hern huiswaarts moest brengen. De inmiddels ter hulp gehaalde dokter constateerde, dat het jongetje het sleutelbeen had gebroken. GENNEP. Zondagnacht, tusschen 3 en 4 uur, werd bij den heer Vreede, inspec teur der rijksbelastingen, door de ruiten geschoten. De kogel werd 's morgens in de kamer teruggevonden. Gelukkig werd niemand gedeerd. De politie stelt een onderzoek in. Ook werd een der appelboomen in den tuin van dr. Hermans van zijn overvloed ontlast VENLO. Zondag 15 Sept. a. s. is het 25 jaar geleden, dat de heer G. van der Wiel, als meesterknecht bij de firma wed' 11. Bontaraps alhier in dienst trad. Het zal den geachten en trouwen jubilaris aan belangstelling niet ontbreken. De levensgeesten konden niet meer worden biljetten voor 'deze vergadering geen opgewekt. Per raderbaar werd het lijkje j naar Calvniiënberg overgebracht. 't is waarlijk niet te begrijpen, dat er nog raenschen in Venray zyn, die, ondanks het waarschuwend voorbeeld van verleden jaar, de waterlossingen, grenzen de aan hunne perceelen, niet behoorlijk op tijd hebben schoongemaakt. Bij de gehouden schouw zag het er op sommige plaatsen treurig uit, en een aan tal personen uit Venray en omstreken hebben deswege weer procesverbaal gekregen. Ter voorkoming van herhaalde bekeurin, raden wy de nalatigen aan, om voor de herschouw, die op 21 September volgende dagen plaats heeft, hun plicht dienomtrent te vervullen. Men zie de bekendmakingen van Burge meester en Wethouders in deze Courant. Hoewel in den laatsten tijd, vooral des Zondags, nog wel groote troepen Meieryers, die den Pelgrimstocht naar Kevelaar te voet maakten, al zingende door Venray trokken, toch schijnt hun aantal telken jare te verminderen. In dit seisoen waren er zelfs opvallend weinig Daar echter het bezoek in Kevelaar hunnerzijds niet vermindett, brengt men dit in verband met het kolossaal stygende aantal fietsrijders onder den boerenstand in de Meierij, die de bedevaart thans met dit vervoermiddel langs een anderen weg maken, daar de weg van Deurno naar Venray voor een fietstocht niet geschikt ia. Was er maar een tram of grindweg, dan zou integendeel het aantal bedevaartgan gers langs den weg door Venray, onge- twyfeld nog met duizenden toenemen. MERSELO. In de Zondagavond ge houden tweemaandelyksche vergadering van St. Hubertus werd besloten bet prijsschieten voor honoraire leden van het gezelschap te doen plaats hebben op Zondag 15 Septomber, dat voor de werkende leden op Zondag 22 September a.s. (Zie achterstaande advertentie.) De jongenheer H. Kuypers, vroeger te Grubbenvorst, thans alhier, heeft zijne studiën in do Gregoriaansche school voor kerkelijke muziek te Aken met succes ge ëindigd. Hem werden vleiende certificaten van bekwaamheid voor muziekleeraar. organist en koordirigent toegekend. Maandag viel de loodgieter B. uit Roermond, werkzaam bij den heer J. Tendijck, van het dak van het nieuwe gedeelte der douaneloods. Hij kwam van een hoogte van onge veer 5 meters op zijn hoofd en schouders terecht en brak door den schok den ruggegraat. Hij is hedenmorgen in het gasthuis overleden. De heer Thij wissen heeft mede gedeeld, dat hij de benoeming tot wethouder Diet kan aanvaarden. Naar aanleiding van dit besluit zal op 16 dezer eene vergadering gehouden worden tot het benoemen van een wethouder. HEITHUIJSEN. De heerS. Ament, zuivelconsulerit te Roermond-, die de in aanbouw zijnde stoomcentrifuge alhier in P^o'pnschouw.n.''^ 1 A/»nJ hoogte op een hoop plavuizen te vallen Hij werd daarbij zoodanig gekwetst, dat hij per rijtuig naar zijn woning moest ver voerd worden. ROERMOND. H. M. de Koningin heeft verlof verleend tot het voeren van haar wapen aan den heer Jacques Timmer mans in pelterijen. VROENHOVEN. Deze gemeente is in opschudding gebracht door een ver schrikkelijk dioma. dat Zondagnacht op den weg van Maastricht naar Vroenho ven is voorgevallen. Negen jongelingen van VeldweZelt hadden zich naar Maastricht hegeven om de gymnastiek feesten bij te wonen. 's Avonds verlieten zij deze s'ad. Nauwelijks waren zij te Oud Vroonhoven voorbij of op eenmaal werden verschei dene schoten op hen gèloat en twee hunner Michel en Mathieu Moors, zakten ineen, veel bloed verliezende. De twee doodelijk gekwetsten werden in een naburig huis gedragen, en vervol gens naar huis vervoerd. Dr. Lejeune verleende spoedig ter plaatse geneeskun dige hulp. Ook de gendarmerie kwam (er plaatse. Het parket van Tongeren verscheen Maandagmorgen, vergezeld van den dokter M, Quaedvlieg. Zekere J. Geurts oud 35 jaren, metse laar te Luik, werd aangehouden. Hij loochent ten stelligste de misdaad bedreven te hebben. Nadert verneemt de .Eendracht' dat hot feit gebeurd is om 10 ure 's avonds. De dader, J. Geurts, wonende langs den kiezel weg te Vroen hoven, heeft nog volgens de E. 8 maanden gevangenis te goed. t Is J. Geurts alleen die uit zijn '..«is gekomen is en geschoten heeft op den jachtwachter, die bij het komplot was. Hij trof echter twee andere jongens, de gebroeders Moors, Michel on Mathieu i Een de gekwetsten kieeg 31 korrels, de andere 17 korrels in het lijf. De gekwetsten zijn op beter hand. Het parket is Woensdag weer ter plaatse gekomen. melding werd gemaakt van de te behan delen punten, hetwelk in strijd met het reglement zou zyn De motie zal nu naderhand worden ingediend. Intusschen is het bestuur demissionair. Het is met de eensgezindheid in dezen Bond niet in orde en er bestaat veel kans, dat hierdoor andere verhoudingen zullen worden geschapen. TILBURG. Woensdagmorgen geraakte de werkman J. v. d. K. met zyne vingers bekneld tusschen de zaag in de stoom houtzagerij van den heer van IIop 't Goorke. Vier vingers zijn afgesneden Door dr. Piters werd geneeskundige hulp verleend Nieuws uit de Buurt. DliURNE Znndrip 1 i.rak er brand uit in de h ikke- ij van H v. d. Heijden, in de Molenstraat nlnier. Alhoewel men auiraukeiijk vreesde dat een groot gedeelte der Molenstraat een prooi der vlammen ziu worden, bleef de braud. dank be bovenmenscbelijke krachtinspan- ningen van eeiyige kloeke, onversaagde mannen beperkt tot de bakkery. Onze brandspuiten waren natuurlijk weer aanwezig! doch werden niet in werking gest*' "ooj- het grootste gevaar SITTARD. De heer L. van Kempen rijksveearts alhier, is by Kon. besluit van 30 Aug. benoemd tot plaatsvervangend districtsveearts. Hij is eveneens bij Kon besluit herbenoemd tot lid der Rijkskeu ringscommis8ie voor de Paardenfokkerij Met gebeurde te Sittard, althans vlak bij Sittard. Een inwoner had met de justitie nog wat te vereffenen redenen om naar Duitschland te vluchten. In de nabij heid van Sittard ligt een water., rijk aan visch. En M. de gevluchte, een eerst liefhebber van hengelen, waagde het nu en an eens, aan den oever van het vischry&ê water eenige uurtjes te visschen. Doch de politie had lont geroken en ontdekte 't ver blijf op Holl. bodera van den gevluchte. En verkleed als visscher gaat ook zij aan den oever zitten, de hengels in den kant gestoken, wachtende op de dingen, die komen zullen. En werkelijk, M. nader weer het Hollandsche kijkt of geen poli' tie hem belaagt de baan veilig achtend, dringt hij door, en zou juist aan zijne collega's geïnformeerd hebben naar hunne vangst, toen hij de list. der politie bemerkt, inwien hij den wachtmeester der mare chaussees, den pohtieinspecteur en agenten herkent. Met bekwamen spoed werd M voor 8 maanden vrij Staatslogies bezorgd. MAASTRICHT. Dezer dagen stapte een wielrijder het café V. A. te Smeermaas Hij liet zijn ry wiel aan de deur staan. Nadat hij, na nog geen minuut binnen est te zijn, weer buiten kwam was zya fiets verdwenen. De dief nam de vlucht in de richting van Maastricht, waar hij vermoedlijk het rijwiel aan den man heeft gebracht. Dinsdag had aan de Bassin alhier een treurig ongeluk plaats. Zekere vrouw L. passeerde met haar 6 jarig kindje de sluis over de Zuid Willemsvaart, toen het kind plotseling uitgleed en tusschen de leuning door in de diepte verdween. Vruchteloos werden pogingen in het werk gesteld om het arme kind te redden. Nadat het wicht 10 minuien in het water had gelegen, werd het op het droge gebracht. 6 -AVo Wanneer zaa orze gemeenteraad toch eens werk gajan maken, om eene goed georganiseerde jbrandweer in 't leven te roepen, die voorzien is van doelmatiger materialen 1 ASTEN. De Ned. Fabriek van Toren uurwerken van den heer B. Eijsbouts alhier kan weer bogen op een schitterend succes. Op de Provinciale Tentoonstelling te St. Truiden, alwaar door dezen ondernemenden fabrikant een Torenuurwerk is geëxposeerd werd zijn fabrikaat bekroond met de Gouden Medaille, zijnde de hoogste onderscheiding. HELMOND. Zondagavond had op den Oliemolen alhier eene laaghartige aanran ding plaats. De genaamde W. v. d. V., die in gezelschap van een paar kameraden met een meisje wandelde, werd waarschijn lijk uit jaloezie heimelijk achtervolgd door C(J welke hem onverwachts mot een steen een slag tegen het hoofd toebracht, waardoor zijn aangezicht op vreeselijke wijze verminkt werd. De rijkspolitie heeft het zaakje onderzocht n tegen den dader procesverbaal opgemaakt Zondagavond had op den tram tusschen Helmond on Aarlo-Rixtel een ernstig ongeluk plaats. Een zekere P. van H. wonende in de Paterslaan alhier, viel nabij Peterhof uit den in volle vaart zijnden tram, met het ongelukkig gevolg, dat hij zijn been brak. Per tram naar Helmond vervoerd, werd hij vervolgens por brancard naar het gasthuis alhier overgebracht. Bij de op Dinsdag plaats gehad hebbende herstemming voor èèn lid van den raad tusschen de heeren F. Huijsmans en A. Van den Hurk verkregen de hoeren F. Huismans 184 en A. Van don Hurk 206 stemmen, zoodat is gekozen do heer A. Van den Hurk. Een adres is echter reeds aan den raad ingediend om de stemming ongeldig te verklaren wegens ongeldige candidaat lijst. EINDHOVEN. Het bestuur en de commissie van de Eindhovensche vereeni» ging van sigaren en tabaksfabrikanten hebben ontslag ingediend. Een motie, die zou worden gesteld, vertrouwen uitsprekende in het bestuur betredende diens laatste optreden bij het beëindigen der sigarpnmakersstaking, kon met doorgaan, daar er oppositie kwam, steunende op het feit, dat op de coovocatie- Bij de Woensdag gehouden her stemming voor 3 leden van den raad (district III) zyn gekozen de heeren A Beerden met 392, L Donders met 363, en J. Mutsaers met 535 stemmen SCHIJNDEL. De zeventienjarige Broks die sedert Zondag vermist werd Woonsdagmorgen niet ver van zijne woning dood in een veld met kooien gevonden, met een zware beenwonde. Men denkt aan eene misdaad, doch nadere bijzonderheden ontbreken nog. BEUGEN, Alhier wordt sedert eenige dagen vermist een inwoner dezer gemeente M. v. A., oud 32 jaren, tamelijk lang, zwart van haar, rood van kleur, gekleed met hlauwlinnen jas, en gestreepte man» chestersche broek, platte pet en nieuwach tige klompen- Men vermoedt dat hem een ongeluk is overkomen. GRAVE. Toen Zondagavond molenaar Lamers van Velp met zyn knecht de herberg van de wed Loelïen nabij het college der Paters Jezuiten verliet, kreeg hij onverhoeds een kogel in zijn achterhoofd waarop hij bewusteloos neerviel en in genoemd klooster liefderijk verpleegd werd. De dader, een kermisreiziger, ontvluchte en is uog zoek. Gelukkig is het revolverschot niet levensgevaarlijk. Z. II. Pius X heeft bij rescript d. d. 3 Augustus benoemd tot consultor van de Congregatie der Studiën den zeoi'eerw. zeer gel pater Dorotheus Cornelisse Dr. S. S. Theol. et Phil, en bij rescript, d. d. 17 Augustus tot consultor van de Congregatie j L.Wc.'' oiY. 1 pater Michael Sleufjes, Dr. Juris Can. Beide paters van de Orde der Franciscanen zyn professoren geweest aan het Gymna sium alhier en bekleeden het ambt van Lector S. Theologiae in het collegio San Antonia te Rome. Automobielongeval. Op den Oranjesingel te Nijmegen heeft Zaterdagavond een ernstig automobiel ongeluk plaats gegrepen. De 68jarig Thomassen, in het Oud-Burgeren-Gasthuis werd daar door een automobiel van den heer G. Jurgens overreden, mot. het ge volg, dat hij bloedend word opgenomen en twee ribben en den rechterarm gebro ken heeft. Volgens eene verklaring van Th geraakts hij, uitwijken Je voir eon fiet die hij aan zag komen, onder de naderen de automobiel, die nnmiddelijk stopte. Op last van den h»er J. werd de ongelukkige naar het R. K. Ziekenhuis overgebracht, waar zorg wordt gedragen vooreen zorgvuldige ve*pleging. De toestand van Th. is op het onger» blik bevredigend. Verduistering:. De rechtbank te Breda heeft den du em teur van het postkantoor te Willemstad wegens verduistering van een bedrag van f 1600 veroordeeld tot 1 jaar ge va genis» straf. De eiech was anderhalf jaar. 1 liet zilveren stuivertje Luiten ouiloop gesteld. Op 31 December de-.es jiars zullende zilveren stuivertjes niet meer gangbaar zijn. Tot en met einde Januari zullen ze bij do betaalmeesters en Rijksontvangers kunnen worden ingewisseld. l'Iet zilveren stuivertje word ingevoerd bij wet van Nov. 1847 en zal dus 60 jaren hebben dienst gedaan De groote fout dier uitgifte is geweest, dat het muntstukje altoos in veelte nietige hooveel- heid in omloop is gebracht. De stukjes zijn betrekkelijk zeldzaam en zullen wel meer bewaard dan ingewisseld worden. Ontzettend ongeluk. Te Winter burg bij Kreuznach is een ontzettend ongeluk gebeurd. Zestien school kinderen lieten zich op een kar van een hoogte afrollen en verloren daarbij de macht over het voertuig. De kar sloog om tegen een hek dat bezweek en plofte in een beek in de diepte. Elf kinderen werden zwaar, ten deele hopeloos, gewond. Tus&clien hemel on aarde. In Grindallee, te Hannover, wilde Donderdagochtend een lSjarig dienstmeisje toen zij op het balkon van de tweede étage stond, eenige peren plukken van een over het balkon hangenden tak van een pereboom. Zij verloor daarbij het evenwicht, viel over de balustrade, maar greep in den val een soort vooruitstekenden luiffel en hield zich daaraan uit alle macht vast. Twee mannen, die het ongeval zagen, haalden gauw 'n ladder, richtten die overeind en klommen er op, onder het in groot gevaar verkeerend meisje. Het meisje kon zich evenwel niet langer houden en viel ter hoogte van de eerste étage op de ladder, tusschen wier sporten zij bleef hangen. Eón der beide mannen bevrijdde haar uit haar gevaarlij» ke positie en liet het aan armen en beenen ernstig gewonde meisje naar een zieken huis overbrengen. Een kannibaal. Bij een vechtpaity tusschen Italiaausche werklieden to Rheinfelden heeft een der woestelingen zijn tegenstander den... kin afgebeten en verslonden. Xijn vrouw gewurgd. Zondagavond is aan den ouden Tongerschen weg te Luik een moord ;epleegd. Een 27 jarig werkman heeft zijne vrouw gewurgd. De man is van slecht gedrag, werkte niet, leefde meestal van zijn vrouw gescheiden en was van oen jaloersch karakter. Hij is in de gevangenis St. Léonard opgesloten. Smokkelaar aan gehouden. Aan de grenzen te Beek by Nijmegen is door commiezen dezer dagen aangehouden een smokkelaar, Duitscher, die per lan dauer 500 kilo suiker over de grenzen trachtte te voeren. Paard en rijtuig met smokkelwaar zijn in beslag genomen. De aangehoudene is naar Arnhem overgebracht; hij weigerde den naam te noemen van dengene voor wien de suiker was bestemd. Vergiftigd. Men meldt uit Rotterdam De 24 jarige E. B.. fourier bij het 1ste 'egimont infantoiie thans eenige maanden zonder betrekking on alhier vertoevend was bij zijn zwager op de Gedempte Boter- sloot werkzaam. Woensdagmorgen kreeg hij hevig kiespijn, waarom hij een der huisgenooten verzocht, hem een dosis mor phine te halen. Hij nam de morphine in morgens twaalf uur, 's middags werd hij :eheel blauw, 's avonds om tien uur is hij hffiïïbe Vier UokWén al het mogelijke deden om hem te redden, liet lijk is door de Justitie in beslag geno men ter gerechtelijk onderzoek. Vermoed wordt dat de hoeveelheid morphine te zwaai' was. Mond- en klauwzeer. In de gemeente Straelen. een half uur van de Noderlandsche grens gelegen, is het mond en klauwzeer uitgebroken. Ook in de gemeenten Salmort en Griethausen breidt de ziekte zich uit. Voor Liraburg dreigt dus ook wederom gevaar. Tekort in een gemeentekas. Te Dudowaard is in de kas van don overleden gemeenteontvanger een tekort van f 3800 ontdekt Na aftrek van f 2000 borgstelling en een aanwezig bedrag van f 190 blijft er nog een schade voor de emeento van f 1600. Hooge liulp. Bij een militairen wandelrit van een aldeelmg cavaleiie, geraakte een paard van een brigadier zwaar kreupel. Op den straudboulevard bleef de brigadier achter, stapte af, en onderzocht den voet om de oorzaak van 'net gebiek op te sporen. Het. paaid bleef echter niet stilstaan zoodnt de brigadier geen gemakkelijk werk had. Toen kwam er een netgekleed heer, die den brigadier aanbood het paard bij den kop vast te houden, terwijl hij dan beter den voet kon onderzoeken. Het euvel was weldra gevonden een kei steentje was tusschen de hoef en het hoefijzer gedrongen en zoo de oorzaak .•an do kreupelheid. Terwijl de brigadier ïog steeds bezig was het keitje te ver wijderen, voegde een luitenant van het regiment zich bij den achtergebleven militair, doch zoodra had hij den burger» heer opgemerkt, die nog steeds geduldig het paard hij den teugel had, of hij maakte het saluut gebruikelijk voor een gonennl on groette boleefd met een Dag, Excellentie De brigadier stond nu verbluft te kijken, de burger die hem den dienst had bewezen, was de oud minister van oorlog, generaal Staal. Ecu meevaller. Dezer dagen is to Zwolle op ruim 80 jarigen leeftijd overleden, een vrouwtje, dat gedurende de laatste jaren door het armbestuur onderhoudon werd. Haar erf» genamen werden byhaar dool verrast door oen bedrag van ongeveor f 1200 in contanten, dat in de overigens povere nnlatenschap werd aangetroffen.

Peel en Maas | 1907 | | pagina 2